ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

destroyed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *destroyed*, -destroyed-

destroyed ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่อยยับ (v.) be totally destroyed See also: go to ruin, fall to pieces Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น
วินาศ (v.) be destroyed See also: go to the dogs, go to ruin, be ruined, be annihilated Syn. พินาศ, หายนะ
วิบัติ (v.) be destroyed See also: be ruined, collapse Syn. พิบัติ, ฉิบหาย, ล่มจม Ops. เจริญ
หายนะ (v.) be destroyed See also: go to the dogs, go to ruin, be ruined, be annihilated Syn. พินาศ

destroyed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 亡国 / 亡國] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, 庞培 / 龐培] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79
亡国虏[wáng guó lǔ, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄨˇ, 亡国虏 / 亡國虜] refugee from a destroyed country
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 损耗品 / 損耗品] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent
亡国灭种[wáng guó miè zhòng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, 亡国灭种 / 亡國滅種] country destroyed, its people annihilated (成语 saw); total destruction
[pǐ, ㄆㄧˇ, 圮] destroyed; injure
完蛋[wán dàn, ㄨㄢˊ ㄉㄢˋ, 完蛋] fallen from power; destroyed; finished; all over for (him); gone to the dogs

destroyed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
滅ぶ;亡ぶ[ほろぶ, horobu] (v5b) (See 滅びる) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed
毀壊[きかい, kikai] (n,vs) (1) breaking; demolishing; smashing; destroying; wrecking; (2) being broken; being ruined; being destroyed; being worn out
滅びる(P);亡びる[ほろびる, horobiru] (v1,vi) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed; (P)

destroyed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลัย[v.] (banlai) EN: collapse ; die ; be destroyed FR:
บรรลัย[adj.] (banlai) EN: destroyed ; ruined FR:
ฟอน[adj.] (føn) EN: completely destroyed FR:
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces FR:
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die FR: détruire ; anéantir ; ruiner
พัง[adj.] (phang) EN: broken down ; tumbled down ; collapsed ; destroyed ; in ruins FR: effondré
พังหมด[v. exp.] (phang mot) EN: be completely destroyed FR:
พกพ่าย[adj.] (phokphāi) EN: broken ; destroyed FR: brisé
ปู้ยี่ปู้ยำ[adj.] (pūyīpūyam) EN: destroyed ; ruined ; wrecked FR:
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse ; vanish ; be destroyed FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser ; s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle FR: délabré
แตกดับ[v.] (taēkdap) EN: die ; perish ; be destroyed FR:
ทลาย[v.] (thalāi) EN: be destroyed ; fall to pieces ; fall to the ground ; fall apart ; collapse ; crumble FR: s'ébouler ; s'écrouler
วายวอด[v.] (wāiwøt) EN: be utterly destroyed ; be devastated ; be razed ; be ruined FR:
วอด[adj.] (wøt) EN: consumed ; destroyed FR:
วอดวาย[adj.] (wøtwāi) EN: ruined ; destroyed ; extinguished FR:
ย่อยยับ[v.] (yǿiyap) EN: be totally destroyed ; go to ruin ; fall to pieces ; go to the dogs FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า destroyed
Back to top