ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expenditure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expenditure*, -expenditure-

expenditure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expenditure (n.) การใช้จ่าย (เงิน) See also: การจับจ่ายใช้สอย Syn. disbursement, payout, spending
expenditures (n.) เงินที่ต้องจ่ายประจำ Syn. disbursements
English-Thai: HOPE Dictionary
expenditure(อิคซฺเพน'ดิเชอะ) n. การใช้จ่าย,ค่าใช้จ่าย,งบประมาณ, Syn. expense
English-Thai: Nontri Dictionary
expenditure(n) งบประมาณ,การใช้จ่าย,ค่าใช้จ่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expenditureการใช้จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expenditureรายจ่าย [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งบประมาณแผ่นดิน (n.) annual government statement of expenditure See also: budget
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With the government expenditure with 17 Million dollars, building the facility.รัฐบาลทุ่มเงินกว่า 17 ล้านเหรียญ มีสิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบ
That must have been a big item of expenditure?ต้องจ่ายเท่าไหร่เพื่อการนี้ละเนี่ย?
But, all of that has been recorded at headquarters as expenditures made.แต่ทั้งหมดนั่นบันทึกไว้ที่สำนักงานเป็นค่าใช้จ่าย
Although these extra expenditures will be quite a burden to usถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะทำให้สูญเสียเงินไปจำมากก็ตาม
It'll track your priorities, expenditures, your health, calendar.มันจะติดตามการจัดลำดับความสำคัญของคุณ ค่าใช้จ่าย สุขภาพปฏิทินของคุณ.
The expenditures of the soldiers' home were astronomical.ค่าใช้จ่าย บ้านทหารนั่น มหาศาล ผู้จัดการมรดกคนหนึ่งบอกฉัน
My client's expenditures for parking, gifts, and food would not have been made but for the pharmaceutical trials. Regardless, none of these expenses enriched my client. In this case, the hospital serves as a proxy for your client.ข้อกล่าวหาจะกลายเป็น ฆ่าคนโดยไม่ได้เจตนา อรุณสวัสดิ์สาวน้อย

expenditure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出入[chū rù, ㄔㄨ ㄖㄨˋ, 出入] to go out and come in; entrance and exit; expenditure and income; discrepancy; inconsistent
收支[shōu zhī, ㄕㄡ ㄓ, 收支] cash flow; financial balance; income and expenditure
费用[fèi yòng, ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, 费用 / 費用] cost; expenditure; expense
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
开支[kāi zhī, ㄎㄞ ㄓ, 开支 / 開支] expenditures; pay; expenses
花费[huā fèi, ㄏㄨㄚ ㄈㄟˋ, 花费 / 花費] expense; cost; to spend (time or money); expenditure
入不敷出[rù bù fū chū, ㄖㄨˋ ㄅㄨˋ ㄈㄨ ㄔㄨ, 入不敷出] income does not cover expenditure; unable to make ends meet
收支相抵[shōu zhī xiāng dǐ, ㄕㄡ ㄓ ㄒㄧㄤ ㄉㄧˇ, 收支相抵] to break even; balance between income and expenditure
剪裁[jiǎn cái, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄞˊ, 剪裁] to tailor (clothes); to trim (expenditure)

expenditure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般会計歳出[いっぱんかいけいさいしゅつ, ippankaikeisaishutsu] (n) general account expenditure
出納[すいとう, suitou] (n,vs) receipts and expenditure (disbursements); (P)
軍事支出[ぐんじししゅつ, gunjishishutsu] (n) military spending; military expenditure
一般歳出[いっぱんさいしゅつ, ippansaishutsu] (n) general expenditures; general spending
倹約令[けんやくれい, kenyakurei] (n) laws regulating expenditures; sumptuary edicts; thrift ordinance
公共支出[こうきょうししゅつ, koukyoushishutsu] (n) public expenditure; public outlay; public spending
公費[こうひ, kouhi] (n) public expenditure; (P)
出入り(P);出這入り[でいり(出入り)(P);ではいり, deiri ( deiri )(P); dehairi] (n,vs) in and out; coming and going; free association; income and expenditure; debits and credit; (P)
国費[こくひ, kokuhi] (n) national expenditures; (P)
支出額[ししゅつがく, shishutsugaku] (n) (amount of) expenditures or disbursements
経費節約[けいひせつやく, keihisetsuyaku] (n,adj-no) curtailment of expenditure; financial retrenchment
軍事費[ぐんじひ, gunjihi] (n) war funds; war expenditures
軍費[ぐんぴ, gunpi] (n) war funds; war expenditures

expenditure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หั่นค่าใช้จ่าย[v. exp.] (han khāchai) EN: curtail expenditure FR:
การใช้จ่าย[n.] (kān chai jā) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout FR: dépense [f]
การใช้จ่ายของรัฐบาล[n. exp.] (kān chai jā) EN: government spending ; government expenditure FR:
ค่าใช้จ่าย[n.] (khā chai jā) EN: expense ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; overhead ; allocation FR: coût [m] ; dépense [f] ; dépenses [fpl] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f] ; charges [fpl]
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ[n. exp.] (khā chai jā) EN: total expenditure FR: dépense totale [f]
งบประมาณแผ่นดิน[n. exp.] (ngoppramān ) EN: annual government statement of expenditure ; state budget estimates ; legislative budget FR:
รายจ่าย[n.] (rāijāi) EN: expense ; expenditure ; disbursement ; consumption ; fee ; charge FR: dépense [f]
รายจ่ายจากกองกลาง[n. exp.] (rāijāi jāk ) EN: general expenditure FR:
รายจ่ายการลงทุน[n. exp.] (rāijāi kānl) EN: investment expenditure ; capital expenditure FR:
รายจ่ายของรัฐบาล[n. exp.] (rāijāi khøn) EN: government expenditure FR:
รายจ่ายมวลรวม[n. exp.] (rāijāi mūan) EN: aggregate expenditure FR:
รายจ่ายเงินโอน[n. exp.] (rāijāi ngoe) EN: transfer expenditure FR:
รายจ่ายประจำ[n. exp.] (rāijāi praj) EN: recurring expenditure FR:
รายจ่ายสาธารณะ[n. exp.] (rāijāi sāth) EN: public expenditure FR:
รายจ่ายต่อปี[n. exp.] (rāijāi tø p) EN: annual expenditure FR:
โสหุ้ย[n.] (sōhui) EN: cost ; expenses ; expenditure ; spending ; overhead FR: dépense [f] ; frais [mpl]
ตัดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (tat khāchai) EN: curtail expenditures FR: réduires les frais ; réduire les dépenses

expenditure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mehrausgabe {f}additional expenditure
Ausgabenzuweisung {f}allocation of expenditure
Rüstungsausgaben {pl}arms expenditure
Investitionsprogramm {n}capital expenditure program; capital expenditure programme [Br.]
Energieverbrauch {m}energy consumption; expenditure of energy
Werbekosten {pl}publicity expenditure
Steueraufwand {m}tax expenditure
Aufwand {m} (an)expenditure (of)
Ausgabekürzungen {pl}expenditure cuts
Regierungsausgaben {pl}government expenditures
Staatsquote {f}ratio of government expenditures to gross national product

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expenditure
Back to top