ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรง*, -ตรง-

ตรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรง (adv.) rush See also: move in a straight Syn. รี่, ปรี่
ตรง (prep.) at Syn. ที่
ตรง (adv.) punctually
ตรง (v.) be precise at See also: be exact, be accurate Syn. ถูกต้อง, แน่นอน, ตรงเผง
ตรง (adv.) straightly See also: erectly, uprightly Ops. คด, โก่ง, โค้ง
ตรง (v.) be straight Ops. คด, โก่ง, โค้ง, งอ, บิดเบี้ยว, เฉ, เบี่ยง, เฉียง
ตรง (adj.) straight Ops. คด, โก่ง, โค้ง, งอ, บิดเบี้ยว, เฉ, เบี่ยง, เฉียง
ตรง (v.) be in accordance with See also: be in agreement, be in line with Syn. เหมือน Ops. ต่าง
ตรง (adv.) straightforwardly Syn. โพล่ง, โผงผาง, เปิดเผย Ops. อ้อมค้อม
ตรง (adv.) uprightly See also: honestly Syn. ตรง, ซื่อ
ตรงกลาง (prep.) in the middle of See also: amid, amidst
ตรงกัน (v.) be straight Syn. แนวเดียวกัน, ระดับเดียวกัน, แถวเดียวกัน,
ตรงกัน (v.) be identical See also: be same Syn. เหมือนกัน, พ้องกัน, สอดคล้องกัน Ops. ต่างกัน
ตรงกันข้าม (v.) be opposite See also: be contrary, be adverse, be counter Syn. ต่างกัน, ไม่เหมือนกัน Ops. ตรงกัน, เหมือนกัน
ตรงข้าม (adv.) opposite See also: across from Syn. ตรงกันข้าม
ตรงขึ้นไป (v.) stand erect See also: stand high, stand upright, stand vertical, stand gauntly
ตรงจุด (v.) direct to the point Syn. ถูกจุด
ตรงดิ่ง (v.) go straight
ตรงต่อเวลา (adv.) on time See also: punctually Syn. ตรงเวลา, ตามเวลา
ตรงตัว (v.) be specific See also: be particular, be peculiar to, be limited Syn. โดยเจาะจง, เพ่งตรง Ops. โดยรวม
ตรงนั้น (det.) there See also: that place Syn. นั้น
ตรงนี้ (det.) here See also: this place Syn. นี้
ตรงประเด็น (v.) be pertinent See also: be right to the point, be relevant Syn. ตรงเป้า
ตรงลงไป (v.) direct See also: straight down, fall down Syn. ดิ่ง
ตรงหน้า (prep.) in front of See also: in the face of Syn. ข้างหน้า Ops. หลัง
ตรงเกณฑ์ (v.) appropriate See also: be of standard, be qualified Syn. เข้ามาตรฐาน
ตรงเกินไป (adj.) honest See also: straightforward, forthright, direct, frank, candid Syn. เถรตรง, ซื่อเกินไป
ตรงเป๊ะ (adv.) accurately Syn. ตรง, ตรงเผง, แม่นยำ
ตรงเป๊ะ (adv.) exactly See also: accurately Syn. แม่นยำ, เที่ยงตรง
ตรงเป้า (v.) be able to achieve one´s aim See also: be accurate Ops. พลาดเป้า
ตรงเป้า (v.) be pertinent See also: be right to the point, be relevant Syn. ตรงประเด็น
ตรงเผง (adv.) accurately See also: precisely, exactly, correctly Syn. แม่นยำ
ตรงเวลา (adv.) on time See also: punctually Syn. ทันเวลา, ตรงเผง, เที่ยงตรง, ตามเวลา, ตามกำหนด Ops. สาย
ตรงแผน (v.) proceed according to one´s plan Ops. เสียแผน
ตรงโน้น (pron.) over there See also: there, yonder, thither Syn. ที่โน้น, โน่น Ops. ที่นี่, ที่นี้
ตรงโน้น (adv.) over there See also: there, yonder, thither Syn. ที่โน้น, โน่น Ops. ที่นี่, ที่นี้
ตรงใจ (adv.) on the same wave length See also: read another´s thought, have the same thought
ตรงไป (adv.) straightly See also: preoccupied, concentrating, fixedly, abstractedly Syn. ดุ่ม, ดุ่มๆ, มุ่งไป Ops. เลี้ยวลด
ตรงไปตรงมา (adv.) frankly See also: straightforwardly, openly Syn. เปิดเผย Ops. ปิดบัง
ตรงไหน (pron.) where
English-Thai: HOPE Dictionary
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
aboral(แอบอ' รัล) adj. ว่งตรงข้ามหรือไปจากปาก
above-board(อะบัฟว' บอร์ด) adv.,adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา, Syn. honest, forthright
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
ad rem(อาดเรม' แอดเรม') L. ซึ่งเกี่ยวข้อง, โดยตรง (relevant, pertinent)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adversative(แอดเวอ' ซะทิฟว) adj.,n.ซึ่งมีความ หมายตรงกันข้าม,คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
ajee(อะจี) adj. เบี้ยว, ไม่ตรง = agee
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
align(อะไลนฺ') vt. จัดให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นแถวเดียวกัน, ปรับ, กลายเป็นเดียวกันหรือเส้นตรง, เข้าร่วม.
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
alternating currentac(เอซี) กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ direct current
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
amitosis(แอมมิโท' ซิส) n. วิธีการแบ่งเซลล์โดยตรง มีลักษณะที่มีการแบ่งตัวนิวเคลียส์ โดยไม่เกิดโครโมโซม. -amitotic adj.
amplidyne(แอม' พลิไดน์) n. เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงที่ขยายกำลังให้มากขึ้น
anaclinal(แอนนะไคล' นัล) adj. ซึ่งลาดลงในทิศทางตรงข้ามทางลาดของชั้นที่ล้อมรอบ
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
animal magnetismอำนาจที่ทำให้คนสะกดจิตได้ การดึงดูดทางกายต่อเพศตรงข้าม, ความดึงดูดทางเพศ., Syn. biomagnetism
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
antihesis(แอนทีธี' ซิส) n., (pl -ses) การต่อต้าน, ความตรงกันข้าม, การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายกลับกัน. -antithe- tic (al) adj., Syn. opposition, negation)
antimatter(แอนทีแมท' เทอะ) n. lสารที่ประกอบด้วยอนุภาคที่เหมือนกันแต่มีประจุไฟฟ้าตรงกันข้าม (anti-+mater)
antimonsoon(แอนทีอมนซูน') n. ลมที่อยู่เหนือลมมรสุม และเคลื่อนไปทางทิศตรงกันข้ามกับของลมมรสุม (anti-+Monsoon)
antineutron(แอนทีนิว' ทรอน) n. อนุภาคไร้ประจุที่มีมวลเท่ากับของนิวตรอน แต่มีโมเมนท์แม่เหล็กตรงกันข้าม (anti-neutron)
antiphrasis(แอนทิฟ' ฟระซิส) n. การใข้คำให้มีความหมายตรงข้ามกับความหมายเติม. -antiphrastic (al) adj.
antipodal(แอนทิพ' โพดัล) adj. บนด้านตรงข้ามของทรงกลม, เกี่ยวกับ antipode, ตรงกันข้ามพอดี, ตรงกันข้ามกับเท้า
antipode(แอน' ทิโพด) n. สิ่งหรือส่วนที่ตรงกันข้ามพอดี, ขั้วตรงข้าม (old-fashioned)
antipodes(แอนทิพ' พะดีซ) n.,pl. สถานที่หรือส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีบนทรงกลม. -antipodean adj., Syn. opposites)
antipole(แอน' ทิโพล) n. ขั้วตรงข้าม
antonym(แอน' โทนิม) adj. คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง,เที่ยงตรง,แม่นยำ
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
adversative(adj) ตรงกันข้าม,สวนกัน,แย้งกัน
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า
align(vi) เป็นแนวตรง,เป็นเส้นตรง
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antipodes(n) สิ่งที่ตรงข้ามกัน
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
antonym(n) คำตรงข้าม
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
betake(vt) ตรงไป,ไป,นำ
bluff(adj) ตรงไปตรงมา,โผงผาง
blunt(adj) ทื่อ,ทู่,เปิดเผย,เถรตรง,ขวานผ่าซาก
candid(adj) จริงจัง,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีอคติ
central(adj) ใจกลาง,เกี่ยวกับศูนย์กลาง,ส่วนกลาง,สำคัญ,เป็นหัวใจ,ตรงกลาง
cockeyed(adj) ตาเหล่,ตาเอียง,ตาเข,ตาส่อน,ไม่ซื่อตรง
cogent(adj) น่าเชื่อ,ตรงประเด็น,ตรงจุด,ถูกจุด
coincide(vi) ร่วมกัน,พ้องกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ลงรอยกัน,เข้ากัน,สอดคล้องกัน,กันตรงกัน
con(adv) ตรงข้าม,แย้ง,ต่อต้าน,โต้แย้ง
conform(vi,vt) สมกัน,คล้อยตาม,ไปตามกัน,ทำตาม,ลงรอย,ตรงกัน,สอดคล้องกัน
conformable(adj) คล้อยตาม,เป็นไปตาม,ตรงกัน,ลงรอยกัน
contra(adv) ในทางตรงกันข้าม
contradiction(n) การโต้แย้ง,การเถียง,การแย้ง,ความตรงกันข้าม
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้าม,ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน
contradistinction(n) การแย้งกัน,ความตรงกันข้าม
contrariety(n) สิ่งที่ขัดกัน,ความตรงกันข้าม
contrary(adj) ตรงกันข้าม,หัวรั้น,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
contrast(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,ความแตกต่าง,ความตรงข้าม
converse(adj) กลับกัน,ตรงกันข้าม,แปลง,เปลี่ยน
correspond(vi) โต้ตอบทางจดหมาย,ตรงกัน,ลงรอยกัน,มีลักษณะเช่นเดียวกัน
counter(adv) ในทางตรงกันข้าม,ในทางกลับกัน
devious(adj) คดเคี้ยว,ไม่ตรง,เลี้ยวไปเลี้ยวมา,อ้อมค้อม
diametrical(adj) ตามเส้นผ่าศูนย์กลาง,อยู่ตรงข้าม,อยู่คนละมุม
direct(adj) โดยตรง,แน่นอน,ไม่มีทางเลี่ยง,เด็ดขาด
directly(adv) โดยตรง,ทันที,ถัดไป,ไม่ช้าไม่นาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
centrumตรงกลางกลวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
posteromedianตรงกลางด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oppositeตรงข้าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antonymคำตรงกันข้าม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ascentการสืบมรดกโดยสายตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
au premier coup; alla prima; direct paintingการระบายสีโดยตรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complementary colourสีตรงข้าม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consensual reflex; reflex, crossed; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
DASD (direct access storage device)แดสดี (อุปกรณ์หน่วยเก็บเข้าถึงโดยตรง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DDD (direct distance dialing)ดีดีดี (การต่อเลขหมายทางไกลโดยตรง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denotationความหมายโดยตรง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
DID (direct inward dialing)ดีไอดี (การต่อเลขหมายเข้าโดยตรง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct accessการเข้าถึงโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access storage device (DASD)อุปกรณ์หน่วยเก็บเข้าถึงโดยตรง (แดสดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct to home (DTH)รับตรงจากดาวเทียม (ดีทีเอช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DMA (direct memory access)ดีเอ็มเอ (การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exact ageอายุตรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hypotenuseด้านตรงข้ามมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
leapfrog procedureวิธีการอุทธรณ์ตรงต่อสภาขุนนาง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lineal consanguinityการสืบสายโลหิตโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
median๑. ตรงกลาง๒. มัธยฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
off-lineนอกสาย, ไม่เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
on-lineในสาย, เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pencil of linesพู่กันเส้นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proctologyวิทยาไส้ตรงและทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectal-ไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectification๑. การทำให้ตรง, การทำให้ถูก๒. การกลั่นทำบริสุทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectifier converterเครื่องเรียงกระแสตรง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rectilineal; rectilinearเชิงเส้นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectilinear; rectilinealเชิงเส้นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectoabdominal-ไส้ตรงและท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectorrhaphy; proctorrhaphyศัลยกรรมซ่อมไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectumไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reformationการแก้ไขให้ตรงกับเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stereographic projectionเส้นตรงแผนที่แบบสเตริโอกราฟิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
straight angle; flat angleมุมตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
straight lineเส้นตรง [มีความหมายเหมือนกับ line ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strictตั้งตรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
typical-ตรงแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertically opposite angles; vertical anglesมุมตรงข้าม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulbousตรงปลายสุดโป่ง [การแพทย์]
Centralตรงกลาง [การแพทย์]
Concavityตรงกลางป่องออก [การแพทย์]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Accuracyความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความเชื่อมั่น, ความถูกต้องแม่นยำ [การแพทย์]
Activelyทางตรง [การแพทย์]
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Antagonist Musclesกล้ามเนื้อด้านตรงกันข้าม [การแพทย์]
Anticlines ชั้นหินโค้งรูปประทุน รอยคดโค้งที่ชั้นหินเอียงเทออกจากศูนย์กลางของ โครงสร้าง ชั้นอายุมากที่สุดจะอยู่ตรงแกน และหินที่มีอายุน้อยกว่าจะอยู่ถัดออกมา ทางด้านข้าง โดยทั่วไปชั้นหินโค้งรูปประทุนมีลักษณะยาว [สิ่งแวดล้อม]
Antiparticleปฏิยานุภาค, อนุภาคที่มีมวล ประจุไฟฟ้า และเลขสปิน เท่ากับอนุภาคนิวเคลียร์ชนิดเดียวกัน แต่มีประจุไฟฟ้าและหรือโมเมนต์แม่เหล็กตรงข้ามกัน ตัวอย่างโปรตอนมีประจุไฟฟ้า +1 ส่วนแอนติโปรตอนมีประจุไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Assembly languageภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับต่ำสำหรับใช้เขียนโปรแกรมแต่ละคำสั่งจะตรงกับคำสั่งภาษาเครื่องหนึ่งคำสั่ง ภาษาเครื่องนั้นปกติเป็นตัวเลขฐานสองหรือ 0 กับ 1 ซึ่งยากที่จะจำ ส่วนภาษาแอสเซมบลีนั้นเปลี่ยนเลข 0 กับ 1 ให้เป็นคำที่จำได้ง่าย เช่น A แทนคำว่า Add หรือบวก s แทน Subtract หรือลบ ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าการท่องจำเลข 0 กับ 1 ภาษาแอสเซมบลีนี้มักจะแตกต่างกันไปตามประเภทและรุ่นของตัวประมวลผล (processor) และใช้ร่วมกันไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
Atypicalไม่ตรงแบบ [การแพทย์]
Antero-Posterior Half-Axialท่าตรงจากหน้าไปหลังเอียงทำมุม [การแพทย์]
Bactericidalยาทื่ฆ่าทำลายเชื้อได้,ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย,ออกฤทธิ์โดยการฆ่า,ทำลายเชื้อจุลินทรีย์,ยาฆ่าแบคทีเรีย,มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค,มีฤทธิ์ฆ่าโดยตรงการฆ่าเชื้อ,การฆ่าเชื้อแบคทีเรีย,การทำลายเชื้อ [การแพทย์]
Baselineเส้นตรง,ระดับเส้นฐาน,แนวฐาน,เส้นพื้น [การแพทย์]
Bisexualรักสองเพศ,มีความสัมพันธ์ได้ทั้งสองเพศ,รักร่วมเพศที่สามารถแต่งงานกับเพศตรงข้ามได้ [การแพทย์]
Bottom Hole Assemblyอุปกรณ์ก้นหลุมเป็นอุปกรณ์การเจาะที่อยู่ตรงปลายของระบบก้านเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Bypassกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดี้ต่อตัวเองได้โดยตรง,ทางลัด,ทดแทน [การแพทย์]
chordคอร์ด, ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดสองจุดใด ๆ บนเส้นรอบวงหรือเส้นโค้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Clod ; Soil Clod ดินก้อน มวลดินซึ่งแตกตัวเป็นก้อนขนาดต่าง ๆ กัน เกิดขึ้นจากการไถพรวน หรือขุด เมื่อดินแห้งหรือเปียกเกินไป กำเนิดของดินก้อนจึง ตรงข้ามกับเม็ดดิน (aggregate) ซึ่งเกิดจากการเกาะตัว เป็นก้อนโดยแรง และสารเชื่อมตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
BWR type reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็ว นิวตรอน โดยออกแบบการทำงานให้น้ำเดือดอยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และใช้ไอน้ำที่เกิดขึ้นไปขับกังหันไอน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงเพื่อ ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Centuryศตวรรษ“ศตวรรษ” ประกอบด้วยคำว่า “ศต” (อ่านว่า สะ-ตะ) หมายถึง “ร้อย” กับคำว่า “วรรษ” (อ่านว่า วัด) หมายถึง “ฝน” หรือ “ปี” คำว่า “ศตวรรษ” (อ่านว่า สะ-ตะ-วัด) ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “century” (อ่านว่า เซน-ชะ-รี หรือ เซ็น-จุ-รี ตามสำเนียงไทย) ซึ่งหมายถึงรอบ ๑๐๐ ปี โดยการนับเริ่มนับที่จุดใดนั้น มีความเห็นต่างกันเป็น ๒ อย่าง คือ กลุ่มหนึ่งถือว่าเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย ๐๐ (อ่านว่า
Chromosomeโครโมโซมดีเอ็นเอของคนซึ่งประกอบด้วยยีนจำนวนมากซึ่งกำหนดลักษณะที่แสดงออก มีความยาวมากถ้าเอามาทำเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่าเซลล์ ดังนั้นจะต้องมีวิธีบรรจุดีเอ็นเอทั้งหมดเข้าไปในเซลล์ วิธีที่ใช้คือให้เดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟตยื่นออกมาโดยรอบทบกันไปมา แต่เนื่องจากประจุลบนั้นผลักกันเอง ทำให้เซลล์ต้องใช้โปรตีนที่มีประจุบวกเรียกว่า histone มาเป็นแกนกลางในการพันทบกัน ซึ่งดีเอ็นเอจะพันทบกันไปมาหลายชั้นอย่างแน่นมากจนได้เป็นแท่งของดีเอ็นเอที่มีขนาดพอที่จะบรรจุในเซลล์เรียกว่า โครโมโซม
Coexistence การอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ หรือในประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มเพื่อให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่า เป็นการรวมเข้าด้วยกัน (integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยกระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การ แบ่งแยก (segregation) [สิ่งแวดล้อม]
Cohort รุ่นปี กลุ่มคนที่ได้ผ่านเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นคนที่เกิดในเวลาหรือปีเดียวกันจะเป็นคนในรุ่นปีเกิดเดียวกัน คำว่ารุ่นปีเกิดจึงมีความหมายตรงกับคำว่ารุ่นวัย (generation) [สิ่งแวดล้อม]
Condensateก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งจะอยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ จะมีโปรเพนและบิวเทนปนอยู่ด้วย จะต่างกับน้ำมันดิบตรงที่มีไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำมันเตาปนอยู่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย [ปิโตรเลี่ยม]
Conic Anterior Midline Protuberanceรอยนูนรูปกระสวยตรงด้านหน้าและกึ่งกลางพอดี [การแพทย์]
Contra accountsบัญชีตรงข้าม [การบัญชี]
convex lensเลนส์นูน, เลนส์ที่ทำให้ลำแสงขนานลู่เข้า มีลักษณะหนาตรงกลางและบางที่ขอบ แว่นตาที่เป็นเลนส์นูนจะช่วยคนสายตายาวมองเห็นวัตถุชัดเจนขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cut Throughฉีกขาดตรงรอยเย็บ [การแพทย์]
Descendants, Directลูกหลานสายตรง [การแพทย์]
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
Directโดยตรง [การแพทย์]
Doll's Eye Sign Negativeลูกตาทั้งสองกลอกไปทางด้านตรงข้ามไม่ได้ [การแพทย์]
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
Drizzle ฝนละออง หรือฝนหยิม หยาดน้ำฝนที่เป็นเม็ดมีขนาดเล็กละเอียดเป็น ละออง หรือเป็นฝอยบาง ๆ มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 ม.ม. (0.02 นิ้ว) ตกค่อนข้างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นเม็ดเล็กละเอียด และอยู่ใกล้ชิดกันมากสามารถลอยปลิวไป มาตามกระแสลมได้ และมักตกจากเมฆสเตรตัสชั้นต่ำ จึงทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี แตกต่างจากหมอกตรงที่ฝนละอองนี้จะตกจากท้องฟ้าลงสู่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Excitationการกระตุ้นการทำงาน,การเร้า,ตื่นเต้น,การกระตุ้น,การกระตุ้นโดยตรง,การตื่นตัว [การแพทย์]
Explosive Limit % by Vol. In Air อัตราส่วนโดยปริมาตรในอากาศที่ระเบิดได้ เป็นค่าตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อไอของสาร ชนิดหนึ่ง ๆ ปนอยู่กับ อากาศในปริมาตรร้อยละเท่าไรแล้วจะเกิดระเบิดขึ้นมาได้ เหตุที่ค่านี้มีช่วงต่ำ (lower) และช่วงสูง (upper) ก็เนื่องจากว่า ถ้าหาก มีสารอยู่น้อย มีอากาศอยู่มาก ก็จะได้เชื้อเพลิงในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ และในทางตรงกันข้าม ถ้ามีสารอยู่มากมีอากาศน้อย ปริมาณออกซิเจนก็จะไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงจนเกิดการ ระเบิดขึ้นมาได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dead (adj.) ตรง Syn. exact, precise
orth (prf.) ตรง See also: ถูกต้อง
ortho (prf.) ตรง See also: ถูกต้อง
straight (adj.) ตรง See also: ไม่โค้ง, ไม่เบี้ยว Syn. direct, level, right
unbend (vi.) ตรง Syn. straighten
on the nose (idm.) ตรง (เวลา) See also: (จำนวนเงิน) ถูกต้อง
amidst (prep.) ตรงกลาง See also: ระหว่าง Syn. between, in the midst of
in the middle (adv.) ตรงกลาง See also: กึ่งกลาง
in the midst of (prep.) ตรงกลาง See also: ระหว่าง Syn. between
mid (adj.) ตรงกลาง See also: กึ่งกลาง Syn. middle, mean
mid (prf.) ตรงกลาง Syn. among, amidst
middle (adj.) ตรงกลาง See also: กลาง, กึ่งกลาง
midmost (n.) ตรงกลาง See also: กึ่งกลาง Syn. central
midst (n.) ตรงกลาง See also: ส่วนกลาง Syn. center, midpoint, middle
midway (adv.) ตรงกลาง See also: กึ่งกลาง Syn. in the middle
amidships (adv.) ตรงกลางลำเรือ
jibe (vi.) ตรงกัน See also: ต้องกัน Syn. tally, accord, fit
tally (vi.) ตรงกัน See also: เข้ากัน, ลงรอยกัน Syn. correspond, jibe, agree
adverse (adj.) ตรงกันข้าม See also: ตรงข้าม Syn. opposed
centrary (adj.) ตรงกันข้าม See also: กลับกัน, พลิกกลับ Syn. opposite
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just under the departure sign thanksตรงใต้ป้ายออกเดินทางนั่นค่ะ ขอบคุณมาก
You can go through that gate, over thereคุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
I will go straight to the marketฉันจะตรงไปที่ตลาด
Someone left you on my doorstepใครบางคนทิ้งคุณไว้ตรงประตูบ้านฉัน
Who is the guy over there?ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นเป็นใครหรือ
We must arrive there on timeพวกเราต้องไปถึงที่นั่นตรงเวลา
Would you wait here for a minute?คุณจะคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหม
At 6 o'clock sharp6 โมงตรง
Sir, I need you to sign off on thisท่านครับ ผมอยากให้ท่านเซ็นต์ชื่อตรงนี้
Did you get to the station on time?คุณไปถึงสถานีรถไฟตรงเวลาไหม?
We did, but we were almost lateพวกเราไปตรงเวลา แต่ก็เกือบไม่ทันแล้ว
Did your cousin arrive on time?ญาติของคุณมาถึงตรงเวลาไหม?
Here it isอยู่ที่นี่ อยู่ตรงนั้นนั่นไง
I will speak openlyฉันจะพูดอย่างตรงไปตรงมา
I need to speak to him directlyฉันต้องการพูดกับเขาโดยตรง
But maybe he's still out there somewhereแต่บางทีเขาอาจจะยังคงอยู่ที่นั้นตรงไหนสักแห่ง
I need to speak to him directlyฉันต้องการพูดกับเขาโดยตรง
The market is opposite the stadiumตลาดอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬา
I have asked him so many times to arrive on timeฉันขอร้องเขาหลายครั้งให้มาตรงเวลา
Unlike him, she never gave up hopeเธอไม่เหมือนเขาตรงที่ เธอไม่เคยสิ้นความหวัง
Would you wait here until the doctor is ready for you?คุณช่วยคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าหมอจะว่างสำหรับคุณได้ไหม?
He is anything but punctualเขาไม่ตรงต่อเวลาเลย
Let's sit here on the beachมานั่งที่ตรงชายหาดนี่เถอะ
I wish I had been on time for schoolฉันขอให้ไปโรงเรียนตรงเวลา
I don't know where to beginฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี
I couldn't sit there anymore waiting for youฉันไม่สามารถนั่งรอคุณอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปแล้ว
Don't stand here and lie to my faceอย่ามายืนตรงนี้และโกหกต่อหน้าฉัน
It doesn't make any difference to me what a man does for a livingไม่เห็นจะแตกต่างตรงไหนสำหรับฉันไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไร
She said he told her straight out that he already had a girlfriendเธอกล่าวว่าเขาบอกกับเธอตรงๆ ว่าเขามีแฟนแล้ว
We're supposed to go straight home after schoolหลังเลิกเรียนเราควรจะตรงกลับบ้านเลย
My hair is actually curly so I have to straighten itจริงๆ แล้วผมของฉันหยักศก ฉันก็เลยยืดมันให้ตรง
To be honest, I wish you'd stop caring about meพูดตามตรงนะฉันอยากให้เธอเลิกกังวลเกี่ยวกับฉันเสียที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Does he have blond, curly hair, straight, black hair, what?ผมเขาสีบลอนด์ หยิก ตรง หรือดำ แบบไหน
I want you here tomorrow morning at 0500 sharp, okay?พ่ออยากให้ลูกมาที่นี่ พรุ่งนี้ตี 5 ตรง ตกลงนะ
For example, i saw that you listed your nana first, under "a nana.ผมเห็นคุณเม็มชื่อคุณยาย ไว้ที่ตัว ก. ตรง ก๊วนอาม่า
What does that do-- the thalamus?มันไปทำอะไรตรงนั้น-- ตรง 'ธาลามัส'?
Every day we're gonna check the ravine, from the bridge straight down through here and back.ทุกวัน ที่เรากำลัง จะ ตรวจสอบ หุบ , จากสะพาน ตรง ลงมาผ่าน ที่นี่ และ กลับ
He looks like he needs help. 838 bauchet street, by the train yards.ดูเหมือนเขาต้องการความช่้วยเหลือ ตรง 838 ถนนบูเช่
No Ripley, no Teller. All right, three o'clock at the Fountain.- ไม่มีริบลีย์ ไม่มีเทลเลอร์ ตกลงนะ บ่าย 3 ตรง เจอกันที่ฟรอนเทียน
The journo told me to follow the money, like straight up, that's what he told me, so I did.นักข่าวบอกฉันให้ตามเรื่องเงินไป ตรง ๆ อย่างนั้น อย่างที่เขาบอกฉัน ฉันเลยทำตาม
Stabs 'em all exactly the same, right? Behind the ear?แทงเหยื่อที่ตำแหน่งเดียวกัน ตรง กกหู?
Synchronize watches, 2 hours exactly in..3..2..1..ตั้งเวลาให้ตรงกัน 2ชม. ตรง 3.. 2..
What, because I don't want a penis in my mouth?ฉันสาเหตุปรักปรำ ผมไม่อยากอวัยวะเพศชายอยู่ในปากของฉัน ตรง thats สิ่งที่ปรักปรำหมายถึง
You know howl like them. Straight up.คุณจะรู้ว่าเสียงหอนเช่นมัน ตรง ขึ้น
Stand by, got a visual. Bogey at my 12.สแตนย์บาย เห็นเป้าหมาย ข้าศ฿กอยุ่ ตรง 12 นาฬิกา
Straight. Straight ahead...ตรง ตรงไปข้างหน้า...
Well, either low and away or in my ear.ตรง... ไม่ต่ำห่างจากตัวก็ตรงหูผม
Honestly, I'm going to hurl.ตรงๆ เลยนะ ฉันจะอ้วก
Honestly... although my love would crush him...ตรงๆนะ ฉันหลงใหลเขามาก
Honestly, for the first time in a long time, it feels like we're gonna win.ตรงๆนะ เป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน, ที่รู้สึกเหมือนเราชนะ
Well, to be honest, Dad, your obsession's a little creepy and weird, you knowตรงๆนะเลยนะคะพ่อ รู้มั๊ยเรื่องที่ฝังอยู่ในใจพ่อมันน่ากลัวไปนิด แล้วก็ประหลาดมากด้วย
By rights, you have to die.ตรงๆเลย พวกนายจะต้องตาย
Actually, I take that back. If your family was homeless and starving...ตรงๆเลยคือว่า ถ้าครอบครัวคุณ ไม่มีบ้านอยู่และหิวโหย
Damn straight. Us or them.ตรงๆเลยน่ะ จะเลือกเราหรือไอ้มีเขี้ยว?
This is so strange, but I feel better.ตรงๆเลยนะ นายมีครอครัวแล้ว หรือไม่จริง? พ่อค่ะ N แค่..
Frankly, I'm deeply offended by these sort of insinuations from someone that I once considered a friend.ตรงๆเลยน่ะ ผมรู้สึกไม่พอใจ ที่มีคนมาพูดจากระแนะกระแหน จากคนที่เคยได้ชื่อว่า "เป็นเพื่อนกัน"
Honestly? Not a clue.ตรงๆเลยนะ ไม่ต้องเดา
Honestly, I don't know...ตรงๆเลยนะ, ผมไม่รู้ ทำยังไง
Frankly, selfishly,ตรงๆเลยนะครับ แบบเห็นแก่ตัวเลย
To put it bluntly, Alexa, why would I do that?ตรงๆเลยนะอเล็กซ่า ทำไมผมถึงต้องทำแบบนั้น?
This femur feels like a wet bag of gravel.ตรงกระดูกโคนขา รู้สึกเหมือนถุงก้อนกรวดเปียก
Go straight home, you understand me?ตรงกลับบ้าน เข้าใจมั้ย
To head back home.ตรงกลับบ้านเดี๋ยวนี้
In the centre, the Frenchman had a crystal, and surrounding the crystal on one side were raised markings, like that one.ตรงกลาง, ของคนฝรั่งเศสมีคริสตัล, และรอบๆคริสตัลด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ ขึ้นมาเหมือนอันนี้
In the middle of all of this, of course, is the love button.ตรงกลาง... นี่แหละ คือจุดเสียว
Right in the middle with the other guys. No less danger, just...ตรงกลางกับผู้ชายคนอื่น ไม่มี อันตรายน้อยเพียง
Now, at its core is the Nkisi, the spirit of the deceased who inhabits it.ตรงกลางของมัน คือนะกิสิ วิญญาณของผู้ล่วงลับ ที่สิงอยู่ในนั้น
Yeah? There's us over here...ตรงกลางคือความโชคดีและโชคร้าย
Halfway would put you with Bob Geldof, 1.48.1.ตรงกลางจะเป็น บ๊อบ เกลด็อฟ 1 นาที 48.1 วินาที
Stairwell like this and... he fell in the middle.ตรงกลางช่องบันได... เขาตกลงมาตรงช่องนั้น
In the middle of the road. I almost hit her.ตรงกลางถนน ฉันเกือบชนเธอ
My cousin, Lance, just got a new job at TransWest airlines.ตรงกลางที่ว่า หมายถึง สปริงฟิลด์ มิสซูรี่

ตรง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central
仰る[おっしゃる, ossharu] Thai: พูด(เป็นคำยกย่องฝ่ายตรงข้าม) English: to say (hon)
勝利[しょうり, shouri] Thai: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม English: conquest
合う[あう, au] Thai: ตรง
向こう[むこう, mukou] Thai: ฝ่ายตรงข้าม English: opposite side
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
正反対[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar
矯める[ためる, tameru] Thai: ดัดให้ตรง English: to straighten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรง
Back to top