ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุข*, -สุข-

สุข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุข (n.) happiness See also: cheerfulness, delight, enjoyment Syn. ความสุข, ความสบาย, ความสำราญ Ops. ทุกข์, โศก
สุข (v.) be happy See also: be content, be satisfied, be pleased Syn. สำราญ, สบาย, สุขี, สุโข, สุโขสโมสร Ops. ทุกข์
สุขกาย (v.) be healthy See also: has all the comforts of life, be in a good health, be physically well-off
สุขทุกข์ (n.) happiness and sufferings
สุขทุกข์ (n.) happiness and sufferings
สุขภัณฑ์ (n.) sanitary ware Syn. เครื่องสุขภัณฑ์
สุขภาพ (n.) health
สุขภาพ (n.) health See also: wellbeing, good condition
สุขภาพกาย (n.) physical health Ops. สุขภาพจิต
สุขภาพจิต (n.) mental health
สุขภาพจิต (n.) mental health Ops. สุขภาพกาย
สุขภาพอนามัย (n.) health and sanitation Syn. พลานามัย
สุขลักษณะ (n.) hygienic condition Syn. ความถูกอนามัย
สุขลักษณะ (n.) hygienic practice
สุขวิทยา (n.) hygiene See also: hygienics
สุขศาลา (n.) medical station See also: health center Syn. สถานีอนามัย, อนามัย
สุขศึกษา (n.) hygiene See also: health education Syn. สุขวิทยา
สุขศึกษา (n.) hygiene See also: health education Syn. สุขวิทยา
สุขสงบ (v.) be peaceful See also: be serene, be tranquil, be calm Syn. สงบสุข Ops. วุ่นวาย, โกลาหล, ป่วน, อลเวง, อลวน, อลหม่าน
สุขสงบ (adv.) peacefully See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly Syn. สงบสุข
สุขสบาย (v.) comfortably Syn. สุข, สบาย
สุขสบาย (v.) be happy See also: be contented, be comfortable Syn. สุขสำราญ, สุข Ops. ทุกข์
สุขสบาย (adv.) comfortably See also: happily Syn. สุขสำราญ Ops. ทุกข์
สุขสม (v.) be happy See also: be satisfied, be exhilarated, be joyous, be merry, be overjoyed, be smiling Ops. ระทมทุกข์
สุขสันต์ (adj.) happy See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed Ops. เศร้าโศก
สุขสันต์ (adv.) happily See also: blissfully, cheerfully, joyfully, ecstatically, merrily, jubilantly Ops. เศร้าโศก
สุขสันต์ (v.) be happy See also: be blissful, be cheerful, be content, be joyful, be ecstatic, be merry, be jubilant, be overjoyed Ops. เศร้าโศก
สุขสันต์วันเกิด (n.) Happy Birthday
สุขสำราญ (v.) be happy See also: be contented, be comfortable Syn. สุข Ops. ทุกข์
สุขสำราญ (adv.) comfortably See also: happily Ops. ทุกข์
สุขสำราญ (adv.) happily See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully Syn. สุขสบาย, เกษม, เกษมสำราญ Ops. ทุกข์โศก
สุขสำราญ (v.) revel See also: live it up, make merry, carouse Syn. สุขสบาย, เกษม, เกษมสำราญ Ops. ทุกข์โศก
สุขสำราญ (v.) revel See also: live it up, make merry, carouse Syn. สำราญ, สำราญใจ Ops. เศร้า, เศร้าโศก
สุขสำราญ (v.) revel See also: live it up, make merry, carouse Syn. สำราญ, สำราญใจ Ops. เศร้า, เศร้าโศก
สุขอนามัย (n.) sanitation See also: hygiene Syn. สุขลักษณะ
สุข (n.) toilet See also: lavatory Syn. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ส้วม
สุขาภิบาล (n.) sanitation district Syn. เขตสุขาภิบาล
สุขาภิบาล (n.) sanitation Syn. การอนามัย
สุขาวดี (n.) paradise See also: heaven, Eden Syn. สวรรค์, แดนสุขาวดี
สุข (v.) be happy See also: be content, be satisfied, be pleased Syn. สำราญ, สบาย, สุโข, สุโขสโมสร Ops. ทุกข์
English-Thai: HOPE Dictionary
health educationสุขศึกษา
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
alterative(ออลเทอเร' ทิฟว) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลง. -n. ยาบำรุง, ยาที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพ
animal spiritsความีชีวิตชีวาเนื่องจากสุขภาพที่ดี, อารมณ์ดี
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
apollonian(แอพพะโล'เนียน) adj. เกี่ยวกับเรื่องของ Apollo, สุขุม, มีระเบียบ (serene)
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
beatify(บิแอท'ทิไฟ) {beatified,beatifying,beatifies} vt. ทำให้เกิดความสุข,ประสาทพร,ทำพิธีประสาทพรแก่คนตาย., See also: beatification n. ดูbeatify
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร
better(เบท'เทอะ) {bettered,bettering,betters} adj.,adv. ดีกว่า,ดีขึ้น,ส่วนใหญ่,ใหญ่กว่า,สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น,ชนะ,ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า,การเจริญขึ้น,ภาวะที่ดีขึ้น,ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ, Syn. preferable,superior -Conf. had better,w
blase(บลาเซ') adj. เบื่อหน่ายต่อชีวิต,เบื่อหน่ายในการเสพย์ความสุข
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
blest(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
bliss(บลิส) n. ความสุขอันล้นพ้น,ความสุขบนสวรรค์,สวรรค์, Syn. rapture
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ,-อิจ) n.,Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
bucked(บัคท) adj. เหนื่อย,อ่อนเพลีย,มีความสุข
calisthenicsn. กายกรรมเพื่อสุขภาพความแข็งแรงและความได้สัดส่วนของรูปร่าง, See also: calisthenic adj. ดูcalisthenics calisthenical adj. ดูcalisthenics, Syn. callisthenics.
checkupn. การตรวจสอบ,การตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด
cheery(เชีย'รี) adj. ร่าเริง,เป็นสุข,สนุกสนาน., See also: cheerily adv. -cheeriness n.
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน
chirk(เชิร์ค) {chirked,chirking,chirks} vt.,vi. โห่ร้องสนับสนุน,โห่ร้อง adj. ร่าเริง,เป็นสุข,ดีอกดีใจ
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
clover(โคล'เวอะ) n. ต้นไม้จำพวก Trifolium มีใบ 3 ใบ -Phr. (in clover ร่ำรวย,สุขสมบูรณ์,อยู่ดีกินดี)
cockaigne(โคเคน') n. แดนสุขาวดีในฝัน
cockayne(โคเคน') n. แดนสุขาวดีในฝัน
comfort stationn. ห้องสุขาสาธารณะ
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
commode(คะโมด') n.แท่นหรือตู้ที่มีอ่างหรือที่ล้างหน้า,ห้องสุขา, Syn. toilet
comrade in armsn. ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
English-Thai: Nontri Dictionary
bask(vi,vt) ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข
beatific(adj) ซึ่งประสาทพร,น่าปีติ,เป็นสุข
beatify(vt) ให้พร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
beatitude(n) ความเป็นสุข,สุขคติ
bless(vt) อวยพร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
blessed(adj) ได้รับพร,มีความสุข
bliss(n) ความผาสุก,ความสุข
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
comedy(n) เรื่องตลก,สุขนาฏกรรม,ละครชวนหัว,ละครตลก,เรื่องน่าขัน
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
comfortably(adv) อย่างสุขสบาย,อย่างสบาย
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย,ไม่สุขสบาย
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
cool(adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
delightful(adj) ยินดี,ปีติ,ปรีดิ์เปรม,สุขใจ,เบิกบานใจ
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม,ด้วยความรอบคอบ,เกี่ยวกับการตัดสินใจ
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
fairyland(n) สวรรค์,ชั้นฟ้า,เมืองสวรรค์,แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี
fidgety(adj) กระวนกระวาย,หงุดหงิด,อยู่ไม่สุข,อารมณ์เสีย,งุ่นง่าน
forethought(n) การคิดล่วงหน้า,ความสุขุม,ความรอบคอบ
hygiene(n) สุขอนามัย,อนามัย,สุขภาพ
happily(adv) อย่างผาสุก,อย่างเป็นสุข,อย่างสบายใจ,อย่างยินดี,อย่างเบิกบาน
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
happy(adj) สุขใจ,สบายใจ,เบิกบาน,ยินดี,เป็นสุข
health(n) สุขภาพ,ร่างกาย,ความสมบูรณ์,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
healthful(adj) บำรุงสุขภาพ,ถูกอนามัย,เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
heaven(n) สวรรค์,ท้องฟ้า,วิมาน,แดนสุขาวดี
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข
hilarious(adj) เฮฮา,ร่าเริง,สุขสันต์,สนุกสนาน
hilarity(n) ความเฮฮา,ความร่าเริง,ความสุขสันต์,ความสนุกสนาน
imperturbable(adj) ไม่ตื่นเต้นง่าย,สุขุม,ใจเย็น
imprudent(adj) ไม่ฉลาด,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ไม่รอบคอบ,ไม่สุขุม
injudicious(adj) ไม่ฉลาด,ไม่สุขุม,ไม่รอบคอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
comedyสุขนาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hygienics; hygieneสุขศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
low comedyสุขนาฏกรรมชั้นต่ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
musical comedyสุขนาฏกรรมเพลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleasureสุขารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic comedyสุขนาฏกรรมจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
satirical comedyสุขนาฏกรรมเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimental comedyสุขนาฏกรรมเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
condemnation๑. การพิพากษาลงโทษทางอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. การบังคับให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ การตามคำพิพากษา (ป. วิ. แพ่ง)๓. การประณาม, การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ)๔. การเรียกเกณฑ์ทรัพย์, การเวนคืนทรัพย์, การสั่งห้ามใช้อาคาร (ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
euphoriaภาวะครึ้มใจ, ภาวะเคลิ้มสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
euphoric-ครึ้มใจ, -เคลิ้มสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
happinessความสุข [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
health insuranceการประกันสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hedonismคติสุขารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leisure classชั้นชนสุขสบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pax regis (L.)ความสงบสุขของพสกนิกร [ดู peace of the King] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prudenceความรอบคอบ, ความสุขุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public healthสาธารณสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salutariumสถานรักษาสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salutary-ส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanitarianนักสุขาภิบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatorium; sanitariumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanitarium; sanatoriumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanitary-ถูกหลักสุขาภิบาล, -ถูกหลักอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanitationการสุขาภิบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subtle๑. ละเอียดสุขุม๒. ละเอียดมาก๓. เฉียบแหลม [มีความหมายเหมือนกับ subtile] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fetal and Perinatal Healthสุขภาพของทารกที่อยู่ในครรภ์ [การแพทย์]
Healthสุขภาพ [TU Subject Heading]
Health educationสุขศึกษา [TU Subject Heading]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Agitationอยู่ไม่สุข, ลักษณะกระสับกระส่าย, อยู่นิ่งไม่ได้, หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย [การแพทย์]
Allied Health Sciences Professionsวิชาชีพประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพ [การแพทย์]
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Annoying Factor เหตุรำคาญ เหตุรำคาญตามกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]
Comfortความสุขสบาย [การแพทย์]
Door-To-Door-Visitingนักสุขศึกษาออกทำการสุขศึกษาตามบ้าน [การแพทย์]
Elationร่าเริงเป็นสุข,อารมณ์ครึ้มใจ,ความรู้สึกเป็นสุขมาก,อารมณ์ครึกครื้นร่าเริง,ร่าเริงเป็นสุข [การแพทย์]
Enriched foods ; Foods, Fortifiedอาหารเสริมสุขภาพ [TU Subject Heading]
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
Happinessความสุข [TU Subject Heading]
Hazard อันตราย, การเสี่ยงอันตราย อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Individual Approachการให้สุขศึกษาแบบรายบุคคล, ให้เป็นรายบุคคล, การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล [การแพทย์]
Libidoความรู้สึกทางเพศ, สัญชาตญาณการสร้างความสุขให้ตัวเองและเพื่อสืบพัน, ความต้องการทางเพศ, แรงดันทางเพศ, ความใคร่ทางเพศ [การแพทย์]
Lift ชั้นฝังกลบ ชั้นฝังกลบขยะของการฝังกลบแบบสุขาภิบาล ซึ่งแต่ละชั้นฝังกลบ จะประกอบด้วยขยะที่ถูกบดอัดแล้วกับดินกลบทับของแต่ละชั้น โดยทั่วไปมักจะมีหลายชั้นทับกันขึ้นมา [สิ่งแวดล้อม]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]
Maturityวุฒิภาวะการบรรลุความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความเจริญสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคล ที่พัฒนาอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงขั้นภาวะนั้น ๆ ตามศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญาความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่นผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
Public healthสาธารณสุข [TU Subject Heading]
Sanitary affairsงานสุขาภิบาล [TU Subject Heading]
Sanitationการสุขาภิบาล [TU Subject Heading]
Talc ทัลก์ หรือ หินสบู่ แหล่ง - พบอยู่ในหินแปรพวกชีสต์ทั่ว ๆ ไป ประโยชน์ - ทำสวิตซ์ไฟ เครื่องสุขภัณฑ์ ทำโต๊ะในห้องทดลอง ส่วนมากทัลก์และหินสบู่ป่นเป็นผงใช้ทำสี เครื่องปั้นดินเผา ยาง ยาฆ่าแมลง กระเบื้องมุงหลังคา กระดาษ แป้งฝุ่นทาหน้า ฯลฯ แผ่นหินสบู่หรือทัลก์นี้ใช้ทำ Table-top ทำดินสอสำหรับขีดเสื้อผ้าและโลหะ [สิ่งแวดล้อม]
Welfare State รัฐสวัสดิการ รัฐหรือประเทศหนึ่งซึ่งจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิต โดยเฉพาะบริการ ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทุนคนในประเทศ โดยการใช้ระบบภาษีเป็นเครื่องมือในการจัดหาด้วยการเก็บภาษี ในอัตราที่สูงสำหรับผู้มีรายได้ เพื่อใช้จ่ายในบริการเหล่านี้ เยอรมนี เป็นประเทศแรกที่เป็นตัวอย่างของรัฐสวัสดิการ และสวีเดนนับเป็นประเทศที่รัฐได้จัดหาบริการต่างๆ ให้ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด รัฐสวัสดิการในปัจจุบันประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างมาก เนื่องมากจากจำนวนประชาชนอยู่ในวัยชราที่ไม่ได้ทำงานในประเทศพัฒนาแล้วมี จำนวนมากขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Well-beingความอยู่ดีมีสุข [TU Subject Heading]
World Bank ธนาคารโลก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development หรือ IBRD) เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากข้อตกลงแห่งเมืองเบรตตันวูดส์ (ดู Bretton Wood) สหรัฐอเมริกา เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2499 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริการ โดยทำหน้าที่ระดมเงินทุนระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการบูรณะและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และเสริมสร้างสันติสุขระหว่างประเทศสมาชิก จุดมุ่งหมายหลักในปัจจุบันของธนาคารโลก คือ การจัดหาเงินทุน และความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ประเทศผู้กู้ยืมที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ความช่วยเหลือของธนาคารโลกที่ผ่านมาร้อยละ 90 ของปริมาณเงินกู้ยืมทั้งหมดจะใช้ในโครงการสาธารณุปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การชลประทาน การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น มีสมาชิก 179 ประเทศ (ปี 2538) รวมทั้งประเทศไทย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
condition (n.) สุขภาพ Syn. physical state, fitness
physical state (n.) สุขภาพ Syn. fitness
constitution (n.) สุขภาพร่างกาย Syn. physique, health, physical makeup
physical makeup (n.) สุขภาพร่างกาย Syn. physique, health
poorly (adj.) สุขภาพแย่ See also: ไม่ค่อยสบาย Syn. ailing, unwell
unhealthy (adj.) สุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง See also: อ่อนแอ, ติดโรคง่าย Ops. healthy
malnourished (adj.) สุขภาพไม่ดีเพราะทานอาหารไม่ถูกต้อง
hygiene (n.) สุขลักษณะ See also: สุขภาพ, อนามัย
comfy (sl.) สุขสบาย
sanitary science (n.) สุขอนามัย See also: การส่งเสริมสุขภาพ, สุขาภิบาล Syn. hygiene
sanitation (n.) สุขอนามัย See also: การส่งเสริมสุขภาพ, สุขาภิบาล Syn. sanitary science, hygiene
cool-headed (adj.) สุขุม See also: สุภาพเยือกเย็น, นุ่มนวล Syn. calm, stable Ops. unstable, ill-tempered, hot tempered
levelheaded (adj.) สุขุม See also: รอบคอบ Syn. sensible
mellow (adj.) สุขุม See also: สุภาพเยือกเย็น, นุ่มนวล Syn. calm, cool-headed, stable Ops. unstable, ill-tempered, hot tempered
discreet (adj.) สุขุมรอบคอบ See also: ระมัดระวัง Syn. cautious, prudent, tactful Ops. indiscreet, rash
contentedly (adv.) อย่างมีความสุข See also: อย่างร่าเริง Syn. joyously, joyfully
agree with (phrv.) ดีต่อสุขภาพของ See also: เหมาะสมกับสุขภาพของ
anquished (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anxious, worried, troubled
anquished (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anxious, worried, troubled
aplomb (n.) ความสุขุม Syn. poise, coolness, self-possession Ops. panic, discomposure
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Have a good timeขอให้มีความสุข ขอให้สนุกนะ
But don't let them get you downแต่อย่าปล่อยให้พวกเขาทำให้คุณไม่มีความสุข
I'm enjoying a peaceful lifestyle a lotฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก
I was one of the unhappiest lads in New Yorkฉันเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีความสุขมากที่สุดในนิวยอร์ก
I just wanted her to be happyฉันแค่ต้องการให้เธอมีความสุข
Living in Bangkok affects my healthการอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯมีผลต่อสุขภาพของฉัน
It has an effect on my healthฉันได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพ
Does he make you happy?เขาทำให้คุณมีความสุขหรือเปล่า?
I'm kind of happy that school has finishedฉันค่อนข้างมีความสุขที่โรงเรียนปิดเทอมแล้ว
As soon as he accepts this, he lives life happyทันทีที่เขายอมรับสิ่งนี้ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
I promise I will get out of the way and let the two of you be happyฉันสัญญาว่าฉันจะหลีกทางให้และปล่อยให้คุณสองคนมีความสุข
Such a peaceful new year's day!ช่างเป็นปีใหม่ที่สงบสุขอะไรเช่นนี้
He is always envious of our happinessเขาอิจฉาความสุขของเราเสมอ
I'm sure you'll live a good lifeฉันมั่นใจว่าเธอจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย
You can run away, but you'll never live in peaceเธออาจหนีไปได้ แต่ไม่มีวันที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้
No matter how hard I try, there's no happy endingไม่สำคัญว่าฉันจะพยายามหนักขนาดไหน ก็ไม่มีทางจบอย่างมีความสุขได้
Please take good care of your health!โปรดดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whether sad, happy, or hurt you had always been there praying for us.ไม่ว่าจะเศร้า สุข หรือเจ็บปวด เธอเฝ้าอธิษฐานกับพวกเราเสมอ
All I can think is when someone is that lonely or that angry they can learn to hide it.สุขกว่าครั้งไหนๆที่ฉันรู้จักเธอมา ไม่เป็นไรแล้ว ฉันแค่ไม่เข้าใจ
It's a lesson in context.สุขของเราทุกข์ของเขาจริงๆ
Happy Thanksgiving.สุขจังวันขอบคุณพระเจ้า
Cheers. No worries, penguin.สุขภาพ ตั้งแต่เพนกวินที่ดีดี!
Health, good credit, sociability...สุขภาพ เครดิดดี และเข้าสงคมได้...
Karen's health took a turn for the worse.สุขภาพของคาเรนแย่ลงทุกที
How is Grandfather's health?สุขภาพของคุณปู่เป็นอย่างไรบ้าง?
Your health is my only concern.สุขภาพของนายคือสิ่งที่ฉันต้องดูแล
Your father's health comes before what I want.สุขภาพของพ่อคุณต้องมาก่อนและฉันก็ยินดี
His health is deteriorating, and the disease is progressing rapidly.สุขภาพของพ่อทรุดลง แล้วโรคก็ได้กำเริบอย่างรวดเร็ว
Wendy's in really bad shape. She's still detoxing.สุขภาพของวินดี้แย่มากๆ เธอยังต้องขจัดสารพิษออกจากร่างกาย
And so is the health of the Princess.สุขภาพขององค์หญิงก็เช่นกัน
He's not in good health and this will just cause him stress.สุขภาพของเขาไม่่ค่อยดี มันจะยิ่งทำให้เขาเครียด
Healthcare has enough problems without you punks.สุขภาพคนมันมีปัญหาพอแล้ว ถึงพวกแกจะไม่มาเข้ายุ่ง ไอ้ตัวแสบ
Heths didn't have a problem giving up Adair, when we first had Rosie.สุขภาพคุณก็ไม่มีปัญหาอะไร เขียนคำอุทิศในไดอารี่ เมื่อครั้งที่เรามีโรซี่
You see, her grandpa's health has worsened.สุขภาพคุณปู่ของชิลมิลแย่ลงเรื่อยๆ
On a psyche evaluation. For our own protection.สุขภาพจิตเย็นนี้ เพื่อประโยชน์เราเอง
We're done here.สุขภาพจิตและความรู้สึกดีๆ"
Having a better outlook can make a tremendous difference.สุขภาพจิตใจดีขึ้น สร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
Your game is healthy and happy.สุขภาพดี และเป็นสุขดี
Perfect health, no family history.สุขภาพดี,สภาพครอบครัวก็ปกติ
Healthy enough to play with his kids.สุขภาพดีพอที่จะเล่นกับลูกได้
Healthy enough to toss you a kidney.สุขภาพดีพอที่จะให้ไตคุณ
Very healthy! Come and try!สุขภาพดีมาก เชิญชวนชิม
The healthy succeed in life.สุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
We will Where's the fire?สุขภาพดีเมื่อไหร่ เมื่อนั้นฉันไปแน่
The medical. I couldn't give a rodent's behind about this job.สุขภาพต่างหาก เรื่องที่ว่านั่นฉันไม่สนหรอก
Physically, he's perfectly healthy.สุขภาพทางกายเขาสมบรูณ์ดี
Good health, good food, and good company.สุขภาพที่ดี อาหารดีๆ และที่อยู่ดีๆ
I had a health scare about a year ago.สุขภาพผมมีปัญหา มาปีนึงได้แล้ว
Tell your gods that Crixus pisses upon them.สุขภาพพระของเจ้า เพื่อ Crixus ปัสสาวะกับพวกเขา
That's a whole lot of health. - How many are there?สุขภาพมากไปมั้ย กี่เม็ดน่ะ
Morbidly obese, the undisguised halitosis of a single man living on his own.สุขภาพย่ำแย่ เป็นโรคอ้วน เหม็น อยู่ตัวคนเดียว
His vitals are fine.สุขภาพเค้ายังดีอยู่นะ
You're in excellent health, Hilde.สุขภาพเจ้าดีเยี่ยม ฮิลด้า
I'm too young for this?สุขภาพเป็นยังไงบ้างค่ะ?
How is your health?สุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง
But I do suggest that he stay away from the Southfork Inn's spicy bisque for a while.สุขภาพแข็งแรงดี แต่ผมแนะนำให้เขาอยู่ห่าง ๆ จาก
In perfect health.สุขภาพแข็งแรงมากทีเดียว

สุข ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
健康[けんこう, kenkou] Thai: สุขภาพ English: health

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุข
Back to top