ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adulation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adulation*, -adulation-

adulation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adulation (n.) การยกยอ See also: การประจบประแจง, การป้อยอ
English-Thai: Nontri Dictionary
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Number two, I'm sure you're used to Hillbilly parents yelping adulation at you as they attempt to impregnate the tailpipes of various off-road vehicles.ข้อสอง ฉันแน่ใจว่าคุณถูกเลี้ยงจากครอบครัวบ้านนอก ร้องหงิงๆ สอพลอคุณอย่างที่พวกเขาพยายาม มีความสัมพันธ์กับท่อประปาและหลายๆ สิ่งบนยานออฟโรด
I mean, who else is better qualified to bask in the adulation of his numerous companions?วิคเตอร์, นี่แข็งเป็นไม้เลย ส่วนคุณทิมส์? ทำได้ดี
And so the stranger basks in the adulation of his new friends, sinking deeper into the guacamole of his own deception.เขายิงด้วยกระสุนนัดเดียว ทีนี้ล่ะเรามีวีรบุรุษผู้กล้าประจำเมือง คนที่ฆ่าเหยี่ยวได้ ต้องไปพบผู้ว่า.
Kati,start your adulation right now.คาติ เริ่มการยกยอได้เลย
Adulation is their norm.การได้รับการยกย่อง เป็นเรื่องธรรมดาของพวกเขา
Congradulations! Hao. [It's private time]ยินดีด้วยห่าว [ช่วงเวลาคุยส่วนตัว]

adulation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
佞弁[ねいべん, neiben] (n) flattery; cajolery; adulation
便佞;便侫[べんねい, bennei] (adj-na,n) flattery; adulation
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n,vs) flattery; sycophancy; adulation
阿諛追従[あゆついしょう, ayutsuishou] (n,vs) excessive flattery; adulation
嬉しがらせ[うれしがらせ, ureshigarase] (n) flattery; adulation; commendation
阿諛便佞;阿諛弁佞[あゆべんねい, ayubennei] (n,adj-no) flattery; adulation; sycophancy

adulation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพูดประจบ[n. exp.] (kān phūt pr) EN: FR: adulation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adulation
Back to top