ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

happen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *happen*, -happen-

happen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
happen (vi.) ปรากฏ See also: เกิดขึ้น, อุบัติ, อุบัติขึ้น Syn. befall, occur, take place
happen (vi.) พบโดยบังเอิญ See also: เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, บังเอิญเกิดขึ้น
happen again (vi.) เกิดขึ้นอีก See also: กลับมาอีก Syn. return, revert
happen along (phrv.) มาถึงโดยบังเอิญ
happen on (phrv.) พบโดยบังเอิญ See also: บังเอิญเจอ Syn. blunder on, chance on, come across
happen to (phrv.) เกิดขึ้นกับ
happen to (phrv.) ทำให้เสียหาย See also: ทำให้พัง, ทำให้หาย
happen together (vi.) เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน Syn. coincide
happen together (vi.) เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน See also: เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน Syn. be synchronous
happen upon (phrv.) พบโดยบังเอิญ See also: บังเอิญเจอ Syn. happen on
happening (n.) ปรากฏการณ์ See also: เหตุการณ์, เรื่องราว Syn. event, incident, occurrence
happenings (n.) สิ่งที่เกิดในอดีต See also: เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว Syn. events
English-Thai: HOPE Dictionary
happen(แฮพ'เพิน) vi. ปรากฎ,บั้งเกิดขึ้น,เกิดขึ้น,อุบัติขึ้น, Syn. occur,bechance,fall
happeningn. เรื่องราว,เหตุการณ์,กรณี, Syn. occurrence,event
happenstancen. โอกาส,เหตุบังเอิญ
English-Thai: Nontri Dictionary
happen(vi) เกิดขึ้น,บังเอิญ,อุบัติขึ้น,ปรากฏขึ้น
happening(n) สิ่งที่เกิดขึ้น,เหตุบังเอิญ,เหตุการณ์,เรื่องราว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
happening; manifestation; realizationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุบัติ (v.) happen See also: take place, occur, arise, emerge, come about Syn. เกิดขึ้น, เริ่มขึ้น, เกิด Ops. จบสิ้น
อุบัติขึ้น (v.) happen See also: occur, arise, rise, spring, bring about, produce Syn. ปรากฏ Ops. จบ, สิ้นสุด
เกิด (v.) happen See also: occur, take place, arise, produce Syn. ปรากฏ, อุบัติ, กำเนิด Ops. ดับ, จบ, สิ้น
เกิดขึ้น (v.) happen See also: occur, arise, rise, spring, bring about, produce Syn. อุบัติขึ้น, ปรากฏ Ops. จบ, สิ้นสุด
เป็นมา (v.) happen See also: occur, arise
เป็นไป (v.) happen See also: occur, take place
เริ่มขึ้น (v.) happen See also: take place, occur, arise, emerge, come about Syn. เกิดขึ้น, เกิด Ops. จบสิ้น
สบเหมาะ (v.) happen by chance See also: chance to occur
สบเหมาะ (v.) happen by chance See also: chance to occur
มีอันเป็น (v.) happen unexpectedly See also: happen by chance, occur unpredictably
การบังเกิด (n.) happening See also: occurrence Syn. การเกิด
การเกิด (n.) happening See also: occurrence Syn. การบังเกิด
สมภพ (n.) happening See also: occurrence Syn. การบังเกิด, การเกิด
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย (n.) rehappened history Syn. เรื่องซ้ำรอย
รอ (v.) await (for something to happen) See also: stick around, abide Syn. จ่อ
เรื่องซ้ำรอย (n.) rehappened history
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just don't let it happen againแค่อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีก
Why does this always happen to me?ทำไมสิ่งนี้ถึงได้เกิดกับฉันเสมอนะ
How did I let this happen again?ฉันปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกหนได้อย่างไรนี่?
Just don't let it happen againแค่อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกก็แล้วกัน
I want you to know if anything should ever happen to meฉันอยากให้คุณรู้ว่าถ้ามีสิ่งใดที่อาจจะเกิดขึ้นกับฉัน
What would happen if you got hurt?จะเป็นยังไงถ้าเธอบาดเจ็บขึ้นมา
I would ensure what happened to me would never happen to anyone elseฉันอยากจะแน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันจะไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆ อีก
What happens to those people?เกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้น
You know, it happens sometimesคุณรู้ไหม มันเกิดขึ้นบางครั้งเหมือนกัน
It's not gonna happenมันจะไม่เกิดขึ้น
When do you think this could happen?คุณคิดว่านี่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือ?
You predicted it would happenคุณทำนายว่ามันอาจจะเกิดขึ้น
Nothing like this has ever happened beforeไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อน
Think of the saddest thing that's ever happened to you!คิดถึงสิ่งที่เศร้าที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับคุณ
To be silent about what have been happenedที่จะนิ่งเงียบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
No matter what happened, he would not say a wordไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาก็จะไม่พูดสักคำ
It is unclear precisely what happened with himมันไม่ชัดเจนแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
This is the fourth time that this happenedสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สี่แล้วนะ
But this isn't the first time this has happenedแต่นี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
You knew this would happen?คุณรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นงั้นหรือ?
What happens if they do become hostile?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกนั้นไม่เป็นมิตร?
You've got to make them happenคุณต้องทำให้มันเกิดขึ้น
If I got out, I'd never mention what happens hereถ้าฉันได้ออกไปข้างนอก ฉันจะไม่เอ่ยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เลย
If something happens to him, my parents will blame meถ้าบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขา พ่อแม่ก็จะตำหนิฉัน
If something really happens, I won't be helped responsible for itถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ฉันต้องรับผิดชอบ
Dream something that will surely happen!ฝันอะไรที่มันจะเกิดขึ้นได้แน่ๆ หน่อยสิ
If you lay a finger on my son, you know now what'll happenถ้าขืนนายทำร้ายลูกชายฉันล่ะก็ นายก็จะได้รู้เดี๋ยวนี้แหล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
There's no way anything like that will happenไม่มีทางที่เรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้น
It should never have happenedมันไม่ควรจะเกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I...แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน
To hear that beetle talk, you'd think somethin' was going to happen to us.นะ "กำลังจะเกิดขึ้นกับเรา
I'd like to leave a forwarding address, if they happen to find that book.ฉันอยากจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ เผื่อว่าพวกเขาจะเจอหนังสือนั่น
At this point I happen to be talking to the gentleman sitting next to you.At this point I happen to be talking to the gentleman sitting next to you.
You not give one big damn what happen to poor Sarkhanese people!{\cHFFFFFF}คุณไม่ให้หนึ่งประณามบิ๊ก เกิดขึ้นกับคน Sarkhanese ไม่ดี!
Is it your belief that all men skilled in sabotage, who happen to be in Sarkhan during the war, are qualified to be ambassadors?{\cHFFFFFF}มันเป็นความเชื่อของคุณที่ มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการก่อวินาศกรรม {\cHFFFFFF}ที่จะเกิดขึ้นในช่วง Sarkhan สงครามมีคุณสมบัติที่จะเป็นทูต?
I don't know what's gonna happen when we pull a stunt like this, but it's gonna be bad.{\cHFFFFFF}I don't know what's gonna happen when we pull a stunt like this, {\cHFFFFFF}but it's gonna be bad.
There's no immunity against a disease like that, not if it can happen with us.{\cHFFFFFF}There's no immunity against a disease like that, not if it can happen with us.
What would happen if somebody were to blow up that bridge?แล้วถ้าเผื่อมีใครสักคนระเบิดสะพานนั่นทิ้งล่ะ
Don't let it happen again.ตัดลำคอของคุณในครั้งต่อไป
Hey, I wonder what would happen if I pulled this lever.เฮ้ ฉันสงสัยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น ถ้าฉันดึงคันโยกนี้ คุณต้องไม่ทำอย่างนั้น
These things have to happen every five, 10 years.สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นทุกห้า 10 ปี

happen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, 动不动 / 動不動] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness)
碰巧[pèng qiǎo, ㄆㄥˋ ㄑㄧㄠˇ, 碰巧] by chance; by coincidence; to happen to
一触即发[yī chù jí fā, ㄧ ㄔㄨˋ ㄐㄧˊ ㄈㄚ, 一触即发 / 一觸即發] could happen at any moment; on the verge
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, 天有不测风云 / 天有不測風雲] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
刚好[gāng hǎo, ㄍㄤ ㄏㄠˇ, 刚好 / 剛好] just; exactly; happen to be
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, 不期然而然] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations
[lí, ㄌㄧˊ, 罹] happen to; sorrow; suffer from
若无其事[ruò wú qí shì, ㄖㄨㄛˋ ˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, 若无其事 / 若無其事] as if nothing had happened
来着[lái zhe, ㄌㄞˊ ㄓㄜ˙, 来着 / 來著] auxiliary showing sth happened in the past
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 巧] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound
事件[shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, 事件] event; happening; incident
[gù, ㄍㄨˋ, 故] happening; instance; reason; cause; deceased; old
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, 一旦] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 不会 / 不會] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反正] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right)
可能[kě néng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 可能] might (happen); possible; probable; possibility; probability
[cháng, ㄔㄤˊ, 场 / 場] threshing floor; classifier for events and happenings; classifier for number of some languages and actions (cannot be followed by a noun)
征兆[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, 征兆 / 徵兆] omen; sign (that sth is about to happen); warning sign
往事[wǎng shì, ㄨㄤˇ ㄕˋ, 往事] past events; former happenings
惩前毖后[chéng qián bì hòu, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄡˋ, 惩前毖后 / 懲前毖後] lit. to punish those before to prevent those after (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent them happening again
浪花[làng huā, ㄌㄤˋ ㄏㄨㄚ, 浪花] spray; ocean spray; spindrift; fig. happenings from one's life
这样一来[zhè yàng yī lái, ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ ㄧ ㄌㄞˊ, 这样一来 / 這樣一來] thus; if this happens then
[zhí, ㄓˊ, 值] value; (to be) worth; to happen
实况[shí kuàng, ㄕˊ ㄎㄨㄤˋ, 实况 / 實況] what is actually happening; scene
怎么了[zěn me le, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄌㄜ˙, 怎么了 / 怎麽了] What's up?; What's going on?; What happened?

happen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょっとして[, hyottoshite] (exp) by any chance; (should) it happen (that); (P)
乗り合わす[のりあわす, noriawasu] (v5s,vi) to happen to ride together; to share a vehicle
乗り合わせる[のりあわせる, noriawaseru] (v1) to happen to ride together; to share a vehicle; to (operate a) carpool
今日は人の身明日は我が身[きょうはひとのみあすはわがみ, kyouhahitonomiasuhawagami] (exp) (id) What chances to one man may happen to all
使む;令む[しむ, shimu] (v5m,aux-v) (uk) (arch) (See しめる) to make happen (old causative verbal ending)
出くわす;出会す;出喰わす[でくわす, dekuwasu] (v5s) to happen to meet; to come across
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P)
千載一遇[せんざいいちぐう, senzaiichiguu] (n) once in a lifetime (opportunity); (a golden opportunity that may) happen only once in a thousand years
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P)
小耳に挟む;小耳にはさむ[こみみにはさむ, komiminihasamu] (exp,v5m) to happen to hear; to overhear
居合わせる(P);居合せる;居あわせる[いあわせる, iawaseru] (v1,vi) to happen to be present; (P)
巡り会う(P);巡り合う;めぐり合う;めぐり会う;廻り合う;回り合う;巡り逢う(oK)[めぐりあう, meguriau] (v5u) to meet fortuitously (e.g. running into an old friend); to meet by chance; to happen across; (P)
急ぐ[いそぐ, isogu] (v5g,vi,vt) to hurry; to rush; to hasten; to make something happen sooner; (P)
持ち合せる;持ち合わせる[もちあわせる, mochiawaseru] (v1,vt) to happen to have on hand or in stock
来合わせる[きあわせる, kiawaseru] (v1) to happen to come along
目に入る[めにはいる, menihairu] (exp,v5r) to catch sight of; to come into view; to happen to see
相前後する[あいぜんごする, aizengosuru] (vs-s,vi) to occur one after another; to happen in succession
相次ぐ(P);相継ぐ[あいつぐ, aitsugu] (v5g) to follow in succession; to happen one after another; (P)
舞い込む[まいこむ, maikomu] (v5m,vi) to drop in; to happen to
行き会う;行会う;行き逢う;行き合う;行逢う[いきあう;ゆきあう, ikiau ; yukiau] (v5u) to meet somebody by chance; to happen upon
行き合わせる[いきあわせる, ikiawaseru] (v1) to happen to meet
通りすがり[とおりすがり, toorisugari] (n,adj-no) on the way; passing; that happen to pass by
通りすがる[とおりすがる, toorisugaru] (v5r,vi) (See 通り掛かる・とおりかかる) to happen to pass by; to pass by
通り合わせる[とおりあわせる, tooriawaseru] (v1) to come across; to happen upon
通り掛かる(P);通りかかる[とおりかかる, toorikakaru] (v5r,vi) to happen to pass by; (P)
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r,vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P)
鬼が出るか仏が出るか[おにがでるかほとけがでるか, onigaderukahotokegaderuka] (exp) (id) God only knows what may happen
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened
ざまを見ろ;様を見ろ[ざまをみろ, zamawomiro] (exp) (See 様見ろ) serves you right!; see what happens!
じゃんじゃん[, janjan] (adv) clanging noise of a bell; something happening non-stop
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened
その都度[そのつど, sonotsudo] (n) each time it happens; at all such times
としたら[, toshitara] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ...
とすれば[, tosureba] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ...; (P)
ハプニング[, hapuningu] (n) happening; (P)
ハペニング[, hapeningu] (n) happening

happen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บังเอิญ[v.] (bang-oēn) EN: happen ; chance FR:
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; see what will happen ; explore ; probe ; sound out FR:
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly FR: survenir ; arriver soudainement
ดาล[v.] (dān) EN: happen ; occur FR:
ฝนตกไม่มีเค้า[n. (loc.)] (fontokmaimī) EN: Things that happen unexpectedly. FR:
กำดาล[v.] (kamdān) EN: happen FR:
ขึ้น[v.] (kheun) EN: come into being ; come out ; be up ; happen FR: surgir
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; jaillir ; éclater ; se passer
เกิดขึ้น[v.] (koēt kheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; take place ; crop up ; form FR: se produire ; survenir ; se dérouler ; arriver ; se passer ; apparaître ; naître ; se former ; émerger ; surgir ; avoir lieu ; voir le jour
เกิด...ขึ้น[v. exp.] (koēt ... kh) EN: happen accidentally ; happen unexpectedly FR:
เกิดขึ้นก่อนหน้านี้[v.] (koēt kheun ) EN: precede ; happen before FR: précéder
เกิด...ขึ้นมา[v. exp.] (koēt ... kh) EN: become ; happen FR:
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น[xp] (mai wā ja k) EN: no matter what will happen FR:
ไม่ยัก[v. exp.] (mai yak) EN: not happen to FR:
ไม่ยักชอบ[v. exp.] (mai yak chø) EN: I don't happen to like ; I don't like too much FR:
มีอันเป็น[v.] (mī-anpen) EN: happen unexpectedly FR:
มีขึ้น[v. exp.] (mī kheun) EN: happen ; occur ; take place ; come into existence FR: avoir lieu ; se passer ; exister
เป็นมา[v. exp.] (pen mā) EN: happen ; occur ; arise FR: arriver ; survenir ; se produire ; se passer ; advenir
เป็นไป[v.] (pen pai) EN: happen ; occur ; take place ; go on ; proceed ; move FR: se dérouler ; se produire ; arriver ; se passer
ปล่อยเลยตามเลย[v. exp.] (plǿi loēitā) EN: let go ; do nothing ; acquiesce ; allow to happen FR:
ปล่อยตามเรื่อง[v. exp.] (plǿi tām re) EN: let sth take its course ; let things happen FR:
ปรากฏ[v.] (prākot) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir
เริ่มขึ้น[v. exp.] (roēm kheun) EN: happen FR:
สังเกตเห็น[v. exp.] (sangkēt hen) EN: notice ; see something happen FR: constater ; percevoir ; discerner
อุบัติ[X] (ubat) EN: occur ; happen ; arise ; take place ; break out FR: survenir ; arriver ; éclater
ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ[xp] (chāt nā tøn) EN: It’ will never happen. FR: La semaine des quatre jeudis.
ได้แล้ว[v. exp.] (dāi laēo) EN: it is done ; I am done ; it has happened FR: ça y est
เกิด...[v. exp.] (koēt …) EN: … happened FR: il s'est produit …
เกิดอะไรขึ้น[xp] (koēt arai k) EN: What happened? ; What's up? ; Zup? (Am., vulg.) FR: Que s'est-il passé ? ; Qu'est-il arrivé ?
เกิดอะไรขึ้นเนี่ย[xp] (koēt arai k) EN: What's happening ? FR:
เกิดเหตุระเบิด[v. exp.] (koēt hēt ra) EN: an explosion happened FR: il s'est produit une explosion ; une explosion s'est produite
เกิดขึ้น[adj.] (koēt kheun) EN: happened ; occurring ; arisen FR: apparu
เกิดระเบิดที่...[v. exp.] (koēt raboēt) EN: an explosion happened at … (+ place) FR: il s'est produit une explosion à … (+ lieu)
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น[xp] (maiwā arai ) EN: no matter what happens FR: quoi qu'il arrive ; quoi qu'il advienne
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย[n. exp.] (prawattisāt) EN: rehappened history ; history repeats itself FR: répétition de l'histoire [f]
สืบข่าว[v. exp.] (seūp khāo) EN: find out what happened FR:
ถ้าเกิด...[X] (thā koēt ..) EN: if it happens that ... FR: s'il arrive que ...

happen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bissen {m}; Happen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า happen
Back to top