ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deteriorated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deteriorated*, -deteriorated-

deteriorated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deteriorated (adj.) เสื่อมลง See also: แย่ลง Syn. corupt, ruined
deteriorated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. disintegrated
deteriorated (adj.) บกพร่อง See also: ซึ่งเสียหาย, ซึ่งไมสมบูรณ์, ซึ่งไม่แข็งแรง, ซึ่งอ่อนแอ
deteriorated (adj.) โกโรโกโส See also: ชำรุดมาก, เก่ามาก Syn. ragged, decayed Ops. neat, new
deteriorated (adj.) ไม่ดีขึ้น See also: ไม่ได้ปรับปรุง, ไม่ได้พัฒนา Syn. unprogressive, retrograde

deteriorated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
老朽化した[ろうきゅうかした, roukyuukashita] (adj-f) deteriorated; outworn

deteriorated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี่ยว[adj.] (hīo) EN: wilted ; withered ; wrinkled ; faded ; drooped ; shrivelled ; shriveled (Am.) ; dried out ; languished ; deteriorated FR: fané ; desséché ; flétri ; ratatiné ; affaibli
เสื่อมสภาพ[adj.] (seūam saphā) EN: deteriorated FR: détérioré
ทรุดโทรม[adj.] (sutsōm) EN: deteriorated ; dilapidated ; run down ; worn out ; in disrepair ; in poor condition FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deteriorated
Back to top