ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glaringly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glaringly*, -glaringly-

glaringly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎろぎろ[, girogiro] (adv,adv-to,vs) glaringly (staring)

glaringly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ๊ด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly FR:
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly FR: ouvertement ; manifestement
โพลง[adv.] (phlōng) EN: brightly ; glaringly ; luminously FR:
ทนโท่[adv.] (thonthō) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glaringly
Back to top