ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decline*, -decline-

decline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decline (n.) ทางลาด See also: การเอียงลาด Syn. descent, declivity, downslope, slope
decline (vt.) ปฏิเสธ See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร Syn. pass up, refuse, spurn Ops. accept
decline (vi.) ปฏิเสธ See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร Syn. fail to accept, refuse, reject, spurn Ops. accept
decline (n.) ภาวะตกต่ำ See also: ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การถดถอย Syn. decay, deterioration, downfall, retrogression, degeneration, enfeeblement, retrogression, weakening Ops. improvement, rise
decline (vi.) แย่ลง See also: เสื่อม, โทรม, ตกต่ำ, เลวลง, ลดลง Syn. decay, decompose, diminish, deteriorate, dwindle, decrease, fade away, fail, go down, wane, weaken, worsen Ops. increase, improve, strengthen
decline (vi.) ลาด See also: เอียง, ลาดลง Syn. incline downward, slope downward Ops. rise
decline in quality (n.) ความเสื่อม See also: ความทรุดโทรม, ความเสื่อมถอย, ความตกต่ำ, การถดถอย, การทำให้เสื่อมเสีย Syn. deterioration, impairment, worsening
English-Thai: HOPE Dictionary
decline(ดิไคลน') vi.,n. (การ) เอียง,ลาด,เสื่อมลง,ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ยอม, Syn. lessen
English-Thai: Nontri Dictionary
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decline๑. ทุเลา (โรค)๒. ทรุดลง (ผู้ป่วย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decline Periodระยะที่อาการทุเลาลง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถดถอย (n.) decline See also: deterioration, decrease, decay, degeneration Syn. ความเสื่อมถอย, ความเสื่อมโทรม, ความตกต่ำ
ความเสื่อม (n.) decline See also: deterioration, decrease, decay, degeneration Syn. ความเสื่อมถอย, ความเสื่อมโทรม, ความตกต่ำ, การถดถอย
ความเสื่อมถอย (n.) decline See also: deterioration, decrease, decay, degeneration Syn. ความเสื่อมโทรม, ความตกต่ำ, การถดถอย
ตกต่ำ (v.) decline See also: be depressed, be in recession Syn. ถดถอย, ต่ำ, เสื่อมถอย, เสื่อมลง Ops. รุ่งโรจน์, ขึ้นสูง
เสื่อมถอย (v.) decline See also: rot, sink Syn. เสื่อมโทรม, ถดถอย, หมดสภาพ, ถอยหลัง
เสื่อมลง (v.) decline See also: be depressed, be in recession Syn. ถดถอย, ต่ำ, เสื่อมถอย Ops. รุ่งโรจน์, ขึ้นสูง
ทรุดโทรม (v.) be declined See also: be dilapidated, run down, be worn out, be neglected, be ruined, go downhill Syn. เสื่อม, ชำรุด, เก่า, โทรม, หมดสภาพ Ops. เจริญขึ้น, ดีขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว
Every living system of earth is in decline every life support system of earth is in decline and these together constitute the biosphere the biosphere that supports and nurtures all of life not just our life but perhaps 30 million other speciesระบบชีวิตทั้งหมดบนโลก กำลังเสื่อมทรามลง ระบบที่เกื้อหนุนชีวิตทั้งหมดบนโลกกำลังเสื่อมถอย
Earlier, the IPO was pulled from the market... after the steady decline of its projected opening price.Earlier, the IPO was pulled from the market... after the steady decline of its projected opening price.
Sir, I am honoured by your proposal, but I regret that I must decline it.คุณคะ ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่คุณขอแต่งงาน แต่เสียใจด้วยที่ฉันรับไว้ไม่ได้
The Decline and Fall of the Roman Empire.ความล่มสลายของอาณาจักรโรมัน
Can't we decline this assignment?งานชิ้นนี้เนี้ยะ เราไม่รับไม่ได้เหรอ
I think I'm going to have to decline your grand gesture.ผมคงต้องขอปฏิเสธน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของคุณ
In my opinion, this has been sufficient enough time to allow for the replenishment of species... of certain species... which were in decline and some others which were nearing extinction.โลมาสามารถที่จะเรียนรู้ ว่าจะปรับตัวไปตามสถานการณ์ยังไง สื่อสารสัมพันธ์กับมนุษย์ยังไง จะสร้างสรรค์จากจินตนาการ ของตัวเองยังไง
Men do tend to decline physically past the age of 35.ผู้ชายมีแนวโน้มสมรรถภาพทางร่างกาย เสื่อมลงหลังจากอายุ 35 ปีไปแล้ว
The decline of the aristocracy?การตกต่ำลงของชนชั้นสูงมั้งคะ?
It peaked two months ago at 62, but has been on the decline since.มันแหลมสองเดือนที่ผ่านมาที่ 62, but ได้รับในการลดลงตั้งแต่
If the passengers continue to decline at this rate, none of them will be alive by morning.ถ้าผู้โดยสารยังคงแย่ลงไปอีก คงไม่มีใครมีชีวิตรอดภายในเช้านี้

decline ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不置可否[bù zhì kě fǒu, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡˇ, 不置可否] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge
积弱[jī ruò, ㄐㄧ ㄖㄨㄛˋ, 积弱 / 積弱] cumulative weakness; to decline (over time); degeneration
败落[bài luò, ㄅㄞˋ ㄌㄨㄛˋ, 败落 / 敗落] decline (in wealth and position)
璧谢[bì xiè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, 璧谢 / 璧謝] decline (a gift) with thanks
衰运[shuāi yùn, ㄕㄨㄞ ㄩㄣˋ, 衰运 / 衰運] decline in fortunes
跌幅[diē fú, ㄉㄧㄝ ㄈㄨˊ, 跌幅] decline (in value); extent of a drop
颓势[tuí shì, ㄊㄨㄟˊ ㄕˋ, 颓势 / 頹勢] decline (in fortune)
兴衰[xīng shuāi, ㄒㄧㄥ ㄕㄨㄞ, 兴衰 / 興衰] prosperity and decline (of a kingdom); rise and fall
璧还[bì huán, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄢˊ, 璧还 / 璧還] return (a borrowed object) with thanks; decline (a gift) with thanks
[zè, ㄗㄜˋ, 昃] afternoon; decline
衰微[shuāi wēi, ㄕㄨㄞ ㄨㄟ, 衰微] be in decline; decline; wane; be weakened
[què, ㄑㄩㄝˋ, 却 / 卻] but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless
[xià, ㄒㄧㄚˋ, 下] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down
下降[xià jiàng, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, 下降] to decline; to drop; to fall; to go down; to decrease
衰退[shuāi tuì, ㄕㄨㄞ ㄊㄨㄟˋ, 衰退] decline; fall; drop; falter
恶性[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, 恶性 / 惡性] malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation)
满清[Mǎn Qīng, ㄇㄢˇ ㄑㄧㄥ, 满清 / 滿清] Manchurian Qing (refers to the Qing dynasty, esp. at its decline, or as an anti-Qing slogan)
国势日衰[guó shì rì shuāi, ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ ㄖˋ ㄕㄨㄞ, 国势日衰 / 國勢日衰] national decline
[cí, ㄘˊ, 辞 / 辭] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline
退[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 退] retreat; to decline; to move back; to withdraw
锐减[ruì jiǎn, ㄖㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˇ, 锐减 / 銳減] steep decline

decline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンデクライン[, a-bandekurain] (n) urban decline
じり安[じりやす, jiriyasu] (n) gradual decline (of stock prices)
一斉安[いっせいやす, isseiyasu] (n) all-round (market) decline
下り目;下がり目[さがりめ, sagarime] (n) eyes slanting downward; decline
下押し[したおし, shitaoshi] (n) a fall or drop; decline
下押す[したおす, shitaosu] (v5s) to decline (stock market)
人倫退廃;人倫頽廃[じんりんたいはい, jinrintaihai] (n) decline (decay, corruption) of ethical standards
人口減少[じんこうげんしょう, jinkougenshou] (n) depopulation; falling population; decrease in population; population decline
体よく断る;体良く断る[ていよくことわる, teiyokukotowaru] (exp,v5r) to turn someone down (on some pretext) without offending them; to refuse gracefully; to decline politely
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline
凋尽[ちょうじん, choujin] (n) withering; decay; decline
固辞[こじ, koji] (n,vs) decline positively
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch
寂れる;荒びれる[さびれる, sabireru] (v1,vi) (1) to decline (in prosperity); to become deserted; to become desolate; (2) to taper off (of a sound)
廃残[はいざん, haizan] (n) down-and-out; ruin; decline
移ろう[うつろう, utsurou] (v5u,vi) (1) to change (with the passage of time); (2) to fade; to wane; to decline
落潮[らくちょう, rakuchou] (n) low tide; decline
豊作貧乏[ほうさくびんぼう, housakubinbou] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests
豊作飢饉[ほうさくききん, housakukikin] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests
貶める[おとしめる, otoshimeru] (v1,vt) (1) to show contempt for; to look down upon; to have a low opinion of; (2) to cause to fall; to make decline
頽唐[たいとう, taitou] (n) decadence; decline
下がり[さがり, sagari] (n) decline; hanging down; leaving; a little after; decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler's belt); (P)
下り坂[くだりざか, kudarizaka] (n) (See 上り坂) descent; downhill; decline; waning; (P)
下坂[しもさか, shimosaka] (n) downhill; decline; waning
下火になる[したびになる, shitabininaru] (exp,v5r) to be under control; to burn down; to decline; to drop; to wane
下落[げらく, geraku] (n,vs) depreciation; decline; fall; slump; (P)
低下[ていか, teika] (n,vs) fall; decline; lowering; deterioration; degradation; (P)
傾いた家運[かたむいたかうん, katamuitakaun] (n) fortunes on the wane (decline)
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P)
凋落[ちょうらく, chouraku] (n,vs) decline; fall; decay; withering
崩落[ほうらく, houraku] (n,vs) collapse; break; cave-in; crash; (market) decline; (P)
消長[しょうちょう, shouchou] (n,vs) prosperity and decay; prosperity and decline; rise and fall; ups and downs; ebb and flow; waxing and waning
漸減[ぜんげん, zengen] (n,vs) gradual decrease; decline; (P)
盛衰興亡[せいすいこうぼう, seisuikoubou] (n) rise and fall; ups and downs; waxing and waning; prosperity and decline; vicissitudes
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P)
興亡盛衰[こうぼうせいすい, koubouseisui] (n) rise and fall; prosperity and decline; vicissitudes
萎靡[いび, ibi] (n,vs) decline; decay
衰える[おとろえる, otoroeru] (v1,vi) to become weak; to decline; to wear; to abate; to decay; to wither; to waste away; (P)
衰微[すいび, suibi] (n,vs) decline; decadence; ebb tide
衰滅[すいめつ, suimetsu] (n,vs) decline; downfall; ruin(ation)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease

decline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
ด้อยลง[v. exp.] (dǿi long) EN: decrease ; diminish ; decline ; deteriorate FR:
การลดลง[n. exp.] (kān lotlong) EN: decrease ; decline ; drop ; decrement FR: baisse [f] ; abaissement [m] ; chute [f]
ขอตัว[v.] (khøtūa) EN: excuse oneself ; decline ; regret not to be able to ; beg ogg FR:
ความปฏิเสธ[n.] (khwām patis) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: refus [m]
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
กระจายคำ[v. exp.] (krajāi kham) EN: decline ; conjugate FR: décliner ; conjuguer
แหล่งเสื่อมโทรม[n. exp.] (laeng seūam) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline FR: taudis [mpl] ; bidonville [m] ; lieu dégradé [m]
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch ; have bad luck FR: décliner
มือตก[adj.] (meūtok) EN: unlucky ; on the outs ; declining ; in decline FR:
นาศ[n.] (nāt) EN: decline ; ruin FR: déclin [m]
น้อยลง[v. exp.] (nøi long) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
ปัด[v.] (pat) EN: reject ; disclaim ; refuse ; decline ; deny FR: rejeter ; repousser
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer ; ne pas accepter
ปฏิเสธข่าวลือ[v. exp.] (patisēt khā) EN: decline rumours ; deny rumours FR: démentir un bruit
ปฏิเสธที่จะทำ[v. exp.] (patisēt thī) EN: decline FR: décliner
เพลาลง[v. exp.] (phēlā long ) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce FR:
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
เสื่อมโทรม[v.] (seūamsōm) EN: degenerate ; depreciate ; deteriorate ; decline FR: se délabrer ; dépérir
เสื่อมถอย[v. exp.] (seūam thøi) EN: decline FR:
เสียงตก[v. exp.] (sīeng tok) EN: decline in popularity ; lose one's voice FR: perdre sa popularité
ทรุดโทรม[v.] (sutsōm) EN: decline ; deteriorate ; be out of repairs ; be delapidated FR: décliner
ถอนตัว[v.] (thøntūa) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part ; decline FR: se retirer ; quitter
ตก[v.] (tok) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off FR: reculer ; être en déclin
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished FR: décliner ; déprécier
ไม่รับผิดชอบ[v. exp.] (mai rapphit) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility FR: décliner toute responsabilité
เรียว[adj.] (rīo) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined FR: effilé ; fuselé ; en pointe

decline ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sittenverfall {m}moral decline; decline in moral standards
Verfallserscheinung {f}symptom of decline
Kursrückgang {m}decline in prices

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decline
Back to top