ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appraisal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appraisal*, -appraisal-

appraisal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appraisal (n.) การประเมิน Syn. appraisement
English-Thai: HOPE Dictionary
appraisal(อะเพร'เซิล) n. การประเมิน,การตีราคา., Syn. appraisement, estimate)
English-Thai: Nontri Dictionary
appraisal(n) การตีราคา,การประเมินค่า,การหาค่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appraisalการประเมินค่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appraisalการประเมินราคา [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I must say... that your appraisal of Deong doesn't seem to coincide with mine at all.{\cHFFFFFF}แต่ผมต้องบอกว่า ... {\cHFFFFFF}ว่าการประเมินของคุณ Deong ไม่ ดูเหมือนจะตรงกับเหมืองที่ทั้งหมด
You're going to go down to this hospital to get an appraisal of your worth.ไปรพ.แล้วตีค่าว่า ตัวเองมีค่าเท่าไหร่
Can you please give me an appraisal for this?คุณช่วยประเมินนี่ให้หน่อยได้ไหม?
I prefer a more honest appraisal of her decision.ฉันชอบการประเมินที่เที่ยงตรง มากขึ้นของการตัดสินใจของเธอ
I prefer to call it management appraisal.ฉันเรียกมันว่า การประเมินสถานการณ์
Photo's from an insurance appraisal.นี่รูปจากการประเมินของบริษัทประกันประกัน
He can give me his personal details, I'll make a frank appraisalฉันไม่มี "ซะมี" แล้วพวกเราก็ไม่ "แวะ"
And let me know the instant you get the appraisals on the artwork.และก็บอกให้ฉันรู้ด้วยล่ะ เธอไปลองประเมินราคางานศิลปะเหล่านั้นดู
Mr. Oldman never presides over early appraisals.คุณโอลด์แมน ไม่เคยทำการประเมินในขั้นแรกเองเลย
Don't you fucking dare give qualitative appraisals on my staff and say "good man", like he's going off to buy a fucking ice cream!คุณไม่ร่วมเพศกล้าให้การประเมินคุณภาพในทีมของฉัน และพูดว่า "คนดี" เหมือนเขาจะออกไปซื้อไอศครีมร่วมเพศ!
No, I had these unit chief performance appraisals to do when we got back.ไม่ ผมต้องส่งเตรียมเสนอ ผลประเมินหัวหน้าหน่วยตอนเรากลับน่ะ
So how many all-nighters have you pulled this month? Between the file reviews and the appraisals, there isn't enough time.เดือนนี้คุณทำงานทั้งคืนมากี่วันแล้ว

appraisal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不動産鑑定[ふどうさんかんてい, fudousankantei] (n) real estate appraisal
評価基準[ひょうかきじゅん, hyoukakijun] (n) valuation basis; appraisal standard
評価損[ひょうかそん, hyoukason] (n) paper loss; appraisal loss; loss resulting from revised valuation
評価益[ひょうかえき, hyoukaeki] (n) paper profit; appraisal gain; profit accrued from revised valuation
値踏み[ねぶみ, nebumi] (n,vs) appraisal; estimation; evaluation; setting prices
再検討[さいけんとう, saikentou] (n,vs) re-examination; review; reappraisal; (P)
再評価[さいひょうか, saihyouka] (n,vs) reassessment; reappraisal; reevaluation; revaluation

appraisal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การประเมิน[n.] (kān pramoēn) EN: assessment ; appraisal ; evaluation FR: évaluation [f] ; estimation [f]
การประเมินค่า[n. exp.] (kān pramoēn) EN: evaluation ; appraisal ; valuation FR: évaluation [f]
การประเมินความเสียหาย[n. exp.] (kān pramoēn) EN: appraisal of damage ; assessment of damage FR:
การประเมินผล[n.] (kān pramoēn) EN: evaluation ; assessment ; appraisal FR: évaluation [f]
การประเมินผลการปฏิบัติงาน[n. exp.] (kān pramoēn) EN: performance appraisal FR:
การประเมินราคา[n. exp.] (kān pramoēn) EN: appraisal FR: estimation [f[ ; évaluation [f]
การตั้งราคา[n. exp.] (kān tang rā) EN: pricing ; estimation ; assessment ; appraisal FR: fixation du prix [f]
การตีราคา[n. exp.] (kān tī rākh) EN: appraisal ; valuation FR: évaluation [f]
ประเมินผลการปฏิบัติงาน[n. exp.] (pramoēnphon) EN: assess the performance ; performance appraisal FR:
ประเมินราคา[v. exp.] (pramoēn rāk) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise ; make an appraisal FR: évaluer ; estimer ; expertiser ; faire une estimation
ส่วนเกินจากการประเมินราคา[n. exp.] (suan koēn j) EN: appraisal surplus FR:

appraisal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leistungsbewertung {f} | ergebnisbezogene Leistungsbewertungappraisal of results | appraisal by results
Gutachten {n} | Gutachten eines Schätzersreport; expert report; experts' report | appraisal report
Beurteilungskriterien {pl}appraisal factors
Bewertungsgebühr {f}appraisal fee
Eignungsbeurteilung {f}appraisal of aptitude
Mitarbeiter-Beurteilungsgespräch {n}appraisal interview
Schätzklausel {f}appraisal clause
Unternehmensbewertung {f}appraisal of business
Vorgesetztenbeurteilung {f}appraisal by subordinates
neue Bewertung {f}reappraisal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appraisal
Back to top