ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

catalogue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *catalogue*, -catalogue-

catalogue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
catalogue (adj.) เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ Syn. catalog
catalogue (n.) บัญชีรายชื่อ Syn. catalog, list
catalogue (vt.) บันทึกในบัญชีรายชื่อ Syn. catalog, record
catalogue (n.) สิ่งที่ใช้บันทึกรายชื่อ เช่น สมุด ไฟล์ See also: แค็ตตาล็อก Syn. catalog
English-Thai: HOPE Dictionary
catalogue(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ,รายชื่อ,ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer,catalogist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
catalogue verseนามาวลี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รายการ (n.) catalogue See also: list, list of items, directory, record
บัตรรายการ (n.) catalogue card See also: card index (library)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't be discouraged If luke starts you off with catalogue work.ไม่ต้องถอดใจถ้าลุค เริ่มสอนงานให้ล่ะ
I'd say it's your course catalogue from brown.ฉันว่ามันเป็นแคตตาล็อค จาก บราวน์
All right. You ready to catalogue some evidence?พร้อมจะเก็บหลักฐานแล้วนะ?
Okay, I'll give you a catalogue later. Just...โอเค ฉันจะเอาแค็ตตาล็อกมาให้เธอดูวันหลังละกัน
Tomorrow we have to catalogue all the rock samples according to where they were found.พรุ่งนี้เราต้องจัดทำบัญชีตัวอย่างหินทั้งหมด ตามแหล่งต่างๆที่เราพบมัน
If we could just cross-reference and catalogue all the evidence markers.ถ้าเราแค่ทำการอ้างอิง และทำรายการ ของหลักฐานทั้งหมด
The catalogue for the auction sale of the paintings and furniture of Ibbetson Villa is ready.แคตตาล็อกเพื่อขายภาพวาด และเครื่องเรือนในวิลล่าเสร็จพร้อมแล้ว
To the most tortured and most fortunate catalogue of my career.แด่แคตตาล็อกที่สุดแสนทรมาน และนำโชคที่สุดในอาชีพผม
Are you okay to catalogue our findings in the binder? Yes.ที่จะจดสิ่งที่พบลงในแฟ้ม
Let's catalogue the injuries and get a rough time line of when they might have occurred.งั้นมาจัดเก็บรายละเอียดการบาดเจ็บ และลำดับเวลาคร่าวๆ ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่
You're going to catalogue that whole collection for us, aren't you?คุณต้องการคัดลอก คอลเล็คชั่นทั้งหมดของเรา ใช่มั๊ย
So we should catalogue billions of people's lives?เราจึงทำรายการชีวิตคนเป็นพันล้านเหรอ

catalogue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, 目] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title

catalogue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カタログショッピング[, katarogushoppingu] (n) catalog shopping; catalogue shopping
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre
カタログ販売[カタログはんばい, katarogu hanbai] (n) catalog retailing; catalogue retailing
出版目録[しゅっぱんもくろく, shuppanmokuroku] (n) catalog of publications; catalogue of publications
恒星表[こうせいひょう, kouseihyou] (n) (obsc) (See 星表) star catalog; star catalogue
書目[しょもく, shomoku] (n) catalogue of books; catalog of books
ケッヘル番号[ケッヘルばんごう, kehheru bangou] (n) Koechel number (catalogue of Mozart's music)
一覧[いちらん, ichiran] (n,vs) (1) at a glance; (a) look; (a) glance; (a) summary; (2) (school) catalog; catalogue; (P)
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] (n) list; table; schedule; catalogue; catalog; (P)
図書目録[としょもくろく, toshomokuroku] (n,adj-no) book catalogue; book catalog; card catalogue; card catalog
型録(ateji)[カタログ(P);かたろぐ, katarogu (P); katarogu] (n,vs) (uk) catalog; catalogue; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カタログ[かたろぐ, katarogu] catalog (vs), catalogue
目録[もくろく, mokuroku] catalogue

catalogue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรรายการ[n. exp.] (bat rāikān) EN: catalogue card ; index card FR: fiche [f]
แค็ตตาล็อก[n.] (khaettālǿk) EN: catalogue ; catalog (Am.) FR: catalogue [m]
หนังสือรายการสินค้า[n. exp.] (nangseū rāi) EN: catalogue FR: catalogue [m]
รายการ[n.] (rāikān) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account ; itinerary FR: liste [f] ; répertoire [m] ; programme [m]
รายการหนังสือ[n.] (rāikān nang) EN: catalogue ; catalog (Am.) FR: catalogue [m]
รายการสินค้า[n. exp.] (rāikān sink) EN: catalogue ; catalog (Am.) ; list of goods FR: catalogue [m] ; liste des produits [f]
รายการสินค้าเสมือนจริง[n. exp.] (rāikān sink) EN: virtual catalog FR: catalogue virtuel [m]
สมุดรายการ[n. exp.] (samut rāikā) EN: FR: catalogue [m]

catalogue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autorenkatalog {m}author catalogue
Verfasserkatalog {m}author catalogue
Lastenheft {n}product concept catalogue
Katalogpreis {m}list price; catalogue price
Ausstellungskatalog {m}official catalogue
Benutzerkatalog {m}public catalogue
Sachkatalog {m}title catalogue
Gesamtkatalog {m}union catalogue
Auktionskatalog {m}auction catalogue; auction catalog [Am.]
Bandkatalog {m}catalogue in book form
Katalogschild {n}catalogue labelling
Katalogschrank {m}catalogue cabinet
Katalogschubkasten {m}catalogue drawer
Katalogzettel {m}catalogue card
Messekatalog {m}catalogue of books sold at the fair
Titelaufnehmer {m}cataloguer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า catalogue
Back to top