ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offhand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offhand*, -offhand-

offhand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offhand (adv.) โดยไม่ใส่ใจ See also: โดยไม่แยแส Syn. brusquely, curtly, cavalierly Ops. deliberately
offhand (adv.) โดยไม่ได้เตรียมการมาก่อน Syn. extempore
offhand (adj.) ไม่ได้ใส่ใจ Syn. casual, brusque Ops. formal, delibertae
English-Thai: HOPE Dictionary
offhand(ออฟ'แฮนดฺ) adv.,adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,ทันทีทันใด,ฉับพลัน,ไม่นาน,เฉพาะหน้า,เฉพาะกาล,ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ได้ยึดหรือพิง,ไม่มีมารยาท., See also: offhandedly adv. offhandness n., Syn. extemporaneous
offhanded(ออฟ'แฮนดิด) adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ทันทีทันใด
English-Thai: Nontri Dictionary
offhand(adj,adv) เฉพาะหน้า,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He made an offhand comment about my son's death.เขาพูดล่วงเกินเกี่ยวกับการตายของลูกชายฉัน
And right offhand, I don't know what those names are.และเฉพาะหน้าขวา ฉันไม่รู้ ว่าชื่อเหล่านั้นจะถูก
Do you remember that day we were in the chow line, Fox River, you made that offhanded comment to me?แกจำวันนั้นได้ไหม วันที่เราเข้าแถวรับอาหาร ที่ Fox River หนะ แกดันพลั่งปากมาวิจารณ์ฉัน
I can't think of any offhand.มันกระทันหันฉันคิดไม่ออก
You don't know those frequencies offhand, do you?คุณไม่รู้ว่า คลื่นความถี่พวกนั้น ไม่แยแสสนใจ ใช่ไหม?
Not offhand.เขาเป็นผู้ค้ายารายย่อย

offhand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不加思索[bù jiā sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, 不加思索] without thinking; without hesitation; readily; offhand

offhand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俄(P);俄か[にわか, niwaka] (adj-na,n) sudden; abrupt; unexpected; improvised; offhand; (P)
手軽[てがる, tegaru] (adj-na,n) easy; simple; informal; offhand; cheap; (P)

offhand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stoffhändler {m} | Stoffhändler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offhand
Back to top