ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fatalistic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fatalistic*, -fatalistic-

fatalistic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fatalistic (adj.) ที่มองโลกในแง่ร้าย Syn. desponding, downbeat

fatalistic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宿命论[sù mìng lùn, ㄙㄨˋ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 宿命论 / 宿命論] fatalism; fatalistic

fatalistic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fatalistisch {adv}fatalistically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fatalistic
Back to top