ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forthright

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forthright*, -forthright-

forthright ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forthright (adj.) ตรงไปตรงมา See also: เปิดเผย, โผงผาง Syn. frank, outspoken, straight
forthright (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างเปิดเผย, อย่างโผงผาง Syn. frankly, outspokenly, straightly
forthrightly (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างเปิดเผย, อย่างไม่อ้อมค้อม Syn. outspokenly, straightforwardly Ops. deviously, indirectly
forthrightness (n.) ความตรงไปตรงมา Syn. candour, openness
forthrightness (n.) ความตรงไปตรงมา Syn. candor, openness
forthrightness (n.) ความเถรตรง See also: ความตรงไปตรงมา, ความเปิดเผย, ความไม่อ้อมค้อม Syn. outspokenness, straightforwardness Ops. deviousness, indirectness
English-Thai: HOPE Dictionary
forthright(ฟอร์ธ'ไรทฺ) adj.,adv. ตรงไปตรงมา,โดยตรง,โผงผาง,เปิดเผย,เฉียบขาด,ทันที -n. ทางตรง., See also: forthrightness n. forthrightly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
forthright(adj) ตรงแนว,เฉียบขาด,มั่นคง,โดยตรง,ตรงไปตรงมา,โผงผาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forthrightมั่นคง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I think we need to be fort... forth... ford... forthright in saying that...แต่ฉันคิดว่า เราต้องเป็นคู่ที่.. สี่ สะ..
And so you might remember to be a bit more forthright in the future...ฉนั้นคุณควรจะทำอะไรตรงไปตรงมากว่านี้ในอนาคต...
Forgot just how forthright you can be.แค่ลืมการพูดถากถางซะ คุณช่วยได้
You know, you don't seem very forthright about this, coming here and asking questions about my son and...เอ่อ ขอบคุณสำหรับเวลาครับ
The people slapping your back today for being so honest and forthright will be the same ones who won't share another piece of information with you because they know now you like to talk.กำลังมีคนแทงแกข้างหลังวันนี้ เพื่อพิสูจน์ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา และเป็นคนเดียวกันที่จะไม่แบ่ง

forthright ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
争臣[zhēng chén, ㄓㄥ ㄔㄣˊ, 争臣 / 爭臣] minister not afraid to give forthright criticism
冒冒失失[mào mào shī shī, ㄇㄠˋ ㄇㄠˋ ㄕ ㄕ, 冒冒失失] bold; forthright
豪爽[háo shuǎng, ㄏㄠˊ ㄕㄨㄤˇ, 豪爽] outspoken and straightforward; forthright; expansive

forthright ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้อมค้อม[adj.] (ømkhøm) EN: not forthright FR: indirect ; détourné
ตรงไปตรงมา[adj.] (trongpaitro) EN: forthright ; straightforward FR: droit ; franc ; direct ; honnête ; loyal ; sincère

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forthright
Back to top