ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-raise-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น raise, *raise*,

-raise- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขันสมอ (v.) turn a capstan to raise an anchor
โงหัวไม่ขึ้น (v.) be unable to raise up one´s head
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suppose that would be a fine place to raise the childrenฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเด็กๆ
Let's raise the child together!มาเลี้ยงลูกด้วยกันเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All those voting guilty, please raise your hands.ทุกคนที่ลงคะแนนผิดโปรดยกมือของคุณ
It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.มันไม่ง่ายที่จะยกมือของฉันและส่งเด็กออกไปตายโดยไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
All those voting not guilty, please raise your hands.ทุกคนที่ลงคะแนนไม่ผิดโปรดยกมือของคุณ
OK, all those voting not guilty, raise your hands.OK, all those voting not guilty, raise your hands.
All those voting guilty, raise your hands.All those voting guilty, raise your hands.
The fish just moved away slowly... ... and the old man could not raise him an inch.ปลาที่เพิ่งย้ายออกไปอย่างช้าๆ และคนเก่าไม่สามารถฟื้นนิ้ว
I'll raise you.คุณไม่ได้ใช้นิ้วมือว่าในอดีตที่ผ่านมา
So... more to raise a laugh...เพื่อให้มากขึ้นเพื่อยกระดับ หัวเราะ
It's important to raise a laugh on the battlefield.เพื่อยกระดับการหัวเราะใน สนามรบ และมีอารมณ์ขันมากบาง หัวเราะสามารถ
They've been going in and out of style, But they're guaranteed to raise a smileพวกเขาได้รับไปในและนอกรูปแบบ แค่พวกเขาจะรับประกันที่จะเพิ่ม รอยยิ้ม
Well, raise my rent! You are the Kid!แม่เจ้าโว๊ย นายคือเดอะคิด
Now raise your right hand for the pledge.ยกมือขวาขึ้นเพื่อกล่าวคำปฎิญาณ

-raise- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敛钱[liǎn qián, ㄌㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ, 敛钱 / 斂錢] to collect money; to raise funds (for charity)
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
甚嚣尘上[shèn xiāo chén shàng, ㄕㄣˋ ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ ㄕㄤˋ, 甚嚣尘上 / 甚囂塵上] clamor raises the dust (成语 saw); a tremendous clamor; to raise a tremendous stink
要花[yào huā, ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ, 要花] cost; raise (price); bring (a price)
以利亚敬[Yǐ lì yà jìng, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, 以利亚敬 / 以利亞敬] Eliakim (name, Hebrew: God will raise up); Eliakim, servant of the Lord in Isaiah 22:20; Eliakim, son of Abiud and father of Azor in Matthew 1:13
令人发指[lìng rén fà zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄈㄚˋ ㄓˇ, 令人发指 / 令人髮指] to make one's hair stand up in anger (成语 saw); to raise people's hackles
增高[zēng gāo, ㄗㄥ ㄍㄠ, 增高] heighten; raise up
[liāo, ㄌㄧㄠ, 撩] to lift up (sth hanging down); to raise (hem of skirt); to pull up (sleeve); to sprinkle (water with cupped hands)
竖起[shù qi, ㄕㄨˋ ㄑㄧ˙, 竖起 / 豎起] hold up (high); raise up
加官进位[jiā guān jìn wèi, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ, 加官进位 / 加官進位] promotion in official post and salary raise (成语 saw)
加官进禄[jiā guān jìn lù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄨˋ, 加官进禄 / 加官進祿] promotion in official post and salary raise (成语 saw)
加薪[jiā xīn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄣ, 加薪] raise salary
募款[mù kuǎn, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, 募款] raise funds; fund-raising; raise money
把酒[bǎ jiǔ, ㄅㄚˇ ㄐㄧㄡˇ, 把酒] raise one's wine cup; fill a wine cup for sb
提薪[tí xīn, ㄊㄧˊ ㄒㄧㄣ, 提薪] to receive a raise in salary
警惕[jǐng tì, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄧˋ, 警惕] vigilant; alert; on guard; to raise one's guard
调资[tiáo zī, ㄊㄧㄠˊ ㄗ, 调资 / 調資] wage adjustment; to raise or lower wages

-raise- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一石を投じる[いっせきをとうじる, issekiwotoujiru] (exp,v1) to create a stir; to make waves; to raise a question about; to cause a sensation
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
仁王立ちになる[におうだちになる, nioudachininaru] (exp) to raise oneself up to one's full height; to strike a daunting pose
作り出す;造り出す;創り出す[つくりだす, tsukuridasu] (v5s,vt) (1) to manufacture; to produce; to raise (crops); (2) to invent; to dream up
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish)
士気高揚[しきこうよう, shikikouyou] (n,vs) raise (lift) morale; have an inspiring effect on morale
声を大にする[こえをだいにする, koewodainisuru] (exp,vs-i) to emphasize; to state emphatically; to speak loudly about; to raise one's voice; to lift one's voice
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P)
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
手を挙げる;手を上げる;手をあげる[てをあげる, tewoageru] (exp,v1) (1) (usu. 手を挙げる) to raise one's hand or hands; (2) (usu. 手を上げる) to surrender; (3) (usu. 手を上げる) to raise a hand to someone (as a threat to strike); (4) (usu. 手を上げる) (See 腕を上げる) to improve
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s,vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P)
振りかざす;振り翳ざす;振り翳す[ふりかざす, furikazasu] (v5s,vt) (1) to raise (esp. overhead); to brandish (e.g. sword); to flourish; (2) to wield (e.g. power, authority); to proclaim one's principles
振り立てる[ふりたてる, furitateru] (v1,vt) to toss (i.e. one's head); to wave (i.e. a flag); to stand up energetically; to raise one's voice
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
旗を揚げる[はたをあげる, hatawoageru] (exp,v1) (1) to raise (hoist) a flag; (2) to raise an army; (3) to start a new business
気合いを掛ける;気合いをかける[きあいをかける, kiaiwokakeru] (exp,v1) to cheer on; to raise a shout
片膝を立てる[かたひざをたてる, katahizawotateru] (exp,v1) to sit on the floor with one knee raised; to raise one knee; to sit with one knee up
疑心暗鬼[ぎしんあんき, gishin'anki] (exp) Suspicion will raise bogies; Once you suspect something, everything else will look suspicious
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
聳やかす[そびやかす, sobiyakasu] (v5s) to raise (usu. one's shoulders, with a jaunty, swaggering effect)
育て上げる;育てあげる[そだてあげる, sodateageru] (v1,vt) to raise (to maturity); to bring up; to rear; to train; to educate
興す[おこす, okosu] (v5s,vt) to revive; to retrieve (fortunes); to raise up; (P)
見上げる(P);見あげる[みあげる, miageru] (v1,vt) (1) to look up at; to raise one's eyes; (2) to look up to; to admire; to respect; (P)
身を固める[みをかためる, miwokatameru] (exp,v1) to settle down; to get a steady job; to marry and raise a family
関心を高める[かんしんをたかめる, kanshinwotakameru] (exp,v1) (See 関心が高まる) to stimulate interest in; to raise awareness of
顰める[しかめる;ひそめる, shikameru ; hisomeru] (v1,vt) (uk) to knit the brows; to raise eyebrows; to scowl; to grimace; to frown
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
育つ[そだつ, sodatsu] Thai: เติบโต English: to raise (child)
見上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes

-raise- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of FR: gonfler ; grossir ; bomber
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick FR: utiliser un stratagème
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักขึ้น[v. exp.] (chak kheun) EN: raise ; pull up FR:
ชักธง[v. exp.] (chak thong) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ชักธงขึ้นเสา[v. exp.] (chak thong ) EN: raise a flag FR: hisser le drapeau
ชันคอ[v.] (chankhø) EN: raise one's head FR:
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate FR:
ช้อน[v.] (chøn) EN: lift ; raise FR: lever
ช้อนตา[v. exp.] (chøn tā) EN: raise one's eyes FR: lever les yeux
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up FR: lever ; relever ; tenir haut
ชุบเลี้ยง[v.] (chuplīeng) EN: bring up ; raise ; foster FR:
ดีดบ้าน[v. exp.] (dīt bān) EN: raise a wooden house FR:
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster FR: prendre soin
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; file a case ; institute an action ; raise an action against FR: ester en justice
ฟูมฟัก[v.] (fūmfak) EN: bring up ; raise ; nurture FR:
จัดหาเงินทุน[v. exp.] (jathā ngoen) EN: acquire capital ; raise capital FR:
กางร่ม[v. exp.] (kāng rom) EN: raise an umbrella ; open an umbrella FR: ouvrir son parapluie
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
เกทับ[v.] (kēthap) EN: match and raise (in cards) ; bluff FR:
ขันสมอ[v.] (khansamø) EN: raise an anchor FR:
ขึ้น[v.] (kheun) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price FR: augmenter ; relever ; élever
ขึ้นราคา[v. exp.] (kheun rākhā) EN: increase the price ; raise the price ; go up in price ; raise prices FR: augmenter le prix
ขึ้นเสียง[v.] (kheunsīeng) EN: raise one's voice ; be in a stern voice FR: élever la voix
ก่ง[v.] (kong) EN: stretch ; extend ; raise ; bend FR: arquer ; courber ; couder ; recourber ; tendre
โก่ง[v.] (kōng) EN: inflate ; raise the price FR: gonfler ; arrondir
โก่งราคา[v. exp.] (kōng rākhā) EN: ask too high a price ; raise the price ; inflate the price FR: gonfler le prix ; surfaire ; surestimer
ก่งตูด[v. exp.] (kong tūt) EN: raise one's bottom FR:
กระดก[v.] (kradok) EN: bounce up ; raise up ; lift up ; flap FR:
กู้[v.] (kū) EN: borrow ; raise a loan ; lend FR: emprunter
เลื่อนชั้น [v.] (leūoenchan) EN: upgrade ; promote ; raise ; elevate FR:
เลื่อนขั้น[v.] (leūoen khan) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise FR:
เลื่อนตำแหน่ง[v. exp.] (leūoen tamn) EN: get a promotion ; be promoted ; promote ; elevate ; upgrade ; raise FR: recevoir une promotion ; promouvoir
เลื่อนที่[v.] (leūoenthī) EN: promote ; upgrade ; raise ; advance FR:
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: grow ; raise ; bring up FR: élever ; éduquer ; former
เลี้ยงลูก[v. exp.] (līeng lūk) EN: raise a child ; raise children FR: élever un enfant ; élever des enfants
เลี้ยงหมู[v. exp.] (līeng mū) EN: raise pigs FR: élever des porcs
เลี้ยงเป็ด[v. exp.] (līeng pet) EN: raise ducks FR: élever des canards
เลี้ยงสัตว์[v. exp.] (līeng sat) EN: raise animals ; domesticate animals ; raise a pet FR: faire de l'élevage ; élever des animaux ; domestiquer un animal
เลิก[v.] (loēk) EN: lift ; raise FR: lever ; relever

-raise- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -raise-
Back to top