ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

record

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *record*, -record-

record ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
record (n.) บันทึก See also: ข้อความที่บันทึกไว้, รายงาน, บันทึกความทรงจำ Syn. reminder, report
record (n.) เครื่องเล่นจานเสียง See also: แผ่นเสียง Syn. disk, LP
record (n.) สถิติในการแข่งกีฬา See also: ข้อมูล
record (n.) ประวัติ Syn. background, history
record (n.) ประวัติอาชญากรรม Syn. past crimes
record (n.) เอกสาร Syn. data, document
record (vt.) เขียนบันทึก See also: บันทึก, ลงบันทึก, จดบันทึก Syn. note, write down
record (vt.) บันทึกเทป Syn. tape-record
record (vt.) แสดง (ปริมาณหรือจำนวน) Syn. indicate, show
record from (phrv.) บันทึกจาก
record of events (n.) บันทึกเหตุการณ์ See also: บันทึก
record of journey (n.) บันทึกข้อมูลในการเดินทางของเรือหรือเครื่องบิน See also: บันทึก
record on (phrv.) บันทึกบน
record onto (idm.) บันทึกบน
record player (n.) เครื่องเล่นแผ่นเสียง
record-breaker (n.) ผู้ประสบความสำเร็จกว่าที่เคยทำได้มาก่อน
record-keeping (n.) การบันทึก See also: บันทึก, เทปบันทึก Syn. documentation
recorded (adj.) ซึ่งจารึกไว้ See also: ซึ่งสลักไว้ Syn. marked
recorded (adj.) ซึ่งลงทะเบียนไว้ See also: ซึ่งบันทึกไว้ Syn. enrolled, certified
recorded delivery (n.) การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน See also: การส่งไปรษณีย์ที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับลงนามรับด้วย
recorder (n.) ผู้บันทึก See also: เครื่องบันทึก
recording (n.) การบันทึก See also: บันทึก, เทปบันทึก Syn. documentation, record-keeping
recordist (n.) ผู้บันทึก
English-Thai: HOPE Dictionary
record(เรค'เคิร์ด) n. บันทึก,การบันทึก,สำนวน,สิ่งที่บันทึกไว้,ประวัติ,เอกสาร,หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้,จานเสียง,แผ่นเสียง,เทปบันทึก vt.,vi. (รีคอร์ด') บันทึก,ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก,เกี่ยวกับบันทึก,ยอดเยี่ยม,ทำลายสถิติ,ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า)
record breakern. ผู้ทำลายสถิติ
record playern. เครื่องเล่นจานเสียง,จานเสียง
recorder(รีคอร์ด'เดอะ) n. ผู้บันทึก,เครื่องบันทึก
recording(รีคอร์ด'ดิง) n. การบันทึก,สิ่งที่บันทึกไว้,จานเสียง,จานเสียง,เทปบันทึกเสียง
recording discn. จานเสียง,แผ่นเสียง
recording filmn. ฟิล์มบันทึก,เทปบันทึกเสียง
recordingmeter(รีคอร์ด'ดิง'มิเทอะ) n. เครื่องบันทึกเสียง
recordist(รีคอร์ด'ดิสทฺ) n. เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง (โดยเฉพาะฟิล์มภาพยนตร์)
English-Thai: Nontri Dictionary
record(n) ประวัติการณ์,บันทึก,จานเสียง,สำนวน,ประวัติอาชญากรรม
recorder(n) เครื่องบันทึกเสียง,ผู้บันทึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
record๑. ระเบียน๒. บันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recorderพนักงานทะเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recordระเบียนกลุ่มของข้อมูลเกี่ยวกับคน สถานที่ เหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆ เช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไข้ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เพศ วันเกิด อาการเจ็บบป่วย รวมเป็นเวชระเบียน (medical record) ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เพศ วันเกิด ชื่อผู้ปกครอง คะแนนสอบ ฯลฯ ก็รวมเป็นระเบียนนักเรียน [คอมพิวเตอร์]
Recording and registrationการจดทะเบียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระวาง (n.) official record (of) Syn. ทำเนียบ
จานเสียง (n.) record See also: gramophone, gramophone record, record player, music disc Syn. แผ่นเสียง
ตี (v.) record See also: register, set down Syn. กด, ประทับ
บันทึกเทป (v.) record See also: copy Syn. อัดเทป
ลงบันทึก (v.) record See also: write down, document, take down, log, minute, note, register, set down
อัด (v.) record See also: copy, duplicate Syn. อัดเสียง
อัดเสียง (v.) record
อัดแผ่นเสียง (v.) record
แทงบัญชี (v.) record See also: make a note of, enter, strike off
หัวบันทึก (n.) record head
เครื่องเล่นจานเสียง (n.) record player See also: phonograph, gramophone, pick-up
เป็นประวัติการณ์ (adj.) record-breaking See also: unprecedented, without precedent in history, without parallel in history, more...than ever before
คนบันทึก (n.) recorder See also: secretary (for a meeting)
ผู้บันทึก (n.) recorder See also: secretary (for a meeting) Syn. คนบันทึก
เครื่องบันทึก (n.) recorder See also: recording device
VCR (abbr.) คำย่อของ videocassette recorder
การบันทึกเสียง (n.) sound recording See also: record Syn. การอัดเสียง
การอัดเสียง (n.) sound recording See also: record
ทะเบียนคนไข้ (n.) patient´s record See also: patient´s registration
ทำลายสถิติ (v.) break the record See also: beat the record
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This may be your last chance to set the record straight.{\cHFFFFFF}นี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณ ตั้งค่าการบันทึกตรง
An extraordinary rice farmer. The record stands corrected.{\cHFFFFFF}เกษตรกรข้าวพิเศษ บันทึกยืนแก้ไข
We've got a record to do tomorrow.เราได้มีการบันทึกที่จะทำในวันพรุ่งนี้
"For 15 years she kept her virginity "Not a bad record for this vicinity""15 ปีสุดท้ายเธอไม่เสียสาวให้ใคร สถิติไม่เลวสําหรับย่านนี่เลย"
What's hurt you the most is your record since the war - different cities, different jobs - and not one of them shows you can accept any real responsibility.สิ่งที่ทำร้ายคุณมากที่สุด คือประวัติของคุณตั้งแต่สงคราม เมืองต่างๆ งานต่างๆ ไม่มีเลยที่แสดงให้เห็นว่าคุณ ยอมรับความรับผิดชอบที่แท้จริงได้
He's got a record a mile long. And he's a Catholic.ตำรวจมีบันทึกของเขาความยาวหนึ่งไมล์และเขาเป็น คาทอลิก
Anybody with that kind of record is gonna make a mistake.ใครๆกับบันทึกนี้จะทำความผิด
You were great! I've got to record you.คุณเยี่ยมมาก ผมต้องการบันทึกเทปคุณ
They will record that the next day the president of the United States looked out the White House window and the premier of the Soviet Union looked out the Kremlin window and saw the new distant sun in the sky.พวกเขาจะบันทึกว่าในวัน ถัดไป ประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกา มองออกไปนอกหน้าต่าง ทำเนียบขาว
All this filing and record keeping?ทุกอย่างถูกเก็บและบันทึกไว้อย่างดี
A personal record for both of them.บันทึกส่วนตัวสำหรับเขาทั้งสองคน
Yu gave me a record before he went awayเขาเอาคลิปวิดีโอไว้ให้ผมก่อนที่เขาจะจากไป

record ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专辑[zhuān jí, ㄓㄨㄢ ㄐㄧˊ, 专辑 / 專輯] album; record (music); special collection of printed material
劣迹[liè jì, ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 劣迹 / 劣跡] bad record (esp. of a public official); unsavory track record
登载[dēng zài, ㄉㄥ ㄗㄞˋ, 登载 / 登載] to publish (in newspapers or magazines); to record (book keeping entries)
记述[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 记述 / 記述] make a descriptive record (of events)
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
谱牒[pǔ dié, ㄆㄨˇ ㄉㄧㄝˊ, 谱牒 / 譜牒] genealogical record; record of ancestors; family tree
电唱[diàn chàng, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ, 电唱 / 電唱] gramophone; record player
电唱机[diàn chàng jī, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ ㄐㄧ, 电唱机 / 電唱機] gramophone; record player
电唱盘[diàn chàng pán, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ ㄆㄢˊ, 电唱盘 / 電唱盤] gramophone; record player
高学历[gāo xué lì, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, 高学历 / 高學歷] higher education record; record including Master's or Doctoral degree
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
史记[Shǐ jì, ㄕˇ ㄐㄧˋ, 史记 / 史記] Record of the Grand Historian by Sima Qian 司馬遷|司马迁, first of the 24 dynastic histories 二十四史, composed in 91 BC during Western Han (former Han), 130 scrolls
[jí, ㄐㄧˊ, 籍] register; native place; record of person's identity, including surname, place of birth and ancestral shrine; surname Ji
名人录[míng rén lù, ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄌㄨˋ, 名人录 / 名人錄] record of famous men; anthology of biographies
洗冤集录[Xǐ yuān jí lù, ㄒㄧˇ ㄩㄢ ㄐㄧˊ ㄌㄨˋ, 洗冤集录 / 洗冤集錄] Record of Washed Grievances (1247) by Song Ci 宋慈, said to be the world's first legal forensic text
补登[bǔ dēng, ㄅㄨˇ ㄉㄥ, 补登 / 補登] record entry (e.g. into a bank passbook)
大唐西域记[Dà Táng Xī yù jì, ㄉㄚˋ ㄊㄤˊ ㄒㄧ ㄩˋ ㄐㄧˋ, 大唐西域记 / 大唐西域記] Report of the regions west of Great Tang; travel record of Xuan Zang 玄奘
宋慈[Sòng Cí, ㄙㄨㄥˋ ㄘˊ, 宋慈] Song Ci (1186-1249), Southern Song lawyer, editor of Record of Washed Grievances 洗冤集錄|洗冤集录 (1247), said to be the world's first legal forensic text
成绩[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 成绩 / 成績] achievement; performance records; grades
采录[cǎi lù, ㄘㄞˇ ㄌㄨˋ, 采录 / 採錄] collect and record
[lù, ㄌㄨˋ, 录 / 錄] diary; record; to hit; to copy; surname Lu
[jì, ㄐㄧˋ, 纪 / 紀] discipline; age; era; period; order; record; surname Ji
[zhì, ㄓˋ, 鋕] engrave; to record
政审[zhèng shěn, ㄓㄥˋ ㄕㄣˇ, 政审 / 政審] examine sb's political record; political investigation
太平广记[Tài píng Guǎng jì, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄤˇ ㄐㄧˋ, 太平广记 / 太平廣記] Extensive records of the Taiping era (978), fictional history edited by Li Fang 李昉
档案[dàng àn, ㄉㄤˋ ㄢˋ, 档案 / 檔案] file; record; archive
片子[piān zi, ㄆㄧㄢ ㄗ˙, 片子] film; movie; film reel; gramophone record
飞行记录[fēi xíng jì lù, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, 飞行记录 / 飛行記錄] flight record; flight recorder; black box
飞行记录仪[fēi xíng jì lù yí, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄧˊ, 飞行记录仪 / 飛行記錄儀] flight recorder; black box
飞行记录器[fēi xíng jì lù qì, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧˋ, 飞行记录器 / 飛行記錄器] flight recorder; black box
唱片[chàng piàn, ㄔㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, 唱片] gramophone record; LP
唱碟[chàng dié, ㄔㄤˋ ㄉㄧㄝˊ, 唱碟] gramophone record; LP
葛莱美奖[Gě lái měi jiǎng, ㄍㄜˇ ㄌㄞˊ ㄇㄟˇ ㄐㄧㄤˇ, 葛莱美奖 / 葛萊美獎] Grammy Award (prize for music recording)
史官[shǐ guān, ㄕˇ ㄍㄨㄢ, 史官] scribe; court recorder; historian; also translated as historiographer
司马迁[Sī mǎ Qiān, ㄙ ㄇㄚˇ ㄑㄧㄢ, 司马迁 / 司馬遷] Sima Qian (145-c. 86 BC), historian, author of Records of the Grand Historian 史記|史记, known as the father of Chinese historiography
卡拉OK[kǎ lā ōu kēi, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄡ ㄎㄟ, 卡拉OK] karaoke (singing to recorded instrumental accompaniment; Japanese: empty orchestra)
[lù, ㄌㄨˋ, 碌] laborious; small stone; to record; to tape; to write down; to hire; to employ
载入[zǎi rù, ㄗㄞˇ ㄖㄨˋ, 载入 / 載入] to load into; to record; to write into; to enter (data); to go into (the records); to go down (in history)
病历[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, 病历 / 病歷] medical record; case history
脉案[mài àn, ㄇㄞˋ ㄢˋ, 脉案 / 脈案] medical record

record ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスピー盤[エスピーばん, esupi-ban] (n) 78-rpm record; standard-play record
ソノシート[, sonoshi-to] (n) Sonosheet; sound sheet; flexible (phonograph) record
ダミーレコード[, dami-reko-do] (n) {comp} dummy record
データ記述レコード[データきじゅつレコード, de-ta kijutsu reko-do] (n) {comp} data descriptor record
ブロック[, burokku] (vs) (1) to block (e.g. the way); (n) (2) block (lump of something (usu. square), area of town, etc.); (3) bloc; (n,vs) (4) {comp} block; physical record (e.g. on magnetic tape); (P)
ラベル(P);レーベル(P)[, raberu (P); re-beru (P)] (n) (1) label (i.e. sticker); (2) (esp. レーベル) label (i.e. record label); (P)
レコード[, reko-do] (n) (1) record (e.g. LP); (2) record (e.g. athletics); (P)
レコードの溝[レコードのみぞ, reko-do nomizo] (n) record groove
レコード分離キャラクタ[レコードぶんりキャラクタ, reko-do bunri kyarakuta] (n) record separator; RS
レコード大賞[レコードたいしょう, reko-do taishou] (n) (See 日本レコード大賞) the Japan Record Award
レコード盤[レコードばん, reko-do ban] (n) phonograph record; gramophone record
レコード記述[レコードきじゅつ, reko-do kijutsu] (n) {comp} record description
レコード記述項[レコードきじゅつこう, reko-do kijutsukou] (n) {comp} record description entry
全勝優勝[ぜんしょうゆうしょう, zenshouyuushou] (n) winning a championship in sumo with a perfect record
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P)
史料館[しりょうかん, shiryoukan] (n) (See 資料館) archives; record office
合い口;合口[あいくち, aikuchi] (n) (1) chum; pal; (2) (See 匕首) dagger; stiletto; (3) unbalanced record of wins between two wrestlers (sumo)
吹き込む(P);吹きこむ;吹込む[ふきこむ, fukikomu] (v5m,vi,vt) (1) to blow into; to breathe into; (v5m,vt) (2) to inspire; to indoctrinate; (3) to record (music, video, etc.); (P)
外部データレコード[がいぶデータレコード, gaibu de-tareko-do] (n) {comp} external data record
旧記[きゅうき, kyuuki] (n) old chronicle; old record
更新履歴[こうしんりれき, koushinrireki] (n) {comp} change log; record of updates; update history
更新暦[こうしんれき, koushinreki] (n) {comp} (See 更新履歴) change log; record of updates; update history; what's new
書き伝える[かきつたえる, kakitsutaeru] (v1,vt) to record for transmission to posterity
棋譜[きふ, kifu] (n) record of a game of go, shogi, chess, etc.; (P)
犯罪歴[はんざいれき, hanzaireki] (n) criminal record
結縄文字[けつじょうもじ, ketsujoumoji] (n) knotted cords used to record figures, facts, etc.; quipu
考課表[こうかひょう, koukahyou] (n) personnel record; business record
自発的判断ログ記録[じはつてきはんだんログきろく, jihatsutekihandan rogu kiroku] (n) {comp} log-heuristic record
記録に載せる[きろくにのせる, kirokuninoseru] (exp,v1) to put on record
記録係[きろくがかり, kirokugakari] (n) record keeper; recorder; archivist
記録再生[きろくさいせい, kirokusaisei] (n) {comp} record and playback
記録境界文字[きろくきょうかいもじ, kirokukyoukaimoji] (n) {comp} record boundary character
証言録取[しょうげんろくしゅ, shougenrokushu] (n) deposition; record of testimony
試聴[しちょう, shichou] (n,vs) trial listening (e.g. to a record before buying); audition
課金レコード[かきんんレコード, kakinn reko-do] (n) {comp} billing record
調書[ちょうしょ, chousho] (n) protocol; written evidence; record (investigation, interrogation, etc.); preliminary memo; charge sheet; (P)
議事録[ぎじろく, gijiroku] (n) record of proceedings; minutes; (P)
足跡(P);足あと(P)[あしあと(P);そくせき(足跡), ashiato (P); sokuseki ( sokuseki )] (n) (1) footprints; (2) {comp} record of page visitors (e.g. in social networking sites); (P)
過去最多[かこさいた, kakosaita] (n) record highest (in number); most on record
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record
ダミーレコード[だみーれこーど, dami-reko-do] dummy record
データレコード[でーたれこーど, de-tareko-do] data record (DR)
データ記述レコード[データきじゅつレコード, de-ta kijutsu reko-do] data descriptor record
ブートレコード[ぶーとれこーど, bu-toreko-do] boot record (BR)
ブロック[ぶろっく, burokku] block, physical record
ヘッダレコード[へっだれこーど, heddareko-do] header record
マスタブートレコード[ますたぶーとれこーど, masutabu-toreko-do] master boot record (MBR)
レコードライブラリ[れこーどらいぶらり, reko-doraiburari] sound recordings library, record library
レコード番号[レコードばんごう, reko-do bangou] record number
レコード記述[レコードきじゅつ, reko-do kijutsu] record description
レコード記述項[レコードきじゅつこう, reko-do kijutsukou] record description entry
レコード長[レコードちょう, reko-do chou] record length, record size
不定長レコード[ふていちょうレコード, futeichou reko-do] undefined record
主レコードキー[しゅレコードキー, shu reko-doki-] prime record key
可変長レコード[かへんちょうレコード, kahenchou reko-do] variable length record
報告書レコード[ほうこくしょレコード, houkokusho reko-do] report writer logical record
外部データレコード[がいぶデータレコード, gaibu de-tareko-do] external data record
損傷ログ記録[そんしょうろぐきろく, sonshourogukiroku] log-damage record
次のレコード[つぎのレコード, tsugino reko-do] next record
準備完了ログ記録[じゅんびかんりょうろぐきろく, junbikanryourogukiroku] log-ready record
現在レコード[げんざいレコード, genzai reko-do] current record
相対レコード番号[そうたいレコードばんごう, soutai reko-do bangou] relative record number
自発的判断ログ記録[じはつてきはんだんろぐきろく, jihatsutekihandanrogukiroku] log-heuristic record
見出しレコード[みだしレコード, midashi reko-do] header record
記録再生[きろくさいせい, kirokusaisei] record and playback
記録境界文字[きろくきょうかいもじ, kirokukyoukaimoji] record boundary character
課金レコード[かきんんレコード, kakinn reko-do] billing record
追加レコード[ついかレコード, tsuika reko-do] additional record
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.)
データ記録装置[データきろくそうち, de-ta kirokusouchi] Data Recording Device
ビット密度[ビットひみつ, bitto himitsu] bit density, recording density
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder
レコーディング[れこーでいんぐ, reko-deingu] recording
レコーディング年[レコーディングねん, reko-deingu nen] year of recording
レコーディング細目[レコーディングさいもく, reko-deingu saimoku] recording item
レコード内データ構造[レコードないデータこうぞう, reko-do nai de-ta kouzou] intra-record data structure
レコード間ギャップ[レコードかんギャップ, reko-do kan gyappu] inter-record gap
レコード間隔[レコードかんかく, reko-do kankaku] interrecord gap, IRG (abbr.)
事前記録データ媒体[じぜんきろくデータばいたい, jizenkiroku de-ta baitai] recorded data medium
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
載る[のる, noru] Thai: บันทึก English: to be recorded

record ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัด[v.] (at) EN: record ; copy ; duplicate FR: enregistrer
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprās) EN: record a speech FR: enregistrer un discours
อัดแผ่นเสียง[v. exp.] (at phaensīe) EN: make a record FR: enregistrer un disque
อัดเสียง[v. exp.] (atsīeng = a) EN: record FR: enregistrer le son ; enregistrer
บัญชีเรียกชื่อนักเรียน[n. exp.] (banchī rīek) EN: attendance record FR:
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute ; transcript FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f] ; mention [f] ; transcription [f]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; consigner ; sauvegarder
บันทึกเสียง[v. exp.] (bantheuk sī) EN: record voices FR: enregistrer la voix ; enregistrer le son
บัตรอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (bat ilekthr) EN: electronic record FR:
แฟ้มอาชญากรรม [n. exp.] (faēm ātyāka) EN: criminal record FR: casier judiciaire [m]
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
หัวบันทึก[n. exp.] (hūa bantheu) EN: record head FR:
จานเสียง[n.] (jānsīeng) EN: vinyl audio record ; phonograph record ; recording FR:
เจ้าของสถิติ[n. exp.] (jaokhøng sa) EN: record holder FR: détenteur d'un record [m] ; détentrice d'un record [f] ; recordman [m] ; recordwoman [f]
จารึก[v.] (jāreuk) EN: inscribe ; engrave ; record FR:
จารึก[v.] (jāreuk) EN: record ; inscribe ; take note ; engrave ; imprint FR: inscrire ; noter ; graver ; imprimer
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
การบันทึกข้อมูล[n. exp.] (kān bantheu) EN: record keeping FR:
เก็บข้อมูล[v. exp.] (kep khømūn) EN: record data FR: enregistrer des données ; conserver des informations
เครื่องเล่นแผ่นเสียง[n. exp.] (khreūang le) EN: record player FR: tourne-disque [m] ; électrophone [m]
ลงรายการ[v. exp.] (long rāikān) EN: write down ; record ; note ; take down ; enter in the books ; post FR: enregistrer
ลงทะเบียน[v.] (longthabīen) EN: register ; enroll ; enrol (Am.) ; record FR: enregistrer ; consigner ; s'enregistrer ; s'inscrire
มีมลทิน[v.] (mī monthin) EN: have a bad record ; have a tarnished reputation ; have a black mark against one's name FR: avoir une mauvaise réputation
มีประวัติ[v. exp.] (mī prawat) EN: have a past ; have a past record FR:
งบดุล[n.] (ngopdun) EN: balance sheet ; statement ; record FR: bilan [m] ; balance [f]
แผ่นเสียง[n. exp.] (phaensīeng) EN: gramophone record ; phonograph disk ; phonograph record ; platter FR: disque de musique [m] ; disque [m] ; disque noir [m] ; vinyle [m]
โพย[n.] (phōi) EN: list ; record ; chit FR: registre [m] ; liste [f]
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadā) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history ; story of dynasties ; dynastic history FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]
ผลงาน[n. exp.] (phon ngān) EN: record ; achievement ; results ; work product ; works ; œuvre ; contribution FR: œuvre [f] ; contribution [f]
ผู้เข้าชมสูงสุด[n. exp.] (phū khao ch) EN: FR: assistance record [f]
ประชุมพงศาวดาร[n. exp.] (prachum pho) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติ[n.] (prawat) EN: record ; résumé ; curriculum vitae ; CV FR: curriculum vitæ [m] ; curriculum vitae [m] ; C.V. [m] (abrév.) ; parcours [m] (fig.) ; antécédents [mpl]
ประวัติการ[n.] (prawattikān) EN: chronicle ; history ; historical record ; annals FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติการณ์[n.] (prawattikān) EN: memorable events ; history ; history-making ; annals ; record FR: évènement important [m]
ระเบียน[v.] (rabīen) EN: record ; register FR: enregistrer
ระเบียนข้อมูล[n.] (rabīen khøm) EN: data record FR: enregistrement [m]
ระเบียนผลการศึกษา[n. exp.] (rabīen phon) EN: academic record FR:
ระเบียนพฤติกรรม[n. exp.] (rabīen phre) EN: anecdotal record FR:
ระเบียนสะสม[n. exp.] (rabīen saso) EN: accomplishment record ; cumulative record FR:
ระเบียนสุขภาพ[n. exp.] (rabīen sukk) EN: health record FR:

record ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adresssatz {m}address record
Anlagenbewegungssatz {m}asset transaction record
Rekordversuch {m}attempt on the record
Block {m} (Platte; Disk)physical record
Strafregister {n}criminal records; criminal record
Vorbestrafung {f}criminal record
Spurkennsatz {m}track description record
Leersatz {m}dummy record
Aktienregister {n}stock record
Strafregister {n}penal record
Anlagenbuchhaltung {f}plant record division
Rekord {m} | einen Rekord aufstellenrecord | to establish a record
Schanzenrekord {m} [sport]ski jump record
Geschwindigkeitsrekord {m}speed record
Änderungssatz {m}transaction record
Video {n} | etw. auf Video aufnehmenvideo | to video sth.; to record sth. on video; to video-tape sth.
Geschäftsbücher {pl}account books; accounts; accounting records
Aufzeichnungen {pl}accounting records
Altblockflöte {f} [mus.]treble recorder
Tonband {n} | auf Band; auf Tonband | auf Band aufnehmenaudio tape; tape | on tape | to tape; to tape-record
automatische Ansage {f}recorded message
verbürgt {adj} | eine verbürgte Tatsacheauthentic | a matter of records
Blockflöte {f} [mus.]recorder; fipple flute; fipple pipe
Kassettenrecorder {m}cassette recorder
Kassettentonbandgerät {n}cassette tape recorder
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Datenaufzeichnung {f} [comp.]data recording; data journalling; data logging
Diagnoseschreiber {m}diagnostic recorder
Schallplattenaufnahme {f}disc recording
Aufzeichnung {f} mit doppelter Dichte [comp.]double density recording
Trommelschreiber {m}drum recorder
Karteikarte {f}record card
Lastkollektivspeicher {m}load spectrum recorder
Meldeamt {n}record section
Belegschaftsdaten {pl}personnel records
Hochwasserwahrscheinlichkeitsanalyse {f}probability analysis of flood records
Aktenzeichen {n}record token
Plattenhülle {f}record sleeve
Plattensammlung {f}record collection
Plattenspieler {m}record player

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า record
Back to top