ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

programs

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *programs*, -programs-

programs ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The TV programs were really boringรายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ

programs ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事業仕分け;事業仕訳[じぎょうしわけ, jigyoushiwake] (n) program review; budget screening; review and prioritization of government programs
授産[じゅさん, jusan] (n) sheltered work programs; sheltered work programmes; providing with work; giving employment
特典映像[とくてんえいぞう, tokuten'eizou] (n) bonus footage (e.g. behind-the-scenes interviews), such as that included on DVDs of movies, television programs, etc.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า programs
Back to top