ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extemporaneous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extemporaneous*, -extemporaneous-

extemporaneous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extemporaneous (adj.) ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน See also: ซึ่งไม่ได้ซ้อมมาก่อน Syn. unpremeditated, unprepared
extemporaneously (adv.) อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน Syn. offhand
extemporaneously (adv.) อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน See also: อย่างกะทันหัน, อย่างฉับพลัน, อย่างทันทีทันใด, อย่างปัจจุบันทันด่วน Syn. instantaneously
English-Thai: HOPE Dictionary
extemporaneous(อิคซฺเทม'พะเรเนียส) adj. ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ว่ากลอนสด,เฉพาะหน้า., See also: extemporaneousness,extemporaneity n., Syn. impromptu
English-Thai: Nontri Dictionary
extemporaneous(adj) ทำโดยฉับพลัน,ไม่ได้เตรียมมาก่อน,เล่นกลอนสด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extemporaneous speakingการพูดโดยไม่ได้ตระเตรียม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลอนสด (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น, เพลงด้น, เพลงลำตัด, เพลงอีแซว
ด้น (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น, กลอนสด, เพลงด้น, เพลงลำตัด, เพลงอีแซว
ด้น (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น
เพลงด้น (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น, กลอนสด, เพลงลำตัด, เพลงอีแซว
เพลงลำตัด (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น, กลอนสด, เพลงด้น, เพลงอีแซว
เพลงอีแซว (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น, กลอนสด, เพลงด้น, เพลงลำตัด
พูดเรื่อยเปื่อย (v.) speak extemporaneously See also: speak continuously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do either of you have any type of explanation for your extemporaneous holiday?คุณจะไม่รายงานเกี่ยวกับ วันหยุดกะทันหันของพวกคุณเหรอ?

extemporaneous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
即兴[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, 即兴 / 即興] improvisation (in the arts); impromptu; extemporaneous

extemporaneous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俄仕立て[にわかじたて, niwakajitate] (exp) extemporary; improvised; extemporaneous

extemporaneous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลอนด้น[n.] (kløndon) EN: unrhymed Thai verse ; free verse ; extemporaneous verse FR:
กลอนสด[n.] (klønsot) EN: extemporaneous rhythm FR: vers libres [mpl]
ปากเปล่า[adv.] (pākplāo) EN: orally ; off the bat ; off the cuff ; without looking at the book ; extemporaneously FR: oralement
พูดสด[v. exp.] (phūt sot) EN: speak extemporaneously FR:

extemporaneous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stegreifübersetzung {f}extemporaneous translation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extemporaneous
Back to top