ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*raise*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น raise, -raise-

*raise* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appraise (vt.) ประเมินคุณค่า See also: ประเมินคุณภาพ Syn. evaluate
appraise (vt.) ประเมินราคา See also: ตีราคา, ตั้งราคา, ประเมิน, กำหนดราคา, ประเมินค่า, ตีค่า Syn. estimate
appraisement (n.) การประเมิน Syn. appraisal
appraiser (n.) ผู้ประเมินค่า See also: ผู้ประมาณค่า, ผู้ตีราคา Syn. assessor
appraiser (n.) ผู้ให้มูลค่า
braise (vt.) เคี่ยว
damn with faint praise (idm.) ตำหนิด้วยการกล่าวชมเล็กน้อย (เพื่อแสดงว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นหรือคนนั้น)
overpraise (n.) การประจบสอพลอ See also: คำยกยอ, คำสรรเสริญเกินความเป็นจริง Syn. adulation, laudation
praise (n.) การสรรเสริญ See also: การยกย่อง, การชื่นชม Syn. applause, applauding, esteem Ops. contempt, hatred
praise (n.) คำพูดยกย่อง See also: คำสรรเสริญ Syn. eulogy, laud, regard Ops. blame, condemnation
praise (vt.) ชมเชย See also: สรรเสริญ, ยกย่อง, สักการะ Syn. eulogize, laud, cheer, admire
praised (adj.) น่าสรรเสริญ See also: น่ายกย่อง, น่าเทิดทูน Syn. blessed
praiseworthy (adj.) น่าชมเชย Syn. admirable
raise (vt.) ยกขึ้น See also: ชูขึ้น Syn. lift
raise (vt.) เลี้ยงดู See also: เลี้ยง Syn. bring up
raise (vt.) ทำให้เพิ่มขึ้น See also: ทำให้มากขึ้น Syn. increase
raise (vt.) ปลูก See also: เพาะปลูก Syn. breed, grow
raise (vt.) รวบรวมเงิน See also: เรี่ยไร
raise (vt.) กระตุ้น See also: ยั่วยุ, ปลุกปั่น Syn. provoke
raise (vt.) เพิ่มเงินพนัน
raise (vt.) ติดต่อทางวิทยุ
raise (vt.) ทำให้คืนชีพ
raise (vt.) ยกระดับ See also: ส่งเสริม, เลื่อนขึ้น Syn. improve
raise (vt.) สร้าง
raise (n.) การยกขึ้น
raise (n.) รายได้ที่เพิ่มขึ้น See also: เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
raise a glass to (idm.) ดื่มให้กับ See also: ดื่มอวยพร Syn. drink to, propose to
raise a hand to (idm.) ตี See also: ฟาด
raise a man to the purple (idm.) แต่งตั้งเป็นพระราชา
raise against (phrv.) แสดงการต่อต้าน See also: ต่อต้าน, คัดค้าน
raise an objection to (idm.) พูดคัดค้าน Syn. demur at, object to
raise from (phrv.) เลี้ยงดู See also: สนับสนุน, ดูแล
raise someone from the dead (phrv.) ทำให้ฟื้นคืนชีพ Syn. call up, raise up
raise the wind for (idm.) ขอเงิน See also: ได้รับเงิน
raise to (phrv.) ยกไปทาง
raise to (phrv.) ทำให้สูงขึ้น See also: เชิดชู
raise up (phrv.) ยกขึ้นสูง
raise up (phrv.) ทำให้ฟื้นคืนชีพ Syn. call up, raise from
raise with (phrv.) พูดเสนอแนะ Syn. bring up, come up
raised (adj.) สูงกว่าบริเวณที่อยโดยรอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน,ตีราคา.
dispraisevt.,n. (การ) ดูหมิ่น,กล่าวร้าย,ด่า
praise(เพรซ) vt.,n. (การ) สรรเสริญ,ชมเชย,ยกย่อง,สดุดี., See also: praiseful adj. praiser n.
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ,น่าชมเชย,น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
raise(เรส) vt.,vi. (การ) ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,เงย,ยกระดับ,สร้าง,ตั้งเสา,สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนขั้น,เลี้ยง (เด็ก,ไก่...) ,ระดมพล,ปลุก,ยั่วยุ,ทำให้คืนชีพ,เพิ่มค่า,ทำให้ขนมฟู,รวบรวมเงิน,เก็บภาษี,เพาะปลูก,วางเงินพนันมากขึ้น,ติดต่อทางวิทยุ
raiser(เร'เซอะ) n. ผู้ยก,ผู้ยกขึ้น,ผู้เลี้ยง,ผู้เพาะปลูก,ผู้รวบรวมเงิน,ผู้ทำขนมปัง
English-Thai: Nontri Dictionary
appraise(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,หาค่า
dispraise(vt) ตำหนิ,ติเตียน,ว่ากล่าว,กล่าวร้าย,ด่า
praise(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,การสดุดี,คำเยินยอ,คำสรรเสริญ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
raise(vt) ตั้งขึ้น,ยกขึ้น,เลื่อนขั้น,เลี้ยงสัตว์,เพาะปลูก,ส่งเสริม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appraisementการประเมินค่า, การประเมินราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raise a presumptionตั้งข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raised bogพรุงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appraised valueมูลค่าราคาประเมิน [การบัญชี]
Donkey Raisesขี่หลังเขย่งเท้า [การแพทย์]
Praiseการสรรเสริญ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขันสมอ (v.) turn a capstan to raise an anchor
นั่งห้าง (v.) sit on a raised platform hung on a tree waiting for game See also: sit on a shooting stand on the tree
วิษณุมนตร์ (n.) chant in praise of Vishnu See also: glorifying prayer for Vishnu
วิษณุเวท (n.) chant in praise of Vishnu See also: glorifying prayer for Vishnu Syn. วิษณุมนตร์
โงหัวไม่ขึ้น (v.) be unable to raise up one´s head
กางร่ม (v.) raise an umbrella See also: open an umbrella Ops. หุบ
การยกยอ (n.) praise See also: adulation, laudation, flattery, eulogy, admiration Syn. การสรรเสริญเยินยอ
การยกย่อง (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ Ops. การดูถูก, การลบหลู่
การยกย่อง (n.) praise See also: eulogy, admiration Syn. การสรรเสริญ, การเยินยอ
การยกย่องชมเชย (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การสรรเสริญเยินยอ Ops. การดูถูก, การลบหลู่
การยอ (n.) praise See also: adulation, laudation, flattery, eulogy, admiration Syn. การยกยอ, การสรรเสริญเยินยอ
การสรรเสริญ (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ Ops. การดูถูก, การลบหลู่
การสรรเสริญเยินยอ (n.) praise See also: adulation, laudation, flattery, eulogy, admiration Syn. การยกยอ
การสรรเสริญเยินยอ (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย Ops. การดูถูก, การลบหลู่
การสรเสริญ (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ Ops. การดูถูก, การลบหลู่
การเทิดทูน (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การยกย่อง, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ Ops. การดูถูก, การลบหลู่
การเยินยอ (n.) praise See also: eulogy, admiration Syn. การยกย่อง, การสรรเสริญ
การแซ่ซ้องสรรเสริญ (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ Ops. การดูถูก, การลบหลู่
กำหนดค่า (v.) appraise See also: assess, estimate Syn. กำหนดราคา, คาดค่า, ประมาณราคา
กำหนดราคา (v.) appraise See also: assess, estimate Syn. คาดค่า, กำหนดค่า, ประมาณราคา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She raised me to be cleanเธอปลูกฝังให้ฉันเป็นคนสะอาด
I suppose that would be a fine place to raise the childrenฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเด็กๆ
Were you born and raised in Chiangmai?คุณเกิดและเติบโตที่เชียงใหม่หรือ?
I have heard father praise your skillsฉันได้ยินมาว่าพ่อยกย่องทักษะของคุณ
My work raises too many questions?งานของฉันสร้างข้อกังขามากมายเกินไปหรือ?
Let's raise the child together!มาเลี้ยงลูกด้วยกันเถอะ
No one has ever praised me like thisไม่เคยมีใครยกย่องฉันอย่างนี้มาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All those voting guilty, please raise your hands.ทุกคนที่ลงคะแนนผิดโปรดยกมือของคุณ
It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.มันไม่ง่ายที่จะยกมือของฉันและส่งเด็กออกไปตายโดยไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
All those voting not guilty, please raise your hands.ทุกคนที่ลงคะแนนไม่ผิดโปรดยกมือของคุณ
OK, all those voting not guilty, raise your hands.OK, all those voting not guilty, raise your hands.
All those voting guilty, raise your hands.All those voting guilty, raise your hands.
The fish just moved away slowly... ... and the old man could not raise him an inch.ปลาที่เพิ่งย้ายออกไปอย่างช้าๆ และคนเก่าไม่สามารถฟื้นนิ้ว
But the old man raised his hand up to dead even again.แต่ชายชรายกมือขึ้น จะตายแม้อีกครั้ง
I'll raise you.คุณไม่ได้ใช้นิ้วมือว่าในอดีตที่ผ่านมา
You've raised it a little bundle on the quiet.คุณได้ยกมัดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในที่เงียบสงบมีไม่?
So... more to raise a laugh...เพื่อให้มากขึ้นเพื่อยกระดับ หัวเราะ
It's important to raise a laugh on the battlefield.เพื่อยกระดับการหัวเราะใน สนามรบ และมีอารมณ์ขันมากบาง หัวเราะสามารถ
They've been going in and out of style, But they're guaranteed to raise a smileพวกเขาได้รับไปในและนอกรูปแบบ แค่พวกเขาจะรับประกันที่จะเพิ่ม รอยยิ้ม

*raise* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赞美[zàn měi, ㄗㄢˋ ㄇㄟˇ, 赞美 / 讚美] admire; applause; praise; to eulogize
变价[biàn jià, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, 变价 / 變價] appraise at the current rate
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
敛钱[liǎn qián, ㄌㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ, 敛钱 / 斂錢] to collect money; to raise funds (for charity)
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
甚嚣尘上[shèn xiāo chén shàng, ㄕㄣˋ ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ ㄕㄤˋ, 甚嚣尘上 / 甚囂塵上] clamor raises the dust (成语 saw); a tremendous clamor; to raise a tremendous stink
要花[yào huā, ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ, 要花] cost; raise (price); bring (a price)
以利亚敬[Yǐ lì yà jìng, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, 以利亚敬 / 以利亞敬] Eliakim (name, Hebrew: God will raise up); Eliakim, servant of the Lord in Isaiah 22:20; Eliakim, son of Abiud and father of Azor in Matthew 1:13
盛称[shèng chēng, ㄕㄥˋ ㄔㄥ, 盛称 / 盛稱] enthusiastic praise; to praise highly
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
[yáng, ㄧㄤˊ, 扬 / 揚] to raise; to hoist; the action of tossing or winnowing; scattering (in the wind); to flutter; to propagate
估价[gū jià, ㄍㄨ ㄐㄧㄚˋ, 估价 / 估價] to value; to appraise; to be valued at; estimate; valuation
令人发指[lìng rén fà zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄈㄚˋ ㄓˇ, 令人发指 / 令人髮指] to make one's hair stand up in anger (成语 saw); to raise people's hackles
增高[zēng gāo, ㄗㄥ ㄍㄠ, 增高] heighten; raise up
[liāo, ㄌㄧㄠ, 撩] to lift up (sth hanging down); to raise (hem of skirt); to pull up (sleeve); to sprinkle (water with cupped hands)
竖起[shù qi, ㄕㄨˋ ㄑㄧ˙, 竖起 / 豎起] hold up (high); raise up
加官进位[jiā guān jìn wèi, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ, 加官进位 / 加官進位] promotion in official post and salary raise (成语 saw)
加官进禄[jiā guān jìn lù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄨˋ, 加官进禄 / 加官進祿] promotion in official post and salary raise (成语 saw)
加薪[jiā xīn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄣ, 加薪] raise salary
募款[mù kuǎn, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, 募款] raise funds; fund-raising; raise money
坎子[kǎn zi, ㄎㄢˇ ㄗ˙, 坎子] raised ground; bank
[yǒng, ㄩㄥˇ, 埇] raised path
[chéng, ㄔㄥˊ, 塍] raised path between fields
[lǎng, ㄌㄤˇ, 塱] raised bank; mud wall
把酒[bǎ jiǔ, ㄅㄚˇ ㄐㄧㄡˇ, 把酒] raise one's wine cup; fill a wine cup for sb
提高[tí gāo, ㄊㄧˊ ㄍㄠ, 提高] raise; increase
[tán, ㄊㄢˊ, 榃] raised path between fields
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, 町] raised path between fields
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 畷] raised path between fields
[mò, ㄇㄛˋ, 陌] raised path; street
提薪[tí xīn, ㄊㄧˊ ㄒㄧㄣ, 提薪] to receive a raise in salary
点名[diǎn míng, ㄉㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, 点名 / 點名] roll call; to mention sb by name; (to call or praise or criticize sb) by name
警惕[jǐng tì, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄧˋ, 警惕] vigilant; alert; on guard; to raise one's guard
爱国如家[ài guó rú jiā, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄨˊ ㄐㄧㄚ, 爱国如家 / 愛國如家] to love one's country as one's own family (praise for a virtuous ruler)
爱民如子[ài mín rú zǐ, ㄞˋ ㄇㄧㄣˊ ㄖㄨˊ ㄗˇ, 爱民如子 / 愛民如子] to love the common people as one's own children (praise for a virtuous ruler)
调资[tiáo zī, ㄊㄧㄠˊ ㄗ, 调资 / 調資] wage adjustment; to raise or lower wages
狼孩[láng hái, ㄌㄤˊ ㄏㄞˊ, 狼孩] wolf child; human child raised by wolves (in legends)
增加[zēng jiā, ㄗㄥ ㄐㄧㄚ, 增加] to raise; to increase
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
赞颂[zàn sòng, ㄗㄢˋ ㄙㄨㄥˋ, 赞颂 / 讚頌] bless; praise

*raise* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
アップリンクライセンス[, appurinkuraisensu] (n) {comp} uplink license
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
クライアントアクセスライセンス[, kuraiantoakusesuraisensu] (n) {comp} client access license
クロスライセンス[, kurosuraisensu] (n) cross-license; cross-licensing
コーポレートライセンス[, ko-pore-toraisensu] (n) {comp} corporate license
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise)
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] (n) {comp} service reliability
サイトライセンス[, saitoraisensu] (n) {comp} site license
スペシャルライセンスプレーヤー[, supesharuraisensupure-ya-] (n) special license player (licence)
ソフトウェアライセンス[, sofutouearaisensu] (n) {comp} software license
そやす[, soyasu] (v5s,vt) (arch) (See 褒めそやす) to praise; to extol
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review
マイクロソフトライセンス認証[マイクロソフトライセンスにんしょう, maikurosofutoraisensu ninshou] (n) {comp} Microsoft Product Activation
ライセンシー[, raisenshi-] (n) licensee
ライセンス[, raisensu] (n) license; licence; (P)
ライセンス生産[ライセンスせいさん, raisensu seisan] (n) license production; licence production
一石を投じる[いっせきをとうじる, issekiwotoujiru] (exp,v1) to create a stir; to make waves; to raise a question about; to cause a sensation
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
上げ底;揚げ底;上底;揚底[あげぞこ;あげそこ, agezoko ; agesoko] (n) (1) false bottom; fake bottom; raised bottom; platform (shoes); kick (of a bottle); (2) exaggeration; overstatement
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
仁王立ちになる[におうだちになる, nioudachininaru] (exp) to raise oneself up to one's full height; to strike a daunting pose
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
作り出す;造り出す;創り出す[つくりだす, tsukuridasu] (v5s,vt) (1) to manufacture; to produce; to raise (crops); (2) to invent; to dream up
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P)
佳賞[かしょう, kashou] (n,vs) praise
信頼性[しんらいせい, shinraisei] (n) credibility; authenticity; confidence; reliability; (P)
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P)
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
勧賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) praise and encouragement
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish)
士気高揚[しきこうよう, shikikouyou] (n,vs) raise (lift) morale; have an inspiring effect on morale
声を大にする[こえをだいにする, koewodainisuru] (exp,vs-i) to emphasize; to state emphatically; to speak loudly about; to raise one's voice; to lift one's voice
外来生物法[がいらいせいぶつほう, gairaiseibutsuhou] (n) (abbr) Invasive Alien Species Act (2004)
天晴れ;天晴;遖[あっぱれ, appare] (adj-na,n) (1) (uk) splendid; praiseworthy; admirable; brilliant; (int) (2) (uk) well done!; bravo!
奇特[きとく;きどく, kitoku ; kidoku] (adj-na,n) praiseworthy; commendable; benevolent
好評嘖々;好評嘖嘖[こうひょうさくさく, kouhyousakusaku] (adj-t,adv-to) enjoying great popularity; receiving widespread high praise; being a great success with the public
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability
ソフトウェアライセンス[そふとうえあらいせんす, sofutouearaisensu] software license
ライセンス[らいせんす, raisensu] license, licence
ライセンスオーナー[らいせんすおーなー, raisensuo-na-] license owner
ライセンスフリー[らいせんすふりー, raisensufuri-] license free
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement
ライセンス文書[ライセンスぶんしょ, raisensu bunsho] license document
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
育つ[そだつ, sodatsu] Thai: เติบโต English: to raise (child)
見上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
挙げる[あげる, ageru] Thai: ยกตัวอย่าง English: to raise

*raise* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of FR: gonfler ; grossir ; bomber
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick FR: utiliser un stratagème
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักขึ้น[v. exp.] (chak kheun) EN: raise ; pull up FR:
ชักธง[v. exp.] (chak thong) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ชักธงขึ้นเสา[v. exp.] (chak thong ) EN: raise a flag FR: hisser le drapeau
ชันคอ[v.] (chankhø) EN: raise one's head FR:
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud FR: admirer ; apprécier ; louanger ; adorer ; se réjouir
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate FR:
เชิดชู[v.] (choētchū) EN: praise ; honour ; honor (Am.) ; extol FR: rendre hommage ; exalter
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment ; praise FR: admirer ; louer ; louanger (litt.) ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud ; extol ; honour ; honor (Am.) FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; complimenter ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[v. exp.] (chompǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration FR: amadouer
ช้อน[v.] (chøn) EN: lift ; raise FR: lever
ช้อนตา[v. exp.] (chøn tā) EN: raise one's eyes FR: lever les yeux
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up FR: lever ; relever ; tenir haut
ชุบเลี้ยง[v.] (chuplīeng) EN: bring up ; raise ; foster FR:
ดีดบ้าน[v. exp.] (dīt bān) EN: raise a wooden house FR:
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster FR: prendre soin
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; file a case ; institute an action ; raise an action against FR: ester en justice
ฟูมฟัก[v.] (fūmfak) EN: bring up ; raise ; nurture FR:
จัดหาเงินทุน[v. exp.] (jathā ngoen) EN: acquire capital ; raise capital FR:
จงกรมแก้ว[n.] (jongkromkaē) EN: image of the Buddha standing under a decorative arch (with left foot raised and hands crossed in front) FR:
กำหนดค่า[v. exp.] (kamnot khā) EN: appraise FR:
กางร่ม[v. exp.] (kāng rom) EN: raise an umbrella ; open an umbrella FR: ouvrir son parapluie
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
การยกย่องชมเชย[n. exp.] (kān yokyǿng) EN: praise FR:
เกาเหลาเนื้อตุ๋น[n. exp.] (kaolao neūa) EN: braised beef stew FR:
กรรดิ[v.] (kat) EN: praise FR:
เกทับ[v.] (kēthap) EN: match and raise (in cards) ; bluff FR:
คำชมเชย[n.] (kham chomch) EN: praise ; compliment ; appreciation ; commendation FR: compliment [m] ; mention [f]
คำนิยม[n. exp.] (kham niyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium ; foreword FR: appréciation [f]
คำสดุดี[n. exp.] (kham sadudī) EN: word of praise ; tribute ; encomium ; eulogy ; panegyric FR: louange [f]
ขันสมอ[v.] (khansamø) EN: raise an anchor FR:
เคารพบูชา[v. exp.] (khaorop būc) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate FR: adorer ; vénérer ; glorifier
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; reverence ; veneration ; compliment ; praise FR: respect [m] ; déférence [f] ; vénération [f]
คาดค่า[v.] (khātkhā) EN: appraise ; estimate ; evaluate ; assess the price FR: fixer le prix
เค้กสตรอเบอรี่ = เค้กสตรอเบอร์รี่[n. exp.] (khēk satrøb) EN: strawberry cake FR: gâteau aux fraises [m]
ขึ้น[v.] (kheun) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price FR: augmenter ; relever ; élever
ขึ้นราคา[v. exp.] (kheun rākhā) EN: increase the price ; raise the price ; go up in price ; raise prices FR: augmenter le prix

*raise* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bump {m}; erhöhter Kontaktierungsflecken [electr.]bump; raised contact-pad
erhaben {adj} | erhabene Schriftraised; embossed | raised font; embossed font
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project)
Himmel {m} | sich wie im siebten Himmel fühlen | in den Himmel hebensky | to walk on air | to praise to the skies
Lob {n} | mit Lob sparenpraise | to be sparing with praise
lobenswert; rühmlich; rühmenswert {adj} | lobenswerter; rühmlicher; rühmenswerter | am lobenswertesten; am rühmlichsten; am rühmenswertestenpraiseworthy | more praiseworthy | most praiseworthy
Vorschusslorbeeren {pl}premature praise
Schmorbraten {m} [cook.]braised meat; pot roast; braised beef
lobenswert {adv}praiseworthily
Tränenblech {n}raised pattern plate; chequer plate; non-slip steel floor plate; safety tread floor plate; anti-slip plate [Am.]
Doppelboden {m}raised floor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *raise*
Back to top