ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immorality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immorality*, -immorality-

immorality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immorality (n.) การผิดศีลธรรม See also: การผิดทำนองคลองธรรม Syn. sin, vice, wickedness Ops. morality
English-Thai: HOPE Dictionary
immorality(อิมอแรล'ลิที) n. การผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. dishonesty
English-Thai: Nontri Dictionary
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He´s got it aII-- sex, intrigue, immorality in the education system.เขามีครบ เซ็กซ์ ชู้สาว เรื่องอมตะในระบบการศึกษา
It was the end of an age of virtue, and the authorities shuddered as immorality and hedonism intensified.มันเป็นจุดจบของยุคแห่งคุณงามความดี ผู้รักษากฎหมายต่างสั่นกลัว ความเสื่อมทรามและความฟุ้งเฟ้อกระจายไปทั่ว
I can say with some certainty that he recognized the severe immorality of it.บางทีประสบการณ์โดยตรงของเขา จะถูกจัดอยู่ในนิสัยคุยโอ้อวดของเขา ในตอนร่างเอกสารที่ใช้ในการพิสูจน์
Someone has got to take a stand for public safety over permissiveness and immorality.บางคนถูกจับตัวไปเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะชน อย่างผิดกฏหมายและผิดศีลธรรม

immorality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱伦[luàn lún, ㄌㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, 乱伦 / 亂倫] incest; immorality; depravity; fornication
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean

immorality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不行状[ふぎょうじょう, fugyoujou] (adj-na,n) misconduct; profligacy; immorality
不行跡[ふぎょうせき, fugyouseki] (n) misconduct; profligacy; immorality
淫風[いんぷう, inpuu] (n) lewd manners; immorality
不徳[ふとく, futoku] (adj-na,n) lack of virtue; immorality; vice; depravity; unworthiness; (P)
不徳義[ふとくぎ, futokugi] (adj-na,n) immorality; dishonesty
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse)
悪徳[あくとく, akutoku] (adj-na,n,adj-no) vice; immorality; corruption; (P)
背徳;悖徳[はいとく, haitoku] (n) corruption; immorality; lapse from virtue; fall from virtue

immorality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การผิดศีลธรรม[n. exp.] (kān phit sī) EN: immorality FR:

immorality ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unmoral {f}immorality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immorality
Back to top