ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

response

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *response*, -response-

response ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
response (n.) คำตอบ See also: การตอบ Syn. answer, reply
response (n.) การตอบสนอง See also: การโต้ตอบ Syn. feedback, reaction
English-Thai: HOPE Dictionary
response(รีสพอนซฺ') n. คำตอบ,การตอบ,คำรับ,ผลตอบ,ความรู้สึกตอบ,การโต้ตอบ,การขานรับ, Syn. answer,reply
English-Thai: Nontri Dictionary
response(n) การตอบสนอง,คำตอบ,การตอบ,การขานรับ,ผลตอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
responseการสนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Response surfaces (Statistics)พื้นผิวตอบสนอง (สถิติ) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what do you think an important professional should write about your response to General Smuts' newest legislation?แล้วคนที่ทำงานสำคัญนี่ควรเขียน ถึงความรู้สึกของคุณต่อกฎหมายใหม่ ของนายพลสมัทยังไง
There is no response to stimuli.มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้
The response is: "I understand.การตอบสนองคือฉันเข้าใจ
Sir, all air traffic has been diverted from our response corridor.หยุดการจราจรทางอากาศทั้งหมดแล้ว
Let's go to response level yellow.- เข้าสู่โหมดสงคราม ระดับสีเหลือง
Both the u. s. and Soviet response chain on full recall.ทั้งสหรัฐฯ และโซเวียต ต่างยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน
We are presently executing a plan of redeployment that will minimize response time while maximizing coordination between patrol units in a decentralized networking scheme.ปัจจุบันเรากำลังดำเนินการตามแผนของการสับเปลี่ยนกำลังคน ... ... ที่จะลดเวลาในการตอบสนอง ... ... ขณะที่การเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยลาดตระเวน ...
Primate response optimum.สัตว์ทดลอง ระดับอารมณ์คงที่
You can ask me what you're gonna ask me, and my natural response could be to get offended.คุณสามารถถามฉันว่าคุณ gonna ถามและการตอบสนองธรรมชาติของฉันอาจจะได้รับการกระทำผิดกฎหมาย
In response to your repeated enquiries, the State has allocated the enclosed funds for your library project."ในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลซ้ำของคุณ รัฐได้จัดสรรเงินไว้สำหรับโครงการห้องสมุดของคุณ ".
Which means they knew our response time to a 211... had our air, immobilized it, entered... escaped in under three minutes.แปลว่ามันรู้เวลาปฏิบัติงาน 211 ดักฟังวิทยุแล้วกะเวลา ลงมือ แล้วเผ่นภายใน 3 นาที
Security, move emergency response team into position.การรักษาความปลอดภัย, ย้ายทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินในตำแหน่ง

response ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共鸣[gòng míng, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 共鸣 / 共鳴] physical resonance; sympathetic response to sth
反应时[fǎn yīng shí, ㄈㄢˇ ㄕˊ, 反应时 / 反應時] response time
反应时间[fǎn yīng shí jiān, ㄈㄢˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 反应时间 / 反應時間] response time (technology)
响应时间[xiǎng yìng shí jiān, ㄒㄧㄤˇ ˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 响应时间 / 響應時間] response time
抗原决定簇[kàng yuán jué dìng cù, ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄘㄨˋ, 抗原决定簇 / 抗原決定簇] antigen determinant (causing immunological response); epitope
决定簇[jué dìng cù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄘㄨˋ, 决定簇 / 決定簇] determinant (causing immunological response); epitope
组胺[zǔ àn, ㄗㄨˇ ㄢˋ, 组胺 / 組胺] histamine (a biogenic amine involved in local immune responses)
免疫反应[miǎn yì fǎn yìng, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄈㄢˇ ˋ, 免疫反应] immune response
免疫应答[miǎn yì yīng dá, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄉㄚˊ, 免疫应答 / 免疫應答] immune response
炎性反应[yán xìng fǎn yìng, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˇ ˋ, 炎性反应 / 炎性反應] inflammation response
识趣[shí qù, ㄕˊ ㄑㄩˋ, 识趣 / 識趣] judicious; to find appropriate responses to difficult or delicate situation
光感应[guāng gǎn yìng, ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ˋ, 光感应] optical response; reaction to light; light sensitive; photoinduction
回应[huí yìng, ㄏㄨㄟˊ ˋ, 回应 / 回應] response; respond
感应[gǎn yìng, ㄍㄢˇ ˋ, 感应 / 感應] response; reaction; interaction; irritability (biol.); induction (elec.); inductance
应对[yìng duì, ˋ ㄉㄨㄟˋ, 应对 / 應對] response; to answer; to reply
逆反应[nì fǎn yìng, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ ˋ, 逆反应 / 逆反應] reverse reaction; counter-reaction; inverse response

response ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response
イメレス[, imeresu] (n) (abbr) (sl) {comp} image response
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response
コンピュータ緊急対応センター[コンピュータきんきゅうたいおうセンター, konpyu-ta kinkyuutaiou senta-] (n) {comp} JP Computer Emergency Response Term; JPCERT-CC
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark)
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact
に影響されて[にえいきょうされて, nieikyousarete] (exp) influenced by; in response to; in the wake of; triggered by; following
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response
回答率[かいとうりつ, kaitouritsu] (n) response rate; percentage of replies
回訓[かいくん, kaikun] (n,vs) instructions sent in response to a question (from an embassy, consulate, etc.)
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
心が通う[こころがかよう, kokorogakayou] (exp,v5u) to understand each other well; to call forth a response in another's heart; to relate to
応答確認[おうとうかくにん, outoukakunin] (n) {comp} response confirmation
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)
気触れ[かぶれ, kabure] (n) (1) (uk) rash; eruption (in response to a skin irritant); (n-suf) (2) influence (usu. negative or critical nuance); (3) crazy about; having an affectation concerning all things surrounding something (esp. a language, a culture, etc.); (P)
気触れる[かぶれる, kabureru] (v1,vi) (1) to develop a rash or inflammation (e.g.in response to a skin irritant); to react to (something); (2) to be strongly influenced (usu. negative or critical nuance)
災害対策本部[さいがいたいさくほんぶ, saigaitaisakuhonbu] (n) disaster countermeasures office (temporary structure in case of emergency); headquarters for disaster control; disaster response headquarters
緊急集会[きんきゅうしゅうかい, kinkyuushuukai] (n) emergency meeting of the upper house of the Diet (in response to dissolution of the lower house)
蒟蒻問答[こんにゃくもんどう, konnyakumondou] (n) an irrelevant and incoherent dialogue; dialogue at cross purposes; an off-the-beam response
行ってらっしゃい[いってらっしゃい, itterasshai] (int) (uk) (often in response to いってきます) have a good day; take care; see you; (P)
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR
マジレス[, majiresu] (n,vs) (abbr) (See レス) serious reply (response) (e.g. in 2ch threads)
共感[きょうかん, kyoukan] (n,vs,adj-no) sympathy; empathy; response; (P)
応変[おうへん, ouhen] (n) appropriate (urgent) response; expediency
応手[おうしゅ, oushu] (n) (primarily in shogi or go) response; countermeasure; counter-measure
応身[おうじん, oujin] (n) {Buddh} (See 三身) nirmanakaya (response body, form taken by a buddha according to the capabilities of those who are to be saved)
急を要する[きゅうをようする, kyuuwoyousuru] (exp,adj-f) urgent; requiring quick (response)
感応[かんのう;かんおう, kannou ; kan'ou] (n,vs) inspiration; divine response; sympathy; induction
手応え(P);手答え;手ごたえ[てごたえ, tegotae] (n,vs) response; resistance; reaction; feedback; (P)
返り;反り[かえり, kaeri] (n) (1) turning over; flipping over; (2) reply; response; (3) (See 返り点) marks indicating the Japanese meaning of the texts of Chinese classics; (4) lapel
迷答[めいとう, meitou] (n) ridiculous answer; absurd response; boner
非番号制レスポンス[ひばんごうせいレスポンス, hibangousei resuponsu] (n) {comp} unnumbered responses
Japanese-English: COMDICT Dictionary
レスポンス[れすぽんす, resuponsu] response
レスポンスPDU[れすぽんす PDU, resuponsu PDU] response PDU
レスポンスタイム[れすぽんすたいむ, resuponsutaimu] response time
レスポンスフレーム[れすぽんすふれーむ, resuponsufure-mu] response frame
応答時間[おうとうじかん, outoujikan] response time
応答時間ウインドウ[おうとうじかんういんどう, outoujikan'uindou] response time window, response window
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation
静的解析[せいてきかいせき, seitekikaiseki] static response analysis
非同期応答モード[ひどうきおうとうモード, hidoukioutou mo-do] Asynchronous Response Mode, ARM
音声応答ユニット[おんせいおうとうユニット, onseioutou yunitto] ARU , Audio Response Unit
音声応答装置[おんせいおうとうそうち, onseioutousouchi] audio response unit
非番号制レスポンス[ひばんごうせいれすぽんす, hibangouseiresuponsu] unnumbered responses

response ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุสนธิ[X] (anusonthi) EN: concerning ; with reference to ; in response to FR:
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret FR: résoudre ; solutionner ; apporter la réponse ; bien répondre
การสนอง[n.] (kān sanøng) EN: response FR:
การตอบสนอง[n.] (kān tøpsanø) EN: return ; response ; reciprocity FR: réponse [f]
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด[n. exp.] (kān tøpsanø) EN: human response to stress FR:
การตอบสนองของมนุษย์[n. exp.] (kān tøpsanø) EN: human response FR:
การตอบสนองของพืช[n. exp.] (kān tøpsanø) EN: plant perception ; plant response FR:
กระบวนการตอบสนอง[n. exp.] (krabūankān ) EN: response process FR:
ปฏิกิริยา[n.] (patikiriyā) EN: reaction ; response FR: réaction [f] ; réponse [f] ; répercussion [f]
ปฏิกิริยานานาชาติ[n. exp.] (patikiriyā ) EN: international response FR: réaction internationale [f] ; réponse internationale [f]
ปฏิกิริยาสะท้อน[n. exp.] (patikiriyā ) EN: reaction ; response ; repercussion FR: réaction [f]
เสียงสะท้อน[n.] (sīengsathøn) EN: response ; verbal reaction ; feedback FR:
ตามที่[conj.] (tām thī) EN: as ; according to ; regarding ; with reference to ; in response to FR: suite à ; selon
ตัวแปรตอบสนอง[n. exp.] (tūapraē tøp) EN: response variable FR:
เวลาตอบสนอง[n. exp.] (wēlā tøpsan) EN: response time FR: temps de réponse [m]
การตอบสนองของผู้ซื้อ[n. exp.] (kān tøpsanø) EN: buyer's responses FR:
ขานนาค[n.] (khānnāk) EN: the formal responses of a candidate for ordination FR:

response ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amplitudenfrequenzgang {m}amplitude frequency response
Amplitudenfrequenzgangkurve {f}amplitude-frequency response curve
asymptotische Stabilität {f}asymptotic response
Sprachausgabe {f}audio response
Frequenzbereich {m}frequency response
Frequenzgang {m}frequency response
Phasenfrequenzgang {m}phase response
Reaktionszeit {f} | maximale Reaktionszeitreaction time; response time | peak response time
Spektralempfindlichkeit {f}spectral response
Standardantwort {f}stock response
vorübergehende Rückwirkung {f}transient response
Sprachausgabe {f}voice response
Bode-Diagramm {n} [electr.]frequency-response characteristics
Ansprechdruck {m}response pressure
Response {f} [med.]response
Einschwingverhalten {n}transient response; transient phenomenon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า response
Back to top