ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แง่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แง่*, -แง่-

แง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แง (adv.) onomatopoeia of the sound of the crying children Syn. แงๆ, งอแง
แง (n.) trick See also: game, cheat Syn. เหลี่ยม, ชั้นเชิง, นัย, อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม
แง (n.) angle See also: viewpoint, standpoint, point of view Syn. แง่มุม, มุมมอง, ประเด็น
แง (n.) edge See also: corner, border Syn. ขอบ, สัน
แง (adv.) onomatopoeia of the sound of the crying children Syn. งอแง
แง่คิด (n.) view point See also: angle, aspect, point of view Syn. ข้อคิดเห็น, แง่มุม, ความคิดเห็น, ทัศนคติ, ทรรศนะ
แง่คิด (n.) another point of view See also: reflection, aspect, idea, thought, notion Syn. ทัศนะ, ความคิดเห็น
แง่ง (clas.) rhizome See also: rootstock, stem Syn. ราก
แง่ง (n.) root See also: rhizome
แง่งขิง (n.) nine tops pagoda See also: nine tops of tall stupa Syn. ฝักเพกา, ลำภุขัน, สลัดได, นภศูล
แง่งอน (n.) artifice See also: stratagem, trick, ruse Syn. ชั้นเชิง, มารยา, เกี่ยงงอน, ข้อแม้
แง่ดี (n.) optimism See also: looking on the bright/good side Syn. แง่บวก Ops. แง่ร้าย
แง่ทฤษฎี (adj.) theoretical Ops. เชิงปฏิบัติ
แง่น (v.) gnaw See also: bite, bare the teeth in order to bite Syn. กัด
แง่บวก (adj.) positive Syn. แง่ดี Ops. แง่ลบ
แง้ม (v.) be ajar See also: open slightly, be half-closed Syn. อ้า, แย้ม
แง่มุม (n.) part See also: aspect, angle, viewpoint, point of view, slant Syn. มุมมอง, ส่วน, ประเด็น
แง่ร้าย (n.) pessimism See also: inclination to expect the worst Ops. แง่ดี
แง่ลบ (adj.) negative Ops. เชิงบวก
แง (v.) prise See also: pry, prize, open, lever Syn. งัด, งัดแงะ
แงะออก (v.) pick out See also: take out, dig out, extract Syn. แซะออก, แกะออก
English-Thai: HOPE Dictionary
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน,เหลี่ยม,หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,หน้าประกบ,หน้า,หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง,แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
ajar 1(อะจาร์') adj.,adv. เปิดแง้มอยู่
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีใบหน้าที่เฉยเมย,ทั้งหมด,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
burr(เบอร์) n. เสี้ยน,มีดตัด,เครื่องขูดแงะฟัน,เครื่องขูดแงะกระดูก,ส่วนที่ยื่นที่หยาบ หัวที่เป็นขนปัด
circumstantialadj. ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,ไม่สำคัญ,บังเอิญ,เป็นรอง,ละเอียด,โดยเฉพาะ,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
circumstantiate(เซอคัมสแทน'ชิเอท) vt. ยืนยัน,เสนอข้ออ้างอิงเพื่อยืนยัน,อธิบายอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม, See also: circumstantiation n. ดูcircumstantiate
civil deathn. การตายในแง่นิตินัย
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่เศร้าหมอง
crepehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียว
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,หมดหวัง,มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad,moody,dark
obvert(ออบเวิร์ท) vt. พลิกให้เห็นอีกด้านหนึ่งเปลี่ยนด้านดู,เปลี่ยนหน้าดู,เปลี่ยนเป็นแง่ตรงข้าม
optimise(ออพ'ทะไมซฺ) vi. มองในแง่ดี. vt. ทำให้มีผลดีที่สุด,ทำให้เหมาะที่สุด,เขียนโปรแกรมให้ได้ผลดีที่สุด (ของคอมพิวเตอร์), See also: optimisation n., Syn. optimize
optimism(ออพ'ทิมิสซึม) n. การมองในแง่ดี,ลัทธิความเบิกบานใจ
optimist(ออพ'ทะมิสทฺ) n. ผู้มองในแง่ดี,ผู้มองโลกในแง่ดี
optimistic(ออพทะมิส'ทิค) adj. ซึ่งมองในแง่ดี,ซึ่งมองโลกในแง่ดี,เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ., See also: optimistical adj. optimistically adv., Syn. hopeful,
pessimism(เพส'ซะมิสซึม) n. การมองดูในแง่ร้าย,ลัทธิมองโลกในแง่ร้าย,การหมดอาลัยตายอยาก, Syn. gloom
pessimist(เพส'ซะมิสทฺ) n. ผู้มองดูในแง่ร้าย,ผู้ยึดถือลัทธิมองโลกในแง่ร้าย,ผู้หมดอาลัยตายอยาก
pessimistic(เพสซะมิส'ทิค) adj. มองดูในแง่ร้าย,มองโลกในแง่ร้าย,หมดอาลัยตายอยาก, Syn. depressed
phase(เฟสฺ) n. ระยะ,ระยะโรค,ขั้น,ตอน,แง่,ช่วง,ด้าน,หน้า,รูปแบบ,รูป,ลำดับ. vt. ทำให้เป็นขั้นตอน,ทำให้ประสานกัน,ทำให้ดำเนินการไปตามแผน. -Phr. (phase in ค่อย ๆ ใช้สอยตามลำดับ)
point of viewความเห็น,แง่คิด, Syn. standpoint
principle(พริน'ซะเพิล) n. หลัก,หลักการ,กฎ,ศีลธรรม,ลัทธิ,หลักศีลธรรม,ตัวยา. -Phr. (in principle ในแง่ทฤษฎี), Syn. rule
queuing theoryทฤษฎีรอคอยเป็นทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องของแถวคอย โดยศึกษาในหลาย ๆ แง่ เช่น เวลารอคอยในแถว ความยาวเฉลี่ยของแถว ประสิทธิภาพของจุดให้บริการแถวคอย ตามปกติ มักมีลักษณะเป็นเครือข่าย (network) พื้นฐานของทฤษฎีแถวคอย ใช้หลักของความเป็นไปได้ (possibility)
ransack(แรน'แซค) vt. ค้นหาทุกแง่ทุกมุม,ค้นหากระจุยกระจาย,ปล้นสะดม., See also: ransacker n., Syn. search,scour,plunder
rickety(ริค'คิที) adj. ล้มได้ง่าย,โคลงเคลง,ง่อนแง่น,ขี้โรค,มีข้อต่อที่อ่อนแอ,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ปกติ,เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน, See also: ricketiness n., Syn. infirm
rosy(โร'ซี) adj. ชมพู,แดงอมชมพู,สีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ดีงาม,มองโลกในแง่ดี,ทำด้วยกุหลาบ,ประดับด้วยกุหลาบ, See also: rosiness n., Syn. fresh,rubicund,promising
safe-crackern. ผู้งัดแงะเซฟ,ผู้งัดแงะตู้นิรภัย
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง,ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง,หนาม,หนามกระดอง,สิ่งที่แหลม,ความแข็งแกร่งของจิตใจ,ความแน่วแน่,สัน,แง่ง,สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column,ridge
standpointn. จุดยืน,หลัก,แง่คิด,ทัศนคติ, Syn. position,point of,view
starry-eyed(สทา'รีไอดฺ) adj. เพ้อฝัน,มองโลกในแง่ดีเกินไป
viewpoint(วิว'พอยทฺ) n. ทัศนคติ,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น,แง่คิด,ความคิดเห็น
English-Thai: Nontri Dictionary
facet(n) ด้าน,เหลี่ยมเพชรพลอย,แง่ปัญหา
ajar(adv) เปิดอยู่,แง้ม,อ้า
conditional(adj) โดยมีข้อแม้,เล่นแง่,เกี่ยงงอน,ขึ้นอยู่กับ
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย
obverse(n) แง่,ผิวหน้า
optimism(n) การมองโลกในแง่ดี
optimist(n) ผู้มองโลกในแง่ดี
optimistic(adj) มองโลกในแง่ดี,ในทางดี
pessimism(n) การมองโลกในแง่ร้าย
pessimist(n) คนมองโลกในแง่ร้าย
pessimistic(adj) ซึ่งมองโลกในแง่ร้าย
rickety(adj) ขี้โรค,เป็นโรคกระดูกอ่อน,ง่อนแง่น,โคลงเคลง
side(n) ด้าน,ข้าง,หน้า,ฝ่าย,แง่,แขนง,กรณี
slant(n) การบิดเบือน,ที่ลาดเอียง,ทัศนคติ,แง่คิด
spine(n) หนาม,กระดูกสันหลัง,ความแข็งขัน,สัน,แง่ง
standpoint(n) แง่คิด,ความเห็น,หลัก,ทัศนคติ,จุดยืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
multipolar๑. หลายขั้ว๒. หลายปุ่ม, หลายแง่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhizomeเหง้า, แง่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moral and ethical aspectsแง่ศีลธรรมจรรยา [TU Subject Heading]
Nutritional aspectsแง่โภชนาการ [TU Subject Heading]
Physiological aspectsแง่สรีรวิทยา [TU Subject Heading]
Psychological aspectsแง่จิตวิทยา [TU Subject Heading]
Sociological aspectsแง่สังคมวิทยา [TU Subject Heading]
Symbolic aspectsแง่สัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Assimilation การผสมกลมกลืน การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
awardคำตัดสินอนุญาโตตุลาการ (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท) [การทูต]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Multinational Companyบริษัทข้ามชาติบริษัทที่มีฐานการผลิตหรือการลงทุนโดยตรงอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งประเทศและครอบคลุมกิจการระดับโลก ตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้ อาทิ บริษัทน้ำมันเอสโซ่ (Esso) หรือ เอกซอน (Exxon) ของสหรัฐอเมริกา บริษัทข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทข้ามชาตินั้นๆ เข้าไปดำเนิน กิจการโดยเฉพาะการจ้างงาน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้น อย่างไรก็ตามบทบาทในแง่ลบของบริษัทข้ามชาติต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมขาติอย่างมากของของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศในระยะยาว [ปิโตรเลี่ยม]
Superman (Philosophical concept)อภิมนุษย์ (แง่ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Transnational Corporations (TNCs) บรรษัทข้ามชาติ คำทางการของสหประชาชาติที่ใช้เรียกบริษัทข้าม ชาติ (ดู Multinational Company) ซึ่งหมายถึงบริษัทเอกชน ที่มีการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติมักจะมีอำนาจ ทางเศรษฐกิจที่จะครองงำรัฐบาล หรือเศรษฐกิจภายในของประเทศ ที่กำลังพัฒนาได้ในบางกรณี และประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศจะมองบรรษัทข้ามชาติในแง่ที่มีการกอบโกย ทรัพยากรธรรมชาติไปเป็นจำนวนมาก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
side (n.) แง่มุม See also: แง่, กรณี
angle (n.) แง่มุมในการพิจารณา See also: แง่ (ความเห็น), มุมมอง Syn. standpoint, outlook, perspective
ajar (adv.) เปิดแง้มอยู่
ajar (adj.) เปิดแง้มอยู่ Syn. half-open, unshut
break in (phrv.) งัดแงะ (ผิดกฎหมาย)
cat (n.) หญิงที่ถูกว่าในแง่ร้าย
cheerful (adj.) มีความสุขและมองโลกในแง่ดี See also: สดชื่น, ร่าเริง, แช่มชื่น, สดใส Syn. gay, merry, optimistic Ops. unhappy, depressed
desponding (adj.) ที่มองโลกในแง่ร้าย Syn. fatalistic, downbeat
fatalistic (adj.) ที่มองโลกในแง่ร้าย Syn. desponding, downbeat
fling at (phrv.) แสดง (ความคิดเห็นในแง่ลบ) อย่างรุนแรงกับ
half-open (adj.) เปิดแง้มอยู่ Syn. unshut
in an interesting condition (idm.) ตั้งท้อง (ในแง่ขบขัน) See also: มีครรภ์
Keep your pecker up (sl.) มองในแง่ดีไว้
land of Nod (idm.) หลับ (ในแง่อารมณ์ขัน)
multifaceted (adj.) ซึ่งมีหลายแง่มุม Syn. complex, versatile
optimism (n.) การมองในแง่ดี Ops. pessimism
optimist (n.) ผู้ที่มองโลกในแง่ดี Ops. pessimist
pessimism (n.) การมองโลกในแง่ร้าย
pessimism (n.) ลัทธิมองโลกในแง่ร้าย
pessimistic (adj.) ที่มองโลกในแง่ร้าย Syn. fatalistic, desponding, downbeat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me see. "Go to Lake Livingston State Park to go bird watching."แง่บวกเรื่องอะไรล่ะ ฉันไม่...
Got 'em both in one bite.แง็บเดียวหายต๋อมทั้ง 2 เต้า
...aspects of the Algernon-Gordon effect... which my associate will cover.แง่มุมของผลกระทบที่เกิด แอลจะโนน กอร์ดอน ซึ่ง บริษัท ร่วมของฉันจะครอบคลุม
The vampire angle was genius. Did you come up with that?แง่มุมเกี่ยวกับแวมไพร์นี้เยี่ยมมาก คุณคิดเรื่องนี้เองหรือ?
These changes in speed pry the colors apart, sending their waves off in slightly different directions.แงะสีกัน ส่งคลื่นของพวกเขาออก ในทิศทางที่แตกต่างกันเล็กน้อย
What in his terms is a magnificent achievement... you see as your failure, so you call it his.อะไรในแง่ของเขาเป็นความสำเร็จที่งดงาม ... คุณเห็นเป็นความล้มเหลวของคุณ เพื่อให้คุณเรียกว่าของเขา
# Remember to look on the bright side till then #จงมองทุกอย่างในแง่ดี
I want those two arrested for breaking and entering and grand theft.ฉันต้องการให้จับกุมทั้ง 2 คนนี้ข้อหา งัดแงะ ทำลายทรัพย์สิน และลักทรัพย์
You know, Sonny, you're a fucking mutt.ซอนนี่ รู้ไหม มึงมันง๊องแง๊งจริงๆ
All right. Keep your eyes open. They're busting my balls over it.เอาล่ะ คอยเป็นหูเป็นตาให้ด้วย พวกมันอาจเล่นแง่กับฉัน
The skinny guard's getting to be a real pain in the ass.ไอผู้คุมมันทำท่าจะเล่นแง่กับฉัน
Objection, Your Honor. In view of the violence...ขอค้านครับ ศาลที่เคารพ ในแง่ความรุนแรง
Hey, mister.-มันให้แง่คิดนะแล้วก้อสนุกด้วย
I didn't say that. Why are you being so negative?ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้น ทำไมมองในแง่ร้ายจัง
Wait a minute. I'm not negative.เดี๋ยวก่อนสิ ฉันไม่ได้มองแง่ลบนะ
In fact, I hear the bite reflex is so strong, they have to pry the victim's jaws open...ในความเป็นจริงผมได้ยินสะท้อนกัดมีความแข็งแรงมาก พวกเขาจะต้องแงะปากของเหยื่อเปิด ...
Be optimistic. Now go on. Dig.มองในแง่ดีหน่อย ขุดกันต่อเลย
Pessimists, all of you.พวกมองโลกแง่ร้าย ทั้งหมดเลย
I cannot bear to think that he is alive in the world and thinking ill of me.ฉันไม่สามารถทนคิดได้ว่า เขายังมีชีวิตอยู่ในโลก... ...และคิดถึงฉันในแง่ไม่ดี
Love and optimism versus cynicism and sex!ความรักและมองในแง่ดีเมื่อเทียบกับการเยาะเย้ยถากถางและเพศ!
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้
Strange thing, he may have more success exposing me in death than he ever did in life.คิดอีกแง่ ความตายของเค้าก็เป็น ผลดีต่อผม
Boy, and she had the goods on me too. She knew all my little peccadillos.เธอมีสิ่งดีให้ ชั้นเธอรู้จักฉันทุกแง่มุม
Some puny, little uncoordinated... can´t-make-the-football-team- so-l´ll-pick-on-third-graders- and-steal-their-lunch-money... punk, jerk-off bully... that one day wakes up and realizes he´s nothing.ไอ้ขี้แงเพื่อนไม่รับ เข้าทีมฟุตบอลไม่ได้ ไอ้อนุบาล3 กุ๊ยขี้ขโมยหน้าโง่ไร้สติ
While the world he inhabits is, in some respects, counterfeit. -ถึงแม้โลกที่ "เขา" อาศัยอยู่ ในแง่หนึ่ง มันก็ปลอม
You don't have to leave home to discover what the world is about.สัมผัสกลิ่นไอวัยเยาว์ในเมืองเล็กๆ ที่ให้แง่คิดว่า ไม่จากบ้านก็พบโลกได้
What don't you like about them... and say it with some fucking conviction.แล้วนายไม่ชอบอะไร / พวกเขา แล้วไปตัดสินเค้าในแง่ลบแบบนั้น
No matter how I look at it, you don't deserve this.คือไม่ว่าผมจะมองมันในแง่ไหน คุณก็ไม่สมควรได้รับสิ่งนี้
He developed bitch tits because his testosterone was too high... ..and his body upped the oestrogen.ก็เหมือนกับคนทั่วๆไป ผมตกเป็นทาสสินค้า ที่มีตราแบรนด์เนมอย่างไอเกีย งอมแง
Strangers with this kind of honesty make me go a big. rubbery one.ผู้คนก็มักจะคิดไปในแง่เลวร้ายสุดๆ ยินดีต้อนรับ, ทราวิส ขอต้อนรับ, ทราวิส
Aren't we the optimist?พวกเราก็มองโลกในแง่ดีนี่เนอะ?
... thebabystartedcrying, then Larry pretended he was asleep.... ลูกก็เริ่มงอแง แล้วลาร์รี่ก็แกล้งทำเป็นหลับแล้ว
To be on the safe side, maybe we better not.คิดในแง่ดีนะ เราไม่ควรทำ
Honey, do me a favor and say whatever you want to say and spare me the propaganda.ที่รัก ช่วยทีนะ ถ้าจะพูดอะไร ช่วยพูดในแง่บวกด้วย
Not in a reproductive sense, of course, but in terms of approximating the physical sensation, you know, that occurs...ไม่ใช่ในแง่ของการสืบพันธุ์ แต่ในแง่ที่เกือบจะเรียกได้ว่า เป็นความรู้สึกทางกายภาพ
...and despite your warning, I managed to catch the cold....และถึงแม้ว่าคุณจะเตือนไว้แล้ว แต่ผมก็ยังติดหวัดงอมแง
"Type A"? Wow! That means you're high-strung but cheerful, huh?"มันหมายความว่าเธอจะเจ็บปวดแต่มองโลกในแง่ดี
She has visions your mother.เธอเป็นคนมองโลกแง่ดี และก่อนเธอตาย
And before she died she had a vision that I was an angel with three armsเธอก็ยังมองแง่ดี เธอบอกชั้นเคยเป็นเทวดาที่มีสามแขน
You've always been a crybaby about things.เธอเป็นเด็กขี้แงตลอดแหละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แง่
Back to top