ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

receipts

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *receipts*, -receipts-

receipts ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
receipts (n.) ยอดการขาย See also: รายได้จากการขาย

receipts ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, 汇总 / 匯總] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, 汇总 / 彙總] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report; also written 匯總|汇总
进账[jìn zhàng, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄤˋ, 进账 / 進賬] income; receipts
单据[dān jù, ㄉㄢ ㄐㄩˋ, 单据 / 單據] receipts; invoices; transaction records

receipts ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出納[すいとう, suitou] (n,vs) receipts and expenditure (disbursements); (P)
収納[しゅうのう, shuunou] (n,vs) crop; harvest; receipts; putting or stowing away; (P)

receipts ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การจัดเก็บภาษีอากร[n. exp.] (kān jat kep) EN: public revenue ; revenue receipts ; tax receipts FR:
รายได้[n.] (rāidāi) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds FR: revenu [m] ; produit [m] ; chiffre d'affaires [m] ; gain [m] ; rentrée d'argent [f]
รายรับ[n.] (rāirap) EN: revenue ; receipts ; turnover ; income ; earnings FR: recette [f] ; encaisse [f] ; revenu [m]
สมุดรายวันเงินสดรับ[n. exp.] (samut rāiwa) EN: cash receipts journal FR:

receipts ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Isteinnahmen {pl}actual receipts
Mehreinnahme {f}additional receipts
Reinerlös {m}net receipts
Gesamteinnahme {f}total receipts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า receipts
Back to top