ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งาน*, -งาน-

งาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
งาน (n.) festivity See also: party, celebration, feast Syn. งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานพิธี, งานรื่นเริง
งาน (n.) task See also: work, job Syn. เรื่อง, ผลงาน, ชิ้นงาน
งานกลางคืน (n.) evening party See also: social evening
งานก่อสร้าง (n.) construction See also: building Syn. การก่อสร้าง
งานการ (n.) work See also: job, employment, occupation, profession, business Syn. การงาน, การทำงาน, ภารกิจ, หน้าที่, กิจการงาน, อาชีพ
งานกินเลี้ยง (n.) party See also: reception, social gathering, get-together, function Syn. งานเลี้ยง, งานเลี้ยงสังสรรค์, งานสังสรรค์
งานกุศล (n.) religious ceremony Syn. งานบุญ
งานค้นคว้า (n.) research See also: investigation, investigating Syn. งานวิจัย, งานค้นคว้าวิจัย
งานค้นคว้าวิจัย (n.) research See also: investigation, investigating Syn. งานวิจัย
งานค้นคว้าวิจัย (n.) research See also: investigation, study Syn. การวิจัย, การค้นคว้า, การค้นคว้าวิจัย
งานค้าง (n.) backlog Ops. งานที่ทำสำเร็จแล้ว
งานจร (n.) odd job Ops. งานประจำ
งานจักสาน (n.) basket making See also: basketry, basketwork Syn. การจักสาน
งานฉลอง (n.) celebration See also: festivity, festival, feast, party Syn. งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, งานกินเลี้ยง, งานรื่นเริง, งานพบปะสังสรรค์
งานช้าง (n.) big project Syn. งานใหญ่
งานฌาปนกิจศพ (n.) funeral See also: cremation, burial, interment, obsequies Syn. งานศพ, งานเผาศพ
งานดิน (n.) earthwork See also: pile of earth, mould, knoll
งานต้อนรับ (n.) welcoming party See also: banquet, feast
งานติดต่อ (n.) communication See also: communicating
งานติดต่อสื่อสาร (n.) transmitting See also: communication, communicating Syn. การติดต่อสื่อสาร
งานทำบุญ (n.) religious ceremony Syn. งานบุญ, งานกุศล
งานธุรการ (n.) general affairs
งานนอกเวลา (n.) part-time job See also: temporary job
งานนิทรรศการ (n.) exhibition See also: exhibit, presentation Syn. นิทรรศการ
งานนิพนธ์ (n.) writing See also: composition, work Syn. งานประพันธ์
งานบริหาร (n.) administrative work
งานบ้าน (n.) housework See also: housekeeping, household chores
งานบุคคล (n.) personnel department See also: human resources department
งานบุคลากร (n.) personnel department See also: human resources department Syn. งานบุคคล
งานบุญ (n.) religious ceremony Syn. งานทำบุญ
งานประจำ (n.) routine See also: routine work Ops. งานชั่วคราว
งานประจำปี (n.) annual fair See also: annual festivity, annual festival Syn. งานปี
งานประจำวัน (n.) daily routine See also: daily work Syn. งานประจำ
งานประติมากรรม (n.) sculpture
งานประพันธ์ (n.) poetry See also: prose, poem Syn. งานเขียน, บทประพันธ์
งานปี (n.) annual festival See also: annual festivity, annual fair Syn. งานประจำปี
งานฝีมือ (n.) craft See also: art, skill, technique use of the hands
งานพบปะสังสรรค์ (n.) celebration See also: festivity, festival, feast, party Syn. งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, งานกินเลี้ยง, งานรื่นเริง
งานพิธี (n.) ceremony See also: rite, ritual
งานพิมพ์ (n.) printed matter Syn. เอกสาร
English-Thai: HOPE Dictionary
computer aided engineerinงานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAE (อ่านว่า ซีเออี) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
social workงานสังคมสงเคราะห์
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
advisory(แอดไว' ซะรี) adj.,n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving)
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
aflabbr. American Federation of Labor สหพันธ์แรงงานแห่งอเมริกา
afl-cioabbr. American Federation of Labor and congress of Industrial Organization สหภาพแรงงานและองค์การสภาอุตสาหกรรมแห่งอเมริกา
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
alcaic(แอลเค' อิค) adj. เกี่ยวกับAlcaeus หรือผลงานของเขา. -Alcaics กลอนหรือบทกวีของ Alcaeus
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
almonry(แอล' เมินรี, อา' เมินรี) n. สำนักงานสงเคราะห์, สำนักงานแจกของสงเคราะห์
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
altar(ออล' เทอ) n. ที่บูชา, แท่นบูชา. -lead to the altar แต่งงาน
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
angle 1(แอง' เกิล) n.,vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น,จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect)
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration)
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
apostolate(อะพอส'ทะเลท) n. เกียรติยศหรือสำนักงานของ apostle. -apostolic (al) adj. -apostolicism n. (office of an aposte)
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us,-uses) เครื่องมือ,เครื่องไม้,อุปกรณ์,สิ่งช่วย,เครื่องจักร,เครื่องยนต์กลไก,กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ,หมายเหตุ,เครื่องสำเร็จ
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
English-Thai: Nontri Dictionary
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
activity(n) กิจกรรม,การงาน
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
applicant(n) ผู้สมัครงาน,ผู้ขอ
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง
apply(vi) สมัครงาน,ร้องเรียน,ขอ,ร้องขอ,บอกกล่าว
apprentice(n) เด็กฝึกงาน,ลูกมือฝึกหัด
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
apprize(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้าง
artistry(n) งานศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป์
ATOMIC atomic energy(n) พลังงานปรมาณู
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
authority(n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ
avocation(n) งาน,การงาน,อาชีพ,งานอดิเรก,การทำมาหากิน
ball(n) ลูกบอล,ลูกฟุตบอล,ลูกหนัง,การเต้นรำ,งานรื่นเริง,งานบอล
banquet(n) การเลี้ยงอาหาร,งานเลี้ยง
bellboy(n) พนักงานถือกระเป๋าในโรงแรม
botch(n) งานที่ทำลวกๆ,ตุ่มตามผิวหนัง
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
boy(n) เด็กชาย,ลูกชาย,เด็กหนุ่ม,คนใช้ผู้ชาย,บ๋อย,นักการ,เด็กฝึกงาน
broider(n) งานเย็บปักถักร้อย,งานฝีมือ
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
bureau(n) ที่ทำการ,โต๊ะทำงาน,โต๊ะเขียนหนังสือ
busily(adv) ยุ่ง,มีงานมาก
business(n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง
businesslike(adj) เอางานเอาการ,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด
busy(adj) ยุ่ง,มีงานมาก,วุ่น,ไม่ว่าง
calorie(n) หน่วยพลังงานเป็นแคลอรี
calory(n) หน่วยพลังงานเป็นแคลอรี
cannery(n) โรงงานเครื่องกระป๋อง
career(n) อาชีพ,งานการ,การวิ่งเต้น
carnival(n) งานรื่นเริง,งานแห่,งานฉลอง
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานแคชเชียร์
celebration(n) พิธีฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,งานสมโภช
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antic workงานพิลึก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artworkงานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Buhl marquetry; Boulle marquetryงานฝังประดับแบบบูล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
careerงานอาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embroideryงานเย็บปักถักร้อย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fakeงานปลอม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fretworkงานไม้ฉลุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frottageงานภาพถู [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass craftงานช่างแก้วและกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass inlayงานฝังประดับกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
housekeepingงานแม่บ้าน, งานดูแลทั่วไป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inlayงานฝังประดับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jobงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
marquetryงานฝังไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mash weldงานเชื่อมหลอมกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
objet d'artงานวัตถุศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parquetงานปูปาร์เกต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
potboilerงานเขียนเพื่อเงิน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
social workงานสังคมสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stained glassงานกระจกสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
studyงานศึกษา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synergyงานร่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
workงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
work of artงานศิลปะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absent from serviceละทิ้งการงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
action๑. การกระทำ, การปฏิบัติ, การทำงาน๒. กิริยา๓. การแสดงฤทธิ์ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activity๑. การงาน, กิจกรรม๒. กัมมันตภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
additiveสารเติมแต่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
administration of justiceการบริหารงานยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
afterburnerอุปกรณ์เผาไหม้เสริม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
agricultural labourerคนงานภาคเกษตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
air chamber๑. ห้องอากาศ๒. ห้องลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air conditionerเครื่องปรับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air conditioningการปรับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air mass๑. แอร์แมส๒. มวลอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air pollutionมลพิษทางอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air pressureความดันอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled collectorตัวเก็บรังสีแบบหล่อเย็นด้วยอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Applicationงานประยุกต์โปรแกรมที่ใช้ทำงานที่เราต้องการ งานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใ่ช้อยู่ในเวลานี้อาจจะได้มาจากการพัฒนาขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน หรืออาจจะซื้อโปรแกรมที่ผู้อื่นเขาทำเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Artistic performanceงานศิลปะการแสดง [TU Subject Heading]
Assembly line workงานผลิตแบบสายการประกอบ [เศรษฐศาสตร์]
Carpentryงานไม้ [TU Subject Heading]
Centennial celebrations, etc.งานฉลองครบรอบร้อยปี [TU Subject Heading]
Eroticaงานด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Eroticism in literatureงานด้านกามรมณ์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Excerptsงานตัดทอน [TU Subject Heading]
Film adaptationsงานดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Government paperworkงานหนังสือราชการ [TU Subject Heading]
Hobbiesงานอดิเรก [TU Subject Heading]
Implementationงานบริการประจำของห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ [การแพทย์]
Job งาน [คอมพิวเตอร์]
Kitchen Activitiesงานครัว [การแพทย์]
Masonryงานก่อ [TU Subject Heading]
Masterpiece, Artisticงานศิลปะชิ้นเอก [TU Subject Heading]
Musical instrument collectionsงานสะสมเครื่องดนตรี [TU Subject Heading]
Oxyacetylene welding and cuttingงานเชื่อมและตัดด้วยออกซีอะเซทิลีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Paperwork (Office practice)งานหนังสือ (ปฏิบัติการสำนักงาน) [TU Subject Heading]
Photograph collectionsงานสะสมภาพถ่าย [TU Subject Heading]
Rush-workงานกก [TU Subject Heading]
Sanitary affairsงานสุขาภิบาล [TU Subject Heading]
sit-down dinnerงานเลี้ยงอาหารค่ำที่มีการจัดแผนผังที่นั่ง [การทูต]
Vin d' honneurงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ
Voluntarismงานอาสาสมัคร [TU Subject Heading]
Work in processงานระหว่างทำ [การบัญชี]
Abortยกเลิกสั่งเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน [คอมพิวเตอร์]
Absenteeism (Labor)การขาดงาน (แรงงาน) [TU Subject Heading]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Accomplishmentการทำงานให้สำเร็จ [การแพทย์]
Accountancyอาชีพบัญญชี งานบัญญชี [การบัญชี]
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Actinometerแอคทินอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Actionการกระทำ, การออกฤทธิ์, พฤติการณ์, ลงมือทดลองปฏิบัติ, การเคลื่อนไหว, การทำงาน [การแพทย์]
Activated Carbon ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์ ถ่านสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับสูง [สิ่งแวดล้อม]
Activeว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่ [การแพทย์]
Active windowวินโดว์ใช้งานในขณะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Adjuvant Activityส่งเสริมการทำงานของระบบ [การแพทย์]
Administrativeบริหารงาน [การแพทย์]
Adverse drug reaction reporting systemsระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get back (phrv.) หวนกลับไปสู่ (ชีวิตเดิม, งาน ฯลฯ)
assignment (n.) งาน See also: งานที่ได้รับมอบหมาย Syn. task, responsibility, job
job (n.) งาน See also: อาชีพ, การทำมาหากิน Syn. occupation, profession, career
job (n.) งาน See also: ชิ้นงาน Syn. task, assignment
urgy (suf.) งาน
work (n.) งาน See also: การงาน Syn. career, job, occupation
yakka (n.) งาน (แบบออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) (คำไม่เป็นทางการ) See also: การทำงาน
analecta (n.) งานกวีนิพนธ์สั้น ๆ
analects (n.) งานกวีนิพนธ์สั้น ๆ Syn. analecta
masonry (n.) งานก่อสร้าง Syn. stucco
brickwork (n.) งานก่ออิฐ
backlog (n.) งานคั่งค้าง See also: งานที่ยังทำไม่เสร็จ Syn. accumulation, reserve
basketry (n.) งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ See also: งานจักสาน Syn. basketwork
basketwork (n.) งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ See also: เครื่องสาน Syn. basketry
spadework (n.) งานจัดเตรียมขั้นต้น
odd jobs (n.) งานจิปาถะ
feast (n.) งานฉลอง See also: งานเลี้ยง, งานเทศกาล Syn. banquet, festival, carnival
grand meeting (n.) งานฉลอง
jubilee (n.) งานฉลองครบรอบ 25 ปี หรือ 50 ปี Syn. festivity, celebration
smithery (n.) งานช่างเหล็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That work is now doneงานนั้นได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
What kind of job?งานประเภทไหนกัน
Their main job is…งานหลักของพวกเขาคือ
The feast will be starting in five minutesงานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นในอีก 5 นาที
Good work for a man as young as he wasงานที่ดีสำหรับคนหนุ่มอย่างเขา
My work raises too many questions?งานของฉันสร้างข้อกังขามากมายเกินไปหรือ?
Your job is to focus on your studies and help your parents!งานของเธอคือตั้งใจเรียนและช่วยเหลือพ่อแม่
He is impressed with your workเขาประทับใจกับงานของคุณ
Does the shop open at 9am on weekdays?ร้านค้าเปิดเวลา 9 นาฬิกา ในวันทำงานใช่ไหม
It opens at 8 am on weekdaysมันเปิดเวลา 8 นาฬิกาในวันทำงาน
Can you finish your work ahead of time?คุณสามารถทำงานเสร็จก่อนเวลาได้ไหม
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
What do you do at work?คุณทำอะไรบ้างในที่ทำงาน
What time do you finish your work?คุณทำงานเสร็จเมื่อไหร่
I hurried to my officeฉันรีบรุดไปที่ทำงาน
I finished my work at 6 pmฉันทำงานเสร็จตอน 6 โมงเย็น
I stayed and did some extra workฉันอยู่ที่ทำงานและทำงานพิเศษบางอย่าง
I heard she got married last weekฉันได้ยินว่าเธอแต่งงานแล้วสัปดาห์ที่แล้ว
I am always tired after workฉันเหน็ดเหนื่อยเสมอหลังเลิกงาน
Can you come to my office tomorrow morning?คุณจะมาที่ที่ทำงานของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม
He wanted to find a jobเขาต้องการหางานทำ
I drive a blue car to workฉันขับรถคันสีฟ้าไปทำงาน
It is a good job to start withมันเป็นงานที่ดีที่เหมาะจะเริ่มต้น
They work well togetherพวกเขาทำงานเข้าขากันดี
They've been working on this project since last yearพวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
She's married to Johnเธอแต่งงานกับจอห์น
How long have you been married?คุณแต่งงานมานานแค่ไหนแล้ว
So you hang out with me at the officeงั้นเธอก็ไปใช้เวลาอยู่กับฉันในที่ทำงานแล้วกัน
I'm working hard for the moneyฉันทำงานหนักเพื่อเงิน
You no longer work hereคุณไม่ได้ทำงานที่นี่อีกต่อไปแล้ว
Nice working with youดีที่ได้ทำงานกับคุณ
Let's go back to workกลับไปทำงานกันเถอะ
I don't want that stupid job backฉันไม่อยากได้งานงี่เง่านั้นกลับมา
Are you working late tonight?คืนนี้คุณทำงานดึกไหม
What do you do for a living?คุณทำงานอะไรหรือ / คุณทำอะไรเลี้ยงชีพหรือ
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
It's going to take a lot of workคงจะต้องทำงานกันหนักน่าดู
I have a job for youฉันมีงานหนี่งให้คุณทำ
It's heavy workมันเป็นงานที่หนักหนามาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Relatively speaking, that is. - Maybe time's gone on strike.เวลาอาจจะหายไปในการนัดหยุด งาน เพื่ออะไร?
You're here to help us reactivate the Discovery and its computer systems because that is United States territory.คุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้เราเปิดใช้ งาน ดิสคัเฟอรีและระบบ คอมพิวเตอร์ เพราะเห็นว่าเป็นดินแดนของ สหรัฐอเมริกา
Work, work, work, work, work!งาน งาน งาน งาน งาน!
Just like there's no such thing as the perfect marriage, job or child.ก็เหมือนกัน อย่างที่ว่า มันไม่เคยมี ชีวิตแต่งงานที่สมบูรณ์ ไม่ว่า งาน หรือลูก ๆ
I can't afford to lose two jobs in one week.ฉันจะตกงานทั้ง 2 งาน ภายในอาทิตย์เดียวไม่ได้
Maybe if you could let me know a bit more about what's going on with you, with your job, your family situation.บางที ถ้าคุณจะ ให้ฉันรู้ซักนิด เกี่ยวกับตัวคุณ งาน ครอบครัว
Working and working and trying so hard.เข้าใจมั้ย? งาน และ งาน และก็พยายามสุดชีวิต
What? A seminar? On a weekend?อาไรนะ งาน ในวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยนะ
It is another to leave everything behind-- your wife, your family, your job-- chasing a theory that is pure fantasy.มันเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลัง ภรรยา ครอบครัว งาน ไล่ไขว่คว้าทฤษฎี ที่เพ้อฝัน
WHY, THE GUESTS AT "MODE'S" BLACK WHITE BALLทำไม แขกที่โหมด งาน แบล็กแอนด์ไวท์บอล
Not to hunt down some carnival party really?ไม่ได้ถูกให้ ไปไล่ตาม งาน เทศกาลอะไรโง่ ๆ เลย จริง หรือ
We'll take you around the party, the red carpet -- all of it.เรากำลังพาคุณไปดูรอบๆ งาน \บนพรมแดง - - ทั้งหมดนั่น
That's the way it works, keep it in the family.เขาได้ผู้หญิง งาน เขาได้ทุกๆอย่าง
Housing, food, jobs, crime.ไม่ว่าจะเรื่องการเคหะ.. อาหาร.. งาน อาชญากรรม..
Risking her marriage, her job, and her cat's well-being, she has signed on for a deranged assignment.เสี่ยงต่อคู่สมรส งาน และความเป็นอยู่ที่ดีของแมวเธอ สมัครเข้ารับภาระกิจยุ่งขิงนี้
The family, work, my whole life, thrown away.ครอบครัว งาน ชีวิตทั้งหมดของพ่อ โยนมันออกไป
(Location of Tanazawa Mountain Rave Party) (Open-air music event)ใจกลางภูเขาทานะซาวะ งาน Rave Party
Which I modeled after da Vinci's Vitruvian Man....ทำให้ผมได้ออกตัวแบบที่อิงมาจาก งาน Vitruvian Man ของดาวินชี่
It required the completion of 144 units of grad work and an original thesis.กว่าจะจบได้ต้อง ส่งงานตั้ง 144 งาน แถมวิทยานิพนธ์อีกต่างหาก
Okay. So tomorrow, Shaolin theater. Shi-Shi festival at seven.ตกลง พรุ่งนี้นะ, โรงละครเซ้าหลิน งาน ชิ-ชิ ตอนเจ็ดโมง
I'm just talking about a little multitasking.ฉันแค่พูดถึงการทำหลายๆ งาน ไปพร้่อมกันเพิ่มอีกหน่อย
There are a couple of gallery openings I want to go to.มีงานเปิดตัวแกลอรี่ 2-3 งาน ฉันว่าจะไป
And a bunch of bills to pay, and school, and a job, and it sucks sometimes.และกองบิลที่จะต้องจ่าย และโรงเรียน งาน และมันก็ห่วยแตกบางครั้ง
Hye-ji will get better soon We could die before that happensเพราะเธอ ฉันกำลังจะเสียทุกอย่างไป งาน เพื่อน งี่เง่าจริงๆ
See, this is what I need-- work-- keep me busy.เห็นไหม นี่แหละที่ผมต้องการ งาน ทำให้ไม่ว่าง
Once they've done four or five jobs, someone bumps them off, recruits some new suckers.เมื่อพวกเขาทำงานไป 4-5 งาน จะมีบางคนถูกเขี่ยทิ้ง แล้วหาคนใหม่มาเสียบแทน
I had no idea you were still doing work for Open Arms. But more importantly,ฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะมา งาน Open Arms ได้ แต่มันไม่สำคัญหรอก
"Forty-three parties, close to 500 guests, 30 caterers,ปาร์ตี้ 43 งาน แขกเกือบ 500 คน_BAR_ ร้านรับจัดเลี้ยง 30 เจ้า
They just wanted to see me in person so they could tell me I'm one of the five people nominated for the New York Public Library's 2012 Young Lions Fiction Award.เขาอยากจะพบผมตัวๆก็เพราะ เขาจะบอกว่าผมได้ชิงชื่อหนึ่งในห้า ของคนมี New York Public Library ปี 2012 งาน Young Lions Fiction น่ะ
What about the people that have access to his paperwork, files?แล้วคนที่สามารถเข้าดู งาน หรือไฟล์ข้อมูลของเขา?
There are two wedding receptions in the hotel tonight, along with the fundraiser.คืนนี้มีงานแต่งงานอีก 2 งาน จัดพร้อมงานระดมทุน
Well, I guess, with, uh, work and everything.อื้อ ผมก็ว่างั้น งาน แล้วก็หลายสิ่งทุกอย่าง
She was always dissing Nelson Barnes, saying he was in the pocket of management, ignoring the welfare if his constituents.เธอคงตามเรื่อง เนลสัน บาร์น ว่ากันว่า เขามีส่วนได้เสีย ในการบริหาร งาน โดยไม่สนใจ เรื่อง สวัสดิภาพ ในงานที่เขาดูแล
My cotillion ended up being one of the best nights of my life, and I'm sure yours will be, too.เรื่องเสต็ปการเต้น งาน cotillion เป็นค่ำคืนที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน และแน่นอนว่าเธอก็จะรู้สึกเช่นเดียวกัน
Well, RD is Ross's division.อ่า, งาน RD เป็นหน่วยงานของโรส
Are you going to the bonfire tonight, or are you just gonna get really close and then turn around and leave again?คืนนี้เธอจะไปงานรอบกองไฟมั้ย? หรือจะไปแค่ใกล้ ๆ งาน แล้วก็หันหลังกลับ ไม่เข้างานอีก?
We're here live at Gamescom 2011 in beautiful Cologne.ขณะนี้เรากำลังถ่ายทอดสด ณ งาน Gamescom 2011 ในเมืองโคโลญที่แสนงดงาม
You just destroyed five hours of work!นายเพิ่งทำลาย งาน 5 ชั่วโมงของฉัน
In the late '70s, banking wasn't a job you went into to make large sums of money.ในยุค 70 ปลาย 'ธนาคารไม่ได้ งาน คุณเดินเข้าไปในห้องที่จะทำให้ เงินเป็นจำนวนมาก
I've been meaning to thank you very much for nearly fouling up two years of my work.ผมตั้งใจที่จะขอบคุณ คุณที่เกือบจะทำให้ งาน 2 ปีของผมพัง

งาน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
業務[ぎょうむ, gyoumu] Thai: งาน English: work
イベント[いべんと, ibento] Thai: งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ English: event
センター[せんたー, senta-] Thai: ศูนย์(ที่เป็นสถาบันหรืออาคารที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง)
タイトル[たいとる, taitoru] Thai: ชื่อเรื่อง(ภาพยนตร์หรือผลงาน) English: title
プロ[ぷろ, puro] Thai: ระดับผู้ชำนาญงาน English: professional
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
事業[じぎょう, jigyou] Thai: แผนงาน
作品[さくひん, sakuhin] Thai: ผลงาน English: work
催す[もようす, moyousu] Thai: จัดงานชุมนุม English: to hold (meeting)
働く[はたらく, hataraku] Thai: ทำงาน English: to work
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่ English: appearance
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
報告[ほうこく, houkoku] Thai: การรายงาน English: report
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานฝีมือ English: handicraft
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึงงานฝีมือ English: work
本局[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office
機能[きのう, kinou] Thai: หน้าที่การทำงาน English: faculty
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
発表会[はっぴょうかい, happyoukai] Thai: งานสัมมนารายงานผล
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ร่วมงาน English: company
秘書[ひしょ, hisho] Thai: เลขานุการที่ช่วยงานผู้บริหาร English: (private) secretary
結婚[けっこん, kekkon] Thai: การแต่งงาน English: marriage (vs)
練る[ねる, neru] Thai: คิดวางแผนงาน English: to work over
行事[ぎょうじ, gyouji] Thai: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม
計画[けいかく, keikaku] Thai: แผนงาน English: plan (vs)
記事[きじ, kiji] Thai: รายงาน English: report
誤報[ごほう, gohou] Thai: รายงานข่าวผิดพลาด English: incorrect report
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งาน
Back to top