ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ripost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ripost*, -ripost-

ripost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ripost (n.) การแทงดาบทันที Syn. riposte
riposte (n.) การตอบโต้อย่างฉับพลัน Syn. response, retort
riposte (n.) การแทงกลับอย่างฉับพลัน (การฟันดาบ) See also: การแทงดาบทันที Syn. ripost
riposte (vi.) ตอบโต้อย่างฉับพลัน Syn. respond, retort
English-Thai: HOPE Dictionary
ripost(รีโพสทฺ') n. (การฟันดาบ) การแทงกลับอย่างฉับพลัน,การโต้ตอบอย่างฉับพลัน vi. โต้ตอบอย่างฉับพลัน
riposte(รีโพสทฺ') n. (การฟันดาบ) การแทงกลับอย่างฉับพลัน,การโต้ตอบอย่างฉับพลัน vi. โต้ตอบอย่างฉับพลัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get on your front foot. Riposte.วางเท้าหน้า รีโพสเตอ
You killed Simon Toyne with a counter riposte.ท่านฆ่าไซมอนต์ ทอยน์ ในการโต้ตอบเพียงดาบเดียว

ripost ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
応酬[おうしゅう, oushuu] (n,vs) (1) exchange; reciprocation; give-and-take; return; (2) reply; riposte; (P)
突っ込み[つっこみ, tsukkomi] (n) (1) penetration; digging into something; (2) (See 惚け・ぼけ・2) straight man (in comedy); (3) riposte; retort; quip; (4) (id) rape; (5) corner entry (motorsports, racing)
突っ込む[つっこむ, tsukkomu] (v5m) (1) to thrust something into something; (2) to plunge into; to go into deeply; (3) to meddle; to interfere; (4) to retort; (5) to riposte; (P)

ripost ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้ลำ[v.] (kaēlam) EN: retaliate ; get back (at) FR: riposter
ศอกกลับ[v.] (søk klap) EN: retort ; riposte ; back-elbow FR: riposter
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oppose ; object ; back ; contend ; counter ; reply ; respond ; retort FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ripost
Back to top