ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ฉับพลัน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ฉับพลัน, -ฉับพลัน-

*ฉับพลัน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉับพลัน (adv.) increasingly See also: sharply, dramatically Syn. อย่างเร็ว
ฉับพลัน (adv.) immediately See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away Syn. ทันทีทันใด, ทันที
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once Syn. โดยทันที, โดยฉับพลัน
ฉับพลัน (adv.) at once See also: instantly, immediately, promptly, suddenly Syn. ทันที, โดยพลัน
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbly Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุ๊บปั๊บ Ops. ช้า
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbly Syn. ปุบปับ, ทันที, รวดเร็ว Ops. ช้า
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbly Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุบปับ
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbly Syn. ทันที
ฉับพลัน (v.) be fast See also: be rapid, be quick, be speedy, be swift Syn. ทันที
ฉับพลัน (adv.) at this moment See also: now, instantly, at once, right now, immediately Syn. ปัจจุบัน, ทันที, เวลานี้, ทันทีทันใด, บัดนี้, ตอนนี้ Ops. ก่อนนี้
ฉับพลัน (adv.) immediately See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly Syn. ทันที, ทันทีทันใด
ฉับพลัน (adv.) immediately See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly Syn. โดยทันที, ทันที, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น
ฉับพลัน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ Ops. ปกติ
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: at that moment, at once, promptly, quickly, instant, right away Syn. เดี๋ยวนั้น, ทันที, ทันใดนั้น, ทันทีทันใด
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: immediately, instantly, at once, promptly, quickly, right away, quickly, then and there Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับไว
ฉับพลัน (adv.) promptly See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away Syn. ทันทีทันควัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น, บัดนั้น Ops. เนิ่นนาน
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, immediately, unexpectedly Syn. กะทันหัน, ด่วน, เร็ว, ทันที
อย่างฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once Syn. โดยทันที
โดยฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once Syn. โดยทันที, อย่างฉับพลัน
English-Thai: HOPE Dictionary
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
avulsion(อะวัล' เชิน) n. การฉีกขาด,การเคลื่อนย้ายไปสู่ที่อื่นอย่างฉับพลัน,การดึงออกจากกัน (a tearing away)
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
burgeon(เบอร์'เจิน) n. ดอกตูม,หน่อ,หน่ออ่อน. vt. ผลิ,ผลิหน่อ,เริ่มเจริญ,เจริญโดยฉับพลัน. vt. ออกหน่อ
burst(เบอสทฺ) {burst,burst,bursting,burts} vi.,n. (การ) ระเบิด,แตกออก,ระเบิดแตก,ผลิ,พอง,ปริ,ปะทุขึ้นอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน,เต็มไปด้วย., Syn. explode
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
dart(ดาร์ท) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลูกดอก,การพุ่งเข้าไปอย่างฉับพลัน,เกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,เหล็กต่อยของแมลง v. พุ่งเข้าอย่างฉับพลัน,โผ,โถม,ขว้าง, See also: dartingly adv. ดูdart dartingness n. ดูdart, Syn. spurt
unexpected(อันอิคสเพค'ทิด) adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,นึกไม่ถึง,ประหลาดใจ,ฉับพลัน.
immediacy(อิมี'เดียซี) n. ความฉับพลัน,ความไม่รีรอ,ความใกล้ชิด
immediate(อิมี'เดียท) adj. ฉับพลัน,ไม่รีรอ,ทันที,กะทันหัน,โดยตรง,ใกล้ชิด, See also: immediateness n. -conj. ทันทีที่, Syn. suddenly,primary,next
instantaneous(อินสทันเท'เนียส) adj. ทันทีทันใด,ฉับพลัน., See also: instantaneity n., Syn. immediate
instantly(อิน'สเทินทฺลี) adv.,conj. ทันทีทันควัน,ฉับพลัน,รีบด่วน ้,โดยตรง, Syn. directly,immediately
o'clock(อะคลอค') adv. โดยนาฬิกา,ตามนาฬิกา,..โมง...,.นาฬิกา. one o'clock อย่างรวดเร็ว,ฉับพลัน,ยินดียิ่ง
offhand(ออฟ'แฮนดฺ) adv.,adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,ทันทีทันใด,ฉับพลัน,ไม่นาน,เฉพาะหน้า,เฉพาะกาล,ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ได้ยึดหรือพิง,ไม่มีมารยาท., See also: offhandedly adv. offhandness n., Syn. extemporaneous
outright(เอา'ไรทฺ) adj.,adv. สมบูรณ์,ทั้งหมด,เต็มที่,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีการยับยั้ง,ทันที,ฉับพลัน, See also: outrightness n., Syn. downright,utter
overtake(โอเวอะเทค') vt. ตามทัน,โจมตีอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด. vi. ผ่านพาหนะอื่น
paddy whack(แพด'ดีแวค) vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,โกรธขึ้นฉับพลัน
padywack(แพด'ดีแวค) vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,โกรธขึ้นฉับพลัน
pang(แพง) n. ความเจ็บปวดอย่างฉับพลัน ตัวอย่าง: (a pang of sorrow), Syn. ache,pain
parvenu(พาร์'วะนู) n. ผู้ร่ำรวยอย่างฉับพลัน,คนที่เพิ่งร่ำรวย,ผู้ดีใหม่.
pop-up(พอพ'อัพ) adj. ผลุดขึ้นอย่างฉับพลัน (เมื่อเปิดหน้าหนังสือ) . n. หนังสือดังกล่าว
prompt(พรอมพฺทฺ) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,โดยพลัน,ทันทีทันใด, (เงิน) จ่ายได้ทันที. vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สนับสนุน,ถือหาง,บอกบท. vi. บอกบท. n. เวลาจำกัดในการชำระหนี้,การกระตุ้น,การให้กำลังใจ,การบอกบท,สิ่งเตือนใจ., See also: promptness n.
quickly(ควิค'ลี) adv. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ช้า, Syn. rapidly
quirk(เควิร์ค) n. การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร,การกระทำหรือคำพูดที่ตลบตะแลง,พฤติการณ์ที่ประหลาด,การบิดหรือโค้งอย่างฉับพลัน,หางตัวอักษร,การเขียนตัวอักษรเล่นหาง,มุมแหลม vt. เล่นสำนวน,ถากถาง,เขียนตัวอักษรแบบเล่นหาง
rapid(แรพ'พิด) adj. เร็ว,รวดเร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,กะทันหัน. n. ส่วนของสายน้ำที่ไหลเชี่ยว, See also: rapidly adv., Syn. swift,quick,fast
readily(เรด'ดิลี) adv. อย่างรวดเร็ว,อย่างฉับพลัน,โดยง่ายดาย,อย่างเต็มใจ
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง,การเตรียมพร้อม,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน,ความง่ายดาย,ความเต็มใจ,ความยินยอม, Syn. promptness,willingness
ready(เรด'ดี) adj. พร้อม,เตรียมพร้อม,เสร็จ,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน,โน้มน้าว,ชอบ,มักจะ,คล่อง,สะดวก,ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่ -Phr. (make ready เตรียมพร้อม)
revulsion(รวัล'เชิน) n. ความรู้สึกขยะแขยง,การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและฉับพลัน,การถอยกลับ,การถอนกลับ, See also: revulsionary adj. revulsive adj., Syn. recoil ###A. liking
ripost(รีโพสทฺ') n. (การฟันดาบ) การแทงกลับอย่างฉับพลัน,การโต้ตอบอย่างฉับพลัน vi. โต้ตอบอย่างฉับพลัน
riposte(รีโพสทฺ') n. (การฟันดาบ) การแทงกลับอย่างฉับพลัน,การโต้ตอบอย่างฉับพลัน vi. โต้ตอบอย่างฉับพลัน
rush(รัช) vi.,n. (การ) วิ่ง,วิ่งเข้าไป,วิ่งแร่,พุ่ง,พรวดพราด,ถลัน,เร่ง,รีบเร่ง,ผลัก,ไส,ปรากฎขึ้นฉับพลัน vt. กระทำอย่างเร่งรีบ,เร่งรีบ,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,แย่งซื้อ adj. เร่งรีบฉุกละหุก,พรวดพราด,กุลีกุจอ, See also: rushingly adv.
sally(แซล'ลี) vt.,n. (การ,ผู้) ฝ่าวงล้อมออกมา,ออกเดินทางอย่างฉับพลัน,ตีโต้,ตอบโต้,ปล่อยออกมา,ปะทุ,ออกข้างนอก, See also: sallier n., Syn. dedouch
scour(สเคาร์'เออะ) vt.,vi.,n. (การ) ขัดให้สะอาด,ขัดเงา,ขัดอย่างแรง,ถูอย่างแรง,ถูให้สะอาด,ลอกท้องร่อง,กรอกลำไส้,ถ่ายท้อง,ล้างท่อ,กลั้วท่อ,ล้างออก,ชะออก,ขจัด,กำจัด vi.,vt. ไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,ผ่านไปอย่างฉับพลัน,เที่ยวค้นคว้า
sharp(ชาร์พ) adj. คม,คมกริบ,ชัด,ชัดเจน,แจ๋ว,เฉียบแหลม,เฉียบขาด,เข้มงวด,เย็นเฉียบ,เผ็ดร้อน,ฉุน,รุนแรง,เสียดแทง,แสบแก้วหู,กะทันหัน,ฉับพลัน,แหลมคม,ว่องไว,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย,ไม่ออกเสียง,เสียงสูงข้างเดียว vt.,vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง
sharpen(ชาร์พ'เพิน) vt.,vi. ทำให้คม,ฝนให้คม,เพิ่ม,ทำให้รุนแรงขึ้น,กลายเป็นคม,ฉับพลัน., See also: sharpener n., Syn. edge,hone,strop
short(ชอร์ท) adj. สั้น,เตี้ย,ต่ำ,ย่อ,ตื้น,ลุ่น,ห้วน,ระยะสั้น,สังเขป,ใกล้,ไม่นาน,ขาดแคลน,ขาด,ไม่ถึง,ไม่พอ,ไม่ดีพอ,อ่อน,น้อย,เปราะ,บอบบาง (เสียง) ,ไม่เน้น, short of น้อยกว่า,เลวกว่า,ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง,ฉับพลัน,สั้น ๆ ,ย่อ ๆ ,โดยสังเขป,ใกล้,ย่น,ไม่ถึง
sky(สคาย) n. ท้องฟ้า,ทางฟ้าเบื้องบน,สวรรค์,แดนสุขาวดี, -Phr. (out of a clear (blue) sky โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าฉับพลัน)
slap(สแลพ) n. การตบ,การตบหน้า,การวางสิ่งที่แบนลงโครม,เสียงตบ,เสียงวางลงโครม,คำเสียดสี,คำเหน็บแนม,การหมิ่นประมาท,การปฎิเสธ vt. ตบ,ตบหน้า,วางลงโครม,เหน็บแนม,หมิ่นประมาท,สบประมาท. adv. อย่างแรง,อย่างฉับพลัน,โดยตรง, See also: slapper n.
English-Thai: Nontri Dictionary
abrupt(adj) ฉับพลัน,ผลุนผลัน,ปุบปับ,ทันทีทันใด
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
extemporaneous(adj) ทำโดยฉับพลัน,ไม่ได้เตรียมมาก่อน,เล่นกลอนสด
extempore(adv) โดยฉับพลัน,เฉพาะหน้า,ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน
offhand(adj,adv) เฉพาะหน้า,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
forthwith(adv) ทันทีทันใด,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่รีรอ
immediate(adj) ทันทีทันใด,ปัจจุบัน,ใกล้ชิด,ถัดมา,โดยกะทันหัน,ฉับพลัน
instantaneous(adj) ชั่วขณะ,ในพริบตาเดียว,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
snappy(adj) คล่อง,เร็ว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,ฉับพลัน
overtake(vt) ไล่ทัน,ตามทัน,เกิดขึ้นฉับพลัน
prompt(adj) ฉับพลัน,โดยทันที,รวดเร็ว,ทันทีทันใด
quick(adj) ด่วน,รวดเร็ว,เร็ว,ทันที,ไว,ฉับพลัน
quickly(adv) โดยไว,โดยเร็ว,โดยทันที,อย่างรวดเร็ว,โดยฉับพลัน
rapid(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,กะทันหัน,ฉับพลัน
readily(adv) อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน
readiness(n) ความพร้อมเพรียง,ความเต็มใจ,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน
revulsion(n) ความรู้สึกขยะแขยง,การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
speedily(adv) ว่องไว,อย่างเร็ว,อย่างฉับพลัน,รวดเร็ว
speedy(adj) รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน
straightway(adj) ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง
sudden(adj) ฉับพลัน,ทันทีทันใด,กะทันหัน,รวดเร็ว,ปัจจุบันทันด่วน
suddenly(adv) โดยฉับพลัน,ทันใดนั้น,โดยกะทันหัน,อย่างรวดเร็ว
swift(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน
unforeseen(adj) ไม่ได้นึกฝัน,ฉับพลัน,คาดไม่ถึง
upstart(n) คนมีอำนาจขึ้นโดยฉับพลัน,คนเห่อ,คนห่าม,คนทะลึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
happening; manifestation; realizationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jerk๑. การกระตุก๒. กิริยาสนองฉับพลัน [มีความหมายเหมือนกับ reflex ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroxysm๑. อาการโรคกลับฉับพลัน๒. อาการกำเริบ๓. อาการหดเกร็ง, อาการชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precipitate๑. ตกตะกอน๒. ตะกอน๓. ฉับพลัน, ทันที๔. (จิตเวช.) กระตุ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
realization; happening; manifestationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflex๑. รีเฟล็กซ์, ปราวัตต์๒. กิริยาสนองฉับพลัน [มีความหมายเหมือนกับ jerk ๒]๓. ภาพสะท้อน [มีความหมายเหมือนกับ reflection ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudden and unforeseen damageความเสียหายฉับพลันโดยไม่คาดคิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
urgency๑. ภาวะรีบด่วน๒. ภาวะปวดปัสสาวะฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroxysmal๑. -โรคกลับฉับพลัน๒. -กำเริบ๓. -หดเกร็ง, -ชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
avulsionการเปลี่ยนทางเดินของลำน้ำอย่างฉับพลัน [การทูต]
Dikeพนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Dyke พนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
sparkประกายไฟฟ้า, ปรากฏการณ์ที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง เช่น อากาศหรือฉนวนไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง เกิดจากการเสื่อมสภาพเป็นฉนวนอย่างฉับพลันของตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sudden drawdownsudden drawdown, การลดระดับน้ำฉับพลัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rain Shower ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง ฝนซู่ (แต่ก่อนเรียกว่าฝนโปรย) คือหยาดน้ำฟ้า หรือฝนตกหนักโดยกระทันหันในระยะเวลาสั้น ๆ มีเสียงดัง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นโดย กระแสอากาศไหลในทางตั้ง (convective clouds) เม็ดฝน หรือ เม็ดของน้ำฟ้าโดยปกติมีขนาดโตกว่าน้ำฟ้า หรือน้ำฝนชนิดอื่น ฝนซู่ มักตกและหยุดอย่างฉับพลันและมีการเปลี่ยนแปลงความแรงของฝนอย่างรวดเร็ว ลักษณะท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดครื้มน่ากลัวอย่างรวดเร็วเพราะเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) และกลับกลายเป็นแจ่มใสในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังฝนตก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acute (adj.) ฉับพลัน See also: เฉียบพลัน
click (vi.) เข้าใจขึ้นอย่างฉับพลัน
extemporary (adj.) โดยฉับพลัน See also: ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน Syn. extemporaneous, offhand
flush (n.) อารมณ์หรือความรู้สึกรุนแรงที่เกิดขึ้นฉับพลัน
lurch (vi.) เอียงอย่างฉับพลัน See also: เอียงวูบ Syn. roll, pitch
overtake (vt.) เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน See also: เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด Syn. befall, happen
plump (adv.) อย่างฉับพลันและรุนแรง
pop-up (adj.) ซึ่งโผล่ขึ้นอย่างฉับพลัน
power increase (n.) การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลัน
quirk (n.) การพลิกผันอย่างฉับพลัน (เโชคชะตา) See also: เหตุการณ์พลิกผัน
revulsive (adj.) ซึ่งเปลี่ยนแปลงฉับพลันและรุนแรง
right (adv.) อย่างฉับพลัน See also: อย่างแน่นอน Syn. exactly, immediately
riposte (n.) การตอบโต้อย่างฉับพลัน Syn. response, retort
riposte (n.) การแทงกลับอย่างฉับพลัน (การฟันดาบ) See also: การแทงดาบทันที Syn. ripost
riposte (vi.) ตอบโต้อย่างฉับพลัน Syn. respond, retort
sharp (adj.) ฉับพลัน See also: กะทันหัน, ทันทีทันใด, ซึ่งคาดไม่ถึง Syn. acute
skyrocket (vi.) ลอยขึ้นสูงอย่างฉับพลัน Syn. rocket, shoot up
skyrocket (vt.) ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างฉับพลัน
stound (n.) ความเจ็บปวดอย่างฉับพลัน Syn. pain, pang, shock
surge (n.) การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลัน Syn. power increase
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"And all at once the trouble started.ฉับพลันทันใดก็เกิดปัญหา ♪
... indicatingthatit frozeinstantly while grazing. ""... บ่งชี้ว่าแข็งตัวฉับพลันระหว่างกินอาหาร..." "
Tonight I give you my most solemn vow that justice will be swift it will be righteous and it will be without mercy.คืนนี้ผมขอให้คำมั่นสัญญา ที่หนักแน่นที่สุด... ...ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน... ...ด้วยความเที่ยงธรรม...
And in each case, serious complications came on suddenly And without warning.ในแต่ละราย มีโรคแทรกซ้อนที่น่ากังวล และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยที่ไม่มีท่าทีใดๆมาก่อน
Typically, these type of slopes drop precipitously after cresting, meaning it could end suddenly, at any moment.โดยปกติแล้ว การลาดเอียงแบบนี้ จะตกลงทีเดียวหลังจากที่มันขึ้นถึงระดับสูงสุด หมายความว่ามันอาจจะหยุดลงอย่างฉับพลัน ตอนไหนก็ได้
Why, all of a sudden, is he killing people every day?ทำไม ทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เขาฆ่าคนทุกวันเหรอ
Cause of death... the sharp,symmetrical traumas to both right and left temporals.สาเหตุการเสียชีวิตคือ บาดแผลที่เกิดอย่างฉับพลัน เท่ากันทั้งซ้ายและขวา ที่ขมับทั้งสองข้าง
You're experiencing a rush of dopamine, norepinephrine, and serotonin with Hannah.คุณกำลังถูกสมองสั่งการ อย่างฉับพลัน ให้หลั่ง ฮอร์โมนนอร์อะดรีนาลีน หลั่งสารเซโรโทนิน ให้คิดถึงฮันน่า
We were in Italy, and it was a very sudden discovery of a brain tumor.เราอยู่ในประเทศอิตาลี และมันคือการค้นพบอย่างฉับพลัน มากของเนื้องอกในสมอง
Hell, I would have taken revulsion, any emotional engagement at all.นรกชัดๆ, ฉันควรยอมรับ การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันนั่น ความผูกพันทางอารมณ์ใดๆ ทั้งหมด
But have you ever heard of obtained syndrome?นายเคยได้ยินโรค Yips ซินโดรมมั๊ย (อาการสูญเสียแบบฉับพลัน ไม่สามารถให้คำอธิบายที่ชัดเจนสำหรับโรคนี้ได้)
And if you do anything to sully my investment, the ride down, which you mentioned, will be sudden, precipitous, and measurable on the Richter scale.และถ้าคุณจะทำอะไร เพื่อ Sully การลงทุนของฉัน นั่งลงที่คุณกล่าวถึง จะฉับพลันชัน และวัดตามมาตราริกเตอร์.
Any noncompliance will be dealt with swiftly and with extreme prejudice.ใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตาม ต้องถูกดำเนินการโดยฉับพลัน และด้วยบทลงโทษสูงสุด
"I wonder what he made that lurch for, " he thought.ฉันสงสัยว่าสิ่งที่เขาทำฉับพลัน ว่าสำหรับ เขาคิดว่า.
I mean, like the accelerated learning.การเรียนรู้แบบฉับพลัน
But you should know that sudden, serious brain injury causes the victim to bite down hard.แต่คุณควรรู้ว่าฉับพลันบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงทำให้เหยื่อที่จะกัดลงอย่างหนัก
The newest, and presumably posthumous, work... of Sutter Cane continues to sit at number one... on the best-seller list.ผลงานล่าสุดหลังการเสียชีวิตอย่างฉับพลัน ของซัทเตอร์ เคนยังขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่ง ของตารางหนังสือขายดี
Capable of living for hundreds of years instant death awaits any who meet this giant serpent's eye.ผู้ใดสบตาเจ้างูยักษ์นี้ จะล้มตายฉับพลัน
I think we're on the verge of a major climate shift.โลกกำลังเข้าสู่ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน
Your sleeping face on Yume Islandฉับพลันเธอก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยน ด้วยรอยยิ้มที่นุ่มนวล
You see, when this station went down, the next one on the grid tried to compensate, then the one after that, causing a full reactive power surge.คุณก็เห็น เมื่อโรงไฟฟ้่นี้ถูกปิด ต่อมาก็มีคนต้องการเงินชดเชย แล้วหลังจากนั้น เป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าถูกกระชากอย่างฉับพลัน
Maxwell, You're going to have a heart attack.แมกซ์เวล คุณกำลังจะเกิดอาการหัวใจวายฉับพลัน
So that's a sudden jump.นั่นคือการก้าวกระโดดแบบฉับพลัน
But today in Shibuya he suddenly fell and died of heart attack.แต่วันนี้ในชิบูย่าเขาล้มลงอย่างฉับพลัน และตายด้วยอาการหัวใจวาย
And the panic attacks.แล้วอาการตื่นตระหนกฉับพลันหล่ะ
These kills are precise, but there's also a fluidity, even some improvisation.การฆ่าพวกนี้แม่นยำมาก แต่ก็ยังมีความลื่นไหล หรือแม้แต่ฉับพลันทันที
Sudden realization of great truth.การรู้แจ้งในสัจจธรรมอย่างฉับพลัน\
"What has happened to me all of a sudden?""เกิดอะไรขึ้นกับฉัน อย่างฉับพลัน?"
Look, I'm gonna move very slowly-- baby steps, no sudden moves.นี่ ฉันกำลังก้าวไปอย่างช้าๆ เล็ก ไม่ก้าวอย่างฉับพลัน
Episode 1 "A loser's life suddenly changes"ตอนที่ 1 "ชีวิตของผู้แพ้แปรเปลี่ยนอย่างฉับพลัน"
The anomaly would have to be intermittent Or they all would have died within a day.ความแปรปรวนต้องเกิดขึ้นฉับพลัน ดังนั้นพวกเขาตายใน 1 วัน
Emotional is immediate.อารมณ์เป็น เรื่องฉับพลันทันที
And basically Hiro has to make a snap-judgment decisionโดยฮิโระตัดสินใจฉับพลัน
Well, quite right.เอ่อ,ค่อนข้างจะฉับพลัน
No sudden movements. No aggressive actions.ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ห้ามมีสัญญาณการทำลาย
Ten people died last night in ohio when a house spontaneously caught on fire.มีคนตายสิบคนเมื่อคืนในโอไฮโอหลังจากบ้านหลังหนึ่งลุกไหม้อย่างฉับพลัน
Flash floods and high winds have come out of nowhere.น้ำท่วมฉับพลัน และความเร็วลมแรง ได้เกิดขึ้นแล้ว
Well, there's no sign of stroke or seizure.เอ่อ ไม่มีสัญญานโรคหลอดเลือดสมองแตกฉับพลัน
"A haunting sense of mediacy." I love that."การหลอกหลอนแบบฉับพลัน" ฉันชอบนะ โอ้ใช่ เค้าเป็นคนฉลาด แฟนฉัน
Flash frozen in a secret process.การทำให้เย็นฉับพลันเป็นความลับในการทำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ฉับพลัน*
Back to top