ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grow*, -grow-

grow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grow (vi.) เติบโต See also: เจริญเติบโต, งอกงาม Syn. increase, thrive
grow (vi.) พัฒนา See also: แผ่ขยาย Syn. chang to, develop into
grow (vt.) ปลูก See also: เพาะ, เลี้ยง Syn. plant, nurture, nurse Ops. harm, impede
grow (vt.) ทำให้เจริญเติบโต See also: ทำให้งอกงาม, ทำให้เป็นผู้ใหญ่, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้โตขึ้น
grow apace (phrv.) เติบโตอย่างรวดเร็ว See also: โตเร็ว, เจริญเร็ว
grow apart (phrv.) เติบโตกันไปคนละทาง Ops. grow together
grow apart (phrv.) แยกทางกัน See also: สวนทางกัน Ops. grow together
grow away from (phrv.) เติบโตห่างจาก
grow away from (phrv.) เลิกคบหากับ
grow back (phrv.) ปลูกคืน Syn. grow in
grow dark (vi.) ค่อยๆ มืดมัว Syn. become dark, overcloud
grow down (phrv.) เติบโตขึ้น Syn. grow up
grow down (phrv.) สั้นไป See also: เตี้ยไป
grow famous (vi.) ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ) See also: ถึง Syn. achieve success
grow from (phrv.) ปลูกจาก See also: เติบโตจาก Syn. grow into, grow out of
grow from (phrv.) พัฒนาจาก See also: เป็นผลมาจาก
grow in (phrv.) ยาวออกมา See also: งอกออกมา, โตออกมา Syn. grow out
grow in (phrv.) สร้างขึ้นใหม่
grow in (phrv.) พัฒนา (ความสามารถ) See also: ขยาย, ได้รับมากขึ้น
grow into (phrv.) เจริญเติบโตมากขึ้น See also: ใหญ่โตมากขึ้น, เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น Syn. grow from, grow out of
grow into (phrv.) โตเกินกว่าจะใส่เสื้อผ้าได้
grow into (phrv.) โตขึ้น See also: ใหญ่ขึ้น
grow into (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: เคยชินกับ
grow on (phrv.) เลื้อยอยู่ตาม See also: (พืชผักผลไม้)เกาะหรือขึ้นอยู่ตาม Syn. grow upon
grow on (phrv.) ค่อยๆชอบมากขึ้น
grow on (phrv.) กลายเป็นนิสัย
grow out (phrv.) งอกออกมา See also: โตออกมา Syn. grow in
grow out of (phrv.) งอกออกมาจาก See also: ยื่นออกมาจาก, เติบโตออกมาจาก Syn. grow from, grow into
grow out of (phrv.) พัฒนามาจาก Syn. arise from
grow out of (phrv.) โตเกินกว่าจะใส่ได้ (เสื้อผ้า)
grow out of (phrv.) มีเหตุผลหรือเเก่เกินกว่าจะชอบ (บางสิ่ง)
grow over (phrv.) ปกคลุม (สถานที่) ไปด้วยต้นไม้
grow over (phrv.) ทำให้ปกคลุม (บางสิ่ง) ด้วยบางสิ่งที่กำลังเติบโต
grow quickly (vi.) กระจายอย่างรวดเร็ว See also: เกิดขึ้นมากมาย, ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด, ขยายอย่างรวดเร็ว Syn. spread rapidly
grow roots (vi.) หยั่งราก See also: งอกราก
grow roots (vt.) หยั่งราก See also: งอกราก
grow together (phrv.) ปลูกไว้ใกล้กัน See also: ปลูกเอาไว้ที่เดียวกัน
grow together (phrv.) ใหญ่โตขึ้นเพื่อมารวมกัน
grow together (phrv.) พัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น Ops. grow apart
grow up (phrv.) เจริญเติบโตขึ้นไปทางทิศหรือด้าน See also: เติบโตโดยหันไปทางด้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
grow(โกร) vi.,vt. (ทำให้) เจริญ,เจริญงอกงาม,งอกขึ้น,ผุดขึ้น,เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น., Syn. increase,thrive,cultivate ###A. decrease,fail
grower(โกร'เออะ) n. ผู้ปลูก,ผู้เติบโต,สิ่งที่เติบโต
growl(โกรล) v. คำราม,บ่นด้วยความโกรธ., See also: growlingly adv., Syn. snarl,grumble
growler(โกร'เลอะ) n. ผู้คำราม,สิ่งที่คำราม,สัตว์ที่คำราม
grown(โกรน) adj. เจริญเติบโต,เป็นผู้ใหญ่
grown-up(โกรน'อัพ) adj. โตเต็มที่,เป็นผู้ใหญ่, See also: grown-upness n., Syn. adult
growth(โกรธ) n. การเจริญเติบโต,สิ่งที่เจริญเติบโตแล้ว,สิ่งที่งอกขึ้น,เนื้องอก,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา adj. ซึ่งเจริญเติบโต, Syn. development,increase,product
growth hormoneเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต และเกี่ยวข้องกับขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย
English-Thai: Nontri Dictionary
grow(vi,vt) เติบโต,ขึ้น,เจริญเติบโต,งอกงาม,ผุดขึ้น,ปลูก,เพาะปลูก
growl(n) เสียงคำราม,การคำราม
grown(vt) pp ของ grow
GROWN-grown-up(adj) โตเต็มที่,โตเป็นผู้ใหญ่,เติบโต,เติบใหญ่
growth(n) ความเจริญงอกงาม,ความเจริญ,ความเจริญเติบโต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
growthการเติบโต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Growเจริญ [การแพทย์]
Growers, Slowกลุ่มงอกช้า [การแพทย์]
Grown Heelความยาวทั้งตัว [การแพทย์]
Growthการเจริญเติบโต [TU Subject Heading]
Growth hormoneฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยาย (v.) grow See also: increase, expand, extend, develop, enlarge Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน, เพิ่มปริมาณ, พัฒนา Ops. ลดลง, น้อยลง, ลดปริมาณลง
ขึ้น (v.) grow Ops. ตาย
งอก (v.) grow See also: sprout, develop, produce, increase Syn. ผลิออก, แตกออก, แตกหน่อ Ops. ลดลง, น้อยลง
งอกงาม (v.) grow See also: increase, expand, extend, develop, enlarge Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน, เพิ่มปริมาณ, ขยาย, พัฒนา Ops. ลดลง, น้อยลง, ลดปริมาณลง
ปลูก (v.) grow See also: plant, cultivate
ผลิออก (v.) grow See also: sprout, develop, produce, increase Syn. แตกออก, แตกหน่อ Ops. ลดลง, น้อยลง
เจริญงอกงาม (v.) grow See also: thrive, flourish Syn. เติบโต, งอกงาม, เจริญเติบโต
เติบโต (v.) grow See also: thrive, flourish Syn. เติบใหญ่, โตขึ้น, โต Ops. แคระแกร็น
เพิ่มขึ้น (v.) grow See also: increase, expand, extend, develop, enlarge Syn. เพิ่มพูน, เพิ่มปริมาณ, ขยาย, พัฒนา Ops. ลดลง, น้อยลง, ลดปริมาณลง
เพิ่มปริมาณ (v.) grow See also: increase, expand, extend, develop, enlarge Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน, ขยาย, พัฒนา Ops. ลดลง, น้อยลง, ลดปริมาณลง
เพิ่มพูน (v.) grow See also: increase, expand, extend, develop, enlarge Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มปริมาณ, ขยาย, พัฒนา Ops. ลดลง, น้อยลง, ลดปริมาณลง
แตกหน่อ (v.) grow See also: sprout, develop, produce, increase Syn. ผลิออก, แตกออก Ops. ลดลง, น้อยลง
แตกออก (v.) grow See also: sprout, develop, produce, increase Syn. ผลิออก, แตกหน่อ Ops. ลดลง, น้อยลง
โตขึ้น (v.) grow See also: thrive, flourish Syn. เติบใหญ่, โต Ops. แคระแกร็น
เพาะเลี้ยง (v.) grow (plants) See also: raise, cultivate, rear
หนาหูหนาตา (adv.) grow thicker See also: be plenty Syn. หนาตา, มาก, มากมาย Ops. เบาบาง
เจริญวัย (v.) grow up See also: develop, increase Syn. เติบโต
เจริญเติบโต (v.) grow up See also: develop, grow, increase Syn. เจริญวัย, เติบโต
เติบใหญ่ (v.) grow up See also: grow, develop, increase Syn. โตขึ้น, เติบโต, เจริญ, เจริญเติบโต
โต (v.) grow up See also: grow, develop Syn. เจริญ, เติบโต
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
I watch her grow in the pictures you sentฉันเฝ้าดูเธอเติบโตขึ้นจากภาพที่คุณส่งมา
From now on we'll grow old togetherจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
Now he wants to grow a beardตอนนี้เขาอยากไว้หนวด
What'll you be when you grow up?ลูกโตขึ้นจะเป็นอะไร
Don't worry so much just grow up normally, okay?อย่าไปกังวลอะไรให้มากนัก แค่เติบโตขึ้นมาอย่างปกติเท่านั้น โอเคนะ
You acted like a grown upคุณทำตัวเป็นผู้ใหญ่
Look who's all grown up now?ดูสิว่าใครกันที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้
I am entirely grown upฉันเติบโตเต็มที่แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't let the wish grow cold!อย่าปล่อยให้ความปรารถนา เติบโตเย็น!
I wonder why women never grow whiskers.ฉันสงสัยว่า ฉันมีเคราตั้งแต่เมื่อไหร่
Wonderful green fields, and they grow apples and grapes.มีท้องทุ่งสีเขียว และมีต้นแอปเปิล กับองุ่น
It's a pity you have to grow up.น่าเสียดายที่คุณต้องเติบโต
Oh, she played the game brilliantly, but after a while, she began to grow careless.โอ้ หล่อนเล่นเกมได้เก่งกาจนัก เเต่ไม่นานหล่อนก็เริ่มจะไม่ระมัดระวัง
It ought to give you the thrill of your life, Max, to watch my son grow bigger day by day and to know that when you die, Manderley will be his. ""ที่ต้องคอยเฝ้ามองลูกชายของฉัน เติบโตขึ้นทุกวัน และเมื่อคุณตายไป..." "เเมนเดอเลย์ก็จะตกเป็นของเขา"
Fascism is something you grow out of.ฉันพยายามที่จะเปลี่ยนโลก ตัวเอง
That grow so incredibly highที่เจริญเติบโตได้สูงมากอย่างไม่น่า เชื่อ
He has fields in Turkey, where they grow poppy.เขามีสาขาในประเทศตุรกีที่พวกเขาเติบโตงาดำ
It would Oh, go away and grow Come again when you'reคงเป็นอย่างนั้น โอ ไปเติบโตซะ
As gaily we grow As night and daily we growเรามีความสุขกันขณะที่คืนวันผันผ่าน
For years the landlords have ordered us to grow indigo for dyeing cloth.หลายปีมาแล้ว เจ้าของที่สั่งให้เรา ปลูกคราม

grow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长出[zhǎng chū, ㄓㄤˇ ㄔㄨ, 长出 / 長出] grow out; bring forth
农桑[nóng sāng, ㄋㄨㄥˊ ㄙㄤ, 农桑 / 農桑] mulberry farming; to grow mulberry for sericulture
增多[zēng duō, ㄗㄥ ㄉㄨㄛ, 增多] to increase; to grow in number
勃兴[bó xīng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥ, 勃兴 / 勃興] rise suddenly; grow vigorously
大人[dà ren, ㄉㄚˋ ㄖㄣ˙, 大人] adult; grownup
年均增长率[nián jūn zēng zhǎng lǜ, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, 年均增长率 / 年均增長率] annual rate of growth
腋芽[yè yá, ㄧㄝˋ ㄧㄚˊ, 腋芽] axillary bud; bud growing from axil of plant
菜牛[cài niú, ㄘㄞˋ ㄋㄧㄡˊ, 菜牛] beef cattle (grown for meat)
水横枝[shuǐ héng zhī, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄥˊ ㄓ, 水横枝 / 水橫枝] cape jasmine (Gardenia jasminoides), esp. grown as bonsai
[zhǎng, ㄓㄤˇ, 长 / 長] chief; head; elder; to grow; to develop
家培[jiā péi, ㄐㄧㄚ ㄆㄟˊ, 家培] cultivated; home grown
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, 方兴未艾 / 方興未艾] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong
茂密[mào mì, ㄇㄠˋ ㄇㄧˋ, 茂密] dense (of plant growth); lush
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 发展 / 發展] development; growth; to develop; to grow; to expand
经济增长[jīng jì zēng zhǎng, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄗㄥ ㄓㄤˇ, 经济增长 / 經濟增長] economic growth
赘生[zhuì shēng, ㄓㄨㄟˋ ㄕㄥ, 赘生 / 贅生] excrescence; abnormal superfluous growth
花把势[huā bǎ shì, ㄏㄨㄚ ㄅㄚˇ ㄕˋ, 花把势 / 花把勢] expert flower grower
繁茂[fán mào, ㄈㄢˊ ㄇㄠˋ, 繁茂] exuberant; luxuriant; lush and flourishing (vegetation); rank growth
曼陀罗[màn tuó luó, ㄇㄢˋ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, 曼陀罗 / 曼陀羅] flower of north India (Datura stramonium, Sanskrit: mandara), considered sacred and grown in temples, similar to belladonna
产粮区[chǎn liáng qū, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˊ ㄑㄩ, 产粮区 / 產糧區] food growing area
[jiān, ㄐㄧㄢ, 豜] fully grown pig; 3-year old pig
[bǐ, ㄅㄧˇ, 秕] grain not fully grown; husks; withered grain; unripe grain
刺激素[cì jī sù, ㄘˋ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, 刺激素] growth hormone
丛生[cóng shēng, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄥ, 丛生 / 叢生] growing as a thicket; overgrown; breaking out everywhere (of disease, social disorder etc)
咆哮[páo xiāo, ㄆㄠˊ ㄒㄧㄠ, 咆哮] growl; roar
增殖[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, 增殖] growth; increase
增长[zēng zhǎng, ㄗㄥ ㄓㄤˇ, 增长 / 增長] grow; increase
增长率[zēng zhǎng lǜ, ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, 增长率 / 增長率] growth rate
年轮[nián lún, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˊ, 年轮 / 年輪] growth ring
成长率[chéng zhǎng lǜ, ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, 成长率 / 成長率] growth rate
[zhí, ㄓˊ, 殖] grow; reproduce
生长[shēng zhǎng, ㄕㄥ ㄓㄤˇ, 生长 / 生長] grow
盆栽[pén zāi, ㄆㄣˊ ㄗㄞ, 盆栽] growing plants in pots; Japanese: bonsai
养花[yǎng huā, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚ, 养花 / 養花] growing flowers
生长激素[shēng zhǎng jī sù, ㄕㄥ ㄓㄤˇ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, 生长激素 / 生長激素] growth hormone
发育[fā yù, ㄈㄚ ㄩˋ, 发育 / 發育] growth; development
青稞[qīng kē, ㄑㄧㄥ ㄎㄜ, 青稞] highland barley (grown in Tibet and Qinghai); qingke barley
土生土长[tǔ shēng tǔ zhǎng, ㄊㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄨˇ ㄓㄤˇ, 土生土长 / 土生土長] home grown; indigenous; native born and bred
[sēn, ㄙㄣ, 椮 / 槮] lush growth (trees); fishing using bundled wood (archaic)
[wǎn, ㄨㄢˇ, 菀] luxuriance of growth

grow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary
デブる[, debu ru] (v5r) (derog) (sl) (See デブ) to grow fat; to become fat
ひげを生やす;鬚を生やす[ひげをはやす, higewohayasu] (exp,v5s) to grow a beard
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
作り方[つくりかた, tsukurikata] (n) (1) (See 作る・1) style of building; construction; workmanship; way of making; (2) (See 作る・2) recipe; (3) (See 作る・3) how to grow (something)
倦み疲れる[うみつかれる, umitsukareru] (v1) to grow weary; to get tired of
冷える[ひえる, hieru] (v1,vi) to grow cold (from room temperature, e.g. in refrigerator); to get chilly; to cool down; (P)
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P)
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe
向地性[こうちせい, kouchisei] (n) the nature of plants to grow down and root; geotropism
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P)
嵩張る[かさばる, kasabaru] (v5r,vi) to be bulky; to be unwieldy; to grow voluminous
慣れっこになる;馴れっこになる[なれっこになる, narekkoninaru] (exp,v5r) to become used to; to become familiar with; to grow accustomed to
慣れる(P);馴れる;狎れる[なれる, nareru] (v1,vi) (1) to grow accustomed (to); to get too familiar with; to get used (to); (2) to become domesticated; to become tame; (P)
憎まれっ子世に憚る[にくまれっこよにはばかる, nikumarekkoyonihabakaru] (exp) (id) Ill weeds grow apace
成人[せいじん, seijin] (n) (1) adult; (vs) (2) to grow up; to mature; (3) (See 新成人) to come of age; (P)
気色ばむ[けしきばむ, keshikibamu] (v5m,vi) to grow angry; to display one's anger
沸く[わく, waku] (v5k,vi) (1) (esp. 沸く) to grow hot (of water, etc.); to boil; (2) to be in a state of excitement; to get excited; to take place energetically; (P)
生い茂る;生茂る[おいしげる, oishigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be overgrown; to thrive; to grow in abundance
痩せ衰える[やせおとろえる, yaseotoroeru] (v1,vi) to become emaciated; to grow thin and worn out
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn)
盛大に趣く[せいだいにおもむく, seidainiomomuku] (exp,v5k) to grow in prosperity
相和す[あいわす, aiwasu] (v5s) (See 相和する) to grow together; to join together (in doing something)
老い込む[おいこむ, oikomu] (v5m,vi) to grow old; to weaken with age; to become senile
育ち行く;育ちゆく[そだちゆく, sodachiyuku] (v5k-s) to grow up
育つ[そだつ, sodatsu] (v5t,vi) to be raised (e.g. child); to be brought up; to grow (up); (P)
自然木[しぜんぼく, shizenboku] (n) naturally growing tree; tree that does not grow in a tree plantation
色づく;色付く[いろづく, iroduku] (v5k,vi) (1) to change color (esp. leaves, fruit, flowers) (colour); (2) to turn crimson (e.g. leaves in autumn); to begin to redden; (3) to ripen; to grow ripe
色めく[いろめく, iromeku] (v5k,vi) to colour; to color; to be tinged; to brighten; to grow lively; to become excited; to be stirred
色褪せる;色あせる[いろあせる, iroaseru] (v1,vi) to fade; to grow stale; to grow dull in color (colour)
芒種[ぼうしゅ, boushu] (n) (See 二十四節気) "grain in ear" solar term (approx. June 6, when awns begin to grow on grains)
茂る(P);繁る[しげる, shigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be in full leaf; to be rampant; to luxuriate; to be luxurious; (P)
[つる, tsuru] (n) (uk) shoots which grow in a helix around a support and climb with tendrils or suckers as opposed to vines; esp. hops, bindweed, runner bean, French bean and honeysuckles
角を出す[つのをだす, tsunowodasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) (See 角を生やす) to get jealous; to grow horns
角を生やす[つのをはやす, tsunowohayasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) to get jealous; to grow horns
鈴なりになる;鈴生りに生る[すずなりになる, suzunarininaru] (exp,v5r) to grow in clusters
長ける;闌ける[たける, takeru] (v1,vi) (1) to excel at; to be proficient at; (2) to grow old; (3) to ripen; (4) to rise high (e.g. the sun)
長じる[ちょうじる, choujiru] (v1,vi) (1) (See 長ずる・1) to grow; to grow up; (2) (See 長ずる・2) to be good at; to excel in
Japanese-English: COMDICT Dictionary
急成長[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] exponential growth
自家製ソフトウェア[じかせいソフトウェア, jikasei sofutouea] home-grown software
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวลง English: to grow cold
太る[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
湧く[わく, waku] Thai: ร้อนขึ้น English: to grow hot
生える[はえる, haeru] Thai: งอก English: to grow

grow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญงอกงาม[v. exp.] (jaroēn ngøk) EN: grow ; thrive ; flourish FR: pousser ; croître ; se développer
เจริญเติบโต[v. exp.] (jaroēn toēp) EN: grow up ; develop ; grow ; increase FR: grandir ; croître ; se développer
เจริญวัย[v. exp.] (jaroēnwai) EN: grow up ; develop ; increase ; grow into FR: se développer
แก่ตัว[v.] (kaētūa) EN: be old ; be aged ; get old ; grow old ; be getting old FR: vieillir
ขยายตัวติดลบ[v. exp.] (khayāitūa t) EN: grow negatively ; contract FR:
ขึ้น[v.] (kheun) EN: grow ; get taller FR: croître ; pousser ; s'élever
ค่อย ๆ เรียนรู้[v. exp.] (khǿi-khǿi r) EN: grow into FR: devenir
เกิดแก่เจ็บตาย = เกิด แก่ เจ็บ ตาย[xp] (koēt kaē je) EN: We are born, grow old, fall ill and die FR:
เกิดขึ้นเอง[v. exp.] (koēt kheun ) EN: grow wild FR:
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: grow ; raise ; bring up FR: élever ; éduquer ; former
งอก[v.] (ngøk) EN: grow ; sprout ; germinate ; shoot ; bud ; develop FR: croître ; pousser ; germer ; bourgeonner ; se développer
งอกงาม[v.] (ngøk-ngām) EN: thrive ; grow ; flourish ; burgeon ; multiply FR: se développer ; croître
พัฒนาขึ้น [v. exp.] (phatthanā k) EN: develop ; grow FR: développer
เพาะ[v.] (phǿ) EN: grow ; plant ; cultivate ; culture FR: planter ; faire pousser ; cultiver
เพิ่มขึ้น[v. exp.] (phoēm kheun) EN: increase ; accelerate ; grow ; mount FR: accroître ; augmenter ; s'accroître ; croître ; élever
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ[v. exp.] (phoēm kheun) EN: grow on FR: s'imposer peu à peu
เพาะปลูก[v.] (phǿplūk) EN: cultivate ; plant ; grow ; raise ; practice agriculture FR: cultiver ; pratiquer l'agriculture
ผุดเป็นดอกเห็ด[v. exp.] (phut pen dø) EN: mushroom ; grow like mushrooms FR:
ปลูก[v.] (plūk) EN: grow ; cultivate ; plant FR: planter ; cultiver
เรียกเนื้อ[v. exp.] (rīek neūa) EN: cause a wound to heal ; get good muscular tissue grow at the wound site FR:
ร่อยหรอ[v.] (rǿirø) EN: be gradually consumed ; be diminished ; grow less and less ; become less and less ; wear off ; wear away ; diminish in quantity ; deteriorate FR: s'amoindrir
สาง[v.] (sāng) EN: dawn ; grow light ; brighten ; be dawn FR:
แตกหน่อ[v. exp.] (taēk nø) EN: grow FR:
แตกออก[v. exp.] (taēk øk) EN: grow FR:
ทำนา[v.] (thamnā) EN: farm ; grow rice ; do rice farming ; be engaged in farming ; till the soil ; be a rice farmer FR: travailler aux champs ; planter le riz ; cultiver ; récolter
ทำไร่[v. exp.] (tham rai) EN: farm ; do farming ; do crop-farming ; do truck farming ; grow plant crops ; grow field crops ; work in the field FR: travailler aux champs ; cultiver
ทำไร่ทำนา[v. exp.] (tham rait h) EN: grow plant crops ; farm grain crops FR: se livrer aux travaux des champs
ทำสวน[v. exp.] (tham sūan =) EN: garden ; grow tree crops ; plant ; grow ; work in the garden ; work in the orchard FR: jardiner ; cultiver
โต[v.] (tō) EN: grow ; grow up ; develop FR: grandir ; croître ; se développer
เติบโต[v.] (toēptō) EN: grow ; grow up ; mature ; thrive FR: croître ; grandir ; s'agrandir
เติบใหญ่[v. exp.] (toēp yai) EN: grow up ; mature FR:
โตขึ้น[v.] (tōkheun) EN: grow up FR: grandir ; grossir
อ้วนขึ้น[v. exp.] (uan kheun) EN: grow fat ; get fat ; put on weight FR: grossir ; engraisser
ไว้หนวด[v. exp.] (wai nūat) EN: grow a moustache ; wear a moustache ; have a moustache FR: porter la moustache
วัฒนา[v.] (watthanā) EN: prosper ; grow FR: prospérer
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: be in the ascendant ; prosper ; grow ; germinate ; develop FR:
เยอะ[v.] (yoe) EN: grow ; multiply FR: proliférer ; se multiplier
อัตราการเติบโต[n. exp.] (attrā kān t) EN: growth rate FR: taux de croissance [m] ; niveau d'augmentation [m]
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:

grow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epitaxiewachstum {n}; Aufwachsen einer Halbleiterschicht [electr.]epitaxial growth
Zellwachstum {n} [biol.]cell growth
Kristallzüchtung {f}crystal growing
Streckungswachstum {n}elongation growth
Wachstumsfaktor {m}factor of growth
Getreideanbau {m} [agro.]growing of cereals
Gemüseanbau {n}growing of vegetables
Wachstumsindex {m}growth index
Wachstumsrate {f}growth rate
wachstumsfördernd; wachstumsanregend; wachstumsstimulierend {adj}growth stimulating
wachstumshemmend; wachstumsverzögernd {adj}growth retarding
Dehnungstoleranz {f}growth allowance
Wachstum {n} (Reifen)growth (tyre)
saftig; grün; üppig {adj} | üppiger Wuchslush | lush growth
Verdienstspanne {f}margin growth; profit margin
Kartoffelanbau {m}potato growing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grow
Back to top