ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โทรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โทรม*, -โทรม-

โทรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โทรม (v.) look shabby See also: be frumpy, be dowdy, be poor Syn. เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม
โทรม (v.) rape See also: sexually assault, ravish, violate, abuse Syn. ข่มขืน
โทรม (adj.) dilapidated See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม
โทรม (adj.) dilapidated See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม
โทรม (adj.) dilapidated See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม
โทรมศัสตราวุธ (v.) attack with weapons See also: unite together
โทรมศัสตราวุธ (v.) attack See also: assail, assault, strike, invade, storm, advance, beset, besiege, beleaguer, infiltrate Syn. ระดมฟันแทง, พุ่งอาวุธเข้าใส่
โทรมหญิง (v.) gang-rape See also: violate, assault, seize, outrage, compromise
English-Thai: HOPE Dictionary
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
consumption(คันซัมพฺ'เชิน) n. การบริโภค,การเผาผลาญ,การใช้สินค้าหรือการบริการที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่แลกเปลี่ยนได้,วัณโรค,โรคที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม, Syn. consuming,utilization
crack-up(แครค'อัพ) n. การปะทะ,ภาวะสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพจิต) ทรุดโทรม,การพังทลาย,การล้มลง,การแตกสลาย, Syn. crash
creaky(ครีค'คี) adj. ซึ่งดังเอี๊ยด,เก่าแก่,ชำรุดทรุดโทรม., See also: creakily adv. ดูcreaky creakiness n. ดูcreaky, Syn. screechy,squeaky
debilitate(ดิบิล'ลิเทท) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้ทรุดโทรม., See also: debilitation n. ดูdebilitate debilitative adj. ดูdebilitate, Syn. enfeeble
decadence(เดค'คะเดินซฺ) n. ความ (ภาวะ) เสื่อมโทรม,ความ (ภาวะ) เน่าเปื่อย,, Syn. decadency,decay
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
dished(ดิชทฺ) adj. เว้าเข้า,เป็นรูปจาน,ชำรุด,ทรุดโทรม,ซึ่งห่างจากส่วนยอดมากกว่าส่วนกลาง
disrepair(ดิสรีแพร์') n. ความชำรุดทรุดโทรม,สภาพที่ขาดการซ่อมแซม, Syn. decay
dog(ดอก) {dogged,dogging,dogges} n. สุนัข,หมา,ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม,ตามหลัง,ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม,เสื่อมโทรม) .
droop(ดรูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้มต่ำ,หลบต่ำ,มองต่ำ,ห้อย,ยาน,ตกต่ำ,ทรุดโทรม (สุขภาพ) ,อ่อนแอลง,ท้อใจ,ความกดต่ำ,ความทรุดโทรม,การไร้ที่ยึด, Syn. sack,bend,weary,decline
dwindle(ควิน'เดิล) {dwindled,dwindling,dwindles} vi. เล็กลง,หด,ลดน้อยลง,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้หกลง, Syn. decrease,diminish,fade
dwine(ดไว) vi. เสื่อมโทรม,จางลง,สูญเสีย
involution(อินวะลิว'เชิน) n. การพัวพัน,การยุ่งเกี่ยว,การร่วมด้วย,สภาพที่พัวพัน,สิ่งที่พัวพัน,สิ่งที่ซับซ้อนหรือยุ่งเหยิง,การเสื่อมถอย,การเสื่อมโทรม,รูปประโยคที่ซับซ้อน, Syn. involvement
putrid(พิว'ทริด) adj. เน่าเปื่อย,เหม็นเน่า,เน่าบูด,มีคุณภาพเลวมาก,เสื่อม,เสื่อมโทรม., See also: putridity,putridness n., Syn. rotten,fetid
rot(รอท) vi.,vi. (ทำให้) เน่า,เปื่อย,บูด,ผุ,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,ตายไป,ซูบผอม n. การเน่า,การเปื่อย, Syn. decompose,degenerate
rotten(รอท'เทิน) adj. เน่า,เปื่อย,เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม,เลว,น่ารังเกียจ, Syn. decayed,unreliable,base
run-down(รัน'เดานฺ) adj. หมดแรง,เหน็ดเหนื่อย,มีสุขภาพทรุดโทรม,สิ้นหวัง, (นาฬิกา) ลานหมด, Syn. tired,exhausted,fatigued
rust(รัสทฺ) n. สนิมเหล็ก,สนิม,ขี้สนิม,สีสนิม,สิ่งที่ทำให้เสื่อม,นิสัยขี้เกียจ,โรคพืชที่เนื่องจากเชื้อราจำ,สีน้ำตาลอมแดง,สีสนิม vi. ขึ้นสนิม,ติดโรคพืชดังกล่าว,เสื่อมโทรม,กลายเป็นสีสนิม vt. ติดโรคพืชดังกล่าว,ทำให้เสื่อมโทรม,ทำให้เป็นสีสนิม
slum(สลัม) n. แหล่งเสื่อมโทรม,แหล่งที่อยู่อาศัยของคนจนมาก.vi.เยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรม, Syn. warren,skid
worm-eaten(เวิร์ม'อีเทิน) adj. ถูกหนอนไชหรือแทะ,เสื่อมเสีย,เสื่อมโทรม,มีรูหนอนมาก,ผุ,เป็นหน้าข้าวตัง
wreck(เรค) n. สิ่งที่อับปาง,ซากปรักพัง,ซากเรือแตก,บุคคลที่มีสุขภาพเสื่อมโทรม. vi.,vt. (ทำให้) อับปาง,ประสบความหายนะ,พังพินาศ,เป็นผู้ทำลาย, Syn. raze,destroy,wrack,ruin
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
English-Thai: Nontri Dictionary
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
dilapidated(adj) ปรักหักพัง,แตกสลาย,ทรุดโทรม,ชำรุด
decadence(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อม,ความเน่าเปื่อย,ความเสื่อมทราม
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
degeneracy(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อมทราม,ความเสื่อม
degenerate(adj) เลวลง,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
dilapidation(n) ความชำรุด,ความทรุดโทรม,ความเน่าเปื่อย
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
dwindle(vi) ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม
rot(n) เรื่องเหลวไหล,การผุพัง,ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย
rotten(adj) เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย,เลวทราม,น่าขยะแขยง
ruin(n) สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความพินาศ
slum(n) ชุมชนแออัด,สลัม,แหล่งเสื่อมโทรม
wane(vi) ลดถอย,เสื่อมโทรม,บ่ายคล้อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
telemeterโทรมาตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
impairmentความบกพร่อง, ความเสื่อมโทรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debilitationคนที่มีร่างกายทรุดโทรม [การแพทย์]
Pollutant ภาวะมลพิษ สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อน โดยมลพิษ ซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Polluted conditionภาวะมลพิษสภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Savanna Forest ป่าหญ้า หรือ ป่าทุ่ง ป่าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่แห้งแล้งภายหลัง จาก ที่ป่าธรรมชาติได้ถูกทำลายหรือถูกไฟป่าเผาไปหมด ดินมีสภาพเสื่อมโทรม ต้นไม้ไม่อาจขึ้น หรือเจริญเติบโตต่อไปได้ พวกหญ้าต่างๆ จึงเข้ามาแทนที่ สามารถพบได้ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย บริเวณที่เป็นป่าร้างและไร่ร้าง หญ้าที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นหญ้าคา แฝกหอม หญ้าชันอากาศ หญ้าพง สาบเสือ เป็นต้น อาจจะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างๆ กันบ้าง เช่น กระโดน กระกินป่าหรือกระถินพิมาน สีเสียดแก่น ประดู่ ซึ่งเป็นไม้พวกทนทานต่อไฟป่าได้ดีมาก [สิ่งแวดล้อม]
telemetering systemtelemetering system, ระบบโทรมาตร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
break down (phrv.) เสื่อมโทรม (สุขภาพ) See also: ล้มเหลว (การเจรจา)
decadence (n.) ความเสื่อมโทรม See also: ภาวะเสื่อมโทรม, การเสื่อมลง, ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การเลวลง Syn. decay, decline, degeneracy, deterioration, immorality
deteriorate (vt.) ทำให้ทรุดโทรม See also: ทำให้เสื่อมโทรม, ทำให้เลวลง Syn. spoil, decompose
deteriorate (vi.) เสื่อมโทรม See also: ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, เลวลง, ชำรุด
deteriorated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. disintegrated
dilapidated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. deteriorated, disintegrated
disintegrated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. deteriorated
disrepair (n.) ความชำรุดทรุดโทรม See also: การขาดการซ่อมแซม, สภาพชำรุดทรุดโทรม Syn. collapse, ruination
fall down (phrv.) (อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง) อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม
inner city (n.) บริเวณเก่าแก่ แออัด เสื่อมโทรมและมีคนจนมาก Syn. slum, ghetto Ops. suburban
junk heap (sl.) รถ บ้านหรือสิ่งอื่นที่เก่า / ทรุดโทรม
mean (adj.) ทรุดโทรม See also: สกปรก, ซอมซ่อ, ขะมุกขมอม Syn. shabby
run-down (adj.) ซึ่งมีสุขภาพทรุดโทรม See also: หมดแรง, เหนื่อย Syn. exhausted, tired, weak
seedy (adj.) ทรุดโทรม See also: เสื่อมสภาพ, โกโรโกโส, โทรม, กะรุ่งกะริ่ง, มอมแมม Syn. shabby, poorly
slum (n.) แหล่งเสื่อมโทรม See also: สลัม, ชุมชนแออัด Syn. crowded, ghetto
slum (vt.) ยอมอยู่ในสถานที่เสื่อมโทรมหรือที่ไม่น่าอยู่
tumble-down (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม
worn to shadow (idm.) ทรุดโทรมจากการทำงานหนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you tell him that I called?คุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าฉันโทรม
Sorry to call so earlyขอโทษทีที่โทรมาแต่เช้าเกินไป
A Mr John has called to see youคนที่ชื่อนายจอห์นคนหนึ่งโทรมาขอพบคุณ
A Mr John has called to see youผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อจอห์นโทรมาขอพบคุณ
I was studying before you phoned meหนูก็กำลังศึกษาอยู่ก่อนที่แม่โทรมาหา
My dad's gonna call every half hour to check in on meพ่อจะโทรมาเช็คฉันทุกครึ่งชั่วโมงแน่ะ
He's only going to call twice an hourเขาก็แค่โทรจะโทรมาสองครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น
He better call, and he better have a good explanationเขาควรโทรมาและควรมีคำอธิบายที่ดีด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Truck in disrepair, a disheveled young man,severe stutter.รถเก่า ๆ โทรม ๆ เด็กหนุ่มมอซอ/Nติดอ่างอย่างรุนแรง
We're looking for a white male in his 20's... who owns an american-made truck in disrepair.เรากำลังตามหา ชายผิวขาวอายุช่วงยี่สิบ เป็นเจ้าของรถสัญชาติอเมริกัน เก่า ๆ โทรม
Ingesting even a small amount would cause debilitating seizures, vomiting, even death.การกลืนลงไปเพียงนิดเดียว จะทำให้ชัก โทรม อาเจียน และตายได้
Call it and tell our Aryan brothers how much manpower you need.โทรมันซะและบอกของพวกอารยันของเรา พี่ชาย นายต้องการกำลังคน มากเท่าไหร่ที่นายต้องการ
He got a call last week from your PI.โทรมา สัปดาห์ที่แล้ว จากp.i.ของคุณ
Call me. we'll set up a time.โทรมา แล้วนัดเวลากัน
All calling for my blood.โทรมากล่าวหาผมกันหมด
Call me when you're back I'll heat it up for youโทรมาก่อนกลับล่ะ แล้วจะอุ่นไว้ให้
Call for backup. I love you.โทรมาขอกำลังเสริมน่ะ ฉันรักคุณ
It was made on Katie's cell, which is still MIA.โทรมาจากเครื่องของเคที่ ซึ่งตอนนั้นยังหายตัวไปอยู่
About a mile from The crime scene.โทรมาจากโทรศัพท์สาธารณะ ห่างจากสถานที่เกิดเหตุหนึ่งไมล์
Give me a call if he shows up, okay?โทรมาด้วยล่ะ ถ้ามันโผล่มา โอเคนะ
Just call her at 7:00, put on a deep voice and tell her it's over.โทรมาตอน 1 ทุ่ม ดัดเสียงทุ้มๆ แล้วบอกเลิกกับท่าน
Check in with me at 9:00... everything is still cool.โทรมาตอน 3 ทุ่มนะ ทุกอย่างยังไปได้สวย
You called me three times.โทรมาตั้งสามครั้ง ดูสิ
Call me if you need anything.โทรมาถ้าคุณต้องการอะไร
Call me when you're through.โทรมาถ้าจัดการเรียบร้อย
Called every day for updates like it was his idea.โทรมาถามความคืบหน้าทุกวัน เหมือนเป็นความคิดเขาเอง
He called, asking if NYU is a good school... for his... for my cousin.โทรมาถามว่า_BAR_ มหา'ลัยนิวยอร์คดีรึเปล่า เผื่อจะส่งลูกชายเค้ามา
Calling to see how you're doing.โทรมาถามว่าเป็นไงบ้าง
You will call as soon as the package is in hand.โทรมาทันที เมื่อนายได้ของมาแล้ว
Call me as soon as you get this. I love you...โทรมาทันทีที่ได้ข้อความน่ะ ผมรักคุณ
Call. Make an appointment. We'll talk as soon as possible.โทรมาทำเรื่องนัดหมาย แล้วเราจะได้คุยกันเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
I'm at 515-555-0154.โทรมาที่ 515-555-0154
Call me. You've got 10 minutes, then I'm out of here.โทรมานะ คุณมีเวลา 10 นาที ก่อนที่ฉันจะไปจากที่นี่
Call me if you hear anything. Don't hold out on me, John.โทรมาน่ะ ถ้าคุณได้ข่าวอะไร อย่าปิดบังผมน่ะ จอห์น
Call me if you need any more help.โทรมานะ ถ้าต้องการให้ช่วย
Give me a call if there's any trouble, all right?โทรมานะ ถ้ามีปัญหาอะไร
Just call me when you land somewhere safe, OK?โทรมานะ ถ้าเจอะที่ปลอดภัยแล้ว โอเค้?
Call it whatever you want.โทรมานะ เมื่อไรก็ได้
You call us. We're at the Europa Regina.โทรมานะ เราพักอยู่ที่ ยุโรป้า ริจิน่า
It's been a week. I haven't heard from you. Should I be concerned?โทรมานะ เฮ้ อาทิตย์นึงแล้ว ไม่ได้ข่าวคุณเลย ผมควรห่วงมั้ย
CALL ME. OR YOU'RE DEAD.โทรมานะ ไม่งั้นไม่ยอม
Just disappeared from the house, and no one's heard from him since.โทรมานะถ้าหากนายต้องการฉัน
Call me when they wake up.โทรมาบอก ถ้าพวกเขาตื่น
You call before you leave.โทรมาบอกก่อนจะออกไปด้วย
Well, call me when you figure it out.โทรมาบอกด้วยถ้าคิดออกแล้ว นะ
He said the car wash was a raging success.โทรมาบอกว่า งานนี้ประสบความสำเร็จมาก
He said we should have a car wash every weekend.โทรมาบอกว่า เราน่าจะจัดทุกอาทิตย์
Calling to tell me my ass is too fat.โทรมาบอกว่าก้นฉันใหญ่เกินไปแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โทรม
Back to top