ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eulogize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eulogize*, -eulogize-

eulogize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eulogize (vt.) สรรเสริญ (คำทางการ) See also: เยินยอ, ยกย่อง Syn. extol, glorify, praise
eulogize (vi.) สรรเสริญ (คำทางการ) See also: เยินยอ, ยกย่อง Syn. extol, glorify, praise
English-Thai: HOPE Dictionary
eulogize(ยู'ละไจซ) vt. สรรเสริญ, See also: eulogiser n. ดูeulogize eulogizer n. ดูeulogize, Syn. tribute
English-Thai: Nontri Dictionary
eulogize(vt) กล่าวสรรเสริญ,สรรเสริญเยินยอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This week alone I've gotta figure out how to eulogize eight dead agents, and you want to fly to Germany to talk to a Nazi?แค่สัปดาห์นี้เรา ต้องคิดอีกแล้ว จะเขียนคำยกย่องให้กับ เจ้าหน้าที่ 8 คนที่เสียชีวิต ไปอย่างไร และคุณอยากจะบินไป เยอรมันเพื่อไปคุยกับ ไอ้นาซีอีกเหรอ?
I am gonna eulogize the hell out of you, buddy.ผมจะยกย่อง/ออกมาจากนรก คู่หู
The slain civil rights leader was eulogized...ผู้นำสิทธิฆ่า ถูก eulogized ...

eulogize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lěi, ㄌㄟˇ, 诔 / 誄] eulogize the dead; eulogy
赞美[zàn měi, ㄗㄢˋ ㄇㄟˇ, 赞美 / 讚美] admire; applause; praise; to eulogize

eulogize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward FR:
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud FR: admirer ; apprécier ; louanger ; adorer ; se réjouir
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud ; extol ; honour ; honor (Am.) FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; complimenter ; louanger (litt.)
สรรเสริญ[v.] (sanrasoēn =) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol FR: célébrerr ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
สรรเสริญ[v.] (sansoēn = s) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol ; flatter FR: célébrer ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
ยอ[v.] (yø) EN: praise ; hold in high estime ; eulogize ; extol ; laud ; flater ; toady FR: célébrer ; glorifier ; louer ; tenir en haute estime ; exalter ; louanger ; flatter ; enjôler
ยก[v.] (yok) EN: praise ; eulogize ; laud ; grant ; extol FR: louer ; rendre hommage
ยกยอ[v.] (yokyø) EN: praise ; flatter ; adulate ; compliment ; eulogize ; overpraise ; laud ; glorify FR: flatter ; enjôler ; aduler
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eulogize
Back to top