ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pitch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pitch*, -pitch-

pitch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pitch (vt.) ขว้าง See also: เหวี่ยง, โยน Syn. fling, toss, flip
pitch (vi.) ขว้าง
pitch (vt.) ตั้งโครงขึ้น
pitch (vt.) ทำให้ตก See also: ทำให้กระเด็น
pitch (vi.) (ทาง) เอียง See also: (ทาง) ลาด Syn. incline, slant
pitch (vt.) เร่ขาย See also: ขายสินค้า Syn. hawk, vend
pitch (vt.) ตั้งระดับเสียง
pitch (vt.) กำหนดระดับ See also: กำหนด
pitch (n.) การขว้าง See also: การทอย, การโยน, การเหวี่ยง Syn. cast, heave, toss
pitch (n.) ระดับ See also: ตำแหน่ง
pitch (n.) ความลาด See also: ความเอียง
pitch (n.) จุดสูงสุด
pitch (n.) ระดับเสียง
pitch (n.) แผงลอย
pitch (n.) สนามหญ้าระหว่างไม้ที่ปักในสนามคริกเก็ต
pitch (n.) การเร่ขาย See also: การโฆษณาเร่ขาย
pitch (n.) เรซิน
pitch (n.) น้ำมันดิบ See also: ยางมะตอย
pitch black (adj.) ดำเป็นเงา See also: ดำสนิท Syn. ebony, raven
pitch forward (phrv.) ล้มฟาดไปข้างหน้า
pitch in (phrv.) โยนใส่ See also: ขว้างใส่ Syn. chuck in, filing in
pitch in (phrv.) เข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ) Syn. tuck in
pitch into (phrv.) โยนใส่ (ภาชนะหรือที่ใส่) Syn. filing into, hurl into
pitch into (phrv.) กล่าวโจมตี Syn. lay into
pitch into (phrv.) เริ่มหรือเข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ) Syn. tuck into
pitch into (phrv.) บังคับให้ทำ See also: บีบให้ทำ
pitch on (phrv.) เจอ See also: ค้นเจอ, พบ Syn. fasten on, pick on
pitch on (phrv.) เลือก Syn. drop on, pick on
pitch on (phrv.) เลือกตำหนิ See also: เจาะจงว่ากล่าว Syn. drop on, land on, pick on
pitch out (phrv.) ส่งออกไป See also: ขว้างออกไป, เหวี่ยงออกไป Syn. throw out
pitch out (phrv.) ทำให้ออกไป (เพราะมีความผิด) Syn. throw out
pitch up (phrv.) ขว้างบอลไปใกล้ผู้ตี
pitch up (phrv.) ทำเสียงสูง (ดนตรี)
pitch-and-toss (n.) การเล่นทอยเหรียญ
pitch-black (n.) สีดำสนิท See also: สีดำปื๋อ Syn. black
pitch-black (adj.) ที่ดำสนิท See also: ดำปื๋อ Syn. black
pitch-blende (n.) แร่ยูเรเนียม
pitch-dark (adj.) มืดสนิท See also: มืดตื๋อ Syn. dark
pitched battle (n.) สงครามที่จัดกองกำลังทหารอย่างเป็นระเบียบ
pitcher (n.) เหยือก See also: เหยือกน้ำ, เหยือกน้ำที่มีสองหู, คนโท Syn. ewer, jug
English-Thai: HOPE Dictionary
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) ,โยน,ขว้าง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขาย,ตั้งโชว์สินค้า,ปูทาง,เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า,โยน,ขว้าง,เอียง,ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ,ระดับเสียง,ยางมะตอย,น้ำมันดิบ,ยางไม้,ตำแหน่ง,ความลาด,จุดสูงสุด,ความบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงลอย,ช่วงระยะห่างของเกลียว,สถานที่แสดง
pitch and tossn. การเสี่ยง,การทอยกอง
pitch-dark(พิช'ดาร์ค) adj. มืดตื้อ,ดำมืด., See also: pitch-darkness n.
pitched battlen. การสงครามที่ได้มีการจัดกองกำลังทหารอย่างมีระเบียบและมีการกำหนดสนามรบไว้ก่อน,การรบแบบตั้งที่มั่น,การรบที่ดุเดือด
pitcher(พิช'เชอะ) n. เหยือกน้ำ,ผู้ขว้าง,ผู้โยน,ผู้ปา
pitchfork(พิช'ฟอร์ค) n. ส้อมเสียบฟางหรือหญ้า,ส้อมเสียบ.
pitchy(พิช'ชี) adj. เกี่ยวกับยางมะตอย,เหนียวเหนอะหนะ,ดำมาก ๆ ,มืดตื้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
pitch(n) ระดับเสียง,ชัน,น้ำมันดิบ,ที่มั่น,ที่ประจำ,ที่ขายของ
pitcher(n) เหยือกน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pitchความลาดเอียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pitcher plantพืชกินแมลงใบรูปเหยือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pitchระดับสูงต่ำของเสียง, สมบัติของเสียงซึ่งเป็นเสียงทุ้มและเสียงแหลม ระดับเสียงสัมพันธ์กับความถี่  เช่น เสียงแหลมเป็นเสียงที่มีความถี่มากจึงเป็นเสียงที่มีระดับเสียงสูง เสียงทุ้มเป็นเสียงที่มีความถี่น้อยจึงเป็นเสียงที่มีระดับเสียงต่ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขว้าง (v.) pitch See also: throw, hurl, cast, fling, dash, toss Syn. ซัด, ขว้างปา, เขวี้ยง, เหวี่ยง, ปา
ทอย (v.) pitch See also: toss, throw Syn. โยน
ระดับเสียง (n.) pitch
เหวี่ยง (v.) pitch See also: throw, hurl, cast, fling, dash, toss Syn. ซัด, ขว้างปา, เขวี้ยง, ปา
ทอยกอง (n.) pitch-and-toss See also: game in which small coins
ดำมิดหมี (adj.) pitch-dark See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท Ops. ขาว
ดำมืด (adj.) pitch-dark See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำมิดหมี Ops. ขาว
ดำสนิท (adj.) pitch-dark See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำมิดหมี Ops. ขาว
มืดทึบ (adj.) pitch-dark See also: pitch-black Ops. สว่างจ้า, ใสสว่าง
กุณโฑ (n.) water pitcher See also: jar, pitcher, ewer, pot, basin, goblet Syn. คนโท, หม้อน้ำ
มืดตึดตื๋อ (v.) be pitch-dark See also: be completely dark Syn. มืดมิด
มืดสนิท (v.) be pitch-dark See also: be completely dark Syn. มืดตึดตื๋อ, มืดมิด
สายเอก (n.) high-pitched string See also: first string
สูง (adj.) high-pitched See also: piercing, sharp Ops. ต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's got to be a good pitch because a very important bod is going to see it.คนที่สำคัญมากคือจะไปดูมัน เท่าไหร่เธอ?
Well, keep out of my way until the pitch is ready to play.จนกว่าสนามพร้อมที่จะเล่น ปีเตอร์น่านปี่
If we can get our very small cricket pitch by first light tomorrow morning.ถ้าเราได้รับสนามคริกเก็ตขนาด เล็กมากของเรา โดยแสงแรกเช้าวันพรุ่งนี้
Because it's a silly bloody silly cricket pitch is why.โง่เลือดสนามคริกเก็ตโง่คือ เหตุผลที่
You can tell them that you remember when there was a pitch black sky with no bright star, and people feared the night.คุณสามารถบอกพวกเขาว่าคุณ จำได้ เมื่อมีสนามดำฟ้า กับไม่มีดาวสดใส
A good left fielder knows what pitch is coming.เมื่อคนขว้างได้รับสัญญาณ และเริ่มขว้าง ตัวรับข้างซ้ายที่ดีรู้ดีว่าลูกจะมา
The rest of us did our best to pitch in when and where we could.ที่เหลือของเราทำดีที่สุดของเราที่จะเลือกในเวลาและสถานที่ที่เราจะทำได้
We better do it, or Aunt Nora's gonna pitch a fit.เล่นต่อเลย ไม่งั้นอานอร่าโมโหเราแน่ ๆ
It was pitch black when they came at us.มันเป็นสนามสีดำเมื่อพวกเขามาที่เรา
We pick them up one by one, and we pitch them out of this world.เราจะจับมันทีละตัว แล้วส่งมันออกไปจากโลกนี้
So many beautiful youths were destroyed by his pitch black heart!หนุ่มหล่อมากมาย ถูกทำลายด้วยความใจแข็ง!
You know. He's never seen mud before and you put him on a pitch like that.เขาไม่เคยเล่นในปลักควายมาก่อน แต่คุณกลับให้เล่นในสนามแบบนั้น

pitch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
京二胡[jīng èr hú, ㄐㄧㄥ ㄦˋ ㄏㄨˊ, 京二胡] Jing'erhu, a two-stringed fiddle intermediate in size and pitch between the Jinghu 京胡 and Erhu 二胡, used to accompany Chinese opera; also called 京胡
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
抑扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, 抑扬顿挫 / 抑揚頓挫] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence
[lǚ, ㄌㄩˇ, 吕 / 呂] pitchpipe, pitch standard, one of the twelve semitones in the traditional tone system
安营[ān yíng, ㄢ ˊ, 安营 / 安營] pitch a camp; camp
漆黑[qī hēi, ㄑㄧ ㄏㄟ, 漆黑] pitch black
声调的调值[shēng diào de diào zhí, ㄕㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄧㄠˋ ㄓˊ, 声调的调值 / 聲調的調值] pitch of tones
螺距[luó jù, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄩˋ, 螺距] pitch of spiral; pitch of screw
调值[diào zhí, ㄉㄧㄠˋ ㄓˊ, 调值 / 調值] pitch of tones
音高[yīn gāo, ㄍㄠ, 音高] pitch (music); tone
近朱者赤,近墨者黑[jìn zhū zhě chì, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄓㄜˇ ㄔˋ, jin4 mo4 zhe3 hei1, 近朱者赤,近墨者黑] proximity to cinnabar makes you red, to pitch makes you black (成语 saw, from Ouyang Xiu 歐陽修|欧阳修); different environments provide different influence.; Nurture determines a person's character.
柏油[bǎi yóu, ㄅㄞˇ ㄧㄡˊ, 柏油] asphalt; tar; pitch
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 瓶] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher
京胡[jīng hú, ㄐㄧㄥ ㄏㄨˊ, 京胡] Jinghu, a smaller higher pitched Erhu 二胡 (two-stringed fiddle) used to accompany Chinese opera; also called 京二胡
[chā, ㄔㄚ, 叉] fork; pitchfork; prong; pick; cross; intersect; "X"
[chā, ㄔㄚ, 杈] fork of a tree; pitchfork
罐子[guàn zi, ㄍㄨㄢˋ ㄗ˙, 罐子] jar; pitcher; pot
抑扬[yì yáng, ㄧˋ ㄧㄤˊ, 抑扬 / 抑揚] modulation (rising and falling pitch); intonation; a cadence; to rise and fall (of a body floating in water)
投手[tóu shǒu, ㄊㄡˊ ㄕㄡˇ, 投手] pitcher (baseball)
沥青铀矿[lì qīng yóu kuàng, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄧㄡˊ ㄎㄨㄤˋ, 沥青铀矿 / 瀝青鈾礦] pitchblende (uranium ore)
黢黑[qū hēi, ㄑㄩ ㄏㄟ, 黢黑] pitch-black; pitch-dark
场地[chǎng dì, ㄔㄤˇ ㄉㄧˋ, 场地 / 場地] space; site; place; sports pitch
球场[qiú chǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, 球场 / 球場] stadium; sports ground; court; pitch; field; golf course
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 缾] vase; bottle; pitcher

pitch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダースロー[, anda-suro-] (n) (abbr) underhand throw (baseball); submarine pitch
ウエストボール;ウェストボール[, uesutobo-ru ; uesutobo-ru] (n) waste ball (baseball); taking a pitch
がぶる[, gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo)
キャンプを張る[キャンプをはる, kyanpu woharu] (exp,v5r) to pitch camp
コンサートピッチ[, konsa-topicchi] (n) concert pitch
サーキュラーピッチ[, sa-kyura-picchi] (n) circular pitch
チェンジアップ[, chienjiappu] (n) changeup; pitch that comes toward the batter at a speed slower than expected (baseball)
つんのめる[, tsunnomeru] (v5r,vi) to pitch (fall) forward
ピッチ[, picchi] (n) (1) pitch (i.e. pace, speed, angle, space, field, sound, etc.); (2) pitch (from distilling petroleum, tar, etc.); (3) (col) (abbr) (See PHS) PHS portable phone; (P)
一肌脱ぐ[ひとはだぬぐ, hitohadanugu] (v5g) to pitch in and help
中音[ちゅうおん, chuuon] (n) (1) mediant (music); (2) baritone; contralto; (3) medium tone; medium pitch
朱に交われば赤くなる[しゅにまじわればあかくなる, shunimajiwarebaakakunaru] (exp) (id) he who touches pitch shall be defiled therewith; one rotten apple spoils the barrel
烏羽玉[うばたま;ウバタマ, ubatama ; ubatama] (n,adj-no) (1) jet black; pitch dark; (n) (2) (uk) (See ペヨーテ) peyote (Lophophora williamsii); mescaline
真っ暗(P);真暗[まっくら, makkura] (adj-na,n) (1) total darkness; pitch dark; (2) bleak future; poor prospects; (P)
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P)
選球[せんきゅう, senkyuu] (n,vs) waiting for a good hit at a pitch (baseball)
クイックモーション[, kuikkumo-shon] (n) (1) quick motion; (2) pitcher throwing to first base (baseball)
ころころ[, korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P)
サブマリンピッチャー[, sabumarinpiccha-] (n) submarine pitcher
シャドーピッチング[, shado-picchingu] (n) shadow pitching
スターティングピッチャー[, suta-teingupiccha-] (n) starting pitcher
デッドボール[, deddobo-ru] (n) hit a batter by pitching a ball (baseball) (wasei
バッティングピッチャー[, batteingupiccha-] (n) batting practice pitcher (baseball) (practise)
ピッチフォーク[, picchifo-ku] (n) pitchfork
ピッチブレンド[, picchiburendo] (n) pitchblende
ピッチャー[, piccha-] (n) pitcher; (P)
ピッチャーマウンド[, piccha-maundo] (n) pitcher's mound (baseball)
リリーフ(P);レリーフ(P)[, riri-fu (P); reri-fu (P)] (n,vs) (1) relief (i.e. pitcher); (n) (2) (usu. レリーフ) relief (i.e. bas relief); (P)
リリーフピッチャー[, riri-fupiccha-] (n) relief pitcher
ロングリリーフ[, ronguriri-fu] (n) (abbr) long relief pitcher
ワンポイントリリーフ[, wanpointoriri-fu] (n) relief pitcher brought in to face one batter (baseball); one-point relief (pitcher); (P)
上擦る;上ずる[うわずる, uwazuru] (v5r,vi) to be excited; to get excited; to sound shallow; to sound hollow (a voice); to ring false (a voice); to sound shrill and nervous (a voice); to be high-pitched and unstrung (a voice)
中継ぎ(P);中次ぎ(P);中継;中次[なかつぎ, nakatsugi] (n,vs) (1) joining; joint; intermediation; relaying; intermediary; relay; agency; brokerage; (2) relief (pitcher, etc.); (P)
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P)
勝利投手[しょうりとうしゅ, shouritoushu] (n) winning pitcher
勾配[こうばい, koubai] (n) slope; incline; gradient; grade; pitch; (P)
壁役[かべやく, kabeyaku] (n) (1) catchers who warm up pitchers in the bullpen (baseball); (2) tank (character that soaks up damage for the rest of the party in an MMORPG)
射干玉;野干玉;烏玉;烏珠[ぬばたま, nubatama] (n,adj-no) pitch-black; darkness
小屋掛け;小屋掛[こやがけ, koyagake] (n,vs) (1) pitching a tent; putting up a shack or tent (e.g. a circus tent); (n) (2) (theater, circus, etc.) tent or shack
左投げ[ひだりなげ, hidarinage] (n) left-handed pitching
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トラックピッチ[とらっくぴっち, torakkupicchi] track pitch
ピッチ[ぴっち, picchi] pitch
列ピッチ[れつピッチ, retsu picchi] row pitch
文字ピッチ[もじピッチ, moji picchi] character pitch
水平ピッチ[すいへいピッチ, suihei picchi] horizontal pitch
繰出し孔ピッチ[くりだしこうピッチ, kuridashikou picchi] feed pitch
行ピッチ[ぎょうピッチ, gyou picchi] line pitch
全角[ぜんかく, zenkaku] em, em quad (printing), full-pitch character

pitch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำปี๋[adj.] (dam pī) EN: jet-black ; very black ; pitch -black FR:
กางเต็นท์[v. exp.] (kāng ten) EN: pitch a tent FR: dresser une tente
คะมำ[v.] (khamam) EN: pitch forward ; take a tumble ; fall on one's face ; fall forward FR: tomber en avant
ขึงกระโจม[v. exp.] (kheung kraj) EN: pitch a tent FR:
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāng thin) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling FR:
โกย[v.] (kōi) EN: shovel ; scoop up ; pitch FR: puiser ; pelleter
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: come down to help ; ask the help of friends and neighbours for special work ; pitch in and help FR: s'entraider
ป๊ะ[v.] (pa) EN: throw ; pitch ; hurl ; fling ; toss FR: lancer ; jeter
ปัก[v.] (pak) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in FR: planter ; enfoncer ; ficher
ระดับเสียง[n. exp.] (radap sieng) EN: volume level ; noise level ; loudness ; pitch FR: volume [m] ; niveau du son [m] ; hauteur de son [m]
ร่วมแรงกัน[v.] (ruam raēng ) EN: pitch in FR: s'atteler ; s'attaquer
สนามฟุตบอล[n. exp.] (sanām futbø) EN: football pitch ; football field FR: terrain de football [m] ; pelouse [f]
เสียงแปร่ง[X] (sīeng praen) EN: off pitch ; out of tune FR:
ทอย[v.] (thøi) EN: throw ; pitch ; bowl ; fling ; cast FR:
โยน[v.] (yōn) EN: throw ; pitch ; toss ; cast ; hurl ; fling FR: lancer ; jeter ; rejeter
ดำปื๋อ[adj.] (dam peū) EN: pitch-black FR:
ขอฉาย[n.] (khøchāi) EN: pitchfork FR:
ฆ้องวง[n. exp.] (khøngwong) EN: small gongs of different pitches (strung together in a semicircle) FR:
คนละไม้ละมือ[X] (khon la māi) EN: with a litle help from everyone ; with all pitching in FR:
กุณโฑ[n.] (kunthō) EN: water jar ; water pot ; water pitcher FR:
ไม้ขอฉาย[n. exp.] (māi khøchāi) EN: pitchfork FR:
มืดสนิท[v.] (meūt sanit) EN: be pitch-dark FR:
มืดตื้อ ; มืดตื๋อ[adj.] (meūtteū) EN: pitch-dark ; extremely dark FR:
มืดตึดตื๋อ ; มืดตึ๊ดตื๋อ[adj.] (meūtteutteū) EN: pitch-dark FR:
มืดทึบ[adj.] (meūt theup) EN: pitch-dark FR:
หม้อข้าวหม้อแกงลิง[n.] (møkhāomøkaē) EN: tropical pitcher plants ; monkey cups ; Nepenthes mirabilis FR: Nepenthes mirabilis
พิชญานิน[n.] (Phitchāyani) EN: Pitchayanin FR: Pitchayanin
โรมรัน[v.] (rōmran) EN: fight a pitched battle ; war FR:
รบพุ่ง[v. exp.] (rop phung) EN: battle ; fight ; combat ; make war ; engage in battle ; fight a battle ; fight a pitched battle FR: combattre ; livrer bataille
สายเอก[n.] (sāi-ēk) EN: high-pitched string FR:
เสียงแหลม[n. exp.] (sīeng laēm) EN: high-pitched sound ; sharp sound ; piercing sound FR: son aigu [m]
เสียงแหลม[adj.] (sīeng laēm) EN: high-pitched ; soprano ; treble FR:
ส้อม[n.] (søm) EN: pitchfork FR:
ทอยกอง[n.] (thøikøng) EN: coin-pitching game ; pitch-and-toss FR:
เหยือก[n.] (yeūak) EN: jug ; mug ; urn ; pitcher ; ewer FR: cruche [f] ; cruchon [m] ; pichet [m] ; urne [f]
หยอดหลุม[n.] (yøtlum) EN: penny-pitching game FR:

pitch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Birkenpech {n}birch pitch; birch bark pitch
Festpropeller {m}fixed pitch propeller
Fußballplatz {m}football pitch
Spurenabstand {m}track pitch
Kammerton {m} [mus.]standard pitch
Gewindesteigung {f}thread pitch; lead; screw pitch
Gabel {f}pitchfork
Teilkreis {m}pitch circle; graduated circle
Federweg {m} (Spiralfeder)pitch of spring (spiral spring)
Harzgalle {f}pitch pocket
Harzstreifen {m}; verharztes Holzpitch streak
kopfüber {adj} [naut.]pitch pole
Lochkreisdurchmesser {m}pitch circle diameter
pechartig {adj} | pechartiger | am pechartigstenpitchy | pitchier | pitchiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pitch
Back to top