ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

programme

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *programme*, -programme-

programme ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
programme (n.) แผนงาน
programme (n.) รายการ
programme (n.) ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
programme (vt.) เขียนโปรแกรม
programmed learning (n.) วิธีการศึกษาที่แบ่งเป็นรายการย่อยและระดับสำหรับผู้เรียน
programmer (n.) ผู้เขียนโปรแกรม See also: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์ Syn. programer
English-Thai: HOPE Dictionary
programmerนักเขียนโปรแกรมนักเขียนชุดคำสั่งหมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
English-Thai: Nontri Dictionary
programme(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
programmeกำหนดการ, แผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
programmerนักเขียนโปรแกรม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Programmed Inquiry Language Or Teaching ภาษาไพล็อต [คอมพิวเตอร์]
Programmer นักเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักเขียนโปรแกรม (n.) programmer
นักโปรแกรม (n.) programmer
โปรแกรมเมอร์ (n.) programmer Syn. นักเขียนโปรแกรม
รายการโทรทัศน์ (n.) television programmes See also: programs
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know that chest expansion programme on late-night TV?การสูญเสียความหวังทั้งหมดทำให้ผมเป็นอิสระ มันก็ดีน่ะ
Under a special programme todayUnder a special programme today
The programme took just 20 people every six months.โปรแกรมนี้รับแค่ 20 คนทุกๆ 6 เดือน
I submitted an application for the intern programme about a month ago and I would just love to sit with you briefly...ผมสมัครฝึกอบรมมาเดือนนึงแล้ว ผมอยากคุยกับคุณสักครู่...
One intern was hired at the end of the programme from a pool of 20.ใน 20 คน จะมีคนเดียวที่ถูกจ้างให้ทำงาน
Well, we've always had a student summer work programme here at Lava Springs.อ้อ ลาวาสปริงคอยรับรายชื่อ เด็กที่อยากทำงาน
You know, we've got a heck of a basketball programme over at U of A, and an excellent scholarship programme as well.รู้ไหม เรามีโปรแกรมบาส ที่ยอดเยี่ยมที่ยูออฟเอรนะ และหลักสูตรนักเรียนทุน ก็ไม่เลวเลย
This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing.This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing.
I want you to set up a research programme into magnetite.ฉันต้องการจะวิจัย แผนงานเกี่ยวกับmagnetite.
Our wiretapping programme intercepted a phone call to a Bureau cell phone.โครงการดักฟังโทรศัพท์ของเรา ได้ดักฟังสายที่โทรเข้า มือถือของสำนักงาน
This programme is about to be over. Give me two minutes.รายการนี้ใกล้จะจบแล้ว/ ขอแค่สองนาทีเอง
Live from Terminal Island, television's most violent, most disturbing, and most watched programme in human history.Live จาก Terminal Island televisions รุนแรงที่สุดรบกวนมากที่สุด และดูประวัติศาสตร์ของมนุษย์มากที่สุดโปรแกรม นิน

programme ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
综艺节目[zōng yì jié mù, ㄗㄨㄥ ㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 综艺节目 / 綜藝節目] Variety show, programme of assorted entertainment
程序员[chéng xù yuán, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄩㄢˊ, 程序员 / 程序員] programmer

programme ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクションプログラム[, akushonpuroguramu] (n) action program; action programme
アクセス番組[アクセスばんぐみ, akusesu bangumi] (n) access program; access programme
アプリケーションプログラム[, apurike-shonpuroguramu] (n) {comp} application program; application programme
コントロールプログラム[, kontoro-rupuroguramu] (n) control program; control programme
サステイニングプログラム[, sasuteiningupuroguramu] (n) sustaining program; sustaining programme
サスプロ[, sasupuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme
サセプロ[, sasepuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme
プログラムアナライザー[, puroguramuanaraiza-] (n) program analyzer; programme analyzer
プログラム誘導[プログラムゆうどう, puroguramu yuudou] (n) program guidance; programme guidance
双方向番組[そうほうこうばんぐみ, souhoukoubangumi] (n) interactive program; interactive programme
国際連合開発計画[こくさいれんごうかいはつけいかく, kokusairengoukaihatsukeikaku] (n) (obsc) (See 国連開発計画) United Nations Development Programme
提供[ていきょう, teikyou] (n,vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P)
替わり狂言;替り狂言;替狂言(io)[かわりきょうげん, kawarikyougen] (n) upcoming program; upcoming programme
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n,vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre
緊縮政策[きんしゅくせいさく, kinshukuseisaku] (n) austerity plan; austerity program; austerity programme
進行係[しんこうがかり, shinkougakari] (n) program director; programme director; facilitator; steering committee (chair)
進行役[しんこうやく, shinkouyaku] (n) (See 進行係) facilitator; programme director; steering committee (chair)
アプリケーション開発者[アプリケーションかいはつしゃ, apurike-shon kaihatsusha] (n) {comp} application developer; applications developer; applications programmer
キッチンプログラマー[, kicchinpurogurama-] (n) kitchen programmer
コンピュータプログラマー[, konpyu-tapurogurama-] (n) {comp} computer programmer
システムプログラマ[, shisutemupurogurama] (n) {comp} system programmer
スポーツプログラマー[, supo-tsupurogurama-] (n) sports programmer
セカンドスクール[, sekandosuku-ru] (n) outdoor environmental educational program for city children (programme) (wasei
パーティシペーションプログラム[, pa-teishipe-shonpuroguramu] (n) participation program; participation programme; PT
プログラマー;プログラマ[, purogurama-; purogurama] (n) {comp} programmer
プログラマーズツールキット[, purogurama-zutsu-rukitto] (n) {comp} programmer's tool kit
プログラムシャッター[, puroguramushatta-] (n) programmed shutter
プログラム学習[プログラムがくしゅう, puroguramu gakushuu] (n) programmed learning
予定案[よていあん, yoteian] (n) program; programme; prospectus
予定表[よていひょう, yoteihyou] (n) schedule; program; programme; itinerary
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P)
大切り;大喜利;大切(io)[おおぎり, oogiri] (n) (1) (大切り, 大切 only) large cut (e.g. of meat); (2) last piece of the day's programme; last act of a play; comic dialogue as the last item in vaudeville, music hall, etc.
帯番組[おびばんぐみ, obibangumi] (n) radio or television program broadcast in the same time slot on all or most days (programme)
引数;引き数[ひきすう;いんすう(引数), hikisuu ; insuu ( hikisuu )] (n) {comp} argument (e.g. function, program, programme)
授産[じゅさん, jusan] (n) sheltered work programs; sheltered work programmes; providing with work; giving employment
次第[しだい, shidai] (n-adv,n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P)
献立[こんだて, kondate] (n) (1) menu; bill of fare; (2) program; programme; schedule; (P)
白ロム;白ROM[しろロム, shiro romu] (n) contract-free mobile phone; unprogrammed cellphone; mobile telephone without an assigned number
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] (n) {comp} APT; Automatically Programmed Tools
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer
システムプログラマ[しすてむぷろぐらま, shisutemupurogurama] system programmer
プログラマ[ぷろぐらま, purogurama] programmer
プログラマーズツールキット[ぷろぐらまーずつーるきっと, purogurama-zutsu-rukitto] programmer's tool kit
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] APT, Automatically Programmed Tools

programme ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraē) EN: freeware FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m] (anglic.)
จัดรายการ[v. exp.] (jat rāikān) EN: make a programme FR: animer une émission
กำหนดการ[n.] (kamnotkān) EN: schedule ; agenda ; program ; programme (Am.) ; itinerary FR: programme [m] ; agenda [m]
การติดตั้งโปรแกรม[n. exp.] (kān tittang) EN: software installation FR: installation d'un logiciel [f] ; installation d'un programme [f]
โครงการ[n.] (khrōngkān) EN: plan ; project ; programme ; program (Am.) ; scheme FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
โครงการอนุเคราะห์[n. exp.] (khrōngkān a) EN: aid programme FR:
โครงการอะพอลโล[n. prop.] (Khrōngkān A) EN: Apollo Program FR: programme Apollo [m]
โครงการช่วยเหลือ[n. exp.] (khrōngkān c) EN: aid programme FR: programme d'aide [m]
โครงการนำร่อง[n. exp.] (khrōngkān n) EN: pilot project FR: projet pilote [m] ; projet-pilote [m] ; programme pilote [m]
โครงการนิวเคลียร์[n. exp.] (khrōngkān n) EN: nuclear program FR: programme nucléaire [m]
โครงการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khrōngkān s) EN: environment programme FR: programme environnemental [m]
โครงสร้างหลักสูตร[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: studies program FR: programme d'études [m]
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: routine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks FR: routine [f] ; tâches quotidiennes [fpl] ; train-train [m] (fam.) ; habitude [f] ; ronron [m] (fam.)
กิจวัตรประจำวัน[n. exp.] (kitjawat pr) EN: daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work FR: routine quotidienne [f] ; routine [f] ; train-train quotidien [m] (fam.)
หลักสูตร[n.] (laksūt) EN: course ; syllabus ; curriculum ; programme FR: programme d'études [m] ; programme d'un cours [m] ; programme scolaire [m]
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย[n. exp.] (laksūt khøn) EN: university curriculum FR: programme universitaire [m]
หลักสูตรเร่งรัด[n. exp.] (laksūt reng) EN: accelerated course ; crash course FR: formation accélérée [f] ; programme accélére [m]
พัฒนาโปรแกรม[v. exp.] (phatthanā p) EN: FR: développer un programme ; développer une application
เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ)[n. exp.] (Phoēt (thēk) EN: programme evaluation and review technique (PERT) ; program evaluation and review technique (PERT) FR:
โปรแกรม[n.] (prōkraēm) EN: programme ; program (Am.) ; software ; application FR: programme [m] ; programme informatique [m] ; logiciel [m] ; application informatique [f]
โปรแกรมเบา ๆ[n. exp.] (prōkraēm ba) EN: FR: programme allégé [m]
โปรแกรมช่วย[n. exp.] (prōkraēm ch) EN: FR: programme utilitaire [m] ; logiciel utilitaire [m] ; utilitaire [m]
โปรแกรมฟรี[n. exp.] (prōkraēm fr) EN: freeware FR: programme gratuit [m] ; logiciel gratuit [m] ; logiciel libre [m] ; gratuiciel [m]
โปรแกรมการฝึก[n. exp.] (prōkraēm kā) EN: training program ; training programme (Am.) FR: programme d'entraînement [m]
โปรแกรมการฝึกอบรม[n. exp.] (prōkraēm kā) EN: training program ; training programme (Am.) FR:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์[n.] (prōkraēmkhø) EN: computer program FR: programme informatique [m] ; application informatique [f]
โปรแกรมแนนำ[n. exp.] (prōkraēm na) EN: FR: programme recommandé [m] ; programme conseillé [m]
โปรแกรมแปลภาษา[n. exp.] (prōkraēm pl) EN: translator FR: programme de traduction [m]
โปรแกรมป้องกันไวรัส[n. exp.] (prōkraēm pø) EN: antivirus program FR: programme antivirus [m] ; antivirus [m]
โปรแกรมเร่งรัด[n. exp.] (prōkraēm re) EN: accelerated program FR: programme accéléré [m]
รายการ[n.] (rāikān) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account ; itinerary FR: liste [f] ; répertoire [m] ; programme [m]
รายการเด็ก[n. exp.] (rāikān dek) EN: FR: programme pour enfants [m]
รายการแสดง[n. exp.] (rāikān sada) EN: FR: programme de spectacle [m]
รายการสาระบันเทิง[n. exp.] (rāikān sāra) EN: FR: programme de divertissement [m]
รายการทีวี[n. exp.] (rāikān thīw) EN: television programme ; television program ; TV program FR: programme de télévision [m] ; programme TV [m] ; émission de télévision [f]
รายการโทรทัศน์[n. exp.] (rāikān thōr) EN: television programme ; television program ; TV program FR: programme de télévision [m] ; programme TV [m] ; émission de télévision [f] ; série télévisée [f]
รายการต่อไปนี้[n. exp.] (rāikān tø p) EN: FR: programme suivant [m]
รายการวิทยุ[n. exp.] (rāikān witt) EN: radio program FR: programme de radio [m]
รายการใหญ่[n. exp.] (rāikān yai) EN: big tournament ; big programme FR: belle affiche [f]
สปายแวร์[n.] (sapāiwaē) EN: spyware FR: spyware [m] ; programme espion [m]

programme ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Investitionsprogramm {n}capital expenditure program; capital expenditure programme [Br.]
Intensivprogramm {n}crash programme
Austauschprogramm {n}exchange program; exchange programme [Br.]
Graduiertenkolleg {n}post graduate programme
Originalsendung {f}live program; live programme [Br.]
Wunschkonzert {n}musical request programme
Programm {n} | Programme
Quizsendung {f}quiz program; quiz programme [Br.]
Wunschsendung {f}request programme
Raumfahrtprogramm {n}space programme
Rahmenprogramm {n}supporting program; supporting programme [Br.]
Fernsehprogramm {n}TV program; televison programme [Br.]
Assembler-Programmierer {m} [comp.]assembler programmer
Sendeprogramm {n} | Sendeprogramme
Konvergenzprogramm {n}convergence programme; convergence program
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes
Jungprogrammierer {m}junior programmer
maskenprogrammiert {adj} [comp.]mask-programmed
Plug-in {n}; Programmerweiterung
Portierung {f} (eines Computerprogrammes)porting; transferring (of sourcecode)
Programmausarbeitung {f}programme elaboration
Programmeingabe {f} [comp.] | manuelle Programmeingabe | maschinelle Programmeingabeprogram input | keyboard program input | external program input
Schwerpunktprogramm {n}programme of selective measures
Vorfilm {m}programme picture
Unterrichtsprogramm {n} | Unterrichtsprogramme

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า programme
Back to top