ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

each

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *each*, -each-

each ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
each (adv.) แต่ละ See also: คนละ, ทีละคน, ทีละหนึ่ง, หนึ่งต่อหนึ่ง
each (pron.) แต่ละ See also: คนละ, ทีละคน, หนึ่งต่อหนึ่ง
each day (adv.) แต่ละวัน See also: ซึ่งดำเนินต่อเนื่องไป
each other (pron.) ซึ่งกันและกัน See also: แก่กันและกัน Syn. mutually, reciprocally
each to each (adv.) ต่อคน Syn. respectively, proportionately, per head
each year (adj.) ประจำปี Syn. yearly, every year
English-Thai: HOPE Dictionary
each(อีช) adj. แต่ละ,คนละ,ละ,อันละ,สิ่งละ,เล่มละ,ทุก. -pron. แต่ละ -adv. แต่ละ
each otherซึ่งกันและกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
each(adj) ทุก,แต่ละ,ละ,คนละ,สิ่งละ,อันละ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรุกกรัก (adv.) sound of hard things bumping against each other See also: rattle, clatter Syn. กุกกัก
จับปลาสองมือ (v.) catch two fish with each hand See also: seek two things simultaneously
ซ้อนกัน (adv.) overlap each other See also: lie one upon another
ซักส้าว (n.) kind of Thai game (playing by pulling each other´s arms)
ซัด (v.) put the blame on each other See also: shift the blame on, impeach or accuse each other Syn. ป้ายความผิด, ซัดทอด, โยนความผิด
ตบแผละ (n.) a kind of child´s plays with 2 children use the hands to pat each others´ hand and knees
ตรุษ (n.) ceremony at the close of each year; new year Syn. วันตรุษ
ถ้อยทีถ้อยอาศัย (v.) mutually depend on each other Syn. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, พึ่งพาอาศัยกัน
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน (v.) mutually depend on each other Syn. พึ่งพาอาศัยกัน
ถึงกัน (adv.) to each other
ทับกัน (adv.) overlap each other See also: lie one upon another Syn. ซ้อนกัน
ป้ายความผิด (v.) put the blame on each other See also: shift the blame on, impeach or accuse each other Syn. ซัดทอด, โยนความผิด
พึ่งพาอาศัยกัน (v.) mutually depend on each other Syn. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
วันตรุษ (n.) ceremony at the close of each year; new year
สวนทาง (v.) be opposed to each other Syn. สวน
เกี่ยวก้อย (v.) hook each other´s little finger See also: be hand in hand
เจ้ากรรมนายเวร (n.) persons with previous deeds on each other
เอื้ออาทร (v.) help each other See also: aid, do (one) a favor Syn. เอื้ออารี, มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เอื้อเฟื้อ (v.) help each other See also: aid, do (one) a favor Syn. เอื้ออารี, มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (v.) help each other See also: aid, do (one) a favor Syn. เอื้ออารี, มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry, do we know each other?ขอโทษนะ พวกเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
We have known each other for 6 yearsพวกเรารู้จักกันมา 6 ปีแล้ว
How do you all know each other?พวกคุณทั้งหมดรู้จักกันได้อย่างไร
We like to spend time with each otherพวกเราชอบที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
You have to be back here before dark each nightเธอต้องกลับมาที่นี่ก่อนค่ำในแต่ละคืน
They didn't talk to each other for the whole dayพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันตลอดทั้งวัน
We're asking each other questions about…พวกเรากำลังถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ
We appreciate each otherพวกเรายกย่องซึ่งกันและกัน
May be we just need some time to get to know each otherบางทีพวกเราแค่ต้องการเวลาบ้างที่จะรู้จักซึ่งกันและกัน
I want us to trust each otherฉันต้องการให้พวกเราเชื่อใจกันและกัน
Now they don't even talk to each otherตอนนี้พวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกัน
We've been seeing each other for quite a whileพวกเราคบกันมาก็ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
How well do you guys know each other?พวกนายรู้จักกันดีแค่ไหน
Do we understand each other?นี่พวกเราเข้าใจกันและกันหรือเปล่า
But how can my own people do this to each other?แต่ทำไมพวกเรากันเองทำสิ่งนี้ต่อกันได้
So I work real hard each and every dayดังนั้นฉันจึงทำงานหนักจริงๆ ในแต่ละวันและทุกๆ วัน
Would you like to go to my place and get to know each other?คุณอยากไปที่พักของฉันและทำความรู้จักกันไหม?
I knew we could help each other outฉันรู้ว่าพวกเราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
That's just how we greet each otherนั่นเป็นเพียงวิธีที่เราทักทายซึ่งกันและกัน
They compliment each other very wellพวกเขายกย่องซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
They both fell passionately in love with each otherเขาทั้งสองต่างก็ตกหลุมรักกันอย่างดื่มด่ำ
The two of you suit each otherเธอทั้งสองคู่ควรซึ่งกันและกัน
They don't even talk to each other muchพวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกันมากนัก
Can't you at least try to be nice to each other?แต่อย่างน้อยพยายามที่จะดีต่อกันบ้างไม่ได้หรือ
Each of us is free to behave as we want toพวกเราแต่ละคนมีอิสระที่จะทำอย่างที่เราต้องการ
Now my patience has reached its endตอนนี้ความอดทนของฉันถึงที่สุดแล้ว
I have a lot of experiences in teachingฉันมีประสบการณ์ในการสอนมากมาย
Do you like the beach or the mountains better?คุณชอบหาดทรายหรือภูเขามากกว่ากัน
What sort of subject do you teach?คุณสอนวิชาอะไรหรือ
We will be reaching there in 5 minutesพวกเราจะถึงที่นั่นในอีก 5 นาที
We went to a beautiful beachพวกเราไปที่หาดทรายที่สวยงามแห่งหนึ่ง
I am pleased to welcome two new teachersฉันยินดีที่ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่สองท่าน
He says he is feeling too ill to teach todayเขาบอกว่าเขารู้สึกป่วยมากเกินกว่าที่จะสอนได้ในวันนี้
I will teach you to confront the problemsฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับปัญหา
I will teach you to face the truthฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับความจริง
A teacher earns less than a lawyerครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ
She intends to make teaching her professionเธอตั้งใจที่จะทำอาชีพสอนหนังสือ
A teacher earns less than a lawyerครูได้เงินเดือนน้อยกว่าทนาย
Let's sit here on the beachมานั่งที่ตรงชายหาดนี่เถอะ
The teacher let us leave earlyครูปล่อยพวกเราเร็วขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาด
We want to live by each other's happiness, not misery.เราทุกคนต่างอยากมีความสุข
And cute little music boxes, each one a work of art.และน่ารักกล่องเพลงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ละคนเป็นงานศิลปะ
Now that we've found each other again, I hope I shall see something of you.ไหนๆ เราก็ได้เจอกันเเล้ว ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีก
Come along. We needn't talk to each other if we don't feel like it.มาเถอะ เราไม่ต้องคุยกันก็ได้ ถ้าไม่ต้องการ
Oh, we can't lose each other now. We must be together always.ตอนนี้เราทิ้งกันไปไม่ได้เเล้ว เราต้องอยู่ด้วยกันตลอด
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน
"To each his due""ทำอะไรก็ได้อย่างงั้น"
They share their food with them and help each other.พวกเขาแบ่งปันอาหารกัน และช่วยเหลือกัน
In the end, each inmate resembles the next:ในท้ายที่สุด ก็ต้องพบกับสิ่งเดียวกัน
Maybe if we each took a couple of minutes just to...ว่าเขาผิดและเราขวา บางทีถ้าเราแต่ละคนใช้เวลาไม่กี่นาทีเพียงเพื่อ ...
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty.มันทำให้เด็กเศร้าที่เห็นชายชรา มาในแต่ละวันด้วยเรือกรรเชียง เล็ก ๆ ของเขาว่างเปล่า เขามักจะเดินลงไปช่วยเขา

each ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒸蒸日上[zhēng zhēng rì shàng, ㄓㄥ ㄓㄥ ㄖˋ ㄕㄤˋ, 蒸蒸日上] becoming more prosperous with each passing day
日新月异[rì xīn yuè yì, ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄧˋ, 日新月异 / 日新月異] change with each passing day; make rapid progress
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
抱头痛哭[bào tóu tòng kū, ㄅㄠˋ ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨ, 抱头痛哭 / 抱頭痛哭] cry on each other's shoulder
日益[rì yì, ㄖˋ ㄧˋ, 日益] day by day; more and more; increasingly; more and more with each passing day
倍足纲[bèi zú gāng, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄍㄤ, 倍足纲 / 倍足綱] Diplopoda, arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes 蜈蚣 and millipedes 千足蟲|千足虫
倍足类[bèi zú lèi, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄌㄟˋ, 倍足类 / 倍足類] Diplopoda (arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes and millipedes)
每逢佳节倍思亲[měi féng jiā jié bèi sī qīn, ㄇㄟˇ ㄈㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄟˋ ㄙ ㄑㄧㄣ, 每逢佳节倍思亲 / 每逢佳節倍思親] doubly homesick for our dear ones at each festive day (Tang poet Wang Wei's 王維|王维 remembering his brother)
互相[hù xiāng, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ, 互相] each other; mutually; mutual
个个[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, 个个 / 個個] each one individually; each and every; same as 各個|各个
各人[gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, 各人] each one; everyone
各尽所能[gè jìn suǒ néng, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 各尽所能 / 各儘所能] each does his utmost (成语 saw); from each according to his means
各取所需[gè qǔ suǒ xū, ㄍㄜˋ ㄑㄩˇ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, 各取所需] each takes what he needs
各国[gè guó, ㄍㄜˋ ㄍㄨㄛˊ, 各国 / 各國] each country; every country; various countries
各执所见[gè zhí suǒ jiàn, ㄍㄜˋ ㄓˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, 各执所见 / 各執所見] each sticks to his own view
各奔前程[gè bèn qián chéng, ㄍㄜˋ ㄅㄣˋ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 各奔前程] each goes his own way (成语 saw); each person has his own life to lead
各得其所[gè dé qí suǒ, ㄍㄜˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧˊ ㄙㄨㄛˇ, 各得其所] each has a role to play
彼此[bǐ cǐ, ㄅㄧˇ ㄘˇ, 彼此] each other; one another
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 相] each other; one another; mutually
相互[xiāng hù, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ, 相互] each other; mutual
爭相[zhēng xiāng, ㄓㄥ ㄒㄧㄤ, 爭相] to fall over each other in their eagerness to...
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, 同病相怜 / 同病相憐] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company
包产到户[bāo chǎn dào hù, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ, 包产到户 / 包產到戶] fixing of farm output quotas for each household
雅乐[yǎ yuè, ㄧㄚˇ ㄩㄝˋ, 雅乐 / 雅樂] formal ceremonial music of each succeeding Chinese dynasty starting with the Zhou; Korean a'ak; Japanese gagaku
相处[xiāng chǔ, ㄒㄧㄤ ㄔㄨˇ, 相处 / 相處] get along with each other
竞艳[jìng yàn, ㄐㄧㄥˋ ㄧㄢˋ, 竞艳 / 競艷] vying to be the most glamorous; each more gorgeous than the other; beauty contest
互助[hù zhù, ㄏㄨˋ ㄓㄨˋ, 互助] help each other
一丘之貉[yī qiū zhī háo, ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, 一丘之貉] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other.
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, 一个萝卜一个坑 / 一個蘿蔔一個坑] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses
叶脉序[yè mài xù, ㄧㄝˋ ㄇㄞˋ ㄒㄩˋ, 叶脉序 / 葉脈序] leaf venation (botany); the pattern of veins on a leaf, characteristic of each species
相配人[xiāng pèi rén, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ㄖㄣˊ, 相配人] match (couple); persons well suited for each other
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 互相推诿 / 互相推諉] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other
交互[jiāo hù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˋ, 交互] mutual; each other; alternately; in turn
尔虞我诈[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, 尔虞我诈 / 爾虞我詐] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost
各有所好[gè yǒu suǒ hào, ㄍㄜˋ ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ ㄏㄠˋ, 各有所好] each has his likes and dislikes (成语 saw); chacun son gout
交谈[jiāo tán, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˊ, 交谈 / 交談] talk with each other; converse; chat
因人而异[yīn rén ér yì, ㄖㄣˊ ㄦˊ ㄧˋ, 因人而异 / 因人而異] varying from person to person (成语 saw); different for each individual
通气[tōng qì, ㄊㄨㄥ ㄑㄧˋ, 通气 / 通氣] ventilation; aeration; to keep each other informed; to release information
拜人为师[bài rén wéi shī, ㄅㄞˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄕ, 拜人为师 / 拜人為師] to acknowledge as one's teacher
[gòu, ㄍㄡˋ, 勾] affair; to reach for (with hand)

each ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour)
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time)
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki)
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other
その日その日[そのひそのひ, sonohisonohi] (exp) each day; from day to day; day-to-day
その都度[そのつど, sonotsudo] (n) each time it happens; at all such times
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking
てんでん[, tenden] (n) (often used adverbially as てんでんに) (See てんでに) each; each one
ネストテーブル[, nesutote-buru] (n) nest table; several tables inside each other
[, pa] (suf) (orig. from "per") (See パー・3) apiece; each
バードウィーク[, ba-doui-ku] (n) (See 愛鳥週間) Bird Week (starting on May 10th of each year)
バディシステム[, badeishisutemu] (n) buddy system; the idea that divers always dive with a buddy to assist each other
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas
ミーハー(P);みいはあ[, mi-ha-(P); miihaa] (adj-na,n) (1) (abbr) (See みいちゃんはあちゃん) follower of each new fad; (2) (sl) poser; (P)
みいちゃんはあちゃん[, miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615)
一日一善[いちにちいちぜん, ichinichiichizen] (n) doing a good deed each day; doing one good turn a day
一日一日[いちにちいちにち, ichinichiichinichi] (adv,adv-to) (1) gradually; day by day; (n) (2) every day; each day
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
三つ指[みつゆび, mitsuyubi] (n) bowing while pressing three fingers of each hand on floor
三十番神[さんじゅうばんじん, sanjuubanjin] (n) the thirty guardian deities (a different one for each day)
中気[ちゅうき, chuuki] (n) (1) palsy; paralysis; (2) (See 二十四節気) every second solar term (occurring in the latter half of each month)
九星[きゅうせい, kyuusei] (n) (See 陰陽道,一白・いっぱく・1,二黒・じこく,三碧・さんぺき,四緑・しろく,五黄・ごおう,六白・ろっぱく,七赤・しちせき,八白・はっぱく,九紫・きゅうし) nine traditional astrological signs in Onmyoudou, each corresponding to the year of a person's birth and used to create a horoscope
交わす(P);交す(io)[かわす, kawasu] (v5s,vt) (1) to exchange (messages, greetings, arguments, etc.); (2) to intersect; to cross; to interlace; (suf,v5s) (3) (after the -masu stem of a verb) ... with one another; ... to each other; (P)
個々別々;個々別別;個個別別[ここべつべつ, kokobetsubetsu] (n) each one separately
八将神[はちしょうじん;はちしょうしん, hachishoujin ; hachishoushin] (n) the eight gods who preside over the lucky; unlucky directions of the koyomi for each year
八識[はっしき;はちしき, hasshiki ; hachishiki] (n) {Buddh} eight consciousnesses (one for each of the five senses, consciousness of the mind, self-consciousness and store consciousness)
共同正犯[きょうどうせいはん, kyoudouseihan] (n) crime committed together by two or more people (in which each is known as a co-principal)
共食い[ともぐい, tomogui] (n,vs) cannibalism (in animals); mutual destruction; internecine struggle; eating each other; damaging each other
割座[わりざ, wariza] (n) sitting posture with the legs bent back on each side; Japanese traditional informal female sitting posture; w-sitting; reverse tailor style sitting
功罪相償う[こうざいあいつぐなう, kouzaiaitsugunau] (exp) (id) The merits and demerits offset each other
助け合う[たすけあう, tasukeau] (v5u,vi) to help each other; to cooperate; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
到達性[とうたつせい, toutatsusei] reachability
教材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
教え方[おしえかた, oshiekata] Thai: วิธีการสอน English: method of teaching

each ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันละ[X] (an la) EN: each ; per ; for one FR: à la pièce ; chaque chose ; chaque
อาศัยซึ่งกันและกัน[v. exp.] (āsai seung ) EN: be dependent on each other ; be dependent one another FR: dépendre l'un de l'autre
ชอบพอ[v.] (chøpphø) EN: love ; love each other FR: être intime avec
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other FR: s'apprécier mutuellement
ช่วงละ[X] (chūang la) EN: each phase FR:
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir ; s'aider mutuellement
เอื้ออาทร[v. exp.] (eūa āthøn) EN: have solicitude for ; have consideration (for) ; help each other FR:
หัวละ[X] (hūa la) EN: per head ; per person ; each FR: par tête
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chon) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads FR:
จับมือถือแขน[v. (loc.)] (japmeūtheūk) EN: get familiar (with s.o.) ; touch each other ; snuggle FR:
จับปลาสองมือ[v. (loc.)] (japplāsøngm) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
เจอะกัน[v. exp.] (joe kan) EN: meet ; meet each other ; encounter ; see ; face FR: se rencontrer
ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่[X] (kaihentīnng) EN: two people know each other’s secrets FR:
กั๊ก[v.] (kak) EN: keep concealed ; bet each way FR:
กัน[adv.] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproquement ; mutuellement
กันและกัน[pr.] (kanlaekan) EN: one another ; each other FR: l'un l'autre
ขนานกัน[v. exp.] (khanān kan) EN: be parallel each other ; be parallel ; run parallel to each other FR: être parallèles (l'un à l'autre)
ข้างละ[X] (khāng la) EN: each side FR:
ข้างละสาม[X] (khāng la sā) EN: three to a side ; three on each side FR: trois de chaque côté
เข้าขา[v.] (khaokhā) EN: get along well with ; become a member of a group ; become partners ; affiliate (with) ; join ; cooperate with each other FR: faire la paire
ขับรถสวนกัน[v. exp.] (khap rot sū) EN: drive past each other FR:
คล้ายคลึงกัน[v. exp.] (khlāikhleun) EN: resemble each other FR:
เขรอะ[v.] (khloe) EN: cling to each other FR:
ของทุกปี[X] (khøng thuk ) EN: of each year FR: de chaque année
คนละ[xp] (khon la) EN: each ; each one ; per FR: par personne ; chacun
คราวละ[n. exp.] (khrāo la) EN: each time FR: chaque fois
เขรอะ[v.] (khroe) EN: cling to each other FR:
กินกัน[v. exp.] (kin kan) EN: harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other ; mesh FR: s'harmoniser ; s'accorder
กินเส้น[v.] (kinsen) EN: like each other ; talk about everything on a friendly basis FR: s'apprécier
ใกล้ชิด[adj.] (klaichit) EN: close-knit ; close ; intimate ; relying on each other ; near FR: intime ; proche ; très uni
ใกล้ชิดกัน[X] (klaichit ka) EN: close to each other ; intimate FR:
กอดกันกลม[v. exp.] (køt kan klo) EN: hug each other FR: s'étreindre
กระซิบ[v.] (krasip) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner
กระซิบกระซาบกัน[v. exp.] (krasipkrasā) EN: whisper to each other FR:
กรุกกรัก[onomat.] (krukkrak) EN: sound of hard things bumping against each other FR:
ละ[prep.] (la) EN: each ; per ; every FR: chaque ; par
ลางเนื้อชอบลางยา[X] (lāng neūa c) EN: one man's meat is another man's poison ; each to his own taste FR:
ไม่ค่อยจะกินเส้นกัน[v. exp.] (maikhøi ja ) EN: don't get along with each other FR: ne pas aller ensemble
ไม่กินเส้น[X] (mai kinsen) EN: antagonistic ; hate to see each other FR:
มองหน้ากัน[v. exp.] (møng nā kan) EN: look at each other FR: se regarder l'un l'autre

each ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
axial {adj}; Achsen... | auf einer Achse liegenaxial | to be axial to each other
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time
Achtung {f} | Achtung voreinanderrespect | respect for each other
Einigungsversuch {m}attempt to reach an agreement
Ausbildungsmethoden {pl}teachware
Strandanzug {m}beach suit
Strandleben {n}beach life
beachtenswert; beachtlich {adj} | beachtenswerter | am beachtenswertestenremarkable | more remarkable | most remarkable
Flaum {m} (auf Pfirsichen)bloom (on peaches)
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach
Bruch {m} des Eheversprechensbreach of promise
Dammbruch {m}breach in a dam; collapse of an embankment
Geheimnisbruch {m}breach of secrecy
Landfriedensbruch {m} [jur.]breach of the peace
Privilegienmissbrauch {m}breach of privilege
Treuebruch {m}breach of fidelity
Verstoß {m} gegen die Sicherheitsbestimmungenbreach of security
Vertragsverletzung {f}breach of contract
Vertrauensbruch {m}breach of confidence; breach of faith
Schnellbleiche {f}chemical bleaching
Chlorbleiche {f}chlorine bleach
chlorfrei {adj} [chem.] | chlorfrei gebleicht | völlig chlorfreichlorine-free | chlorine-free bleached | totally chlorine-free (TCF)
Deutschunterricht {m}teaching of German; German lessons
Klassenlehrer {m}class teacher
beachtlich; erheblich; beträchtlich; stattlich; erklecklich {adj} | beachtlicher | am beachtlichstenconsiderable | more considerable | most considerable
Lehrbeauftragte {m,f}; Lehrbeauftragtercontract teacher
Fernunterricht {m}correspondence courses; correspondence tution; distance teaching
Kursleiter {m}course instructor; teacher
Bleichgrad {m}degree of bleaching
Volksschullehrer {m}elementary teacher
Amtsenthebungsverfahren {n}impeachment proceedings; impeachment
Anklage eines Ministers usw. wegen Amtsmissbrauchs | Anklagen {pl}impeachment | impeachments
Wanderprediger {m}itinerant preacher
Materialbruch {m}material breach; material cracking
Missachtung {f}; Nichtbeachtung
Geächtete {m,f}; Geächteter | Geächteten
Pfirsichlikör {m} [cook.]peach liqueur
Pfau {m} [ornith.] | junger Pfaupeacock; Common Peafowl | peachick
Philologe {m}teacher (scholar) of language and literature; philologist [Am.]
Klavierlehrer {m}piano teacher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า each
Back to top