ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flattery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flattery*, -flattery-

flattery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flattery (n.) การประจบสอพลอ See also: คำยกยอ, คำสรรเสริญเกินความเป็นจริง Syn. adulation, overpraise, laudation
English-Thai: HOPE Dictionary
flattery(แฟลท'เทอรี) n. การยกยอ,การประจบ,การสอพลอ,คำยกยอ,คำสอพลอ, Syn. acclaim
English-Thai: Nontri Dictionary
flattery(n) คำเยินยอ,คำประจบ,การเยินยอ,การประจบสอพลอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flatteryการประจบประแจง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
puffery (n.) การยกย่องเกินจริง flattery
บ้ายอ (v.) be fond of flattery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A request like yours requires flattery and groveling.การร้องขอเหมือนที่คุณต้องการ การประจบสอพลอ ประจบประแจง
Eye contact, flattery and lots of touching.ตาจ้องตา ประจบและสัมผัสเบา ๆ
Do you think flattery will keep you alive?? คุณคิดว่าการเยินยอจะทำให้คุณมีชีวิต
Overt flattery aside, this extravagant soiree marks not only the beginning of your farcical political career...ชมผมเกินไป งานฟุ้มเฟือยนี้ \ไม่ได้จัดเพื่อฉลอง การเริ่มต้นของอาชีพ\นักการเมืองปลอมๆของคุณ
Well, flattery will get you everywhere.สอพลอเข้าไว้แล้วจะได้ดี
Please, this flattery is futile.ขอเถอะ เยินยอไปก็เปล่าประโยชน์
Flattery is not gonna get you out of this.การประจบไม่ได้ทำให้ คุณรอดไปจากเรื่องนี้หรอกนะ
Flattery to appease a malignant narcissist - a frivolous tactic.ประจบสอพลอเพื่อเอาใจ ชักจูงผู้คนที่อยู่รอบตัว... ชั้นเชิงเล็กๆน้อยๆ
Flattery will get you everywhere.ดูเหมือนคำยกยอจะติดตัวคุณไปทุกที่นะ
Who knows where he picked up flatteryไม่รู้ไปเอานิสัย ขี้ประจบประแจงมาจากไหน
They say imitation is the sincerest form of flattery.พวกเขาสรรเสิญยกยอ นายอย่างจริงใจ
My flattery, it makes you uncomfortable.คำเยินยอของข้า ทำให้เจ้าอึดอัด

flattery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
媚词[mèi cí, ㄇㄟˋ ㄘˊ, 媚词 / 媚詞] flattery

flattery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おべっか[, obekka] (n) flattery
おべんちゃら[, obenchara] (n) flattery
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery
煽て[おだて, odate] (n) instigation; flattery
舌三寸[したさんずん, shitasanzun] (n) (See 舌先三寸) eloquence or flattery designed to deceive
舌先三寸[したさきさんずん, shitasakisanzun] (n) eloquence or flattery designed to deceive
阿諛[あゆ, ayu] (n,vs) flattery
お世辞(P);御世辞[おせじ, oseji] (n) (See 世辞) flattery; compliment; (P)
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check
みんみん[, minmin] (adv,n) (on-mim) seeing through another person's scheme (e.g. lies and flattery)
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) skill; skillful; dexterity; (n) (2) flattery; (P)
[ねい, nei] (n) (arch) flattery; insincerity
佞弁[ねいべん, neiben] (n) flattery; cajolery; adulation
便佞;便侫[べんねい, bennei] (adj-na,n) flattery; adulation
媚;媚び[こび, kobi] (n) flattery; cajolery; flirtation
嬉しがらせ[うれしがらせ, ureshigarase] (n) flattery; adulation; commendation
巧言令色[こうげんれいしょく, kougenreishoku] (n) flattery; honeyed words
桂庵;慶庵;慶安[けいあん, keian] (n) (1) (See 口入れ屋) agency for employing servants and arranging marriages (Edo period); mediator; go-between; (2) flattery; flatterer; (3) (慶安 only) Keian era (1648.2.15-1652.9.18)
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n,vs) flattery; sycophancy; adulation
阿諛便佞;阿諛弁佞[あゆべんねい, ayubennei] (n,adj-no) flattery; adulation; sycophancy
阿諛追従[あゆついしょう, ayutsuishou] (n,vs) excessive flattery; adulation

flattery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้ายอ[v.] (bāyø) EN: love to be flattered ; be fond of flattery FR:
คำเยินยอ[n. exp.] (kham yoēnyø) EN: flattery FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flattery
Back to top