ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

joyously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *joyously*, -joyously-

joyously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
joyously (adv.) อย่างมีความสุข See also: อย่างร่าเริง Syn. contentedly, joyfully
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอิกเกริก (adv.) joyously See also: joyfully, pleasantly Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า joyously
Back to top