ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yonder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yonder*, -yonder-

yonder ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
yonder(-เดอะ) adj.,adv. ที่นั่น,ที่โน่น,ทางโน้น, Syn. yond,yon
English-Thai: Nontri Dictionary
yonder(adj,adv,n ทางโน้น,ที่โน่น,ที่นั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นู้น (adv.) yonder See also: that, there over there, over yonder Syn. นู่น, โน่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then I would suggest that yonder yellow submarine is ourselvesถ้าอย่างนั้นฉันจะแนะนำโน่นเหลือง ที่ เรือดำน้ำคือใครอื่นนอกจากตัวเอง
What happened up yonder at the house, that wasn't your fault.เกิดอะไรขึ้นขึ้นที่โน่นที่บ้าน,\นั่นไม่ใช่ความผิดพลาดของคุณ.
There's an ambulance comin'. Man over yonder went to call.เดี๋ยวจะมีรถพยาบาลมา คนที่อยู่บ้านทางโน้นโทรเรียกให้แล้ว
I need your authorization on this PWE form before we, us, over yonder working can do the other side of the road, supervisor.ฉันต้องการลายเซ้นของนายบนนี่ ก่อนที่เราจะ ย้ายไปทำงาน อีกฝั่งหนึ่งของถนนนะ หัวหน้า
* To find what lies yonder ** เพื่อไปอยู่ทาวโน้น *
But soft, what light through yonder window breaks?But soft, what light through yonder window breaks?
Look, love, what envious streaks do lace the severing clouds in yonder east.ไม่ใช่ไนติงเกล, ดูริ้วร้ายเถิด ชื่นใจ รุ่งเรืองประเทืองในกลีบเมฆภาคบุรพา
Okay, I am just gonna perch here yonder so we can talk... okay?โอเค ฉันจะนั่งจมปรักอยู่นี่ เราจะได้คุยกัน โอเคไหม
And take up residence Out yonder, in spaceแล้วไปอยู่ในที่แสนไกลในห้วงอวกาศ
The castle doth lie yonder, my lady.ปราสาทอยู่ข้างหนั้นท่านแล้ว ท่านหญิง
Ahoy! What is that flower in full bloom I see yonder?นั่น ดอกไม้ที่บานสะพรั่งทำให้ข้านึกถึงยูนเดอร์
You can get to the kitchen. Bathroom, back yonder.คุณสามารถใช้ห้องครัวห้องอาบน้ำได้ตามสบาย

yonder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
那边[nà bian, ㄋㄚˋ ㄅㄧㄢ˙, 那边 / 那邊] yonder

yonder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
彼処(P);彼所[あそこ(P);あすこ;かしこ;あしこ(ok);あこ(ok), asoko (P); asuko ; kashiko ; ashiko (ok); ako (ok)] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何処,此処,其処) there (place physically distant from both speaker and listener); over there; that place; yonder; (n) (2) (あそこ, あすこ only) (col) genitals; (3) (See あれほど) that far (something psychologically distant from both speaker and listener); that much; that point; (P)
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P)

yonder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โน่น[adv.] (nōn) EN: that one ; yonder ; over there ; thither FR: là ; là-bas
โน้น[adj.] (nōn) EN: that (over there) ; yonder ; thither (old - form.) FR: là-bas ; là-haut
นู่น[adv.] (nūn) EN: over there ; yonder FR: là-bas
นู้น[adv.] (nūn) EN: over there ; yonder FR: là-bas
พู้น[X] (phūn) EN: yonder ; way over there FR:
ที่โน่น[adv.] (thī nōn) EN: yonder ; over there ; at that place over there FR: là-bas ; au loin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yonder
Back to top