ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pessimism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pessimism*, -pessimism-

pessimism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pessimism (n.) การมองโลกในแง่ร้าย
pessimism (n.) การหมดอาลัยตายอยาก Syn. gloom, hopelessness, despair
pessimism (n.) ลัทธิมองโลกในแง่ร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
pessimism(เพส'ซะมิสซึม) n. การมองดูในแง่ร้าย,ลัทธิมองโลกในแง่ร้าย,การหมดอาลัยตายอยาก, Syn. gloom
English-Thai: Nontri Dictionary
pessimism(n) การมองโลกในแง่ร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pessimismทุทรรศนนิยม, ทุนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุทรรศนนิยม (n.) pessimism See also: cynicism, nihilism Syn. ทุนิยม
ทุนิยม (n.) pessimism See also: cynicism, nihilism Syn. ทุทรรศนนิยม
แง่ร้าย (n.) pessimism See also: inclination to expect the worst Ops. แง่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frankly, I don't share any of your sense of pessimism or alarm.พูดตรงๆ ผมไม่ได้ร่วมรู้สึก มองโลกในแง่ร้ายหรือตื่นกลัว
Pessimism is just a higher form of optimism.คนมองโลกในแง่ร้ายมักได้เปรียบกว่าคนมองโลกในแง่ดี
My super skills just squelched my pessimism.ความอัจฉริยะของฉัน\ เพิ่งเลิกมองโลกในแง่ร้ายลงไป.

pessimism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペシミズム[, peshimizumu] (n) pessimism
厭世主義[えんせいしゅぎ, enseishugi] (n,adj-no) pessimism
厭世観[えんせいかん, enseikan] (n) pessimistic view of life; pessimism
悲観論[ひかんろん, hikanron] (n) pessimism
末法思想[まっぽうしそう, mappoushisou] (n) pessimism due to decadent-age theory
マイナス思考[マイナスしこう, mainasu shikou] (n) pessimism; negative thinking
厭世[えんせい, ensei] (n) pessimism; weariness with life
悲観[ひかん, hikan] (n,vs) pessimism; disappointment; (P)

pessimism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แง่ร้าย[v.] (ngae rāi) EN: pessimism ; inclination to expect the worst FR: pessimisme [f]

pessimism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zweckpessimismus {m}calculated pessimism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pessimism
Back to top