ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

register

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *register*, -register-

register ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
register (n.) ทะเบียน Syn. list, file, roster
register (n.) สมุดลงทะเบียน Syn. account book, cartulary
register (n.) เครื่องบันทึก Syn. recorder
register (vi.) ลงทะเบียน See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน Syn. enlist, enroll
register (vt.) ลงทะเบียน See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน Syn. enlist, enroll
register (vt.) บันทึก Syn. record
register (vi.) แสดง Syn. indicate, express, display, show
register (vt.) ส่งจดหมายลงทะเบียน
register as (phrv.) ลงทะเบียนเป็น See also: ลงชื่อเป็น
register for (phrv.) ลงทะเบียน See also: ลงชื่อสำหรับ
register in (phrv.) ลงทะเบียนใน
register of the year (n.) หนังสือที่บันทึกข้อมูลสถิติ Syn. statistical almanac, record
register office (n.) สำนักทะเบียน (หรือ registry office)
register with (phrv.) ลงชื่อกับ (ผู้มีหน้าที่)
registered (adj.) ซึ่งลงทะเบียนไว้ See also: ซึ่งบันทึกไว้ Syn. enrolled, certified, recorded
registered nurse (n.) พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน (คำย่อคือ RN)
registered Republican (n.) สมาชิกพรรครีพับริกันของสหรัฐอเมริกา Syn. conservative
English-Thai: HOPE Dictionary
register(เรจ'จิสเทอะ) n. การลงทะเบียน,ทะเบียน,สมุดทะเบียน,เจ้าหน้าที่ทะเบียน,บันทึก,เครื่องบันทึก,เครื่องรับจ่ายเงินสดโดยอัตโนมัติ (หรือcash register) ,การทาบกันของกระบวนการพิมพ์สอดสี vt. บันทึก, See also: registrable adj. registerable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
register(n) บันทึก,บัญชีชื่อ,ทะเบียน,เครื่องบังคับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
registerเรจิสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
registered bondพันธบัตรจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
registerเรจิสเตอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่อยู่ในฮาร์ดแวร์ของตัวประมวล และสามารถถ่ายโอน หรือส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมาก เรจิสเตอร์มีหลายประเภทสุดแล้วแต่เครื่อง แต่ส่วนมากมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆ คือ เรจิสเตอร์สำหรับใช้ในการคำนวณ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องคิดเลขภายในของตัวประมวลผล และเรจิสเตอร์สำหรับใช้เก็บคำสั่งและเลขที่อยู่ของคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Registered Plant พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน พันธุ์พืชที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและ อธิบดีออกหนังสือรับรองให้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำหนดทรัพย์ (v.) register See also: make a declaration of complaint Syn. จดทะเบียน, จำทรัพย์
ขึ้นทะเบียน (v.) register See also: enroll Syn. ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน Ops. ถอนชื่อ
จดทะเบียน (v.) register See also: enroll Syn. ลงทะเบียน, ลงบัญชี, ขึ้นทะเบียน, ลงนาม, ลงชื่อ
จำทรัพย์ (v.) register See also: make a declaration of complaint Syn. จดทะเบียน, กำหนดทรัพย์
ตราสิน (v.) register See also: make a declaration of complaint Syn. จดทะเบียน, จำทรัพย์, กำหนดทรัพย์
ตีทะเบียน (v.) register Syn. จดทะเบียน
ทะเบียน (n.) register See also: list, record Syn. บัญชีชื่อ, รายการ, รายชื่อ, สารบาญ, ระเบียน, บัญชีรายชื่อ
ระเบียน (n.) register See also: record Syn. ทะเบียน
ลงทะเบียน (v.) register
จดทะเบียนสมรส (v.) register a marriage certificate Syn. จดทะเบียน Ops. จดทะเบียนหย่า, หย่า
จดสิทธิบัตร (v.) register a patent
ไปรษณีย์ลงทะเบียน (n.) registered mail
ทหารกองเกิน (n.) registered personnel
ไปรษณีย์รับรอง (n.) registered post See also: registered mail Syn. ไปรษณีย์ลงทะเบียน
RN (n.) คำย่อของ registered nurse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishmentคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย...
I know its register and its soul.ฉันรู้ทะเบียนและจิตวิญญาณของมัน
Excuse me, do you know where you register for bobsled?ขอโทษครับ ลงทะเบียนบ๊อบสเลดที่ไหนครับ?
Do you know where you register for bobsled?ลงทะเบียนบ๊อบสเลดที่ไหนครับ?
You hear that and you register it and you might kind of pick up on that and may be later on you'll think hey I wonder what the hot act is bang that might be in your head.คุณได้ยินแล้วก็บันทึกไว้ในสมอง และคุณก็อาจติดเบ็ด ภายหลังคุณอาจจะคิดขึ้นมาว่า
You must register immediately upon return...คุณต้องรายงานตัวทันทีตอนกลับมา...
Mr. Donovan, the shift manager, said he might move me up to register one.คุณโดโนแวน เป็นผู้จัดการ เขาบอกว่าอาจจะเลื่อนตำแหน่งให้ผมก็ได้
[Cash register ringing](เสียงเครื่องคิดเงิน)
I don't wanna register it.ฉันไม่อยากใช้ชื่อฉันน่ะสิ
I must register you.งั้นเดี๋ยวลงทะเบียนก่อน
You guys get the goodies. I'll wait in line. I need some change on register five.พวกนายเข้าไป ฉันจะต่อแถวให้เอง คุณผู้หญิงครับมีเศษเหรียญมั้ยครับ
Well,to work in a brothel you're required to register your fingerprints,so...การที่จะทำงานในซ่องเนี่ย คุณจำเป็นจะต้องลงทะเบียนลายนิ้วมือ ดังนั้น

register ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男低音[nán dī yīn, ㄋㄢˊ ㄉㄧ , 男低音] bass (music); lower register male voice
黑籍冤魂[hēi jí yuān hún, ㄏㄟ ㄐㄧˊ ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 黑籍冤魂] Black register of lost souls, long novel by Peng Yangou 彭養鷗|彭养鸥 about the destructive influence of opium, published in 1897 and 1909
寄籍[jì jí, ㄐㄧˋ ㄐㄧˊ, 寄籍] to register as domiciled in another land; naturalization
对不起,请先登录[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, qing3 xian1 deng1 lu4, 对不起,请先登录 / 對不起,請先登錄] Sorry, please register first
彭养鸥[Péng Yǎng ōu, ㄆㄥˊ ㄧㄤˇ ㄡ, 彭养鸥 / 彭養鷗] Peng Yangou, late Qing novelist, author of Black register of lost souls 黑籍冤魂
挂号[guà hào, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄠˋ, 挂号 / 掛號] to register (a letter etc)
挂号证[guà hào zhèng, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄠˋ ㄓㄥˋ, 挂号证 / 掛號證] register card
点名册[diǎn míng cè, ㄉㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ ㄘㄜˋ, 点名册 / 點名冊] register of names; attendance roll book
收银机[shōu yín jī, ㄕㄡ ˊ ㄐㄧ, 收银机 / 收銀機] cash register
户籍[hù jí, ㄏㄨˋ ㄐㄧˊ, 户籍 / 戶籍] census register; household register
亚罗号[Yà luó hào, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 亚罗号 / 亞羅號] the Arrow (a Hong Kong registered ship involved in historical incident in 1856 used as pretext for the second Opium War)
名册[míng cè, ㄇㄧㄥˊ ㄘㄜˋ, 名册 / 名冊] roll (of names); register
报到[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, 报到 / 報到] report for duty; check in; register
寄存器[jì cún qì, ㄐㄧˋ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄧˋ, 寄存器] processor register
户口[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, 户口 / 戶口] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence
户口簿[hù kǒu bù, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ, 户口簿 / 戶口簿] household register
登录[dēng lù, ㄉㄥ ㄌㄨˋ, 登录 / 登錄] login; register
[jí, ㄐㄧˊ, 籍] register; native place; record of person's identity, including surname, place of birth and ancestral shrine; surname Ji
籍贯[jí guàn, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, 籍贯 / 籍貫] one's native place; place of ancestry; registered birthplace
登记用户[dēng jì yòng hù, ㄉㄥ ㄐㄧˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, 登记用户 / 登記用戶] registered user
花户[huā hù, ㄏㄨㄚ ㄏㄨˋ, 花户 / 花戶] registered occupants of a house
[dēng, ㄉㄥ, 登] scale; climb; ascend; mount; go up; register; note; to publish; to issue; to record
[bǎng, ㄅㄤˇ, 牓] tablet; register

register ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレスレジスタ[, adoresurejisuta] (n) {comp} address register
インデックスレジスタ[, indekkusurejisuta] (n) {comp} index register
キャッシュレジスター[, kyasshurejisuta-] (n) cash register
シフトレジスタ[, shifutorejisuta] (n) {comp} shift register
ステータスレジスタ[, sute-tasurejisuta] (n) {comp} status register
フラグレジスタ[, furagurejisuta] (n) {comp} flag register
プログラムレジスタ[, puroguramurejisuta] (n) {comp} instruction address register; program register; instruction pointer register
ベースアドレスレジスタ[, be-suadoresurejisuta] (n) {comp} base address register
ベースレジスタ[, be-surejisuta] (n) {comp} base register
レジスターマーク;レジスタマーク[, rejisuta-ma-ku ; rejisutama-ku] (n) register mark
レジスタ変数[レジスタへんすう, rejisuta hensuu] (n) {comp} register variable
レジスタ退避領域[レジスタたいひりょういき, rejisuta taihiryouiki] (n) {comp} register save area
レジスタ長[レジスタちょう, rejisuta chou] (n) {comp} register length
レジマーク[, rejima-ku] (n) (abbr) register mark
ワンコール[, wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
医籍[いせき, iseki] (n) register of physicians
原簿[げんぼ, genbo] (n) ledger; original record; register
命令レジスタ[めいれいレジスタ, meirei rejisuta] (n) {comp} instruction register
基底アドレスレジスタ[きていアドレスレジスタ, kitei adoresurejisuta] (n) {comp} base address register
寺檀制度[じだんせいど, jidanseido] (n) (See 寺請制度) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith
寺請制度[てらうけせいど, teraukeseido] (n) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith
書き記す[かきしるす, kakishirusu] (v5s,vt) to write down; to record; to register
選挙人名簿[せんきょにんめいぼ, senkyoninmeibo] (n) voter registration list; electoral register
金銭登録機;金銭登録器[きんせんとうろくき, kinsentourokuki] (n) cash register
タイマー(P);タイマ[, taima-(P); taima] (n) {comp} timer; clock register; (P)
レジ[, reji] (n) (abbr) (cash) register; (P)
レシート[, reshi-to] (n) receipt; docket (e.g. cash register); (P)
レジスター(P);レジスタ[, rejisuta-(P); rejisuta] (n) (1) register; (2) resistor; (P)
台帳[だいちょう, daichou] (n) account book; ledger; register; (P)
在学生[ざいがくせい, zaigakusei] (n) enrolled or registered student
戸籍[こせき, koseki] (n) census; family register; (P)
戸籍調べ[こせきしらべ, kosekishirabe] (n) census-taking; examining family registers
抹消登録証明書[まっしょうとうろくしょうめいしょ, masshoutourokushoumeisho] (n) proof of vehicle having been registered as disposed of
改製[かいせい, kaisei] (n,vs) re-drawing up (of family register); re-establishment
書留(P);書き留め(io);書留め(io)[かきとめ, kakitome] (n,vs,adj-no) (1) (abbr) (See 書留郵便) registered mail; (2) registration (e.g. of mail); writing down; putting on record; recording; making a note of; (P)
書留小包[かきとめこづつみ, kakitomekodutsumi] (n) registered parcel
潜り[もぐり, moguri] (n) (1) diving; diver; (adj-no,n) (2) unlicensed (doctor, driver, etc.); unregistered; unqualified
無籍[むせき, museki] (n,adj-no) lacking a registered domicile
登録[とうろく, touroku] (n,vs) registration; accession; register; entry; record; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register
シフトレジスタ[しふとれじすた, shifutorejisuta] shift register
タイマ[たいま, taima] timer, clock register
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register
フラグレジスタ[ふらぐれじすた, furagurejisuta] flag register
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register
ベースアドレスレジスタ[べーすあどれすれじすた, be-suadoresurejisuta] base address register
ベースレジスタ[べーすれじすた, be-surejisuta] base register
レジスタ変数[レジスタへんすう, rejisuta hensuu] register variable
レジスタ退避領域[レジスタたいひりょういき, rejisuta taihiryouiki] register save area
レジスタ長[レジスタちょう, rejisuta chou] register length
倍長レジスタ[ばいちょうレジスタ, baichou rejisuta] double length register, double register
割込みレジスタ[わりこみレジスタ, warikomi rejisuta] interrupt register
命令アドレスレジスタ[めいれいアドレスレジスタ, meirei adoresurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register
命令ポインタレジスタ[めいれいポインタレジスタ, meirei pointarejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register
命令レジスタ[めいれいレジスタ, meirei rejisuta] instruction register
固定小数点レジスタ[こていしょうすうてんレジスタ, koteishousuuten rejisuta] fixed-point register
基底アドレスレジスタ[きていアドレスレジスタ, kitei adoresurejisuta] base address register
専用レジスタ[せんようレジスタ, senyou rejisuta] special-purpose register
指標レジスタ[しひょうレジスタ, shihyou rejisuta] index register
汎用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register
浮動小数点レジスタ[ふどうしょうすうてんレジスタ, fudoushousuuten rejisuta] floating-point register
特殊レジスタ[とくしゅレジスタ, tokushu rejisuta] special register
登録器[とうろくき, tourokuki] register (e.g. cash)
算術レジスタ[さんじゅつレジスタ, sanjutsu rejisuta] arithmetic register
計時機構[けいじきこう, keijikikou] timer, clock register
送りレジスタ[おくりレジスタ, okuri rejisuta] shift register
レジスタ[れじすた, rejisuta] register, resistor
書留郵便[かきとめゆうびん, kakitomeyuubin] registered mail, PD PR
未登録アクセス[みとうろくアクセス, mitouroku akusesu] non-registered access
未登録所有者識別子[みとうろくしょゆうしゃしきべつし, mitourokushoyuushashikibetsushi] unregistered owner identifier
登録所有者識別子[とうろくしょゆうしゃしきべつし, tourokushoyuushashikibetsushi] registered owner identifier
登録済みアクセス[とうろくずみアクセス, tourokuzumi akusesu] registered access
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
登録[とうろく, touroku] Thai: จดทะเบียน English: register

register ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list FR: liste [f] ; répertoire [m]
จดสิทธิบัตร[v. exp.] (jot sitthib) EN: register a patent FR:
จดทะเบียน[v.] (jotthabīen) EN: register ; enroll FR: consigner ; enregistrer ; s'enregistrer
จดทะเบียนบริษัท[v. exp.] (jotthabīen ) EN: enter in the commercial register FR:
จดทะเบียนสมรส[n. exp.] (jotthabīen ) EN: register a marriage certificate FR:
จดทะเบียนที่ดิน[v. exp.] (jotthabīen ) EN: enter in the land register FR:
จดทะเบียนหย่า[n. exp.] (jotthabīen ) EN: divorce register FR: registre des divorces [m]
กำหนดทรัพย์[v. exp.] (kamnot sap) EN: register FR:
การจดทะเบียนบริษัท[n. exp.] (kān jotthab) EN: entry in the commercial register FR:
การจดทะเบียนที่ดิน[n. exp.] (kān jotthab) EN: entry in the land register FR:
ขึ้นระวาง[n. exp.] (kheun rawān) EN: register ; be registered ; be enrolled FR:
ขึ้นทะเบียน[v.] (kheunthabīe) EN: register ; enroll ; enrol FR:
ขึ้นทะเบียนรถ[v. exp.] (kheunthabīe) EN: register a vehicle ; register a car FR:
เครื่องบันทึกเงินสด[n. exp.] (khreūang ba) EN: cash register FR: caisse enregistreuse [f]
เครื่องเก็บเงิน[n. exp.] (khreūang ke) EN: cash register FR: caisse enregistreuse [f]
ลง[v.] (long) EN: write down ; inscribe ; register FR: écrire ; noter ; enregistrer
ลงทะเบียน[v.] (longthabīen) EN: register ; enroll ; enrol (Am.) ; record FR: enregistrer ; consigner ; s'enregistrer ; s'inscrire
ลงทะเบียนการเกิด[v. exp.] (longthabīen) EN: register a birth FR: enregistrer une naissance
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classif. : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)] FR: [classif. : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
นายทะเบียน[n. exp.] (nāi thabīen) EN: registrar ; register FR: greffier [m]
นายทะเบียนอำเภอ[n. exp.] (nāi thabīen) EN: district register FR:
ระเบียน[v.] (rabīen) EN: record ; register FR: enregistrer
รายชื่อ[n.] (rāi cheū) EN: list ; name list ; list of names ; roll ; register ; roster FR: liste nominative [f] ; registre [m] ; liste de noms [f] ; liste [f] ; répertoire [m]
สำนักทะเบียน[n. exp.] (samnak thab) EN: register office FR:
สารบบ ; สารบับ[n.] (sārabop ; s) EN: roster ; register ; table of contents FR: registre [m]
ทะเบียน[n.] (thabīen) EN: register ; record ; registration ; list ; roll ; roster ; certificate ; credentials ; license FR: registre [m] ; enregistrement officiel [m] ; enregistrement [m] ; certificat [m] ; liste [f]
ทะเบียนใบสำคัญจ่าย[n. exp.] (thabīen bai) EN: voucher register FR:
ทะเบียนบริษัท[n. exp.] (thabīen bør) EN: commercial register FR:
ทะเบียนเช็ค[n. exp.] (thabīen che) EN: check register FR:
ทะเบียนการค้า[n. exp.] (thabīen kān) EN: business registration ; excerpt from the commercial register FR: registre de commerce [m]
ทะเบียนที่ดิน[n. exp.] (thabīen thī) EN: land register ; real estate register FR:
ตี[v.] (tī) EN: record ; register ; set down FR:
ตีทะเบียน[v.] (tīthabīen) EN: register FR:
ตราสิน[X] (trāsin) EN: register FR:
เชลยศักดิ์[X] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent FR: privé ; non officiel ; non déclaré
จดหมายลงทะเบียน[n. exp.] (jotmāi long) EN: registered letter FR: lettre recommandée [f] ; envoi recommandé [m]
จดทะเบียน[adj.] (jotthabīen) EN: registered ; nominal FR: enregistré
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน[n. exp.] (khreūangmāi) EN: registered trademark FR:
กองเกิน[n.] (køngkoēn) EN: registered men of premilitary age ; body of ex-servicemen ; reserves FR:
ลงทะเบียน[adj.] (longthabīen) EN: registered FR: enregistré

register ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steuerregister {n} für Ein-Ausgabekanal [comp.]access control register
Rechenregister {n}arithmetic register
Basisregister {n} [comp.]base register
Handelsregister {n}commercial register; register of commerce; companies' register
Zählwerk {n}counter mechanism; register
Silospeicher {m} [electr.]drift register
Zusatzregister {n}extension register
Abbildungsregister {n}image register
Adressregister {n}address register
Akkumulator {m}; Register
Aktienverzeichnis {n}stock register
Arbeitsregister {n}working register
Heimatdatei {f}home location register
Index-Register {n} (indirekte Adressierung) [comp.]index register
Indexregister {n}modifier register
Liste {f}; Register
meldepflichtig {adj}obliged to register
Parallelregister {n}parallel register
Taufbuch {n}parish register
Registrierkasse {f}cash register
Register {n} | Register
Register {m} (Orgel) | alle Register ziehen [übtr.]stop | to pull out all the stops [fig.]
Schieberegister {n}shift register
Kellerspeicher {m}stack register
Rückschein {m}answer registered
Basisregister {n}; Basisadressregister
Grundbuch {n}land register; cadaster
Kataster {m,n}land register; cadaster
Handelsregisterauszug {m}certificate of registration (in the commercial register)
Zivilstandsamt {n}; Zivilstandsregister
Wählerverzeichnis {n}electoral register; electoral roll
Einschreibebrief {m}registered letter
Einschreiben {n}registered mail
Gebrauchsmuster {n}registered pattern; registered design
Passmarke {f}register mark
Passstift {m} (zur Positionierung) [techn.]register pin
Registriergeräte {pl}register equipment
Schuldbuch {n}register of debts
Wählerliste {f}register of voters
Orderschuldverschreibung {f}registered bond

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า register
Back to top