ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unscrupulously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unscrupulously*, -unscrupulously-

unscrupulously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unscrupulously (adv.) อย่างผิดกฎหมาย Syn. wrongly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สามหาว (adv.) unscrupulously Syn. หยาบคาย, ก้าวร้าว Ops. สุภาพ, นุ่มนวล

unscrupulously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不择手段[bù zé shǒu duàn, ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, 不择手段 / 不擇手段] by fair means or foul; by hook or by crook; unscrupulously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unscrupulously
Back to top