ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

between

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *between*, -between-

between ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
between (prep.) อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง See also: อยู่ในระหว่าง Syn. in the middle of
between (prep.) สิ่งที่รวมกัน
between (prep.) เปรียบเทียบระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
between (prep.) กำหนดตัวเลือกระหว่างสิ่งสองสิ่ง
between (adv.) ในระหว่างนั้น See also: ระหว่าง
between the devil and the deep blue sea (idm.) อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างสองสิ่งที่เสี่ยงและไม่ต้องการทั้งคู่
English-Thai: HOPE Dictionary
between(บิทวีน') prep.,adv. ระหว่าง,ในระหว่าง,อยู่กลาง,ระหว่างระยะ,เชื่อม,สัมพันธ์กับ,คั่นกลาง,ระคน, See also: betweenness n., Syn. amidst,mid,betwixt -Conf. between each
English-Thai: Nontri Dictionary
between(adv) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง,คั่นกลาง,ขวางกลาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประตูลม (n.) space between adjacent fingers or toes See also: passage for the wind, part of hand between thumb and forefinger
ฝีเย็บ (n.) part of body between vagina and anus See also: area between the external sex orgasm and anus
ร่องจมูก (n.) skin between nostrils
อรรธสระ (n.) sound of halfway between a vowel and a consonant Syn. อัฒสระ
อัฒสระ (n.) sound of halfway between a vowel and a consonant
อุณา (n.) hair between eyebrows Syn. อุณาโลม
อุณาโลม (n.) hair between eyebrows Syn. อุณา
เดินหน (n.) name of an angel living between heaven and earth
เปลาะ (n.) section or distance between knots See also: section, part, division
แรงงานสัมพันธ์ (n.) relationship between employer and employee about right and duty
แสกหน้า (n.) part of the forehead between the eyes
ระหว่าง (prep.) between
ล่อง (n.) space or hole (between floor board)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is nothing more going on between John and meระหว่างจอห์นและฉันไม่มีอะไรก้าวหน้ามากไปกว่านี้
It's a secret between you and meมันเป็นความลับระหว่างคุณกับฉัน
There is some difference between twinsมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างฝาแฝด
There should be no secrets between us, you knowรู้ไหม มันไม่ควรมีความลับระหว่างเรา
This is between him and me!นี่เป็นเรื่องราวระหว่างฉันกับเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน
You must learn to choose between right and wrong.คุณต้องเรียนรู้ที่จะเลือก ระหว่างที่เหมาะสมและ
Oh, well, he can't get in much trouble... between here and school.ในปัญหามากระหว่างที่นี่และที่ โรงเรียน
There's been a slight unpleasantness between him and Mrs. Danvers.มีเรื่องกันเล็กน้อยระหว่างเขากับคุณนายเเดนเวอร์ส
Her shadow has been between us all the time, keeping us from one another.เงาของหล่อนเข้ามาคั่นกลางระหว่างเราตลอด คอยกั้นเราให้ห่างจากกัน
Were relations between you and the late Mrs. De Winter perfectly happy?ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย
Didn't they say something about a fight, an argument, between the old man and his son around about seven o'clock that night?ที่มีประสิทธิภาพมาก พวกเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการต่อสู้โต้แย้ง ระหว่างคนเก่าและลูกชายของเขาเกี่ยวกับรอบ 07: 00 ในคืนนั้น?
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again.ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ
He could tell the difference between the noise the male made... ... and the sighing blow of the female.ระหว่างเสียงเป่าชายทำ และระเบิดถอนหายใจของหญิง
It is their earnest hope that the friendship between our two countries... shall continueing peace and security.{\cHFFFFFF}มันเป็นความหวังของพวกเขาอย่างจริงจังว่า มิตรภาพระหว่างสองประเทศของเรา ... {\cHFFFFFF}จะ continuein สันติภาพและความมั่นคง
Perhaps a coalition between us... can solve this situation without further bloodshed.{\cHFFFFFF}Perhaps a coalition between us... {\cHFFFFFF}can solve this situation without further bloodshed.
Saved it, took it home and put in on his stomach, holding it between belly and thigh, and went to bed.บันทึกไว้เอาไว้ที่บ้าน และใส่ในท้องของเขา ถือมันแน่นระหว่างหน้าท้อง และต้นขา

between ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yà, ㄧㄚˋ, 娅 / 婭] address term between sons-in-law
爱琴[Ài qín, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ, 爱琴 / 愛琴] Aegean (sea between Greece and Turkey)
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
[yè, ㄧㄝˋ, 腋] armpit; axil (bot., angle between stem and branch)
小行星带[xiǎo xíng xīng dài, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄉㄞˋ, 小行星带 / 小行星帶] asteroid belt between Mars and Jupiter
腋生[yè shēng, ㄧㄝˋ ㄕㄥ, 腋生] axillary (bot.); budding in the angle between branch and stem
行间[háng jiān, ㄏㄤˊ ㄐㄧㄢ, 行间 / 行間] between rows
国界线[guó jiè xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 国界线 / 國界線] border between countries; line forming the border
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, 哥们 / 哥們] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males)
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
凯撒肋雅[Kǎi sā lèi yǎ, ㄎㄞˇ ㄙㄚ ㄌㄟˋ ㄧㄚˇ, 凯撒肋雅 / 凱撒肋雅] Caesarea (town in Israel, between Tel Aviv and Haifa)
劳资关系[láo zī guān xì, ㄌㄠˊ ㄗ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 劳资关系 / 勞資關係] industrial relations; relations between labor and capital
脉络膜[mài luò mó, ㄇㄞˋ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄛˊ, 脉络膜 / 脈絡膜] choroid (anat. vascular layer between sclera and retina)
乳沟[rǔ gōu, ㄖㄨˇ ㄍㄡ, 乳沟 / 乳溝] cleavage (hollow between a woman's breasts)
胸槽[xiōng cáo, ㄒㄩㄥ ㄘㄠˊ, 胸槽] cleavage (hollow between a woman's breasts)
冷淡关系[lěng dàn guān xì, ㄌㄥˇ ㄉㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 冷淡关系 / 冷淡關係] cold relations (e.g. between countries)
对口相声[duì kǒu xiàng shēng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, 对口相声 / 對口相聲] comic cross talk; formalized comic dialog between two stand-up comics: leading role 逗哏
鼎足之势[dǐng zú zhī shì, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄕˋ, 鼎足之势 / 鼎足之勢] competition between three rivals; tripartite confrontation
蒋桂战争[Jiǎng Guì zhàn zhēng, ㄐㄧㄤˇ ㄍㄨㄟˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 蒋桂战争 / 蔣桂戰爭] confrontation of 1929 between Chiang Kaishek and the Guangxi warlord faction
空隙[kòng xì, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧˋ, 空隙] crack; gap between two objects; gap in time between two events
国书[guó shū, ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ, 国书 / 國書] credentials (of a diplomat); documents exchanged between nations; national or dynastic history book
夹批[jiā pī, ㄐㄧㄚ ㄆㄧ, 夹批 / 夾批] critical annotations between the lines
哭腔[kū qiāng, ㄎㄨ ㄑㄧㄤ, 哭腔] dirge; opera tune portraying mourning; voice hear between sobs
两性差距[liáng xìng chǎ jù, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄔㄚˇ ㄐㄩˋ, 两性差距 / 兩性差距] disparity between the sexes
贫富差距[pín fù chā jù, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄨˋ ㄔㄚ ㄐㄩˋ, 贫富差距 / 貧富差距] disparity between rich and poor
里瓦几亚条约[Lǐ wǎ jī yà tiáo yuē, ㄌㄧˇ ㄨㄚˇ ㄐㄧ ㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 里瓦几亚条约 / 里瓦几亞條約] draft unequal treaty of Livadia (Crimea) of 1879 between Russia and Qing China, subsequently renogiated
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, 对抗赛 / 對抗賽] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting)
准葛尔盆地[Zhǔn gě ěr pén dì, ㄓㄨㄣˇ ㄍㄜˇ ㄦˇ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 准葛尔盆地 / 準葛爾盆地] Dzungaria or Jungarian depression in north Xinjiang between Altai and Tianshan
[zhēn, ㄓㄣ, 桭] eaves; space between two pillars
梁朝[Liáng cháo, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄠˊ, 梁朝] either of two Liang dynasties: 502-557, one of the three Southern Dynasties 南朝, or 907-923, one of the five dynasties 五代 between Tang and Song
两性平等[liáng xìng píng děng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, 两性平等 / 兩性平等] equality between the sexes
外耳道[wài ěr dào, ㄨㄞˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, 外耳道] external auditory meatus; auditory canal, between the outer ear 外耳 and tympanum 鼓膜
京二胡[jīng èr hú, ㄐㄧㄥ ㄦˋ ㄏㄨˊ, 京二胡] Jing'erhu, a two-stringed fiddle intermediate in size and pitch between the Jinghu 京胡 and Erhu 二胡, used to accompany Chinese opera; also called 京胡
五代[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, 五代] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉,
五代十国[wǔ dài shí guó, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ, 五代十国 / 五代十國] Five Dynasties and Ten Kingdoms Period between Tang and Song (907-960)
琴剑飘零[qín jiàn piāo líng, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 琴剑飘零 / 琴劍飄零] floating between zyther and sword (成语 saw); fig. wandering aimlessly with no tenured position
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, 囟] fontanel (gap between the bones of an infant's skull)
囟脑门[xìn nǎo mén, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄠˇ ㄇㄣˊ, 囟脑门 / 囟腦門] fontanel (gap between the bones of an infant's skull)

between ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae)
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P)
グラウト[, gurauto] (n) grout; grouting (cement between tile squares)
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball)
この内(P);この中[このうち(P);このなか(この中), konouchi (P); kononaka ( kono naka )] (exp) (1) (uk) among these; between these; of these; (2) (このなか only) in here; in this; (P)
サロス[, sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses)
スウィーティ;スイーティー[, suui-tei ; sui-tei-] (n) sweetie (sweet green-skinned citrus; cross between a grapefruit and a pomelo); oroblanco
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975))
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
テンションピープル[, tenshonpi-puru] (n) people between whom there is tension (wasei
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between
パイ擦り;パイ刷り(iK)[パイずり, pai zuri] (n) (col) (vulg) (uk) breast fucking; ejaculation between or on breasts; titty fuck
パソ婚[パソこん, paso kon] (n) (obsc) (sl) (See パソコン) marriage between two people who met over the Internet
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed
ペン回し[ペンまわし, pen mawashi] (n) pen spinning; spinning a pen around between the fingers
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face
[, mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ...
ミディアムウェル[, mideiamuueru] (n) half-way between medium and well done (wasei
ヨモギ属;ヨモギ屬;蓬属[ヨモギぞく(ヨモギ属;ヨモギ屬);よもぎぞく(蓬属), yomogi zoku ( yomogi zoku ; yomogi zoku ); yomogizoku ( yomogi zoku )] (n) (See 蓬,アルテミシア属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae)
ワッサー[, wassa-] (n) peacherine; hybrid of a peach and a nectarine; cross between a peach and a nectarine
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
一門別総当り[いちもんべつそうあたり, ichimonbetsusouatari] (n) obsolete rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same group of stables
万景峰号;マンギョンボン号[マンギョンボンごう(マンギョンボン号);ばんけほうごう(万景峰号);まんけいほうごう(万景峰号), mangyonbon gou ( mangyonbon gou ); bankehougou ( man kei mine gou ); mankeihougou (] (n) Mangyongbong-92, a mixed passenger-cargo ferry running between Wonsan in North Korea and Niigata
三白眼[さんぱくがん, sanpakugan] (n) sanpaku eyes (eyes with visible white between the iris and the lower eyelid)
中潮[なかしお, nakashio] (n) half tide (e.g. midway between spring and neap tides)
中点;中テン[ちゅうてん(中点);なかてん(中点);ちゅうテン(中テン);なかテン(中テン), chuuten ( chuuten ); nakaten ( chuuten ); chuu ten ( naka ten ); naka ten ( naka te] (n) (1) (ちゅうてん only) middle point; median point; (2) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
中陰[ちゅういん, chuuin] (n) (in Buddhism) state (or period) of intermediate existence (bardo) between one's death and rebirth (in Japan, 49 days)
二人三脚[ににんさんきゃく, nininsankyaku] (n) (1) three-legged race; (2) cooperation with singleness of purpose (e.g. between companies); (P)
二枚目半[にまいめはん, nimaimehan] (n) (halfway between 二枚目 and 三枚目) comedian who plays a lover's part; man who is both handsome and fun
二河白道[にがびゃくどう, nigabyakudou] (exp) {Buddh} metaphor in which the road to paradise is likened to a white road between two rivers, one of water (wrath) and one of fire (greed)
五胡[ごこ, goko] (n) Wu Hu (five tribes that migrated into China between the 3rd & 5th centuries
修羅場[しゅらば;しゅらじょう(ok), shuraba ; shurajou (ok)] (n) (1) fighting scene; scene of carnage (bloodshed); (2) (しゅらじょう only) location of the fight between Asura and Sakra devanam Indra
兄たり難く弟たり難し[けいたりがたくていたりがたし, keitarigatakuteitarigatashi] (exp) there is little to choose between the two; they're both about the same
兄妹喧嘩;兄妹げんか[きょうだいげんか, kyoudaigenka] (n,vs) quarrel between siblings
内外価格差[ないがいかかくさ, naigaikakakusa] (n) price variance between domestic and overseas markets; local-foreign price difference
内股;内腿[うちまた(内股);うちもも, uchimata ( uchimata ); uchimomo] (n) (1) inner thigh; (n,vs) (2) (うちまた only) (walking) pigeon-toed; one's toes turned inward; (3) (うちまた only) uchimata (judo); throwing an opponent by putting one's leg between their legs
内股膏薬[うちまたこうやく;うちまたごうやく, uchimatakouyaku ; uchimatagouyaku] (n) double-dealer; fence-sitter; timeserver; moving back and forth between two sides in a conflict; duplicity; turncoat
Japanese-English: COMDICT Dictionary
平均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.)
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers)
選言[せんごん, sengon] disjunction (between two sets)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between

between ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรา[X] (antarā) EN: between FR:
แบ่งเขาแบ่งเรา[v. exp.] (baeng khao ) EN: draw a line between them and us FR:
เดินหน[n.] (doēnhon) EN: [name of an angel living between heaven and earth] FR:
หางจุกตูด[X] (hāng juk tū) EN: with his tail between his legs FR: avec la queue entre les jambes
โจงกระเบน[v.] (jōngkrabēn) EN: wear a jongkraben ; wear a loincloth (pulled up between the legs) FR:
กำมา[n.] (kammā) EN: short cubit ; [distance between the elbow and clenched fist] FR:
คั่นกลาง[X] (khan klāng) EN: in the middle ; between FR:
คันนา[n.] (khannā) EN: ridge ; earthen dyke between rice fields ; dike FR: diguette [f]
คาบ[v.] (khāp) EN: hold in the mouth ; carry in the mouth ; hold between one's lips ; grip with the teeth FR: saisir avec la bouche
คีบบุหรี่[v. exp.] (khīp burī) EN: hold a cigarette between the fingers FR: tenir une cigarette entre ses doigts
คูหา[n.] (khūhā) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance FR:
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์[n. exp.] (khwām samph) EN: relations between Thailand and Singapore FR: relations entre la Thaïlande et Singapour [fpl]
ความแตกต่างระหว่าง...กับ...[n. exp.] (khwām taēkt) EN: difference between … and … FR: différence entre … et … [f]
กินจุบจิบ[v. exp.] (kin jupjip) EN: nibble between meals FR:
กินจุบกินจิบ[v. exp.] (kin jup kin) EN: nibble between meals FR:
กินแหนง[v.] (kinnaēng) EN: be on the outs ; have something between ; doubt ; suspect ; distrust ; mistrust FR:
กลาง[prep.] (klāng) EN: midway ; in the middle (of) ; halfway ; in between ; among ; amongst ; amid FR: dans le milieu ; au milieu ; en plein ; au coeur
กลางคัน[adv.] (klāngkhan) EN: halfway ; in the middle ; in midstream ; in between FR: à mi-chemin ; à mi-parcours
มัชฌิมะ[n.] (matchima) EN: monk who has spent between five to ten years in the Order ; majjhima FR:
มัชฌิมยาม[n.] (matchimayām) EN: [the time between 10 p.m. and 2 a.m.] FR:
มือลิง[n.] (meūling) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat FR:
มีอะไรกัน[xp] (mī arai kan) EN: there's something between them FR:
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other) FR:
ในระหว่าง[X] (nai rawāng) EN: among ; between FR: parmi ; entre
ในระหว่างกันเอง[X] (nai rawāng ) EN: as between themselves FR:
หน้าแง[n.] (nā-ngaē) EN: middle of the forehead ; space between the eyebrows FR: milieu du front [m]
ง่ามมือ[n.] (ngāmmeū) EN: skin bridging the fingers ; skin between the fingers FR:
ง่ามเท้า[n. exp.] (ngām thāo) EN: skin bridging the toes ; skin between the toes FR:
น้องเพล[n.] (nøngphēn) EN: between 10 and 11 o'clock FR: entre 10 et 11 heures du matin
เพล[n.] (phēn) EN: lunchtime for monks (11 a.m.) ; [hour between eleven and noon, when Buddhist monks have their last meal of the day] FR:
พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง[n. exp.] (pheūnthī ra) EN: area between curves FR:
เปลาะ[n.] (plǿ) EN: chain link ; distance between knots in a rope FR:
ประตูลม[n.] (pratūlom) EN: passage for the wind ; space between adjacent fingers ; part of hand between thumb and forefinger FR:
เปรียบ[v.] (prīep) EN: compare ; draw a parallel between ; bear comparison ; contrast ; liken ; check FR: comparer (avec/à) ; confronter ; établir un parallèle ; faire la comparaison
เปรียบเทียบ[v.] (prīepthīep) EN: compare ; draw a comparison between FR: comparer ; établir une comparaison ; faire la comparaison ; opposer à ; examiner
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: sparse ; few and far between ; thinly scattered FR: clairsemé
รักพี่เสียดายน้อง[v. exp.] (rak phī sīa) EN: torn between the two FR:
ระหว่าง[prep.] (rawāng) EN: among ; between ; in between ; amongst ; in the midst of FR: parmi ; entre ; au sein de
ระหว่างห้าถึงหกโมง[xp] (rawāng hā t) EN: between five and six o'clock FR: entre cinq et six heures
ระหว่างกับ (ระหว่าง…กับ...)[X] (rawāng … ka) EN: between … and … FR: entre … et …

between ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsvereinbarung {f}agreement between works committee and management
Seilabstand {m}dimension between ropes
Baulücke {f}gap between buildings
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves
zwischen {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | zwischen den Zeilen lesen (wo?) | zwischen die Zeilen schreiben (wohin?) | zwischen den Menschenbetween; among; amongst | to read between the lines | to write between the lines | among the people
Ausfallabstand {m} | mittlerer Ausfallabstandtime between failure (TBF) | mean time between failure (MTBF)
Zwischenmahlzeit {f}snack (between meals)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า between
Back to top