ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laudation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laudation*, -laudation-

laudation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laudation (n.) การสรรเสริญ See also: การสดุดี, การยกย่อง, ถ้อยคำสรรเสริญ Syn. praise, commendation
English-Thai: HOPE Dictionary
laudation(ลอเด'เชิน) n. การสรรเสริญ,การสดุดี,คำสรรเสริญ,คำสดุดี, Syn. praise
English-Thai: Nontri Dictionary
laudation(n) คำสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสดุดี,คำชมเชย

laudation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
賞嘆;称嘆;賞歎;称歎[しょうたん, shoutan] (n,vs) laudation; acclaim

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laudation
Back to top