ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

respond

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *respond*, -respond-

respond ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
respond (vi.) ตอบ See also: พูดตอบ Syn. answer, reply
respond (vt.) ตอบ See also: พูดตอบ Syn. answer, reply
respond (vi.) ตอบสนอง See also: ตอบรับ, โต้ตอบ Syn. react, reciprocate
respond to (phrv.) พูดหรือเขียนตอบ
respond to (phrv.) ตอบสนองต่อ See also: ตอบกลับ Syn. react to
respond to (phrv.) มีปฏิกิริยากับ
respond to (phrv.) เชื่อฟัง Syn. answer to
respondent (n.) ผู้ตอบ See also: ผู้ตอบคำถาม, ผู้ตอบกลับ Syn. responder
respondent (n.) ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
respondent (n.) จำเลย (คำย่อคือ def., dft) See also: ผู้กระทำผิด, ผู้ถูกกล่าวหา Syn. correspondent
responder (n.) ผู้ตอบสนอง See also: ผู้โต้ตอบ
responding (adj.) ซึ่งตอบสนอง See also: ซึ่งโต้ตอบ Syn. receptive, reacting
English-Thai: HOPE Dictionary
respond(รีสพอนดฺ') vi. ตอบ,พูดตอบ,ตอบสนอง,โต้ตอบ,ขานรับ,รับ,vt. พูดตอบ n. ผลตอบ,การตอบ,ฝาผนังที่ต่อกัน, Syn. reply ###A. ignore
respondence(รีสพอน'เดินซฺ) n. การตอบ,การตอบสนอง,การขานรับ, Syn. respondency
respondency(-ซี) n. =respondence (ดู)
respondent(รีสพอน'เดินทฺ) adj. เกี่ยวกับการตอบ,เกี่ยวกับการขานรับ n. ผู้ตอบ,ผู้โต้ตอบ,ผู้ตอบสนอง,จำเลย,ผู้แก้คำถาม
responder(รีสพอน'เดอะ) n. ผู้ตอบ,ผู้โต้ตอบ,ผู้ตอบสนอง
English-Thai: Nontri Dictionary
respond(vi) ขานรับ,ตอบ,ตอบสนอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
respondสนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respondentผู้ตอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Respondeat superiorความรับผิดทางละเมิดของบุคคลที่อยู่ในความดูแล [TU Subject Heading]
respondent stateรัฐที่ถูกฟ้อง [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอบสนอง (v.) respond See also: react, reply, answer Syn. ตอบรับ
ตอบสนอง (v.) respond See also: react, reply, answer Syn. ตอบรับ
ตอบโต้กลับ (v.) respond See also: react
ปฏิกิริยาตอบโต้ (n.) respond See also: react Syn. ปฏิกิริยาโต้ตอบ
ปฏิกิริยาโต้ตอบ (n.) respond See also: react
สนองตอบ (v.) respond See also: react, give a respond to, counter Syn. ตอบโต้, ตอบรับ, ตอบกลับ
สนองตอบ (v.) respond See also: answer, reply Syn. ตอบสนอง
โต้กลับ (v.) respond See also: react Syn. ตอบโต้กลับ
สวนกลับ (v.) respond immediately See also: reply at once, answer promptly Syn. ตอบโต้, โต้, สวน
สวนตอบ (v.) respond immediately See also: reply at once, answer promptly Syn. ตอบโต้, โต้, สวน, สวนกลับ
คนเขียนข่าว (n.) correspondent See also: journalist, reporter, pressman/presswoman Syn. นักข่าว
สมนัย (v.) correspond Syn. สอดคล้องกับ, สอดคล้องกัน
สอดคล้องกับ (v.) correspond Syn. สอดคล้องกัน
โรงเรียนทางไปรษณีย์ (n.) correspondence school
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He had no idea how to respondเขาไม่รู้ว่าจะโต้ตอบอย่างไร
I am uncertain how to respondฉันไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It really is only a question of getting the right leg to respond to my brain.ขาขวาที่จะตอบสนอง เพื่อกระตุ้นการทำงานของ สมองของฉัน
This pursuit is designated a standard Code 44. Please respond only to that code. Code 44 indicates no requirement for a blockade.44 บ่งชี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับ การปิดล้อมไม่มี
And we will continue to provoke until they respond or they change the law.และเราจะกระตุ้นต่อไป จนพวกเขาจะรับผิดชอบ หรือเปลี่ยนกฎหมาย
We can divert it. it's made to respond to in-flight commands.เราเบี่ยงเบนเป้าหมายมันได้ โดยการโปรแกรมการบินมันใหม่
I was paralysed, unable to respond to my sister's calls for help.ผมจำได้ว่าเห็นแสงสว่าง ทั้งนอกและในห้อง ผมเป็นอัมพาต...
And since bullies only respond to strength, from now onward,จากนี้ไป หากมีการรังแก ข่มเหง จะถูกตอบโต้ด้วยความแข็งแกร่งจากเรา
And then the Pfizer guard calls the transit police and the transit police respond to any crime situation.จากนั้น ยามของไฟเซอร์จะโทรเรียกตำรวจ แล้วตำรวจจะเข้ามาจัดการเหตุอาชญากรรม
Retail chief's, respond blocks line.หัวหน้า มีเสียงตอบเข้ามา
Don't respond now.ยังไม่ต้องตอบตอนนี้หรอกครับ
You were the first one to respond to Lincoln's apartment the night of the murder, right?คุณเป็นคนแรก ที่ไปถึงบ้านลินคอล์น ในคืนเกิดเหตุ ใช่มั้ยคะ ?
It's etiquette to respond to an invitation.มันเป็นมารยาท ในการรับคำเชิญ
Hang on. I'd like to respond to that toast.เดี๋ยวก่อน ผมอยากตอบคำอวยพรนั้น

respond ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应急[yìng jí, ˋ ㄐㄧˊ, 应急 / 應急] respond to an emergency
响应[xiǎng yìng, ㄒㄧㄤˇ ˋ, 响应 / 響應] respond to; answer
[shì, ㄕˋ, 嗜] addicted to; fond of; stem corresponding to -phil or -phile
首席[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, 首席] chief (representative, correspondent etc)
函授[hán shòu, ㄏㄢˊ ㄕㄡˋ, 函授] correspondence course
记者站[jì zhě zhàn, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄢˋ, 记者站 / 記者站] correspondent post; correspondent station
通讯院士[tōng xùn yuàn shì, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄩㄢˋ ㄕˋ, 通讯院士 / 通訊院士] corresponding member (of an academy); junior academician
文书[wén shū, ㄨㄣˊ ㄕㄨ, 文书 / 文書] document; official correspondence; secretary; secretariat
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, 符合] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle
函件[hán jiàn, ㄏㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 函件] letters; correspondence
名不符实[míng bù fú shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕˊ, 名不符实 / 名不符實] the name does not correspond to reality (成语 saw); it doesn't live up to its reputation
合四乙尺工[hé sì yǐ chǐ gōng, ㄏㄜˊ ㄙˋ ㄧˇ ㄔˇ ㄍㄨㄥ, 合四乙尺工] names of the five notes of the Chinese pentatonic scale, corresponding roughly to do, re, mi, sol, la
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 性] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence
一一对应[yī yī duì yìng, ㄧ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ˋ, 一一对应 / 一一對應] one-to-one correspondence
[méng, ㄇㄥˊ, 盟] oath; pledge; union; to ally; league, a subdivision corresponding to prefecture in Inner Mongolia
[dá, ㄉㄚˊ, 答] reply; answer; return; respond; echo
回应[huí yìng, ㄏㄨㄟˊ ˋ, 回应 / 回應] response; respond
中转柜台[zhōng zhuǎn guì tái, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, 中转柜台 / 中轉櫃檯] transfer desk; correspondence desk
异频雷达收发机[yì pín léi dá shōu fā jī, ㄧˋ ㄆㄧㄣˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˊ ㄕㄡ ㄈㄚ ㄐㄧ, 异频雷达收发机 / 異頻雷達收發機] transponder; electronic device that responds to a radio code
发射机应答器[fā shè jī yìng dá qì, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄐㄧ ˋ ㄉㄚˊ ㄑㄧˋ, 发射机应答器 / 發射機應答器] transponder; electronic device that responds to a radio code
懒得搭理[lǎn de dā lǐ, ㄌㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄚ ㄌㄧˇ, 懒得搭理] not wishing to acknowledge sb; unwilling to respond

respond ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取合う;取り合う[とりあう, toriau] (v5u,vi) (1) to take each other's hands; to clasp (hands); (2) to compete; to scramble for; (3) to pay attention (to someone); to respond
応召[おうしょう, oushou] (n,vs) {mil} respond to a call for military service; being called to the colours (colors); (P)
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] (n) {comp} association-responder
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-responding-application-entity; association-responder
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets)
インフォーマント[, info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents)
カウ[, kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems)
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P)
コルレス[, koruresu] (n) (abbr) correspondent
コルレス契約[コルレスけいやく, koruresu keiyaku] (n) correspondent arrangement
コレスポンデンス[, koresupondensu] (n) correspondence
コレスポンデント[, koresupondento] (n) correspondent
コレポン[, korepon] (n) (abbr) correspondence
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners)
メール交換[メールこうかん, me-ru koukan] (n) exchange of letters; correspondence
メル友;メール友[メルとも(メル友);メールとも(メール友), meru tomo ( meru tomo ); me-ru tomo ( me-ru tomo )] (n) a friend with whom one corresponds by e-mail; email friend
レスポンダ[, resuponda] (n) {comp} responder
一対一対応[いちたいいちたいおう, ichitaiichitaiou] (n) {math} one-to-one correspondence
一白[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white
七赤[しちせき, shichiseki] (n) (See 九星) seventh of nine traditional astrological signs (corresponding to Venus and west)
三碧[さんぺき, sanpeki] (n) (See 九星) third of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and east)
九星[きゅうせい, kyuusei] (n) (See 陰陽道,一白・いっぱく・1,二黒・じこく,三碧・さんぺき,四緑・しろく,五黄・ごおう,六白・ろっぱく,七赤・しちせき,八白・はっぱく,九紫・きゅうし) nine traditional astrological signs in Onmyoudou, each corresponding to the year of a person's birth and used to create a horoscope
九紫[きゅうし, kyuushi] (n) (See 九星) ninth of nine traditional astrological signs (corresponding to Mars and south)
二黒[じこく, jikoku] (n) (See 九星) second of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and southwest)
五黄[ごおう, goou] (n) (See 九星) fifth of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and central)
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P)
包袋[ほうたい, houtai] (n) file wrapper for a patent; correspondence about the status of a patent between the inventor and the patent office
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
同位角[どういかく, douikaku] (n) {math} corresponding angles
四緑[しろく, shiroku] (n) (See 九星) fourth of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and south-east)
国訓[こっくん, kokkun] (n) Japanese reading of a kanji (sometimes esp. in ref. to readings that do not correspond to the orig. Chinese meaning of the kanji)
外人記者[がいじんきしゃ, gaijinkisha] (n) foreign correspondent
外人記者クラブ[がいじんきしゃクラブ, gaijinkisha kurabu] (n) foreign correspondents' club
学歴難民[がくれきなんみん, gakurekinanmin] (n) someone with a high level of education who is unable to find a job corresponding with his qualifications (lit
対応[たいおう, taiou] (n,vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) {comp} software support; ability of a computer system to run specific software; (P)
対応説[たいおうせつ, taiousetsu] (n) (See 整合説) correspondence theory (theory that a proposition is true if and only if it corresponds to the facts)
往来[おうらい, ourai] (n,vs) coming and going; road; correspondence; street traffic; highway; (P)
従軍記者[じゅうぐんきしゃ, juugunkisha] (n) war correspondent
応える(P);報える[こたえる, kotaeru] (v1,vi) (1) to respond; to live up to; to reward; (2) (sometimes 堪える) to take its toll; to strike home; to have an effect on; to be hard on someone (e.g. heat, cold, work, illness, etc.); to be a strain; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder
不整合[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence
応答側[おうとうがわ, outougawa] responder
応答側Nアドレス[おうとうがわNアドレス, outougawa N adoresu] responding-(N)-address
応答側SS利用者[おうとうがわSSりようしゃ, outougawa SS riyousha] responding SS user
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるNエンティティ, setsuzokukankeiniaru N enteitei] correspondent (N)-entities

respond ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาน[v.] (khān) EN: answer ; reply ; respond FR: répondre à l'appel
ขานรับ[v. exp.] (khān rap) EN: answer ; respond (to) ; agree (with) FR:
ปฏิกิริยาตอบโต้[n. exp.] (patikiriyā ) EN: respond ; react ; reaction FR: réaction [f]
ปฏิกิริยาโต้ตอบ[n. exp.] (patikiriyā ) EN: respond FR:
แสดงปฏิกิริยา[v. exp.] (sadaēng pat) EN: react ; respond ; reply ; answer FR: réagir ; répondre
สนอง[v.] (sanøng) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour FR: répondre à
สนองตอบ[v. exp.] (sanøng tøp) EN: respond ; answer FR: répondre
สวนตอบ[v. exp.] (sūan tøp) EN: respond immediately FR:
สู้มือ[v. exp.] (sū meū) EN: respond FR:
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oppose ; object ; back ; contend ; counter ; reply ; respond ; retort FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: respond ; react ; counterattack ; retaliate ; dismiss FR: réagir contre ; rétorquer ; objecter
ตอบ[v.] (tøp) EN: answer ; respond ; reply ; retort FR: répondre ; donner une réponse
ตอบรับ[v.] (tøprap) EN: acknowledge the receipt of ; accept ; respond ; reply in the affirmative ; answer in the affirmative ; answer affirmatively ; say yes ; acknowledge FR: répondre positivement
ตอบสนอง[v. exp.] (tøp sanøng) EN: meet ; respond ; answer ; reciprocate ; react ; requite FR: répondre à ; satisfaire
ยอกย้อน[v.] (yøkyøn) EN: retort ; reply ; answer ; respond FR:
ย้อน[v.] (yøn) EN: retort ; reply ; answer ; answer back ; respond ; counter ; return FR: rétorquer ; tacler (fig.)
จดหมาย[n.] (jotmāi) EN: letter ; mail ; correspondance FR: lettre [f] ; courrier [m] ; envoi [m] ; correspondance [f] ; missive [f] (litt.)
จดหมายโต้ตอบ[n. exp.] (jotmāi tōtø) EN: correspondence FR: correspondance [f]
การเขียนจดหมาย [n. exp.] (kān khīen j) EN: correspondence FR: correspondance [f] ; rédaction d'une lettre [f]
การเขียนจดหมายธุรกิจ[n. exp.] (kān khīen j) EN: business letter writing FR: correspondance commerciale [f]
การศึกษาทางไปรษณีย์[n. exp.] (kān seuksā ) EN: correspondence education FR: enseignement par correspondance [m]
การสมนัย[n.] (kān somnai) EN: correspondence FR: correspondance [f]
การสมนัยในตัว[n. exp.] (kān somnai ) EN: self-correspondence FR:
การสมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง[n. exp.] (kān somnai ) EN: one-to-one correspondence FR:
เข้ากัน[v.] (khao kan) EN: conform ; correspond ; match ; go well together ; get along (with) FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
มุมที่สมนัยกัน[n. exp.] (mum thī som) EN: corresponding angles FR:
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist FR: journaliste [m,f] ; reporter [m] ; reporteur [m] ; correspondant de presse [m]
งานสารบรรณ[n.] (ngānsāraban) EN: records office ; administrative section ; correspondence and records division FR:
เพื่อนทางจดหมาย [n. exp.] (pheūoen thā) EN: penpal ; penfriend FR: correspondant [m] ; correspondante [f]
เพื่อนทางปากกา[n. exp.] (pheūoen thā) EN: penpal ; penfriend FR: correspondant [m] ; correspondante [f]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman ; news anchor FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]
ผู้ตอบ[n. exp.] (phū tøp) EN: respondent FR:
ผู้ตอบคำถาม[n. exp.] (phū tøp kha) EN: respondent FR:
เรียนทางไปรษณีย์[v. exp.] (rīen thāng ) EN: take a correspondence course FR: étudier par correspondance
โรงเรียนทางไปรษณีย์[n. exp.] (rōngrīen th) EN: correspondence school FR: école par correspondance [f]
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง...กับ...[v. exp.] (sadaēng khw) EN: FR: indiquer la relation entre ... et ... ; indiquer la correspondance entre ... et ...
สายสัมพันธ์[n.] (saīsamphan) EN: relation ; kinship ; correspondence ; ties ; bond ; link FR:
สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Ph) EN: Foreign Correspondents' Club of Thailand (FCCT) FR:
สารบรรณ[n.] (sāraban) EN: documents ; office files ; archives ; correspondence FR: documents [mpl] ; archives [fpl]
สมนัย[v.] (somnai) EN: correspond FR:

respond ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb.
Fernkurs {m}correspondence course
Fernunterricht {m}correspondence courses; correspondence tution; distance teaching
Korrespondenzanalyse {f}correspondence analysis
Lieferantenschriftverkehr {m}correspondence with the suppliers
Umsteigekarte {f}correspondence ticket
Auslandkorrespondent {m}foreign correspondent
Auslandskorrespondent {m}foreign correspondent
Gegenwinkel {m}opposite angle; corresponding angle
Sonderberichterstatter {m}special correspondent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า respond
Back to top