ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

takings

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *takings*, -takings-

takings ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
売り上げ(P);売上げ(P);売上;売り上[うりあげ, uriage] (n) amount sold; sales; proceeds; takings; (P)
水揚げ(P);水あげ[みずあげ, mizuage] (n,vs) (1) (See 陸揚げ) landing; unloading (e.g. a ship); (n) (2) (See 漁獲量) catch (of fish); takings; (3) (See 売上高) sales (of a shop); (n,vs) (4) defloration (e.g. of a geisha); (5) preservation (of cut flowers, in ikebana); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า takings
Back to top