ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disintegrated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disintegrated*, -disintegrated-

disintegrated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disintegrated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. deteriorated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disintegrated
Back to top