ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

there

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *there*, -there-

there ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
there (adv.) ที่นั่น See also: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น Syn. over there, at a distance, in that place
there (adv.) ในข้อนั้น See also: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น
there (adv.) ในผลสำเร็จนั้น
there (pron.) มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)
there (pron.) ที่นั่น See also: ตรงนั้น
there (pron.) ประเด็นนั้น
there (n.) ภาวะนั้น See also: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น
There are plenty of other fish in the sea (idm.) มีคนอื่นมากมายให้เลือก See also: ผู้ชายหาได้ง่ายๆ
There is no doing something (idm.) ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งนั้นๆ
There is trouble brewing (idm.) ปัญหากำลังก่อตัว See also: กำลังมีปัญหา
There will be the devil to pay (idm.) มีปัญหามากมาย
thereabout (adv.) โดยประมาณนั้น Syn. thereby, next
thereabouts (adv.) โดยประมาณนั้น Syn. thereby, next
thereafter (adv.) หลังจากนั้น See also: ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Syn. thereupon
thereat (adv.) ณ เวลานั้น Syn. at that time
thereat (adv.) เพราะเหตุนั้น
thereby (adv.) ด้วยวิธีนั้น See also: โดยวิธีนั้น, เนื่องด้วยเหตุนั้น Syn. by way of, how, by which, whereby
Thereby hangs a tale. (idm.) มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งนั้น
therefor (adv.) ด้วยเหตุนั้น (คำโบราณ) See also: ด้วยเหตุนี้
therefore (adv.) เพราะฉะนั้น See also: ดังนั้น Syn. as a result, consequently, hence
therefrom (adv.) จาก (สิ่งที่กล่าวอ้างถึงมาก่อน) See also: จากจุดนั้น, จากตรงนั้น, จากเรื่องนั้น
therein (adv.) ในที่นี้ (ศัพท์ทางกฎหมาย) See also: ณ ที่นี้ Syn. internally
therein (adv.) ซึ่งในเรื่องนั้น Syn. within
thereinafter (adv.) ตั้งแต่นั้นต่อมา See also: ภายหลังจากนั้น
thereinto (adv.) โดยเข้าไปในสถานการณ์นั้น
thereof (adv.) เป็นของ (ศัพท์ทางกฎหมาย) See also: ได้ชื่อว่าเป็นของ
thereon (adv.) บนสิ่งนั้น
thereto (adv.) ไปยังสิ่งนั้น See also: ไปที่นั่น, ไปยังเรื่องนั้น
theretofore (adv.) ก่อนจะถึงเวลานั้น (คำทางการ) See also: จนกว่าจะถึงเวลานั้น
thereunder (adv.) ภายใต้สิ่งนั้น See also: อยู่ใต้นั้น, ภายใต้คำสั่งนั้น, เป็นไปตามนั้น
thereupon (adv.) เพราะฉะนั้น See also: เหตุฉะนั้น Syn. thereafter
thereupon (adv.) เกี่ยวกับเรื่องนั้น
thereupon (adv.) หลังจากนั้นทันที Syn. suddenly, at once, afterward
therewith (adv.) ตามนั้น (คำทางการ)
therewith (adv.) นอกเหนือไปจากนั้น
therewith (adv.) โดยวิธีนั้น
therewith (adv.) หลังจากนั้น See also: และแล้ว
English-Thai: HOPE Dictionary
there(แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น
there's(แธร์ซ) abbr. there is,abbr. there has
thereabouts(แธร์'อะเบาซฺ) adv. ในบริเวณนั้น,ราว ๆ นั้น, Syn. thereabout.
thereafter(แธร์อาฟ'เทอะ) adv. หลังจากนั้น, Syn. thenceforth
thereagainst(แธร์อะเกนซฺทฺ') adv. ต่อต้านสิ่งนั้น
thereat(แธร์'แอท') adv. ณที่นั้น,ในเวลานั้น,ตรงนั้น,เพราะเหตุนั้น,เนื่องจากสิ่งนั้น
thereby(แธร์'ใบ') adv. ดังนั้น,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยวิธีนั้น
therefor(แธร์'ฟอ) adv. ด้วยเหตุนั้น,ด้วยเหตนี้}ุ
therefore(แธร์'ฟอ) เพราะฉะนั้น
therefrom(แธร์ฟรอม') adv. จากที่นั่น,จากนั้น
therein(แธร์อิน') adv. ในเรื่องนั้น,ในนั้น,ในที่นั้น
thereinafteradv. ตั้งแต่นั้นต่อมา,ภายหลังจากนั้น, Syn. afterward)
thereinbeforeadv. อยู่ในภาคต้น,อยู่ในตอนต้น
thereintoadv. เข้าไปในที่นั้น,เข้าไปในสิ่งนั้น
thereof(แธร์'ออฟ) adv. ของมัน,ของสิ่งนั้น,จากสิ่งนั้น,มาจากสาเหตุนั้น
thereon(แธร์'ออน,แธร์'ออน) adv. บนสิ่งนั้น,หลังจากนั้นทันที,ทันทีที่, Syn. thereupon
thereto(แธร์ทู') adv. ไปยังสิ่งนั้น,ไปที่นั่น,ไปยังเรื่องนั้น,นอกจากนั้น., Syn. thereunto
theretoforeadv. ก่อนนั้น,จนกว่าจะถึงเวลานั้น
thereunderadv. อยู่ใต้นั้น,เป็นไปตามนั้น
thereuponadv. หลังจากนั้นทันที,ทันทีทันใดที่,เกี่ยวกับสิ่งนั้น,พอเช่นนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น,เหตุฉะนั้น., Syn. promptly
therewith(แธร์'วิธ) adv. กับสิ่งนั้น,นอกจากนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น, Syn. thereupon
English-Thai: Nontri Dictionary
there(adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น
thereabout(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereabouts(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereafter(adv) ภายหลังจากนั้น,ต่อมาภายหลัง
thereat(adv) ณ ที่นั้น,ดังนั้น,ในเวลานั้น,เพราะเหตุนั้น
thereby(adv) โดยทางนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยวิธีนั้น,ดังนั้น
therefor(adv) เพื่อสิ่งนั้น,เพื่อประสงค์อย่างนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยเหตุนี้
therefore(adv) เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,เช่นนั้น,เนื่องจากนั้น,โดยเหตุนั้น
therefrom(adv) จากนั้น
therein(adv) ในที่นั้น,ในเรื่องนั้น
thereof(adv) ของสิ่งนั้น,จากสิ่งนั้น,ของมัน
thereto(adv) ไปยังที่นั้น,นอกจากนั้น,แก่สิ่งนั้น
thereupon(adv) บนสิ่งนั้น,ถัดมา,ฉะนั้น,ครั้นแล้ว,พอเช่นนั้น
therewith(adv) กับสิ่งนั้น,ถัดจากนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น,นอกจากนั้น
therewithal(adv) กับสิ่งนั้น,นอกจากนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงนั้น (det.) there See also: that place Syn. นั้น
ทางโน้น (adj.) there See also: over there Syn. ทางนู้น, โน่น, โพ้น Ops. ทางนี้
ที่นั่น (pron.) there See also: that place Syn. แห่งนั้น, ตรงนั้น Ops. ที่นี่
นั่นเอง (det.) there See also: sure enough
นั่นแหละ (det.) there See also: Quite so
นั้นแหละ (det.) there See also: that Syn. นั่นแหละ
นั่นไง (pron.) there
แห่งนั้น (pron.) there See also: that place Syn. ตรงนั้น Ops. ที่นี่
เกิดเรื่อง (v.) there is trouble Syn. เกิดเหตุ
มี (v.) there is/are See also: it is/are Syn. เกิด, มีขึ้น
มีขึ้น (v.) there is/are See also: it is/are Syn. เกิด
ดังนั้น (adv.) thereby See also: so, such, in this way, like that Syn. เช่นนั้น, อย่างนั้น
อย่างนั้น (adv.) thereby See also: so, such, in this way, like that Syn. เช่นนั้น
ฉะนั้น (conj.) therefore See also: in consequence, there by, thereupon, thence, hence, thus, as Syn. เพราะฉะนั้น, โดยเหตุนั้น
ดังนั้น (conj.) therefore See also: in consequence, there by, thereupon, thence, hence, thus, as Syn. เพราะฉะนั้น, ฉะนั้น, โดยเหตุนั้น
เพราะฉะนี้ (conj.) therefore See also: for this reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as Syn. ด้วยเหตุนี้, เหตุดังนี้
เพราะเช่นนั้น (conj.) therefore See also: so, thus, for that reason Syn. ดังนั้น, เพราะฉะนั้น
เหตุดังนี้ (conj.) therefore See also: for this reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as Syn. ด้วยเหตุนี้
โดยเหตุนั้น (conj.) therefore See also: in consequence, there by, thereupon, thence, hence, thus, as Syn. เพราะฉะนั้น, ฉะนั้น
ตรงโน้น (pron.) over there See also: there, yonder, thither Syn. ที่โน้น, โน่น Ops. ที่นี่, ที่นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We will be there for dinnerพวกเราจะไปที่นั่นเพื่อทานอาหารค่ำ
We'll be there in an hourพวกเราจะไปที่นั่นในอีก 1 ชั่วโมง
We must arrive there on timeพวกเราต้องไปถึงที่นั่นตรงเวลา
She's been living there since her birthเธออาศัยอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิด
Will you stay there for long?คุณจะอยู่ที่นั่นนานไหม
Oh really? I'm moving there tooโอ จริงๆ หรือ ฉันกำลังจะย้ายไปที่นั่นเหมือนกัน
I got there by planeฉันไปที่นั่นโดยเครื่องบิน
I went there on businessฉันไปทำธุระที่นั่น
He went there with nothingเขาไปที่นั่นแบบไม่มีอะไร
I would like to work there because…ฉันอยากทำงานที่นั่นเพราะว่า
I only visited there for about 2 weeks one timeฉันแค่ไปเยือนที่นั่นสองสัปดาห์ต่อครั้ง
I heard that the food there is really tastyฉันได้ยินว่าอาหารที่นั่นมีรสชาติดีจริงๆ
So I would like to visit there one dayดังนั้นฉันจึงอยากจะไปเที่ยวที่นั่นสักวัน
We will be reaching there in 5 minutesพวกเราจะถึงที่นั่นในอีก 5 นาที
But maybe he's still out there somewhereแต่บางทีเขาอาจจะยังคงอยู่ที่นั้นตรงไหนสักแห่ง
He didn't get there in timeเขาไม่ได้ไปที่นั่นทันเวลา
Well, there are good arguments on both sidesเอ่อ! นั่นก็เป็นข้อถกเถียงที่ดีทั้งสองฝ่าย
It seemed as if there was no way outมันดูเหมือนว่าไม่มีทางออกเลย
You'd better hope somebody is there to help youคุณควรจะหวังว่ามีใครบางคนอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือคุณ
How many students are there in your class?มีนักเรียนกี่คนในชั้นเรียนของคุณ?
Is there something you want to talk about?เธออยากพูดเกี่ยวกับอะไรอีกไหม?
Is there something wrong?มีอะไรผิดปกติหรือ? เกิดอะไรขึ้นหรือ?
Is there anything you want to say to me?คุณมีอะไรจะพูดกับฉันอีกหรือเปล่า?
No matter where she goes, I'm right there with her the whole timeไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นกับเธอตลอดเวลา
Is there another way?มีทางอื่นด้วยหรือ
You will see that there is nothing to be scared ofคุณจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเลย
I couldn't sit there anymore waiting for youฉันไม่สามารถนั่งรอคุณอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปแล้ว
I mean, there just has to be some boundariesฉันหมายความว่า มันต้องมีขอบเขตบ้าง
I had no idea there was gonna be a party hereฉันไม่รู้ว่าจะมีปาร์ตี้กันที่นี่
Are there any ways to avoid the effects?มีทางที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านั้นไหม
What are you wasting your time there for?พวกนายไปเสียเวลาที่นั่นทำไม
There's so much you need to knowมีเรื่องมากมายที่คุณจำเป็นต้องรู้
There's a lot we need to discussมีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
There's nothing hereไม่มีอะไรที่นี่
There's nothing I can doไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้
There is no way for me to know thatไม่มีทางที่ฉันจะทราบเรื่องนั้น
There's much I have to tell youมีเรื่องมายมายที่ฉันต้องบอกกับคุณ
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
There's really no need toมันไม่จำเป็นจริงๆ
There are only two minutes leftมีเวลาเหลือแค่ 2 นาที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just standin' there sputtering' like a doodlebug!เพียงแค่ยืน 'มี สปัตเตอร์เหมือน ดูกลบัก เป็น คนแรก!
He's been there since the war.เขาเป็นแบบนั้นตั้งแต่สงคราม
I do. But if there wasn't one, would you live any different?ฉันเชื่อ แต่เลือกได้แค่อย่างเดียว คุณอยากมีหลายชีวิตไหม
Don't you realize there are spies everywhere!ผมไม่เคยนึกถึง ทุกที่มีสายลับ
If we can pass through there we're safe.ถ้าเราผ่านไปได้ เราก็จะปลอดภัย
As I wandered along the crooked streets, there wasn't a soul to be seen.ขณะที่ฉันเดินไปตามถนนคด เคี้ยว มีจิตวิญญาณไม่ได้ที่จะเห็น
Soon as I saw there was no one about, I made myself at home.เร็วที่สุดเท่าที่ฉันเห็นไม่มีใคร เกี่ยวกับ ฉันทำเองที่บ้าน
As I stood there warming my...ขณะที่ฉันยืนอยู่ที่นั่นร้อนของ ฉันตัวเอง
Why, there's nothing up there to be afraid of.ทำไมไม่มีอะไรขึ้นที่นั่นที่จะ กลัว
Well, there he goes, sitting in the lap of luxury, the world at his feet.ก็ มีที่เขาไป นั่งอยู่ในตักของความหรูหรา โลกที่เท้าของเขา
Keep 'em moving! Lively there now. We haven't got all night.มีชีวิตชีวามีตอนนี้ เราไม่ได้มี ตลอดทั้งคืน
On and on wound the poor thread that had once been our drive, and finally, there was Manderley.แผ่ปกคลุมทางเข้าอันซอมซ่อ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทางเดินรถของเรา ในที่สุดก็ถึงเเมนเดอเลย์

there ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, 有目共睹] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 有目共见 / 有目共見] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
[mǎo, ㄇㄠˇ, 冇] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese)
[wǎng, ㄨㄤˇ, 罔] deceive; there is none
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, 强中自有强中手 / 強中自有強中手] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency.
生财有道[shēng cái yǒu dào, ㄕㄥ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ, 生财有道 / 生財有道] lit. there are principles behind making money (成语 saw); fig. to have a knack for good business; knowing how to accumulate wealth; good at feathering one's own nest
人多势众[rén duō shì zhòng, ㄖㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ, 人多势众 / 人多勢眾] many men, a great force (成语 saw); many hands provide great strength; There is safety in numbers.
无出其右[wú chū qí yòu, ˊ ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄧㄡˋ, 无出其右 / 無出其右] matchless; without equal; there is nothing better
莫不[mò bù, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ, 莫不] none doesn't; there is none who isn't; everyone
有人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, 有人] someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom)
不乏[bù fá, ㄅㄨˋ ㄈㄚˊ, 不乏] there is no lack of
不妨[bù fáng, ㄅㄨˋ ㄈㄤˊ, 不妨] there is no harm in; might as well
何必[hé bì, ㄏㄜˊ ㄅㄧˋ, 何必] there is no need; why should
兵不厌诈[bīng bù yàn zhà, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ ㄓㄚˋ, 兵不厌诈 / 兵不厭詐] there can never be too much deception in war; in war nothing is too deceitful; all's fair in war
哪里哪里[nǎ li nǎ li, ㄋㄚˇ ㄌㄧ˙ ㄋㄚˇ ㄌㄧ˙, 哪里哪里] there is nothing to pardon; you flatter me
不用客气[bù yòng kè qi, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 不用客气 / 不用客氣] You're welcome (that is, please don't thank me); There is no need to stand on ceremonies.
不平则鸣[bù píng zé míng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, 不平则鸣 / 不平則鳴] where there is injustice; there will be an outcry; man will cry out against injustice
有志者事竟成[yǒu zhì zhě shì jìng chéng, ㄧㄡˇ ㄓˋ ㄓㄜˇ ㄕˋ ㄐㄧㄥˋ ㄔㄥˊ, 有志者事竟成] where there is a will, there is a way (成语 saw)
不破不立[bù pò bù lì, ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 不破不立] without destruction there can be no construction
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ, 集料] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks)
八哥[bā gē, ㄅㄚ ㄍㄜ, 八哥] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus)
八哥儿[bā gē r, ㄅㄚ ㄍㄜ ㄖ˙, 八哥儿 / 八哥兒] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus)
受窘[shòu jiǒng, ㄕㄡˋ ㄐㄩㄥˇ, 受窘] embarrassed; bothered; in an awkward position
羽冠[yǔ guān, ㄩˇ ㄍㄨㄢ, 羽冠] feathered crest (of bird)
身披羽毛[shēn pī yǔ máo, ㄕㄣ ㄆㄧ ㄩˇ ㄇㄠˊ, 身披羽毛] feathered
尾羽龙[wěi yǔ lóng, ㄨㄟˇ ㄩˇ ㄌㄨㄥˊ, 尾羽龙 / 尾羽龍] caudipteryx (a feathered dinosaur)
立刻[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, 立刻] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once
嗣后[sì hòu, ㄙˋ ㄏㄡˋ, 嗣后 / 嗣後] from then on; after; afterwards; thereafter
从中[cóng zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, 从中 / 從中] from; therefrom
[bǐ, ㄅㄧˇ, 秕] grain not fully grown; husks; withered grain; unripe grain
不着边际[bù zhuó biān jì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ, 不着边际 / 不著邊際] not to the point; wide of the mark; neither here nor there; irrelevant
大有文章[dà yǒu wén zhāng, ㄉㄚˋ ㄧㄡˇ ㄨㄣˊ ㄓㄤ, 大有文章] some deeper meaning in this; more to it than meets the eye; there's sth behind all this
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 爱莫大于心死 / 愛莫大於心死] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子)
没有什么不可能[méi yǒu shén me bù kě néng, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 没有什么不可能 / 沒有甚麼不可能] nothing is impossible; there's nothing impossible about it
焦黄[jiāo huáng, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄤˊ, 焦黄 / 焦黃] sallow; yellow and withered; sickly
幽雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, 幽雅] serene and elegant; (of music) ethereal
[wēi, ㄨㄟ, 萎] spiritless; withered
来得及[lái de jí, ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˊ, 来得及 / 來得及] there's still time; able to do sth in time
不忙[bù máng, ㄅㄨˋ ㄇㄤˊ, 不忙] there's no hurry; take one's time

there ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there
ある限り;有る限り[あるかぎり, arukagiri] (n) (1) (See 限り・1,有る・1) all (there is); (exp,n-adv) (2) as long as there is
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation")
サニタリー[, sanitari-] (n) (1) sanitary; (2) utility area in a kitchen, etc. where there are laundry facilities; (P)
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes
そんじょそこら[, sonjosokora] (exp) anywhere; here and there
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P)
テンションピープル[, tenshonpi-puru] (n) people between whom there is tension (wasei
どうかすると[, doukasuruto] (exp) there is a tendency; there is a possibility
どう仕様も無い;どう仕様もない[どうしようもない, doushiyoumonai] (exp,adj-i) (uk) it cannot be helped; there is no other way
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of
ひとつとっても[, hitotsutottemo] (exp) one example of (when there are more examples)
ボトルキープ[, botoruki-pu] (n) practice of buying a bottle of spirits at a bar which is then kept there for the customer (wasei
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.)
一寸の光陰軽んずべからず;一寸の光陰軽んず可からず[いっすんのこういんかろんずべからず, issunnokouinkaronzubekarazu] (exp) (id) (arch) There isn't a moment to be wasted; Every moment is precious; make hay while the sun shines
一本取られた[いっぽんとられた, ippontorareta] (exp) touche'; you've got me there
事がある[ことがある, kotogaaru] (exp,v5r-i) (1) (uk) (after the past tense form of a verb) (something) has occurred; to have done (something); such a thing happened; (2) (uk) (something) happens on occasions; there are times when; (P)
事情変更の原則[じじょうへんこうのげんそく, jijouhenkounogensoku] (n) clausula rebus sic stantibus (legal principle that agreements become non-binding if there is a major, unforeseeable change of circumstances)
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing
兄たり難く弟たり難し[けいたりがたくていたりがたし, keitarigatakuteitarigatashi] (exp) there is little to choose between the two; they're both about the same
其方[そちら(P);そっち(P);そなた;そち, sochira (P); socchi (P); sonata ; sochi] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,彼方・あちら・1) that way (direction distant from the speaker, close to the listener); (2) there (place distant from the speaker, close to the listener); (3) that one (something close to the listener); (4) (See 汝・そなた) you; your family; (5) that person (someone close to the listener); (P)
分秒を争う[ふんびょうをあらそう, funbyouwoarasou] (exp,v5u) (id) there is no moment to lose; to fight with every minute and every second
勇将の下に弱卒無し;勇将の下に弱卒なし[ゆうしょうのもとにじゃくそつなし, yuushounomotonijakusotsunashi] (exp) there are no cowardly soldiers under a superior general
十死一生[じっしいっしょう, jisshiisshou] (n) (1) narrow escape from the jaws of death; (2) there being barely a chance of escaping death
即座[そくざ, sokuza] (adj-no) immediate; right there on the spot; impromptu; instant; instantaneous; (P)
原告適格[げんこくてきかく, genkokutekikaku] (n) standing (of a legal case, e.g. whether there are grounds to prosecute)
問答無益[もんどうむえき, mondoumueki] (n) there being no use in arguing (about it); being stone-deaf to someone's appeals
女部屋[おんなべや, onnabeya] (n) (1) (See 男部屋) room for female servants; (2) room where there are women; (3) (See 女牢) jail for women
子細ありげ;仔細ありげ[しさいありげ, shisaiarige] (adj-na) seeming to be for a certain reason; seeming to indicate there are special circumstances; seeming to indicate there is more than meets the eye
子細に及ばず;仔細に及ばず[しさいにおよばず, shisainioyobazu] (exp) (arch) there is no problem; there is no need to go into details
学問に王道なし[がくもんにおうどうなし, gakumonnioudounashi] (exp) (See 王道) there are no shortcuts in learning
嵌める(P);填める(oK);篏める(oK)[はめる, hameru] (v1,vt) (1) (uk) to insert; to put in (such that there is a snug fit); to button; to put on (something that envelopes, e.g. gloves, ring); (2) (col) to have sex; to fuck; (3) to pigeonhole (into a particular category); (4) to place a ring-shaped object around something (esp. one that restricts freedom, such as handcuffs); (5) to entrap; to set someone up (i.e. frame them for a crime, etc.); (P)
引っ込みが付かない;引っ込みがつかない[ひっこみがつかない, hikkomigatsukanai] (exp) there being no backing out; gone too far to retreat
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P)
彼処(P);彼所[あそこ(P);あすこ;かしこ;あしこ(ok);あこ(ok), asoko (P); asuko ; kashiko ; ashiko (ok); ako (ok)] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何処,此処,其処) there (place physically distant from both speaker and listener); over there; that place; yonder; (n) (2) (あそこ, あすこ only) (col) genitals; (3) (See あれほど) that far (something psychologically distant from both speaker and listener); that much; that point; (P)
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P)

there ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้นั่น[n. exp.] (ai nan) EN: that thing ; that there thing FR:
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant
จากนั้น[conj.] (jāknan) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite
กะเรี่ยกะราดไปทั่ว[xp] (karīakarāt ) EN: scattered here and there FR:
ขาไป[n.] (khāpai) EN: outward leg ; way there FR: aller [m]
คาที่[adv.] (khā thī) EN: instantly ; on the spot ; then and there FR:
ขอผมบ้าง[X] (khø phom bā) EN: Can I have some? ; Is there some for me? FR:
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
เกลื่อนกล่น[adj.] (kleūoenklon) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
ก็ได้[adv.] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; all right ; it's O.K. ; okay ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
ก็ยังได้[X] (kø yang dāi) EN: it is still possible ; there is room for FR:
กระเจอะกระเจิง[adv.] (krajoekrajo) EN: in disaray ; wildly ; chaotically ; in disorder ; in all directions ; here and there FR:
กระเจิง[adv.] (krajoēng) EN: in disorder ; in all directions ; here and there FR:
กระเจิดกระเจิง[adv.] (krajoētkraj) EN: in disaray ; wildly ; chaotically ; in disorder ; in all directions ; here and there FR:
กระโน้น[adv.] (kranōn) EN: over there ; way off there ; long ago FR:
เหลืออีกไม่มาก[v. exp.] (leūa īk mai) EN: there is not much left FR:
เหลือไม่มาก[xp] (leūa mai mā) EN: there is very little leftover FR:
ไม่มีอะไร[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing ; nothing ; that's alright ; forget it FR: il n'y a rien ; ce n'est rien ; c'est sans importance
ไม่มีอะไรเลย[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing at all ; there is absolutely nothing FR: il n'y a rien du tout ; ce n'est rien du tout
ไม่มีอะไรใหม่ในโลกนี้[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing new under the sun FR: il n'y a rien de nouveau sous le soleil ; rien de nouveau sous le soleil
ไม่มีอะไรน่าสนใจ[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing interesting FR: il n'y a rien d'intéressant
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing impossible FR: rien n'est impossible ; il n'y a rien d'impossible
ไม่มีใคร[xp] (mai mī khra) EN: nobody ; there is nobody ; there is no one FR: personne ; il n'y a personne ; nul
ไม่มีแล้งที่จะไป[xp] (mai mī laēn) EN: there is no place to go ; there is nowhere to go FR: il n'y a nulle part où aller
ไม่มีปัญหา[xp] (mai mī panh) EN: there is no problem ; no problem ; no sweat FR: il n'y a pas de problème ; aucun problème
ไม่มีทางทราบ[X] (mai mī thān) EN: there is no way to know FR:
ไม่มีที่[v. exp.] (mai mī thī) EN: there is no place FR: il n'y a pas de place
ไม่มีที่ไหนดีไปกว่า ...[xp] (mai mī thīn) EN: there is no better place to go than ... FR: il n'y a pas meilleur endroit où aller que ...
ไม่เต็มบาท[v. exp.] (mai tembāt) EN: be not all there FR:
ไม่อยู่[adj.] (mai yū) EN: absent ; missing ; not in ; not there ; not here ; out ; gone FR: absent ; manquant
มี[v. exp.] (mī) EN: there is ; there are ; there exist FR: il y a ; il existe
มีแต่...[v. exp.] (mī tāe …) EN: only have ... ; there are only ... FR: n'avoir que ; disposer seulement de ; il n'y a que ...
มีท่าที[v. exp.] (mī thāthī) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is FR:
มีทีท่า[v. exp.] (mī thīthā) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is FR:
มีต่อ[v. exp.] (mī tø) EN: there is more ; to be continued FR: à suivre
มีหวัง[v.] (mīwang) EN: be encouraged ; there is hope FR:
หมดเรื่อง[X] (mot reūang) EN: that's all there is to it FR:
นั่น[X] (nan) EN: there ; at that place FR: là
นั่นเอง[adv.] (nan-ēng) EN: there ; simply ; just ; merely ; exactly ; sure enough FR: simplement
โน่น[adv.] (nōn) EN: that one ; yonder ; over there ; thither FR: là ; là-bas

there ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinfahrt {f}journey there
Anreiseweg {m}way here; way there
Anumbi {m} [ornith.]Firewood Gatherer
Kunstleder {n}imitation leather; leatherette
Vergeistigung {f}etherealness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า there
Back to top