ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

limpidly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *limpidly*, -limpidly-

limpidly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า limpidly
Back to top