ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

befall

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *befall*, -befall-

befall ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
befall (vt.) เกิดขึ้น See also: บังเกิดขึ้น Syn. happen
English-Thai: HOPE Dictionary
befall(บิฟอล') {befell,befallen,befalling,befalls} vt.,vi. บังเกิดขึ้น,เกิดขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
befall(vt) เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning,If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning,
Or horrible tragedies will befall you.ไม่งั้นโศกนาฏกรรมอันน่ากลัวจะเกิดขึ้นกับพวกคุณ
Know only that no harm can befall you whilst I am here.รู้ไว้ว่าเธอไม่มีอันตราย ถ้ามีฉันอยู่ตรงนี้
What if something should befall you?ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นล่ะ?
I assure you, no tragedy will befall you.ผมยืนยันว่าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นกับท่าน
We're also legally required to inform you that... because you were technically no longer under the employ of CRT at the time of your abduction... we cannot be held accountable for any injury that may befall upon you... after your official date and time ofเรายังมีอำนาจทางกฏหมาย ที่จะแจ้งให้ทราบว่า ในทางเทคนิคแล้ว คุณไม่ได้อยู่ภายใต้ การจ้างงานของเรา ในช่วงเวลาที่คุณโดนลักพาตัว
Any number of accidents could befall someone like lieutenant Larkin.จู่ๆอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับ ร้อยโทลาร์กิ้นก็ได้นะ
I just want you to know that your daughter's death will pale to what is about to befall this child.ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าการตาย ลูกสาวของคุณจะอ่อน กับสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดขึ้นแก่เด็กคนนี้
No harm will ever befall you.จะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นกับคุณ
No harm will ever befall me?จะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นกับฉันเหรอ
Well, accidents tend to befall people who are too curious.อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เมื่อไหร่ที่มีใครบางคนสงสัยในเรื่องที่ไม่ควร
If you do it right, no harm will befall it, unless of course, you will it.ถ้าเจ้าทำมันถูกต้อง ไม่มีอันตรายใดๆ จะบังเกิดขึ้น เว้นแต่ เจ้าตั้งใจทำอันตรายมัน

befall ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
降临[jiàng lìn, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˋ, 降临 / 降臨] befall

befall ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
犬も歩けば棒に当たる;犬も歩けば棒に当る;犬もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly
降りかかる;降り掛かる;降り懸かる;降り掛る;降り懸る;降掛かる;降懸かる;降掛る;降懸る[ふりかかる, furikakaru] (v5r,vi) (1) to fall onto; (2) to happen; to befall
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P)

befall ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sterbefall {m} | Sterbefälle
Sterbefallversicherung {f} | Sterbefallversicherungen
Pedikulose {f}; Läusebefall

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า befall
Back to top