ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้าย*, -ร้าย-

ราย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราย (clas.) case See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record
ราย (n.) case See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record
รายการ (n.) catalogue See also: list, list of items, directory, record
รายการจ่าย (n.) expenses See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge Syn. ค่าใช้จ่าย Ops. รายรับ
รายการทอล์คโชว์ (n.) talk show See also: talk-show, chat show
รายการวาไรตี้โชว์ (n.) variety show
รายการวิทยุ (n.) radio program
รายการวิทยุศึกษา (n.) educational radio service
รายการอาหาร (n.) menu See also: bill of fare, list of food Syn. เมนู, เมนูอาหาร
รายการโทรทัศน์ (n.) television programmes See also: programs
รายงาน (v.) report See also: provide information, give an account of
รายงาน (n.) report See also: written record
รายงานการประชุม (n.) minutes See also: the proceedings
รายงานการวิจัย (n.) research report
รายงานตัว (v.) report to See also: present oneself, report for duty
รายงานประจำปี (n.) annual report
รายงานอากาศ (n.) weather report
รายจ่าย (n.) expenses See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge Syn. ค่าใช้จ่าย, รายการจ่าย Ops. รายรับ
รายชื่อ (n.) list See also: name list, list of names, roll, register Syn. รายนาม
รายตัว (adv.) one by one See also: each, per capita Syn. แต่ละตัว, เรียงตัว
รายทาง (adj.) along the way See also: along the street, along the road, on the roadside Syn. ตามทาง
รายนาม (n.) list of names See also: roll, register of names
รายบุคคล (adj.) individual Syn. รายตัว
รายปักษ์ (adj.) fortnightly See also: biweekly, half-monthly
รายปี (adj.) yearly See also: annual Syn. ทุกปี
รายย่อย (adj.) minor See also: less important
รายย่อย (n.) minor item See also: small group, small batch
รายรอบ (v.) go around See also: surround, encircle, hem in Syn. ล้อมรอบ
รายรอบ (v.) go around See also: surround, encircle, hem in Syn. ล้อมรอบ
รายรับ (n.) income See also: receipts, revenue, takings Syn. รายได้ Ops. รายจ่าย
รายล้อม (v.) surround See also: encircle, hem in, ring
รายละเอียด (n.) unimportant matter See also: minor matters, miscellaneous points, trivialities Syn. รายละเอียดปลีกย่อย, เรื่องประกอบ, ข้อปลีกย่อย
รายละเอียด (n.) detail See also: particular, item Syn. เรื่องเบ็ดเตล็ด
รายละเอียดปลีกย่อย (n.) unimportant matter See also: minor matters, miscellaneous points, trivialities Syn. เรื่องประกอบ, รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย
รายวัน (adj.) daily
รายวิชา (n.) course
รายสัปดาห์ (adj.) weekly
รายเดือน (adj.) monthly Syn. ทุกเดือน
รายเรียง (adv.) along the way Syn. เรียงราย
รายใหญ่ (adj.) major See also: main, important, chief, leading
English-Thai: HOPE Dictionary
dope bookรายการหนือตำราแทงม้า
dope sheetรายการหนือตำราแทงม้า
drop-down menuรายการเลือกแบบดึงลงหมายถึง รายชื่อเมนูที่เมื่อใช้เมาส์กดแล้วจะมีรายการแสดงให้เลือก เช่น ถ้ากดเมาส์ที่เมนู Edit จะมีรายการเลือก copy, cut, paste ฯ เรียงลงมาให้เลือก
gross profitรายได้ทั้งหมดลบด้วยทุนการผลิต
laundry listรายการอันยืดยาว
pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้นหมายถึง รายการเลือกที่จะผุดขึ้น เมื่อกดเมาส์ที่ลูกศรหลังรายการนั้น มักจะเป็นรายการที่ให้เลือกในกรอบสนทนาอีกทีหนึ่ง ไม่ใช่รายการเลือกที่มาจากบาร์เมนู (menu bar) เมื่อเลือกรายการใดแล้ว ก็จะแสดงรายการที่เลือกนั้นให้เห็นอยู่ตลอด
submenuรายการย่อยหมายถึง รายการย่อยที่อยู่ใต้รายการใหญ่ (menu) เช่น มีรายการย่อยอยู่อีก 7-8 รายการ ภายใต้รายการใหญ่ที่มีลูกแอปเปิลเป็นสัญลักษณ์ (เครื่องแมคอินทอช)
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
advisory(แอดไว' ซะรี) adj.,n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving)
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful
amendment fileแฟ้มแก้ไข หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
angle 1(แอง' เกิล) n.,vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น,จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect)
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annual(แอน' นวล) adj. ประจำปี, ทุกปี, เกี่ยวกับปี, เกิดขึ้นระหว่างปี, มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว. -n. พืชที่มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว, หนังสือหรือรายได้ประจำปี. -annually adv., Syn. yearlong, yearly
annuitant(อะนุ' อิเทินทฺ) n. ผู้ได้รับเงินรายปี
annuity(อะนู' อิที) n. เงินรายได้เป็นรายปี, สิทธิที่จะได้รับเงินดังกล่าว, Syn. allowance)
antipasto(แอนทิพา' สโท) n. รายการตัวแต่งกลิ่นชูรส เช่น olives, salami, celery และอื่น ๆ
antlion(แอนทฺ' ไลเอิน) n. แมลงกินมดจำพวก Myrmeleon tidae มันขุดรูอยู่ในทราย เพื่อกินมดหรือแมลง, แมลงช้าง
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
arenaceous(อาระเน'เซียส) adj.คล้ายทราย, เป็นทราย, มีถิ่นที่อยู่เป็นทราย (sandlike, sandy)
arenicolous(อารินิค'โคลัส) adj.มีทราย, อยู่บนทราย, เกี่ยวกับทราย (inhabiting sand)
arenose(อาร์'รีโนส) adj. เป็นทราย, มีทรายปนมาก (arenous, arenulous)
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
axlotl(แอค'ซะลอทเทิล) n. สัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งจำพวก Ambystoma อยู่ในทะเลทราย และบึงของอเมริกา (a salamander)
back ordern. รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องส่งของในอนาคต
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง,จำนวนผู้ลงคะแนน,รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ,จับฉลาก, See also: balloter n.
English-Thai: Nontri Dictionary
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
annual(adj) รายปี,ประจำปี,ทุกปี
annuity(n) เงินปี,รายได้ประจำปี
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
apprize(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
particular(adj) เฉพาะราย,โดยเฉพาะ,พีถีพิถัน,จู้จี้,เจาะจง
bane(n) สิ่งอันตราย,สารพิษ,ความหายนะ
baneful(adj) มีอันตราย,มีผลร้าย,เป็นพิษ
bibliography(n) บรรณานุกรม,รายชื่อเอกสารอ้างอิง
CANE cane sugar(n) น้ำตาลทราย,น้ำตาลอ้อย
precarious(adj) ไม่คงทน,ล่อแหลม,ใกล้อันตราย,ำ่ากลัว,เสี่ยง
catalog(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
caustic(adj) กัดกร่อน,ถากถาง,เราะราย,เหน็บแนม
chronicle(n) บันทึกเหตุการณ์,รายงานเหตุการณ์,จดหมายเหตุ
controvert(vi,vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
critical(adj) วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
discuss(vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา
daily(adj,adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน
damage(n) อันตราย,ความเสียหาย,ค่าเสียหาย
danger(n) อันตราย,ภัย,ภยันตราย,ความไม่ปลอดภัย
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
deleterious(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย
desert(n) ทะเลทราย,ที่แห้งแล้ง
desperate(adj) หมดหวัง,เข้าตาจน,ไม่กลัวอันตราย,ไม่คิดชีวิต
desperation(n) ความหมดหวัง,ภาวะล่อแหลม,ความไม่กลัวอันตราย,การกระทำด่วน,ความสิ้นคิด
destructive(adj) ชอบทำลาย,ชอบล้างผลาญ,เป็นภัย,เป็นอันตราย
detail(n) รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย
detriment(n) ความเสียหาย,อันตราย,การสูญเสีย,การบาดเจ็บ
detrimental(adj) เป็นอันตราย,ได้รับบาดเจ็บ,เป็นภัย
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
disputation(n) การโต้เถียง,การโต้แย้ง,การถกปัญหา,การอภิปราย
dispute(vt) โต้เถียง,แย้ง,ค้าน,ทะเลาะ,ต่อต้าน,อภิปราย
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย
individual(adj) เฉพาะบุคคล,เฉพาะราย
dune(n) กองทราย,เนินทราย,สันทราย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
docketรายงานกระบวนพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doubly linked listรายการโยงคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
earned incomeรายได้จากการทำงาน, รายได้จากการประกอบการงาน [ดู earnings] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earningsรายได้จากการทำงาน, รายได้จากการประกอบการงาน [ดู earned income] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free listรายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
G.N.E. (gross national expenditure)รายจ่ายประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross incomeรายได้เบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incomeรายได้, เงินได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
linked listรายการโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
memorandum and fileรายงานและสำนวนความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
menuรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
minutesรายงานการประชุม [ดู proceedings ๒ และ verbatim] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national incomeรายได้ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
per capita (L.)รายหัว, ต่อหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pushup listรายการแบบผลักขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reportรายงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revenueรายได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
singly linked listรายการโยงเดี่ยว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
slateรายชื่อผู้ที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
transactionรายการ(เปลี่ยนแปลง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unearned incomeรายได้พิเศษ (นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verbatim (L.)รายงานการประชุม (ที่จดตามคำต่อคำ) [ดู minutes และ proceedings ๒] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
annalsหนังสือรายปี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
annual death probabilityโอกาสตายรายปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
annuitantผู้รับเงินรายปี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
annuityเงินรายปี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arenaceous rockหินเนื้อทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attached duneเนินทรายสมทบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blanket ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ดู bedsheet ballot] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capita, perต่อหัว, รายหัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitation grantเงินช่วยเหลือรายหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cautionคำเตือนให้ระวังอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closureการปิดอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
convert to an annual basisแปลงเป็นรายปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crofterเกษตรกรรายย่อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dangerภยันตราย, อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
debateการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Debate on the Addressการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชดำรัส (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Checklistรายการตรวจสอบ [การแพทย์]
Closing entryรายการปิดบัญชี [การบัญชี]
Courseรายวิชา,ครบกำหนด,ชุด [การแพทย์]
Cross-referenceรายการโยง Cross-reference หมายถึง รายการโยง เป็นส่วนที่แนะนำให้ไปอ่านเรื่องที่ต้องการจาก เรื่อง ชื่อเรื่องหรือรายการอื่นในหนังสือเล่มนั้น การโยงในหนังสืออ้างอิงมี 2 แบบ คือ
Data Baseรายละเอียดขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]
Deferred chargeรายจ่ายรอการตัดบัญชี [การบัญชี]
Discographyรายชื่อแผ่นเสียง [TU Subject Heading]
Entryรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Expenditureรายจ่าย [เศรษฐศาสตร์]
Extraordinary itemรายการพิเศษ [การบัญชี]
Game showsรายการเกมโชว์ [TU Subject Heading]
Incomeรายได้ [TU Subject Heading]
Agricultural incomeรายได้ทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Menu รายการเลือก [คอมพิวเตอร์]
National incomeรายได้ประชาชาติ [TU Subject Heading]
Per capita incomeรายได้ต่อหัว [เศรษฐศาสตร์]
Pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Printed catalogรายการบัตรของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Progress reportรายงานความคืบหน้า รายงานความคืบหน้า หรือ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผู้ประเมิน ให้เข้าใจความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา
Quiz showsรายการแข่งขันตอบปัญหา [TU Subject Heading]
reportรายงานการนำสารสนเทศมาจัดพิมพ์บนกระดาษให้เรียบร้อย ประกอบด้วยชื่อ หัวข้อเรื่อง หมายเลขหน้า เช่น รายงานผลสอบของนักเรียนทั้งชั้น [คอมพิวเตอร์]
Reporting of acquisition or disposal of securities : Form 246-2รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ผ่านทุก ๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนอำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้ โดยจะต้องส่งแบบรายงานภายใน 3 วันทำการ [ตลาดทุน]
Sensitive Listรายการอ่อนไหว
Specificationรายการจำเพาะ [เศรษฐศาสตร์]
transactionรายการเปลี่ยนแปลง, รายการค้าข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะต้องจดบันทึกไว้เพื่อนำไปปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก เช่น นักเรียนสอบปลายภาคได้คะแนนแต่ละวิชาเป็นเท่าใด ก็จะทำให้มีการบันทึกระดับคะแนนนั้นเป็นรายการเปลี่ยนแปลง เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ก้จะนำรายการเปลี่ยนแปลงนี้ไปแก้ไขปรับปรุงแฟ้มข้อมูลนักเรียนให้มีระดับคะแนนใหม่ต่อไป [คอมพิวเตอร์]
Transactionsรายงานของสมาคมหรือสถาบันทางวิชาการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Variety shows (Television programs)รายการวิพิธทัศนา (รายการโทรทัศน์) [TU Subject Heading]
Waiting listsรายการรอเรียกรับบริการ [TU Subject Heading]
Adjustmentการปรับปรุงรายการ [การบัญชี]
Adverse drug reaction reporting systemsระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา [TU Subject Heading]
Aeolian Deposit ; Eolian Deposit สิ่งทับถมลมพา ทรายหรือดินละเอียดที่ลมหอบเอามาทับถม อย่างเช่นเนินทรายที่มักพบอยู่ทั่วไปตามหาดทรายหรือทะเลทราย [สิ่งแวดล้อม]
Agitationอยู่ไม่สุข, ลักษณะกระสับกระส่าย, อยู่นิ่งไม่ได้, หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย [การแพทย์]
Anglo-American cataloging rulesกฎเกณฑ์การทำรายการแบบแองโกลอเมริกัน [TU Subject Heading]
Unearned Income รายได้โดยไม่ต้องทำงาน รายได้ประเทศที่ไม่ใช่ค่าจ้างซึ่งอาจอยู่ในรูป ของ ดอกเบี้ย ค่าเช่า หรือกำไร รายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทำงานนี้ได้ แยกออกมาจากรายได้จากการทำงาน (earned income) เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการจัดเก็บภาษี รายได้จากการทำงานมัก เป็นรายได้ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในขณะที่รายได้โดยไม่ต้องทำงานนี้มักจะเป็นรายได้ที่ต้องแจ้ง และจัดเก็บภาษีในภายหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Annalหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annualหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bill (n.) รายการ See also: โปรแกรม Syn. outline, program
check list (n.) รายการ See also: รายชื่อ
item (n.) รายการ See also: รายการสิ่งของ, บัญชีรายการ Syn. listing, matter
list (n.) รายการ See also: บัญชี, รายชื่อ, บัญชีรายชื่อ, สารบัญ Syn. record, roll
program (n.) รายการ See also: รายการแสดง Syn. list, schedule
programme (n.) รายการ
scheme (n.) รายการ See also: แผนการ Syn. design, plot, project
scroll (n.) รายการ See also: รายชื่อ
prog (n.) รายการ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. programme, program
rota (n.) รายการของงานที่ต้องทำและผู้ปฏิบัติงาน Syn. roster
debit (n.) รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี See also: เดบิต
vocabulary (n.) รายการคำศัพท์ See also: คำศัพท์, กลุ่มคำศัพท์ Syn. glossary, lexicon
television (n.) รายการทางโทรทัศน์
outside broadcast (n.) รายการทีวีที่บันทึกนอกสตูดิโอ
chat show (n.) รายการทีวีที่มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ Syn. talk show
talk show (n.) รายการทีวีที่มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ
simulacast (n.) รายการที่แสดงพร้อมกัน
call-in (n.) รายการที่ให้ผู้ชมหรือผู้ฟังโทรเข้าไปแสดงความคิดเห็น Syn. phone-in
wish book (sl.) รายการสั่งสินค้าทางไปรษณีย์
inventory (n.) รายการสิ่งของ Syn. catalogue, list, account
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The TV programs were really boringรายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
We both may be in dangerพวกเราทั้งสองอาจตกอยู่ในอันตราย
He is indeed a dangerous manเขาเป็นผู้ชายที่น่าอันตรายจริงๆ
Discussion is overการอภิปรายยุติลงแล้ว
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
They get paid so much moneyพวกเขามีเงินรายได้มากเหลือเกิน
If my income depends on selling,ถ้ารายได้ของฉันขึ้นอยู่กับการขายแล้วล่ะก็
Do you like the beach or the mountains better?คุณชอบหาดทรายหรือภูเขามากกว่ากัน
We are pleased to inform you that…พวกเรายินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า
But we don't know what we're going to do yetแต่พวกเรายังไม่รู้ว่าพวกเรากำลังจะทำอะไรเลย
This is a danger you must not faceนี่คืออันตรายที่คุณต้องไม่เผชิญหน้ากับมัน
We've been tied up with businessพวกเรายุ่งอยู่กับธุรกิจ
What's your favorite program?คุณชอบรายการไหนมากที่สุด?
We're always busy on Fridayพวกเรายุ่งเสมอในวันศุกร์
We went to a beautiful beachพวกเราไปที่หาดทรายที่สวยงามแห่งหนึ่ง
Are you writing a report?คุณกำลังเขียนรายงานอยู่หรือ?
There's a good program on Channel 3มีรายการที่ดีรายการหนึ่งทางช่อง 3
Any disturbance should be reported to me immediatelyควรรายงานเกี่ยวกับความไม่สงบใดๆ แก่ฉันโดยทันที
Would you tell me a little bit about yourself?คุณช่วยเล่ารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับตัวคุณหน่อยได้ไหม?
I have to warn you, it’s very dangerousฉันต้องเตือนคุณว่ามันอันตรายมาก
We appreciate each otherพวกเรายกย่องซึ่งกันและกัน
Don't you remember when we were young?คุณจำเมื่อตอนเรายังเด็กไม่ได้หรือ?
I should have told them about the dangerฉันควรจะบอกพวกเขาถึงอันตรายนั่น
A teacher earns less than a lawyerครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ
A cry from above warned me of the dangerเสียงร้องจากข้างบนเตือนฉันถึงอันตราย
A drop of water is vital if you are in the desertน้ำหนึ่งหยดก็สำคัญมากถ้าคุณอยู่ในทะเลทราย
In order to meet all expenses in the big familyเพื่อให้มีเงินพอเพียงสำหรับรายจ่ายทั้งหมดในครอบครัวขนาดใหญ่
We moved to Bangkok when I was 12 years oldพวกเราย้ายไปกรุงเทพฯเมื่อฉันอายุได้ 12 ขวบ
Let me tell you some details about…ขอฉันบอกรายละเอียดบางอย่างกับคุณเกี่ยวกับ
We had a long discussion this morning about…พวกเราอภิปรายกันนานในเช้านี้เกี่ยวกับ
Could you elaborate?คุณช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม?
Could you explain it in more details?คุณช่วยอธิบายในรายละเอียดหน่อยมากกว่านี้หน่อยได้ไหม?
Could you provide some details?คุณช่วยให้รายละเอียดบางอย่างได้ไหม?
Let us know what you think of this reportบอกให้เรารู้ด้วยว่าคุณคิดอย่างไรกับรายงานนี้
I don't know the detailsฉันไม่ทราบรายละเอียด
You're not on the listคุณไม่ได้มีชื่ออยู่ในรายการ
We still have a lot of time to pretend we're friendsพวกเรายังคงมีเวลามากที่จะแสร้งทำเป็นเพื่อนกัน
I'm no longer a danger to societyฉันไม่ได้เป็นอันตรายต่อสังคมอีกต่อไป
I have protected him from all harmฉันได้ปกป้องเขาจากอันตรายทั้งปวง
Make that the first thing on your listทำให้สิ่งนั้นเป็นเรื่องแรกในรายการของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Doctor, Mr Hammen ate fish, and Randy said there are five more cases, and they all had fish.หมอคะ คุณแฮมเมนกินปลาค่ะ แรนดี้บอกว่ามีอีก 5 ราย พวกเขาทุกคนกินปลา
Since 1963, six pilots have been listed missing in action from Ellens Air Base.ตั้งแต่ปี 1963 นักบิน 6 ราย ถูกรายงาน ว่าหายขณะปฏิบัติการ ที่ Ellens Air Base.
... update on the events unfolding in Brantford, New Hampshire... where at least 98 people have been hospitalized with symptoms... ranging from fevers and rashes... to violent seizures.ข่าวล่ามาแรงจากแบรนฟอร์ด มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อย 98 ราย จากอาการผื่นคัน
There appear to be three survivors: Cooper, Justin, Lieutenant Starck.มีผู้รอดชีวิต 3 ราย คูเปอร์, จัสตินและสตาร์ค
A 737 crashes on takeoff- 172 die, no survivors.เครื่อง 737 ระเบิดขณะขึ้นบิน เสียชีวิต 172 ราย ไม่มีใครรอด
A hotel fire downtown- 211 die, no survivors.โรงแรมกลางเมืองไฟไหม้ เสียชีวิต 211 ราย ไม่มีใครรอด
An Eastrail train derails 71/2 miles outside the city- 131 die... one survivor.รถไฟอีสต์เรลตกราง ห่างตัวเมือง 7 ไมล์ครึ่ง เสียชีวิต 131 ราย มีผู้รอด 1 ราย
After which you will be required to select from the Matrix 23 individuals sixteen female, seven male, to rebuild Zion.จากนั้นคุณจะต้องเลือกบุคคลมาจำนวน 23 ราย หญิง 16 ชาย 7 เพื่อสร้างไซออนขึ้นใหม่
The toxic herbicide reportedly caused over 50,000 birth defects and hundreds of thousands of cancers in Vietnamese civilians and soldiers and in former American troops serving in South East Asia.มีรายงานว่ายาฆ่าหญ้าตัวนี้ เป็นต้นเหตุของความพิการแรกเกิดถึง 50,000 ราย และโรคมะเร็งในพลเรือนและทหารชาวเวียดนามอีกหลายแสนคน
They just caught one of the killers. They're questioning him now.พวกเขาเพิ่งจับฆาตกรได้ 1 ราย พวกเขากำลังสอบปากคำเขาอยู่
Well, two people are dead, Edward.อ้อ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เอ็ดเวิร์ด
Well, you know that triple homicide I was just involved in?แล้วนายรู้เรื่องฆาตรกรรม 3 ราย ที่ชั้นก่อขึ้นไหม
There are two dead people, that died violent deaths.มีคนเสียชีวิต 2 ราย อย่างน่าสยดสยอง
And two that need urgent medical attention.และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย ที่ต้องรีบรักษาโดยด่วน
Two-stabbing-victim call placed by a Laurie Strode.เหยื่อถูกแทง 2 ราย โทรมาโดยลอรี่ สโตรด
Well, grievously, in its 95-year existence, the hotel has seen seven jumpers, four overdoses, five hangings,น่าเศร้าจริงๆ 95 ปีของทีนี่ มีคนกระโดดตึก 7 ราย 4 ราย เสพยาเกินขนาด 5 ราย แขวนคอตัวเอง
General manager Gerald Olin is well-versed in the hotel's tragic history, dryly reciting the docket of carnage like a bookkeeper discussing his ledger.2 ราย ถูกบีบคอตาย ผู้จัดการทั่วไป เจอรัลด์ โอลิน เป็นคนที่แต่งเรื่องประวัติโศกนาฏกรรม ในโรงแรมได้อย่างยอดเยี่ยม ท่องเรื่องความตายได้อย่างแม่นยำ เหมือนเป็นนักบัญชี
We've got two confirmed shot on a subway from Brooklyn.เรามีคนถูกยิง 2 ราย ในรถใต้ดินจากบรุ๊คลิน
So far, almost 5000 patients treated with a retrofitted virus, had begun exhibiting symptoms resembling the early onset of rabies.มีรายงานทราบว่า คนไข้ 5,000 ราย ที่เคยรับการรักษาด้วยไวรัสแปลก ๆ ที่เริ่มมีอาการคล้ายผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าระยะแรก
Son of a bitch mangled eight bodies before I put him down.มันขย้ำไป 8 ราย ก่อนฉันจะจัดการมันได้
Three victims,all with those same red scratches, 48 All went from jittery to terrified to dead within 48 hours.เหยื่อ 3 ราย มีรอยข่วนสีแดงเหมือนกัน ทั้งหมดเริ่มจากแค่ตกใจกลัวจนกระทั่ง ขวัญหนีดีฝ่อจนตายภายใน 48 ชม.
All three victims used fear as a weapon,เหยื่อทั้ง 3 ราย ใช้ความกลัวเป็นอาวุธ
The identification of these two victims has not yet been released.ผลการชันสูตรศพเหยื่อทั้ง 2 ราย ยังไม่ถูกเปิดเผย
Eight citizens were felled And did not live to tell about it.ประชาชน 8 ราย ดับ จึงไม่สามารถมาเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังได้
FROM THE SAME TOWN 10 YEARS AGO-- 6 VICTIMS SPANNING OVER 10 MONTHS.เหยื่อ 6 ราย ใน 10 เดือน เขาเรียกตัวเองว่า..
Authorities estimate there may have been as many as 100--- และอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกเป็น 100 ราย โทษที
The Pontiac Killer. Eight victims, all women.นักฆ่าแห่งพอนเทียค เหยื่อ 8 ราย เป็นผู้หญิงทั้งหมด
SINCE HE STARTED KILLING, 4 PEOPLE HAVE BEEN REPORTED MISSING IN EAST CLEVELAND NEIGHBORHOODS.ตั้งแต่เขาเริ่มก่อคดี มี 4 ราย ในย่านคลิฟแลนด์ตะวันออก
We're still trying to identify the 12 victims under the fountain.พวกเรายังคงพยายามจำแนก เหยื่อทั้ง 12 ราย ที่พบใต้น้ำพุ
All right, we have 6 dates where you operatedตกลง เราเหลือ 6 ราย คุณผ่าตัดรายไหน
That makes three cryogenic facilities in a week, same M.O. as Chicago and New York.ศพถูกแช่แข็ง 3 ราย เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ มีกรรมวิธีเหมือนกัน ทั้งที่ชิคาโกและนิวยอร์ค
Another 2 remain in critical condition.อีก 2 ราย ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ
You know, those 3 individuals messed with kids.นายรู้แล้วว่าเหยื่อทั้ง 3 ราย เกี่ยวข้องกับเด็ก
Of the homicidal triad seen in other serial killers,ฆาตกรรมทั้ง 3 ราย ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
...indicating that the final death toll now stands at 167.ล่าสุดระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตเข้ามา 167 ราย ในขณะนี้
He can't have known all four of them. No he didn't.เขาไม่น่าจะรู้จักเหยื่อทั้ง 4 ราย ไม่เขาไม่รู้จักพวกเขาหรอก
But appendicitis is responsible for over 20,000 deaths in the United States alone, and I-- that's some very nice research, Ms. Andata, but I'm afraid it's not relevant to your motion, which is hereby denied.แต่ไส้ติ่งอักเสบเป็นสาเหตุทำให้คนตาย มากกว่า 20,000 ราย ภายในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว และฉัน-- ค้นหาข้อมูลมาดีมาก คุณอัลดาทา
'After an unprecedented six fatalities in less than 24 hours, 'there is a sense on the streets of London 'that the police presence is being greatly reduced 'in response to these killings.หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ภายในระยะเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง เป็นที่อกสั่นขวัญหาย ตามท้องถนนกรุงลอนดอน เจ้าหน้าที่ตำรวจปรากฏตัว ลดลงอย่างมาก
Ok, you said the other two victims were found similar to this?โอเค คุณบอกว่าเหยื่ออีก 2 ราย ถูกพบคล้ายๆ อย่างนี้รึ
Well, the victims are two males, one female, so no gender preference.ก็, เหยื่อเป็นชาย 2 ราย หญิง 1 ราย งั้นก็ไม่มีการแบ่งเพศ

ราย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
メニュー[めにゅー, menyu-] Thai: รายการอาหาร English: menu
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
報告[ほうこく, houkoku] Thai: การรายงาน English: report
明記[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)
献立[こんだて, kondate] Thai: รายการ English: program
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
発表会[はっぴょうかい, happyoukai] Thai: งานสัมมนารายงานผล
記事[きじ, kiji] Thai: รายการบัญชี English: account
記事[きじ, kiji] Thai: รายงาน English: report
詳細[しょうさい, shousai] Thai: รายละเอียด English: in detail
誤報[ごほう, gohou] Thai: รายงานข่าวผิดพลาด English: incorrect report

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้าย
Back to top