ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

program

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *program*, -program-

program ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
program (n.) แผนงาน See also: โปรแกรม, แผนการ Syn. schedule, agenda
program (n.) รายการ See also: รายการแสดง Syn. list, schedule
program (n.) ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
program (vt.) เขียนโปรแกรม See also: เขียนชุดคำสั่ง
program announcer (n.) ผู้ประกาศ See also: โฆษก Syn. broadcaster
programer (n.) นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
programer (n.) ผู้จัดโปรแกรม
programing (n.) ตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ See also: การจัดตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ Syn. broadcasting
programmatic (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับรายการหรือแผนการ
programmatic (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับรายการหรือแผนการ
programme (n.) แผนงาน
programme (n.) รายการ
programme (n.) ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
programme (vt.) เขียนโปรแกรม
programmed learning (n.) วิธีการศึกษาที่แบ่งเป็นรายการย่อยและระดับสำหรับผู้เรียน
programmer (n.) ผู้เขียนโปรแกรม See also: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์ Syn. programer
programming (n.) ตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ See also: การจัดตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ Syn. broadcasting, programing
programming (n.) กระบวนการเขียนและทดสอบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
programming instruction (n.) คำสั่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์
English-Thai: HOPE Dictionary
program(me) (โพร'แกรม) n. รายการ,กำ-หนดการ,หมายกำหนดการ,โปรแกรม,ระเบียบวาระ,การแสดง,แผน,โครงการ,ผัง vi.,vt. กำหนดรายการ,กำหนดระเบียบวาระ,กำหนดแผน., See also: programmable adj. programable adj.
program cardบัตรชุดคำสั่งหมายถึง บัตรที่เจาะรูไว้เป็นรหัสของคำสั่งหรือชุดคำสั่ง ใช้เมื่อต้องการแยกความแตกต่างกับ "บัตรข้อมูล" (data card) เมื่อส่งเข้าเครื่องเพื่อประมวลผล ต้องให้เครื่องอ่านบัตรชุดคำสั่งก่อนบัตรข้อมูล บัตรชุดคำสั่งนี้ ใช้เจาะได้ตั้งแต่คอลัมน์ 7 ถึง 72 เท่านั้น แต่บัตรข้อมูลเจาะได้ทั้ง 80คอลัมน์ของบัตร
program checkชุดคำสั่งตรวจสอบหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่มีเก็บไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่คอยตรวจสอบการวิ่ง (run) ชุดคำสั่ง ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่
program flowchartผังงานโปรแกรมหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียนโปรแกรมจริง ๆ
program libraryคลังโปรแกรมหมายถึง ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว อาจเรียกใช้ได้ทันที มักเป็นชุดคำสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน private library
program windowหมายถึง วินโดว์ที่มองเห็นบนจอภาพหลังจากที่กดเมาส์สั่งเริ่มโปรแกรม ถ้าหากต้องการจะใช้โปรแกรมนั้น ต้องใช้คำสั่ง FILE...new หรือ open จะทำให้เห็นวินโดว์ใหม่เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window) แล้วจึงจะเริ่มทำงานได้มีความหมายเหมือน application windowดู document window เปรียบเทียบ
programmable logic arrayแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ใช้ตัวย่อว่า PLA (อ่านว่า พีเอแอล) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมขนาดใหญ่ (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
programmable read-only mePROMหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ หมายถึง ชิปกึ่งตัวนำที่สามารถแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แต่จะแก้ไขแล้วบันทึกทับลงไปไม่ได้
programmerนักเขียนโปรแกรมนักเขียนชุดคำสั่งหมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
programming language oneใช้ตัวย่อว่า PL/1 (อ่านว่า พีแอล/วัน) เป็นภาษาระดับสูง (high level language) รุ่นเก่าอีกภาษาหนึ่ง ส่วนใหญ่ใช้กับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ หรือเมนเฟรม (mainframe)
programmingการเขียนโปรแกรมการสร้างโปรแกรมหมายถึง การเขียนหรือสร้างคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ตามที่ต้องการ ด้วยภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ (สามารถแปลได้) ในการเขียนโปรแกรมนี้ ผู้เขียนจะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนการแก้ปัญหา วิธีการแก้ รวมทั้ง ศัพท์และไวยากรณ์ ตลอดจนกฎเกณฑ์ของภาษาที่เลือกใช้ ดู programming language ประกอบ
programming languageภาษาโปรแกรมหมายถึง ภาษาที่ออกแบบโครงสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ทำนองเดียวกับตัวโน้ตของภาษาดนตรี ภาษาโปรแกรมมีตั้งแต่ระดับต่ำสุด คือใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) มากที่สุด ไปจนถึงภาษาระดับสูง คือใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ (ภาษาอังกฤษธรรมดา ๆ) มากที่สุดดู language ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
program(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
programme(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
program๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง๒. สร้างโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program flowchartผังงานโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program library; libraryคลัง(โปรแกรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmable read-only memory (PROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ (พร็อม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmeกำหนดการ, แผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
programmerนักเขียนโปรแกรม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
programming๑. การเขียนโปรแกรม๒. การสร้างโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programming languageภาษาโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Program๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง ๒. สร้างโปรแกรม, ๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง
Programmatically determinableการกำหนดด้วยโปรแกรมการกำหนดเนื้อหาเว็บด้วยซอฟต์แวร์จากข้อมูลที่ผู้จัดทำเว็บจัดทำไว้ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ สำหรับผู้ใช้ชนิดต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถนำเนื้อหาออกมาและเสนอให้ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถนำเนื้อหาออกมาเสนอให้ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ [Assistive Technology]
Programmed Inquiry Language Or Teaching ภาษาไพล็อต [คอมพิวเตอร์]
Programmer นักเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Programming การเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Programming Language 1 ภาษาพีแอลวัน [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาขาวิชา (n.) program
สูจิบัตร (n.) program See also: agenda, programme Syn. กำหนดการ
หมายกำหนดการ (n.) program See also: schedule, timetable Syn. กำหนดการ, แผนการ
โปรแกรม (n.) program See also: instruction Syn. รายการ
โปรแกรม (n.) program See also: instruction Syn. ชุดคำสั่ง
นักเขียนโปรแกรม (n.) programmer
นักโปรแกรม (n.) programmer
โปรแกรมเมอร์ (n.) programmer Syn. นักเขียนโปรแกรม
คั่นรายการ (v.) interrupt the program
ภาษาซี (n.) C programming language
รายการวิทยุ (n.) radio program
รายการโทรทัศน์ (n.) television programmes See also: programs
สลับฉาก (v.) break the program Syn. คั่นรายการ
โปรแกรมการประมวลผล (n.) processing program
โปรแกรมควบคุม (n.) control program
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (n.) computer program
โปรแกรมตรวจหาไวรัส (n.) virus scan program See also: virus checking program
โปรแกรมภาษาเครื่อง (n.) object program See also: target program
โปรแกรมย่อย (n.) function sub-program See also: sub-program, subprogram
โปรแกรมหลัก (n.) main program
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's a good program on Channel 3มีรายการที่ดีรายการหนึ่งทางช่อง 3
The TV programs were really boringรายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
What's your favorite program?คุณชอบรายการไหนมากที่สุด?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา
And a constructive program is the only nonviolent solution to India's agony.และโครงการที่ได้ผลก็คือ การแก้ปัญหาอย่างอหิงสา
The mission has been completed and you've carried out your program very well.ภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วและ คุณ ได้ดำเนินการโปรแกรมของคุณ ได้เป็นอย่างดี
It's a program that's fed into a system that will hunt down and destroy any desired memories.มันเป็นโปรแกรมที่ป้อนเข้า ระบบได้ ที่จะตามล่าและทำลาย ความทรงจำใด ๆ ที่ต้องการ
How long will it take you to program Hal for the launch?นานแค่ไหนก็จะนำคุณ ในการเขียนโปรแกรม แฮล สำหรับการเปิดตัว?
We know how sensitive he is to mission objectives and now you're telling me to program him for the destruction of the Discovery as well as his own destruction.เรารู้วิธีการที่สำคัญเขาเป็นคนที่ จะปฏิบัติภารกิจ วัตถุประสงค์และตอนนี้คุณ กำลังบอกฉัน ในการเขียนโปรแกรมเขา สำหรับการทำลายของ
He just ran the program we embedded.มันแค่ทำตามโปรแกรมจำลอง ที่เราฝึกให้มัน
Never unplug a program when I'm engaged.ปิดแบบที่คนปกติเขาทำกันได้มั้ย?
At any rate, any program has its bugs and I would think that a man of your capability could cure our problem....และผมคิดว่าคนของคุณจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้
So how much time do we have before this hacker breaks through her barrier program and reaches her ghost?นานแค่ไหนกว่าระบบจะถูกเจาะผ่านเข้าไปได้... ...จนได้ควบคุม"จิต"ของเธอ?
Somebody had to hack through some high-level barriers to put that body together and then send a program with a ghost-line on it....มีบางคนได้พยายามเจาะระบบ เพื่อเข้าถึงระบบควบคุมร่างหุ่นไซบอร์ก แล้วส่งจิตไปยังไซบอร์กเพื่อจะได้ควบคุม
We've come for the program in that body.ที่เรามานี่ก็เพื่อโปรแกรมในร่างนั่น.

program ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粮票[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, 粮票 / 糧票] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993
大湄公河次区域合作[Dà Méi gōng hé cì qū yù hé zuò, ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄘˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, 大湄公河次区域合作 / 大湄公河次區域合作] Greater Mekong Subregion (GMS), economic cooperation program between China and Vietnam
程式管理员[chéng shì guǎn lǐ yuán, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, 程式管理员 / 程式管理員] program manager (Windows)
行动方案[xíng dòng fāng àn, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄢˋ, 行动方案 / 行動方案] program of action
联合国环境规划署[Lián hé guó huán jìng guī huà shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨˇ, 联合国环境规划署 / 聯合國環境規劃署] United Nations Environment Program (UNEP)
报幕[bào mù, ㄅㄠˋ ㄇㄨˋ, 报幕 / 報幕] announce the items on a (theatrical) program
应用程式[yìng yòng chéng shì, ˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 应用程式 / 應用程式] application; (computer) program
应用程式介面[yìng yòng chéng shì jiè miàn, ˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 应用程式介面 / 應用程式介面] application programming interface; API
程序设计[chéng xù shè jì, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, 程序设计 / 程序設計] computer programming
记录片[jì lù piàn, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, 记录片 / 記錄片] documentary movie or TV program
可擦写可编程只读存储器[kě cā xiě kě biān chéng zhī dú cún chǔ qì, ㄎㄜˇ ㄘㄚ ㄒㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄓ ㄉㄨˊ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, 可擦写可编程只读存储器 / 可擦寫可編程祇讀存儲器] EPROM; Erasable programmable read-only memory
石油换食品项目[shí yóu huàn shí pǐn xiàng mù, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄢˋ ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, 石油换食品项目 / 石油換食品項目] Iraq Oil for Food Program
爪哇[Zhuǎ wā, ㄓㄨㄚˇ ㄨㄚ, 爪哇] Java (programming language)
爪哇岛[Zhuǎ wā dǎo, ㄓㄨㄚˇ ㄨㄚ ㄉㄠˇ, 爪哇岛 / 爪哇島] Java (island of Indonesia); Java (programming language)
线性规划[xiàn xìng guī huà, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ, 线性规划 / 線性規劃] linear programming
网眼[wǎng yǎn, ㄨㄤˇ ㄧㄢˇ, 网眼 / 網眼] mesh; net; Web-Eye (Windows video program)
纪录片[jì lù piàn, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, 纪录片 / 紀錄片] newsreel; documentary (film or TV program)
核武器研制计划[hé wǔ qì yán zhì jì huà, ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄧㄢˊ ㄓˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 核武器研制计划 / 核武器研製計劃] nuclear weapons (manufacturing) program
并行程序[bìng xíng chéng xù, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, 并行程序 / 並行程序] parallel program
可移植[kě yí zhí, ㄎㄜˇ ㄧˊ ㄓˊ, 可移植] portable (programming language)
可移植性[kě yí zhí xìng, ㄎㄜˇ ㄧˊ ㄓˊ ㄒㄧㄥˋ, 可移植性] portability (programming language)
可编程[kě biān chéng, ㄎㄜˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄥˊ, 可编程 / 可編程] programmable
程序员[chéng xù yuán, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄩㄢˊ, 程序员 / 程序員] programmer
程序性[chéng xù xìng, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, 程序性] program
程式语言[chéng shì yǔ yán, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 程式语言 / 程式語言] programming language
节目[jié mù, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 节目 / 節目] program; item (on a program)
纲领[gāng lǐng, ㄍㄤ ㄌㄧㄥˇ, 纲领 / 綱領] program; guiding principle
设计程式[shè jì chéng shì, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 设计程式 / 設計程式] programming
电脑语言[diàn nǎo yǔ yán, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 电脑语言 / 電腦語言] programming language; computer language
点播[diǎn bō, ㄉㄧㄢˇ ㄅㄛ, 点播 / 點播] webcast; to request item for broadcast on radio program; dibble seeding; spot seeding
朝鲜核谈[Cháo xiǎn hé tán, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄏㄜˊ ㄊㄢˊ, 朝鲜核谈 / 朝鮮核談] talks on North Korea's nuclear program
电视节目[diàn shì jié mù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 电视节目 / 電視節目] television program
联合国开发计划署[Lián hé guó Kāi fā Jì huà shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨˇ, 联合国开发计划署 / 聯合國開發計劃署] United Nations Development Program
综艺节目[zōng yì jié mù, ㄗㄨㄥ ㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 综艺节目 / 綜藝節目] Variety show, programme of assorted entertainment
视频节目[shì pín jié mù, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 视频节目 / 視頻節目] video program

program ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブプログラム[, akuteibupuroguramu] (n) {comp} active program
アフィ[, afi] (n) (col) (abbr) (See アフィリエートプログラム) affiliate program (of Internet advertising)
アフィリエートプログラム;アフィリエイトプログラム[, afirie-topuroguramu ; afirieitopuroguramu] (n) {comp} affiliate program (of Internet advertising)
アプリケーションプログラムパッケージ[, apurike-shonpuroguramupakke-ji] (n) {comp} application program package
イニシャルプログラムロード[, inisharupuroguramuro-do] (n) {comp} initial program load; IPL
インストールプログラム[, insuto-rupuroguramu] (n) {comp} installation program
インストレーションプログラム[, insutore-shonpuroguramu] (n) {comp} installation program
インタプリタ[, intapurita] (n) (1) {comp} interpreter; (2) interpretive program
ウイルススキャンをする[, uirususukyan wosuru] (exp,vs-i) {comp} to run a virus scan program
カレンダープログラム[, karenda-puroguramu] (n) {comp} calendar program
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard program input
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input
コピープログラム[, kopi-puroguramu] (n) {comp} copy program
コンソールプログラム[, konso-rupuroguramu] (n) {comp} console program
サービスプログラム[, sa-bisupuroguramu] (n) {comp} utility program; service program
スパゲッティプログラム[, supagetteipuroguramu] (n) {comp} spaghetti program
スプレッドシートプログラム[, supureddoshi-topuroguramu] (n) {comp} spreadsheet program
セカンドスクール[, sekandosuku-ru] (n) outdoor environmental educational program for city children (programme) (wasei
ドクターコース;ドクター・コース[, dokuta-ko-su ; dokuta-. ko-su] (n) doctoral program (wasei
ドローイングプログラム[, doro-ingupuroguramu] (n) {comp} drawing program
バッチプログラム[, bacchipuroguramu] (n) {comp} batch program
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] (n) {comp} BMP; Batch Message Processing Program
ブートストラッププログラム[, bu-tosutorappupuroguramu] (n) {comp} bootstrap program
フォアグラウンドプログラム[, foaguraundopuroguramu] (n) {comp} foreground program
プログラムアナライザー[, puroguramuanaraiza-] (n) program analyzer; programme analyzer
プログラムファンクションキー[, puroguramufankushonki-] (n) {comp} program function key; PF key
プログラムライブラリ[, puroguramuraiburari] (n) {comp} program library
プログラムレジスタ[, puroguramurejisuta] (n) {comp} instruction address register; program register; instruction pointer register
プログラム仕様[プログラムしよう, puroguramu shiyou] (n) {comp} program specification
プログラム保守マニュアル[プログラムほしゅマニュアル, puroguramu hoshu manyuaru] (n) {comp} program maintenance manual
プログラム保守説明書[プログラムほしゅせつめいしょ, puroguramu hoshusetsumeisho] (n) {comp} program maintenance manual
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] (n) {comp} program production time
プログラム終わり見出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] (n) {comp} end program header
プログラム誘導[プログラムゆうどう, puroguramu yuudou] (n) program guidance; programme guidance
ページレイアウトプログラム[, pe-jireiautopuroguramu] (n) {comp} page layout program
ヘルパプログラム[, herupapuroguramu] (n) {comp} helper program
モニ[, moni] (n) (col) {comp} (See モニター・3) (in P2P networks) a program that monitors (and adjusts) activity of a P2P program
主プログラム[しゅプログラム, shu puroguramu] (n) {comp} main program
事業仕分け;事業仕訳[じぎょうしわけ, jigyoushiwake] (n) program review; budget screening; review and prioritization of government programs
二番目物[にばんめもの, nibanmemono] (n) second play on the program
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL)
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input
サービスプログラム[さーびすぷろぐらむ, sa-bisupuroguramu] utility program, service program
シェルプログラマ[しえるぷろぐらま, shierupurogurama] shell program
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program
チャネルプログラム[ちゃねるぷろぐらむ, chanerupuroguramu] channel program
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program
ドローイングプログラム[どろーいんぐぷろぐらむ, doro-ingupuroguramu] drawing program
パイロットプログラム[ぱいろっとぷろぐらむ, pairottopuroguramu] pilot program
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program
ブートストラッププログラム[ぶーとすとらっぷぷろぐらむ, bu-tosutorappupuroguramu] bootstrap program
ブートプログラム[ぶーとぷろぐらむ, bu-topuroguramu] boot(strap) program
プログラムカウンタ[ぷろぐらむかうんた, puroguramukaunta] program counter
プログラムデータ[ぷろぐらむでーた, puroguramude-ta] program data
プログラムディレクター[ぷろぐらむでいれくたー, puroguramudeirekuta-] program director, PD
プログラムファンクションキー[ぷろぐらむふぁんくしょんきー, puroguramufankushonki-] program function (PF) key
プログラムライブラリ[ぷろぐらむらいぶらり, puroguramuraiburari] program library
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register
プログラム仕様[プログラムしよう, puroguramu shiyou] program specification
プログラム保守マニュアル[プログラムほしゅマニュアル, puroguramu hoshu manyuaru] program maintenance manual
プログラム保守説明書[プログラムほしゅせつめいしょ, puroguramu hoshusetsumeisho] program maintenance manual
プログラム単位[プログラムたんい, puroguramu tan'i] module, program unit
プログラム名記述項[プログラムめいきじゅつこう, puroguramu meikijutsukou] program identification entry
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time
プログラム状態語[プログラムじょうたいご, puroguramu joutaigo] program status word (PSW)
プログラム終わり見出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] end program header
ページレイアウトプログラム[ぺーじれいあうとぷろぐらむ, pe-jireiautopuroguramu] page layout program
ペイントプログラム[ぺいんとぷろぐらむ, peintopuroguramu] paint program
ペイント系プログラム[ペイントけいプログラム, peinto kei puroguramu] paint program
メニュー方式のプログラム[メニューほうしのきプログラム, menyu-houshinoki puroguramu] menu-driven program
モジュール[もじゅーる, moju-ru] module, program unit
ユーティリティプログラム[ゆーていりていぷろぐらむ, yu-teiriteipuroguramu] utility program, service program
ユーティリティルーチンプログラム[ゆーていりているーちんぷろぐらむ, yu-teiriteiru-chinpuroguramu] utility routine program, service routine program
リロケータブルプログラム[りろけーたぶるぷろぐらむ, riroke-taburupuroguramu] relocatable program
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
献立[こんだて, kondate] Thai: รายการ English: program
計画[けいかく, keikaku] Thai: โปรแกรม English: program

program ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุดคำสั่ง[n. exp.] (chut khamsa) EN: program FR:
กำหนดการ[n.] (kamnotkān) EN: schedule ; agenda ; program ; programme (Am.) ; itinerary FR: programme [m] ; agenda [m]
กำหนดรายการ[n. exp.] (kamnot rāik) EN: itinerary ; program FR:
คั่นรายการ[v. exp.] (khan rāikān) EN: interrupt the program FR: interrompre les programmes
โครงการ[n.] (khrōngkān) EN: plan ; project ; programme ; program (Am.) ; scheme FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
โครงการอะพอลโล[n. prop.] (Khrōngkān A) EN: Apollo Program FR: programme Apollo [m]
โครงการนิวเคลียร์[n. exp.] (khrōngkān n) EN: nuclear program FR: programme nucléaire [m]
โครงการรับจำนำข้าว ; โครงการจำนำข้าว[n. exp.] (khrōngkān r) EN: rice-pledging scheme ; rice pledging program ; rice scheme FR:
โครงสร้างหลักสูตร[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: studies program FR: programme d'études [m]
หมายกำหนดการ[n.] (māikamnotkā) EN: program ; schedule FR:
งบประมาณแบบแสดงผลงาน[n. exp.] (ngoppramān ) EN: program budget ; performance budget FR:
เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ)[n. exp.] (Phoēt (thēk) EN: programme evaluation and review technique (PERT) ; program evaluation and review technique (PERT) FR:
โปรแกรม[n.] (prōkraēm) EN: programme ; program (Am.) ; software ; application FR: programme [m] ; programme informatique [m] ; logiciel [m] ; application informatique [f]
โปรแกรมการฝึก[n. exp.] (prōkraēm kā) EN: training program ; training programme (Am.) FR: programme d'entraînement [m]
โปรแกรมการฝึกอบรม[n. exp.] (prōkraēm kā) EN: training program ; training programme (Am.) FR:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์[n.] (prōkraēmkhø) EN: computer program FR: programme informatique [m] ; application informatique [f]
โปรแกรมภาษา[n. exp.] (prōkraēm ph) EN: language program FR:
โปรแกรมป้องกันไวรัส[n. exp.] (prōkraēm pø) EN: antivirus program FR: programme antivirus [m] ; antivirus [m]
โปรแกรมเร่งรัด[n. exp.] (prōkraēm re) EN: accelerated program FR: programme accéléré [m]
รายการ[n.] (rāikān) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account ; itinerary FR: liste [f] ; répertoire [m] ; programme [m]
รายการพิเศษ[n. exp.] (rāikān phis) EN: special program FR: bulletin spécial [m]
รายการทีวี[n. exp.] (rāikān thīw) EN: television programme ; television program ; TV program FR: programme de télévision [m] ; programme TV [m] ; émission de télévision [f]
รายการโทรทัศน์[n. exp.] (rāikān thōr) EN: television programme ; television program ; TV program FR: programme de télévision [m] ; programme TV [m] ; émission de télévision [f] ; série télévisée [f]
รายการวิทยุ[n. exp.] (rāikān witt) EN: radio program FR: programme de radio [m]
สาขาวิชาธุรกิจการบิน[n. exp.] (sākhā wichā) EN: airline business program ; airline business studies FR:
สูจิบัตร[n.] (sūjibat) EN: program ; programme (Am.) ; agenda ; printed program ; written program FR: programme [m]
เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ (เพิร์ต)[n. exp.] (theknik kān) EN: programme evaluation and review technique (PERT) ; program evaluation and review technique (PERT) FR:
เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ[n. exp.] (theknik kān) EN: programme evaluation and review technique (PERT) ; program evaluation and review technique (PERT) FR:
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraē) EN: freeware FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m] (anglic.)
จัดรายการ[v. exp.] (jat rāikān) EN: make a programme FR: animer une émission
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (kamnotkān c) EN: mathematical programming FR:
กำหนดการเชิงเส้น[n. exp.] (kamnotkān c) EN: linear programming FR:
กำหนดวันประชุม[v. exp.] (kamnot wan ) EN: schedule a meeting FR: programmer une réunion
กำหนดเวลา[v. exp.] (kamnot wēlā) EN: fix a date FR: planifier ; programmer
การเขียนโปรแกรม[n. exp.] (kān khīen p) EN: computing programming ; programming FR: programmation [f]
การเขียนโปรแกรมเชิงออปเจ็ค[n. exp.] (kān khīen p) EN: object-oriented programming (OOP) FR: programmation orientée objet (POO) [f]
การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ[n. exp.] (kān khīen p) EN: logic programming FR: programmation logique [f]
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ[n. exp.] (kān khīen p) EN: object-oriented programming (OOP) FR: programmation orientée objet (POO) [f]
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān khīen p) EN: computing programming ; programming FR: programmation informatique [f] ; programmation [f]

program ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zusatzprogramm {n}add on program
Administrationsprogramm {n}administrative program
Auswertungsprogramm {n}analysis program
Anwenderprogramm {n}application program
Assembler-Primärprogramm {n} [comp.]assembler primary program
Assembler-Programmverknüpfung {f} [comp.]assembler program link
Prüfungsprogramm {n}audit program
Hintergrundprogramm {n}background program
Bewertungsprogramm {n}benchmark program
Konvergenzprogramm {n}convergence programme; convergence program
Sofortprogramm {n}crash program
Fehlersuchprogramm {n}debug program
Lieferprogramm {n}delivery program
Listenprogrammgenerator {m}report program generator (RPG)
Maschinenprogramm {n}machine program
Optimalprogramm {n}optimally coded program
Primärprogramm {n} [comp.]source program
Programmeingabe {f} [comp.] | manuelle Programmeingabe | maschinelle Programmeingabeprogram input | keyboard program input | external program input
Ablaufverfolgungsprogramm {n}trace program
Aktionsprogramm {n}; Handlungsprogramm
Applet {n}; kleine Anwendung; kleines Programm [comp.]applet
Assembler-Programmierer {m} [comp.]assembler programmer
Hilfsprogramm {n}auxiliary program; auxiliary routine
BIOS {n}; Startprogramm für Computer [comp.]BIOS
Sendeprogramm {n} | Sendeprogramme
Investitionsprogramm {n}capital expenditure program; capital expenditure programme [Br.]
Codierer {m}; Programmierer
Intensivprogramm {n}crash programme
Programmbeschreibung {f}program description
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes
Austauschprogramm {n}exchange program; exchange programme [Br.]
Fixpunkt {m}; Programmhaltepunkt
Graduiertenkolleg {n}post graduate programme
Jungprogrammierer {m}junior programmer
Originalsendung {f}live program; live programme [Br.]
maskenprogrammiert {adj} [comp.]mask-programmed
Methode {f} der Parameterübergabe (Programmiersprache) [comp.]thunk
Wunschkonzert {n}musical request programme
Programmlaufdauer {f}; Programmlaufzeit
Patch {m}; Korrektur für Programmierfehler [comp.]patch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า program
Back to top