ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

applauding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *applauding*, -applauding-

applauding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
applauding (n.) การสรรเสริญ See also: การยกย่อง, การชื่นชม Syn. applause, esteem Ops. contempt, hatred

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า applauding
Back to top