ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hygienics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hygienics*, -hygienics-

hygienics ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
hygienics(ไฮจีเอน'นิคซฺ) n. สุขภาพศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hygienics; hygieneสุขศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

hygienics ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุขวิทยา[n.] (sukkhawitth) EN: hygiene; hygienics FR: hygiène [f]

hygienics ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hygiene {f}hygienics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hygienics
Back to top